Похожие разделы

Ангархаев А.Л., Буянтуева Г.Ц-Д. (cocт.) Антология бурятской литературы. Том II

 • формат pdf
 • размер 53,07 МБ
 • добавлен 20 декабря 2016 г.
Литературно-художественное, научное издание. Проза – Улан-Удэ: Изд-во Республиканская типография, 2014. — 543 с.: ил. — ISBN 9785914071230 Буряад уран зохёолой шэлэгдэмэл шэнхинээн. B Антологии впервые представлены лучшие образцы бурятской прозы на родном языке в трёх разделах (I раздел «1920–1950-е гг.», II – «Проза 1950-1970 гг.», III – «Проза с 1970 г. и продолжающаяся по сей день»). Каждый раздел предваряется литературоведческим исследованием...

Базарсадаева Шуя-Ханда. Үнгэрэн ошоһон жэлнүүд

 • формат pdf
 • размер 721.49 КБ
 • добавлен 21 января 2016 г.
Шүлэгүүд. — Чита: РИЦ «Принт-Мысль», 2003. — 80 с. — (Нютагай hүлдэ). Базарсадаева Шуя-Ханда. Прошедшие годы: Рассказы. Шуя-Ханда Базарасадаевагай нэрэ алдар Ага нютагаар, Буряад оронооршье мэдээжэ болонхой, уран зохеолой шүлэг-хүлэгые ургалан жолоолhоор үнинэй юм. Зохеохы ажалаа тодолhон ээлжээтэ энэ ном соонь ульhатай хурсахан шэлэгдэмэл шүлэгүүдынь болон ажабайдалhаа ажаглаhан али буса зураглалханууд оруулагдаба.

Басаа Валера. Александрина

 • формат pdf
 • размер 6,74 МБ
 • добавлен 26 декабря 2015 г.
Улаан-Yдэ: Бальжинимаев А.Б., 2015. — 384 нюур. — ISBN 9785906220134. «Александрина» согсолбори авторай «Этигэнэм», «Тайлаг тэмээн» гэжэ хоёр номой үргэлжэл, гурбадахи ном болоно. Энээн соо шэнэ шүлэгүүд, поэмэнүүд, зүжэгүүд оробо. Дабаев Валерий. Александрина. В сборник включены стихи, поэмы и пьесы автора, вызывающие большой интерес у читателей и зрителей, поскольку давно в бурятской литературе не появлялись новые произведения в жанре поэм и пь...

Батоболотова Дугарма. Энхэрэл дүүран эхэнэрэй юртэмсэ

 • формат pdf
 • размер 547,84 КБ
 • добавлен 17 февраля 2016 г.
Шүлэгүүд. — Чита: РИЦ «Принт-Мысль», 2003. — 64 с. — (Нютагай hүлдэ). Энэ суглуулбари-ном соо түрэл тоонто нютаг, наhанай харгы замууд, эхэ, эсэгэ, хүүгэд, ажабайдал тухай шүлэгүүд оруулагдаба.

Будаев Амгалан. Дуунайм тайжа хатад

 • формат pdf
 • размер 4,58 МБ
 • добавлен 29 декабря 2015 г.
Улан-Удэ: Baikal-print, 2015. — 47 c. Художественное издание. Амгалан Будаев родился в селе Утата Закаменского района в 1979 году. Член Союза писателей Бурятии и России. Лауреат премии Комитета по делам молодёжи Правительства Республики Бурятия. Лауреат гранта «Мир литературы» Министерства культуры Республики Бурятия. Гаршаг: Об авторе. Александра Евстягинада. Анна Раднаевада. Гэрэлма Санжиевада. Жаргалма Базаржаповадa. Галина Будаевада. Ирина Тв...

Будаев Амгалан. Инаг дуранай бэшэг. Послание любимой

 • формат pdf
 • размер 531,00 КБ
 • добавлен 10 ноября 2014 г.
Улаан-Үдэ: Новапринт, 2012. — 56 н. — ISBN 978-5-91121-059-5. Залуу шүлэгшэн, Россиин Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн Амгалан Будаев дүрбэдэхи ном соогоо хэблэгдээгүй шэнэ шүлэгүүдээ оруулжа, инаг дуранай нангин мэдэрэл магтан дуулана. Будаев Амгалан.. Послание любимой: Стихи на бурятском и русском языках. Молодой поэт, член Союза писателей России Амгалан Будаев в свою четвертую книгу включил неизданные стихи, вдохновенно воспевающие непреходящ...

Будаев Амгалан. Сэдьхэлэй мүшэнүүд: уянгата зорюулганууд

 • формат pdf
 • размер 5,36 МБ
 • добавлен 14 сентября 2015 г.
Улан-Удэ: Baikal-print, 2015. — 50 c. Художественное издание. Намарай һайхан сагта сагаан эдеэнэй дэлгэрээд, адуу малай арьбажан таргалаад, садхалан байха үедэ, бидэ буряад арад зон, нэгэ үдэр гаргажа, түрэһэн эхэеэ ошожо хүндэлхэ, гарынь сагаалха ёһотойбди. Эхын буряад хэлэ заншалтайгаар yри хyyгэдээ hургахань hайхан. Энэ юртэмсэдэ эхэһээмнай сэнтэй хэншье, юуншье үгы. Эхын һанаан үридөө юм даа, тиимын тула мартангүй ябая. Амгалан Будаев родился...

Гомбожапов Тимур. Угай шүлэгүүд. Родословные призывания

 • формат pdf
 • размер 989,05 КБ
 • добавлен 18 июня 2016 г.
Стихи. — Улан-Удэ: НоваПринт, 2014. — 48 с. — ISBN 9785911210878. «Родословные призывания» сродни шаманскому камланию, проникновению к истокам родной культуры, легендам, сказаниям. Поэт-улигершин – сквозной образ в поэзии Тимура Гомбожапова. Он обращается к духам – хозяевам гор, лесов, степей, призывая их к его исканиям духовной основы в современном мире.

Гуруев Чингис. Амин гол

 • формат pdf
 • размер 3,77 МБ
 • добавлен 08 октября 2015 г.
Улаан-Yдэ: Бальжинимаев А.Б., 2015. — 184 нюур. — ISBN 9785906220141 Поэт Чингис Гуруевай «Амин гол» гэhэн ном Эхэ орон, тyрэhэн hайхан нютаг, эхэ, эсэгын hургаал, зол жаргал, эрмэлзэл хyсэл, yетэн нyхэд тухай уран хурса шyлэгyyд болон поэмэнyyдhээ бyридэнхэй. Энэ ном ургажа ябаа улаан бургааhан мэтэ залуушуулда гол тyлэб зорюулагдана. Монгол болон ород хэлэн дээрэ оршуулагдаhан хэдэн шyлэгyyд yгтэнхэй. В авторском сборнике «Амин гол» представлен...

Дамбаев Гарма-Доди. Алтан бэhэлиг

 • формат pdf
 • размер 1,66 МБ
 • добавлен 15 октября 2015 г.
Роман. — Улаан-Yдэ: Бальжинимаев А.Б., 2014. — 408 н. — ISBN 9785906220103 Уран зохёолшо Г-Д. Д. Дамбаевай «Алтан бэhэлиг» гэhэн удха тyгэлдэр роман дотор гол дyрэнyyд болохо Ринчин Ешигмаа хоёрой инаг дуранай зyрилдooтэ yйлэнyyд, аша, зээнэрэйнь талаан бэлигэй амжалтанууд уран хурсаар харуулагдана. Уг гарбалай ёhо заншалаар yеhoo yедэ эхэ хyнэй басаган yридoo алтан бэhэлигээ дамжуулжа yгэхэдэнь, тэрэниие нарин нягтаар сахижа ябаха ёhотой юм гэhэ...

Дамдинов Д.Г. (сост.) Хаан Хашигта мэргэн. Үльгэр

 • формат pdf
 • размер 13,24 МБ
 • добавлен 05 декабря 2015 г.
Улаан-Үдэ: Бyряад үнэн, 2005. — 212 н. "Хаан Хашигта мэргэн" гэжэ үльгэр буряадуудай томо үльгэрнүүдэй нэгэниинь гэжэ hанагдамааар.

Дарибазарова Цырен-Ханда. Булжамууртын орондо. В стране жаворонков

 • формат pdf
 • размер 9,79 МБ
 • добавлен 23 августа 2015 г.
Улаан-Үдэ: НоваПринт, 2014. — 192 с. — ISBN 978-5-91121-106-6 Зохёогшо энэ ном соогоо ургажа ябаһан эдир үетэндэ анхаралаа хандуулан, уг гарбалаа мэдэжэ, уранаар шүлэглэжэ, үреэл хэлэжэ, зон соо бэеэ абажа ябаха хэрэгтэнь дэмжэн, "Гэсэр баатар", "Дангинанарай" мүрысөөндэ хэлэхэ үгэнүүдыень бэшэнхэй. Нарай хүүгэдһээ эхилээд, үндэр наһатан хүрэтэр үргэн арадайнгаа һайн һайхан шэнжыень харуулан магтана. Хүдөөгэй, һургуулиин тайзанда табигдамаар бага...

Дарибазарова Цырен-Ханда. Өөртөө табиһан асуудал

 • формат pdf
 • размер 21,96 МБ
 • добавлен 22 января 2017 г.
Шүлэгүүд. — Улаан-Үдэ: Буряад-монгол ном хэблэл, 2012. — 240 x. — ISBN 9785990220249 Зохёогшо уран бүтээл соогоо нютаг орон, түрэл арадаа түүрээн магтажа, хүн түрэлтэнэй хуби заяан, сагай эрьесэ тухайшье бодомжолон, сэдьхэлэйнгээ үгөөр уншагшадта хандана. Багша, эхэ хүнэй хубида эдир үетэнэй хүмүүжэлые эрхэ бэшэ анхарна гэжэ онсолмоор.

Дашабылов Георгий. Мүшэтэ огторгой. Звёздное небо

 • формат pdf
 • размер 817,98 КБ
 • добавлен 02 января 2016 г.
Улаан-Үдэ: Новапринт, 2013. – 200 с. — ISBN 978-5-91121-073-1. Дашабылов Георгий. Звёздное небо: стихи на бурятском и русском языках. Буряадай мэдээжэ поэт, журналист Георгий Цыренович Дашабыловай 75-наhанай ойдо энэ номынь зорюулагдаба. Тоонто нютаг Бургаастай, Хэжэнгэ ба бага наhанай нүхэдые мүнхэлэн бэшэhэн толилогдоогүй зохёолнудынь оробо. Известному бурятскому поэту, журналисту Георгию Цыреновичу Дашабылову исполнилось бы 75 лет. В сборник в...

Дондогой Цырендулма. Шамбалын сэсэгүүд. Цветы Шамбалы

 • формат pdf
 • размер 3,02 МБ
 • добавлен 23 января 2015 г.
Улаан-Үдэ: «Буряад үнэн» xэблэлэй байшан, 2013. — 266 нюур + үнгэтэ зурагууд. — ISBN 978-5-905958-04-5. Дондогой Цырендулма. Цветы Шамбалы (на бурятском языке). 2011-2014 ондо бэелүүлэгдэхэ «Буряад хэлэ хадагалан үлдөөжэ, болбосоруулан хүгжөөхэ» гэһэн Буряад Республикын гүрэнэй программын хэмжээн соо Буряад Республикын соёлой министерствын «Уран зохёолой юртэмсэ» гэһэн грантын мүнгөөр хэблэгдэбэ. Яруунын аймагай нютагай өөһэдын захиргаан (толгойл...

Доржиева Дулгар. Зуун жэлэй жаргалан. Сто лет счастья

 • формат pdf
 • размер 1,13 МБ
 • добавлен 09 ноября 2014 г.
Улаан-Үдэ: Новапринт, 2013. – 320 н. — ISBN 978-5-91121-074-8. Доржиева Дулгар. Сто лет счастья: роман на бурятском и русском языках. Буряадай арадай поэт Дулгар Доржиевагай «Зуун жэлэй жаргалан» гэһэн романай гол удхань гэхэдэ, хүрьһэтэ газар дээрэ ажаһууха гээшэ жаргалан гээд тодорхойлогдоно. Энэ зохёол бодото дээрээ мүнөө үе сагай ажабайдалай үндэһэн дээрэ бэшэгдэнхэй. Тиимэһээ эндэ гол түлэб хүн болобол ямаршье хэсүү байдалые дабажа шадаха гэ...

Жигжитов Михаил. Повести

 • формат fb2
 • размер 700,18 КБ
 • добавлен 11 июля 2016 г.
М.: Советская Россия, 1986. — 320 с., ил. Повести бурятского прозаика рассказывают о жизни таежников-промысловиков. Со страниц произведений встают яркие, самобытные характеры людей отважных и мудрых. Автор поднимает важные нравственные проблемы, показывая нелегкий путь обретения человеком своей судьбы. Содержание: Моя малютка-марикан. Тропа Самагира. За Ущельем семи волков. Парень из Ириндакана. От святого до горемыки.

Житиё великого йогина Миларепы

 • формат pdf
 • размер 8,46 МБ
 • добавлен 07 июля 2016 г.
Улан-Удэ: Информполис, 2012. — 107 c.; ил. Перевод со старомонгольского — Очирова Галина Номогоновнa. Эта уникальная старинная книга «Житие великого йогина Миларепы» шла к читателям необычным путем. Спасенная во время уничтожения Эгитуйского дацана, она много десятилетий хранилась в разных семьях верующих, в том числе в семье Дашиевых из Еравны. Предоставлена ИД «Информполис» заслуженным учителем Бурятии, поэтом Даши-Нимой Халхаровичем Халхаровым...

Лёнхобоева-Артугаева Нина. Эдир зурааша. Абын сэргэ

 • формат pdf
 • размер 594,94 КБ
 • добавлен 10 апреля 2016 г.
Стихи и загадки. — Улаан-Yдэ: Буряад-Монгол Ном, 2013. — 63 x. Уран зурааша Жалцанов Гүрэжаб. — ISBN 9785905958021. Хүүгэд залуушуулай дунда дэлгэрһэн олохон дуунай үгын зохёогшо, буряад хэлэ, уран зохёолой багша Лёнхобоева-Артугаева Нинын үхибүүдтэ зорюулһан бүтээл соо шүлэг болон таабаринууд ороо. Тус номой онсолигынь хадаа гансал уншаха бэшэ, досоонь зуража болохо юм.

Литературна сборник №02-03

 • формат pdf
 • размер 3,13 МБ
 • добавлен 22 января 2015 г.
Улан-Удэ: Бурят-Монгол гүрэнэй хэблэл, 1939. — 151 н. Гаршаг: Жаран агуу наһан (К. Бирюков). Амар мэндэ, манай Агууехэ хани нүхэр. Цэдэн Галсанов. Жаран агуу найрта. Хоца Намсараев. Hаран агуу Сталин. Цэдэн Галсанов. Сталин - наран. Хоца Намсараев. Гэрэл. Б. Абидуев. Бaaтарай соло (ода). Шираб Нимбуев. Агууехэ баатарта. Д Дамдинов. Мүнөөдэр. Хоца Намсараев. Барагдашагүй баяр. Д. Дамдинов. Улаан присяга. Шираб Нимбуев. Сэдьхэл дүүрэн Сэсэгэй дуун....

Лыгденов Александр. Нютагай татаса (согсолбори)

 • формат pdf
 • размер 2,49 МБ
 • добавлен 09 октября 2015 г.
Улаан-Yдэ: Бальжинимаев А.Б., 2014. — 374 н. — ISBN 9785906220110 Уран зохёолшо Александр Лыгденовэй «Нютагай татаса» гэhэн ном соо авторай шэнэ рассказуудынь ба буряад тала байгаалияа магтан тyyрээhэн баримтата yгyyлэлнyyдынь оронхой. Гурбадахи, дyрбэдэхи баглаанинь Зэдэ голой нэрэ солотой хyнyyд, зохёолшод, шyлэгшэд ба мyн нютагай шарай, шог зугаанhаа бyридэнэ. Ном соо арад зоной ажабайдал, абари зан, мyнoo yедэ алдагдажа байгаа аригуун сэбэр ё...

Малатхаева А.А. (сост.) Уг гарбалаа сахия. Возродим свою родословную

 • формат pdf
 • размер 5,42 МБ
 • добавлен 24 января 2017 г.
Сборник стихотворений. Редактор В.Ц. Дашинимаева. — Улан-Удэ: Республиканская типография, 2015. — 60 с.: ил. — ISBN 9785914071360 Сагаан hарын hайндэрэй yедэ «Баатар. Дангина» харалга – мyрысooндэ Буряад ороной аймаг бyхэнhoo, Агын, Усть-Ордын автономито тойрогуудhаа хабаадаhан эрхим басагад хyбyyдэй орон нютагаа магтан тyyрээhэн, ёhо заншалнуудтай танилсуулhан, буряад хэлэеэ хyгжooн баярлуулhан yгэнyyд, yреэлнyyд, амаршалганууд энэ ном соо ороно...

Норжимаев Самбу. Нэгэдхэгшэд

 • формат pdf
 • размер 112,41 МБ
 • добавлен 05 ноября 2013 г.
Роман. — Ага-Агинское: МП ИД Агын Үнэн, 2008. — 203 н. — ISBN 978-5-94820-026-2. С. Норжимаевай "Нэгэдхэгшэд" гэжэ нэрэтэй тус роман авторай "Гурба һорон" трилогиин һүүлшын "Тэмсэлэй дүлэн соогур" гэһэн номойнь үргэлжэлэл - дүрбэдэхи номынь болоно.

Самбуева-Башкуева Дарима. Наран хаана хонодог бэ

 • формат pdf
 • размер 23,76 МБ
 • добавлен 20 декабря 2016 г.
Литературно-художественное издание на бурятском и русском языках. — Улан-Удэ: НоваПринт, 2016. — 63 c.: ил. — ISBN 9785911211684 Литературный перевод с бурятского Геннадий Башкуев. Где ночует Солнце? Наран хаана хонодог бэ? Байгал тээшэ аяншалга. Шэнэ нүхэр. Сагаалган. Гэртээ гансараа. Хаб-загаhахан шандагахан хоёр.

Сэмжэд Санжаа-Ешын. Шэнэхээн соёлой ундарал

 • формат pdf
 • размер 4,74 МБ
 • добавлен 04 декабря 2015 г.
Улаан-Үдэ: Новапринт, 2013. — 192 н. Зохёолшо Санжаа-Ешын Сэмжэдэй бэшэһэн «Шэнэхээн соёлой ундарал» гэһэн ном дотор Шэнэхээнэй арад зоной ажамидаралай бодото үйлэ хэрэг, түүхэтэ хүнүүдэй габьяае харуулжа, үндэһэн буряад соёлоо, ёһо заншалаа яагаад хадагалжа шадаһан тухайнь һонирхолтойгоор зураглагданхай.

Сэнгын Эрдэнэ, Сэдэнэй Намсарай. Сэрyyн дуганай мyхэл. Yхэжэ болодоггyй оршолон

 • формат pdf
 • размер 1,02 МБ
 • добавлен 17 сентября 2016 г.
Литературно-художественное издание. Перевод на бурятский язык: Д.Н. Сультимов — Улаан-Yдэ: Бальжинимаев А.Б., 2016. — 176 нюур. — ISBN 9785906220189 Энэ ном дотор Монгол Yбэр Тyрын шагналтай, Монголой арадай зохёолшо Сэнгын Эрдэниин «Сэрyyн дуганай мyхэл» гэжэ туужа дотор 1920-ёод онуудаар Монгол орон нyyжэ ошоhон буряад яhатанай хyндэ сагые: хамалган хашалганиие бэе дээрээ yзэжэ, ядарhан, тулиhан тухай уранаар зураглахадаа, лама санаартан хyнэй...

Тороев Аполлон. Үльгэрнүүд. Сказки

 • формат pdf
 • размер 2,08 МБ
 • добавлен 11 декабря 2015 г.
Улан-Удэ: Бурят-монгол гүрэнэй хэблэл, 1941. — 215 н. Данри Хилтухин хэблэлдэ бэлэдхэбэ. Арад зоной аман зохёол болбол анханһаа нааша эрдэмтэн һургаалтанай дура бодолыень буляадаг байгаа. Бурят-монголой яһа омогуудта үльгэр түүхэнүүд хадаа бэшэ яһанай зонуудтай жэшээлхэдэ хаһа үлүү дэлгэрһэн гэхэдэ болоно. Үльгэршэ, зугааша улад айл аймагтаа һураг суутай, хаанашье хараад үзэхэдэ, арадта эгээл шэлэмжэтэ айлшанда тоотой байдаг. Энэ номдо шэлэн сугл...

Түгдэмэй Владислав. Сэдьхэлэйм шүрэнүүд: дуунай шүлэгэй согсолбори

 • формат pdf
 • размер 2,54 МБ
 • добавлен 21 декабря 2015 г.
Улаан-Yдэ: Новапринт, 2011. — 190 н. Энэ 170 шүлэг багтааһан түрүүшын номоо «Сэдьхэлэйм шүрэнүүд» гэжэ нэрлэбэб. Ехэнхидээ дуун болохо маягтайгаар бэшэжэ туршанаб. Холо дүтын нютаг нуга, инаг дуран, хани нүхэд, байгаали оршон, ажа байдалаа магтажа найруулнаб. Шүлэгэйнгөө хүгжэмтэ дуун болоод зэдэлхэдэ ехэтэ баярлажа, урма зориг ородогби. Номыем хэблэлдэ бэлдэһэн Жаргал Цыбикова, мүнгөөр туһалһан Самаринов Андрей Гомбоевичдэ баярые хүргэнэб.

Улзытуев Дондог. Зохеолнуудай суглуулбари. Боти 1

 • формат pdf
 • размер 3,43 МБ
 • добавлен 10 января 2017 г.
Собрание сочинений: в 3 т. — Том 1: Стихи. Отв. ред. Л. С. Дампилова. — Улан-Удэ: НоваПринт, 2015. — 511 с.: ил. — ISBN 9785911211325 Дондог Улзытуевай суглуулагдамал зохёолнуудай нэгэдэхи боти ном уран шүлэгшын мэндэ ябахада хэблэгдэһэн суглуулбаринуудһаань бүридэнхэй. Эндэ авторай шүлэгүүд удаа дараалан, өөрынь һубарюулан табиһаар оруулагданхай.

Улзытуев Дондог. Зохеолнуудай суглуулбари. Боти 2

 • формат pdf
 • размер 9,68 МБ
 • добавлен 12 января 2017 г.
Собрание сочинений: в 3 т. — Том 2: Стихи. Отв. ред. Л. С. Дампилова. — Улан-Удэ: НоваПринт, 2016. — 471 с.: ил. — ISBN 9785911211592 Дондог Улзытуевай суглуулагдамал хоёрдохи боти ном соо уран шүлэгшын «Ая ганга» гэжэ согсолбори соо ороhон (Улаан-Үдэ, 1974) шүлэгүүд ба юрын бэшэг (прозо), мүн хэблэгдээгүй зүжэг оруулагданхай.

Хамаев Цырен-Дондок. Сагаан сэдьхэл. Добрая душа

 • формат pdf
 • размер 50,07 МБ
 • добавлен 25 июля 2013 г.
Рассказуд. — Улаан-Үдэ: Буряадай номой хэблэл, 1962. — 110 н. Хамаев Цырен-Дондок. Добрая душа: рассказы (на бурятском языке). Цырен-Дондог Хамаев ехэнхи ушарта уран зохеолшо-прозаик гэжэ тоологдодог гээшэ, гэбэшье бэлигтэй уянгата поэт байнан гээшэ. Буряад оронойнгоо мүнөөдэрэй шэнжые, хүн зонойнгоо абари зангые, түхэл шарайе шадамараар харуулжа шадана. Жаргалта найхан сагайнгаа хүгжэмтэ сохисые шүлэгүүд соогоо образой аргаар гаргана гэжэ тэмдэг...

Хомонов М.П. (сост.) Абай Гэсэр-хубун. Часть 1

 • формат pdf
 • размер 41,81 МБ
 • добавлен 22 февраля 2016 г.
Эпопея. — Улан-Удэ: АН СССР СО Бурятский КНИИ, 1961. — 231 с. — (Эхирит-Булагатский вариант). На бурятском и русском языках. Оглавление: Предисловие. От переводчика. Аба Гэсэр-хубун. Указатель собственных имён. Замечания по академическому изданию 1930 года. Примечания. Послесловие.

Хомонов М.П. (сост.) Абай Гэсэр-хубун. Часть 2

 • формат pdf
 • размер 41,00 МБ
 • добавлен 25 февраля 2016 г.
Улигеры (сказания). — Улан-Удэ: АН СССР СО Бурятский КНИИ, 1964. — 232 с. — (Ошор Богдо и Хурин Алтай). На бурятском и русском языках. Оглавление: Предисловие. Ошор Богдо. Хурин Алтай. Примечания к тексту «Ошор Богдо». Примечания к тексту «Хурин Алтай». Указатель собственных имён к тексту «Ошор Богдо». Указатель собственных имён к тексту «Хурин Алтай». Замеченные опечатки бурятского текста «Ошор Богдо». Замеченные опечатки бурятского текста...

Хубриков М.Б. (cocт.) Антология бурятской детской песни

 • формат pdf
 • размер 9,34 МБ
 • добавлен 02 января 2017 г.
Издание второе, дополненное. — Улан-Удэ: Республиканская типография, 2014. — 343 с.: ил. — ISBN 9790900308924 Yхибүүдэй буряад дуунуудай Антологи. В этом капитальном труде собраны песни разных периодов, классиков бурятской музыки: Б. Ямпилова, Д. Аюшеева, Ж. Батуева, также композиторов среднего поколения и наших современников. Особое место в сборнике занимает бурятская народная песня, значение которой для учащихся трудно переоценить. Выпуск «Анто...

Чимитдоржиев Ш.Б. (сост.) Буряадай түүхэ бэшэгүүд. Бурятские летописи

 • формат pdf
 • размер 77,20 МБ
 • добавлен 23 декабря 2015 г.
Улаан-Үдэ: Буряадай номой хэблэл, 1992. — 240 н. — ISBN 5-7411-0451-7. Чимитдоржиев Ш.Б. (сост.) Бурятские летописи (на бурятском языке). В сборник включены памятники бурятской литературы XVIII-XIX веков, начала XX века. Переводы летописей со старомонгольского на современный бурятский язык осуществлены учёными БНЦ.

Чимитов Гунга. Сэдьхэлэйм хэшэг. Щедрота души

 • формат pdf
 • размер 12,73 МБ
 • добавлен 30 августа 2015 г.
Улан-Удэ: НоваПринт, 2014. — 320 с.: ил. — ISBN 978-5-91121-101-1. Чимитов Гунга. Щедрота души: стихи (на бурятском языке). Буряадай уран зохёолшод сооhоо ирагуу дуута, уянгата шүлэгүүдээрээ онсо илгарhан, дабтагдашагүй мүрнүүдые урасхуулhан ахамад үеын элитэ уран зохёолшо Гунгаа Гомбоевич Чимитовэй анхан хэзээдэшье толилогдоогүй бүтээлнүүдэйнь согсолборитой танилсагты. Дээрэhээ табисууртай абьяас бэлигэйнь эшэ үндэhэн эли: бүри багаhаа, түрэл Тү...

Шулукшинай М. (ред.) Бурят-Монгол литературын антологи. Антология бурят-монгольской литературы

 • формат pdf
 • размер 7,60 МБ
 • добавлен 10 февраля 2015 г.
Улан-Удэ: Бурят-Монгол гүрэнэй хэблэл, 1943. — xvi; 316 н. Шулукшинай М. (ред.) Антология бурят-монгольской литературы (на бурятском языке). Бурят-монгол литература хадаа хүдөөгэй драматургиһаа эхилэн мүнөөнэй эрхим һайн поэдүүд, прозаигууд, драматургнууд ба үльгэршэдэй бүхэли плеяда байгуулха хүрэтэрөө өерынгөө алдарта ба героическа замые үнгэрөө юм гэжэ хорин жэл соохи хүгжэлтыень тэмдэглэхэ зуураа хэлэхэ хэрэгтэй. Энэ хүгжэлтэнь хадаа Ленин Ст...