Статья
 • формат doc
 • размер 89 КБ
 • добавлен 05 ноября 2011 г.
Керницький А. Права акціонерів, шляхи і ступінь їх захисту
Юридичний журнал.- 2006.- №8
Метою цієї статті є спроба визначити та охарактеризувати права акціонерів за чинним законодавством України, розглянути основні види їх порушень, визначити способи захисту акціонерами своїх прав.
Відповідно до чинного законодавства, що регулює корпоративні відносини в Україні, будь-яка фізична чи юридична особа може стати акціонером якщо вона стала: засновником товариства, або придбала акції товариства, яке вже створене. Акціонери відіграють головну роль в акціонерному товаристві, оскільки будучи власниками цінних паперів, які засвідчують дольову участь в статутному фонді товариства (тобто фактично співвласниками АТ) вони мають право вирішувати найголовніші питання його діяльності. По суті вони дають життя товариству і визначають його подальшу долю. Придбання акцій АТ надає акціонерам не лише право на отримання доходу за цими цінними паперами, а й досить широкий спектр інших прав.
Смотрите также

Бабаларов С. Як скликати і провести загальні збори акціонерного товариства. Практичні поради, зміни у законодавстві, зразки документів

 • формат pdf
 • размер 914.85 КБ
 • добавлен 19 сентября 2011 г.
К.: Корпоративний розвиток в Україні, 2005.- 142 с. Зміст: Вступ. Розділ перший. Загальні збори як вищий орган акціонерного товариства. Нормативне регулювання. Статут та внутрішні документи. Компетенція загальних зборів: оптимізація повноважень. Виключна компетенція загальних зборів. Невиключна компетенція загальних зборів. Делегування зборами своїх повноважень іншим органам. Чергові та позачергові загальні збори. Строки та терміни. Розділ други...

Блюмхардт О. Органи акціонерного товариства (порівняльно-правове дослідження)

Дисертация
 • формат doc
 • размер 861 КБ
 • добавлен 20 мая 2011 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 / О. Блюмхардт; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К. , 2002. - укp. На підставі комплексного аналізу господарського законодавства та правозастосовної практики України та інших країн розглянуто теоретичні та практичні питання правового статусу органів акціонерного товариства (АТ). Досліджено правові аспекти управління АТ, порядок взаємодії його органів (за...

Бушев А.Ю., Скворцов О.Ю. Акционерное право. Вопросы теории и судебно-арбитражной практики

 • формат djvu
 • размер 1.21 МБ
 • добавлен 08 марта 2011 г.
М.: Интел-Синтез, 1997. - 176 c. Предисловие Вопросы теории акционерного права Некоторые аспекты правовой регламентации обращения акций Защита прав акционеров: проблемы теории Вопросы акционерного права в судебно-арбитражной практике Защита прав акционеров при создании акционерного общества Приобретение вещного права на акцию Обязательственные права, удостоверяемые акцией Вопросы приватизации и акционерное право в судебно-арбитражной практи...

Волнянский Д.А. Теоретические проблемы корпоративного права РФ

Дисертация
 • формат doc
 • размер 477.5 КБ
 • добавлен 15 ноября 2011 г.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность: 12.00.01 – теория и история права и государства; история правовых учений Научный руководитель: доктор юридических наук, профессор Бутаков А.В. Омск – 2006 Содержание: Подходы к пониманию корпоративного права РФ. Подходы к пониманию корпоративного права РФ: общая характеристика. Корпоративное право как элемент системы права. "Корпоративное право" как внеправовое...

Кравчук В.М. Загальні збори акціонерів: порядок скликання та проведення

Статья
 • формат doc
 • размер 138.5 КБ
 • добавлен 06 ноября 2011 г.
Юридичний журанал.- 2003.- № 5.- С. 47-54 Загальні збори акціонерів традиційно є вищим органом акціонерного товариства. Це обумовлено передусім правовим статусом акціонерів як осіб, що мають право на участь в управлінні справами товариства. Незважаючи на те, що дослідники проблем акціонерного права часто критикують загальні збори, а їх роль в управлінні акціонерним товариством піддається сумніву, на нашу думку, загальні збори в Україні не втрати...

Лекции - Корпоративное право

Статья
 • формат docx
 • размер 54.41 КБ
 • добавлен 06 ноября 2011 г.
Понятие и предмет корпоративного права. Роль и место корпоративного права в структуре права. История корпораций и корпоративного права. Корпорации в системах права. Государственно-правовое и корпоративное регулирование. Виды предпринимательских корпораций. Создание и ликвидация акционерного общества. Уставный капитал. Источники корпоративного права. Корпоративное нормотворчество. Корпоративные нормы. Корпоративные правоотношения. Управление корпо...

Мельник О.О. Корпоративне право

 • формат pdf
 • размер 2.8 МБ
 • добавлен 12 октября 2011 г.
К.: КНЕУ, 2009. — 274 с. Загальна частина Загальна характеристика корпоративного права Господарське товариство — основний суб’єкт корпоративного права Порядок створення господарських товариств Правове положення учасників господарського товариства Майно господарського товариства Засади корпоративного управління Припинення господарського товариства Припинення господарського товариства за судовим рішенням щодо визнання його банкрутом Особлива част...

Метелева Ю.А. Правовое положение акционера в акционерном обществе

 • формат html
 • размер 148.33 КБ
 • добавлен 13 октября 2010 г.
Москва, 1998. Содержание: История акционерных обществ в России. Имущественные права акционера. Неимущественные права акционера. Обязанности и ответственность акционера.rn

Цікало В.І. Корпоративне право України

Практикум
 • формат pdf
 • размер 235.46 КБ
 • добавлен 12 октября 2011 г.
Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, – 2009. – 14 с. Зміст: Вступ Поняття та місце корпоративного права в системі права України Корпоративн правовідношення Корпоративні права. Обовязки учасників корпоративних відносин Корпоративні права акціонерів Корпоративні права учасників товариства з обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою в...

Щербина О.В. Правове становище акціонерів за законодавством України

Дисертация
 • формат doc
 • размер 126 КБ
 • добавлен 02 октября 2011 г.
Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 [Електронний ресурс] / О.В. Щербина; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 15 с. — укp. Комплексно проаналізовано теоретичні та практичні питання, пов'язані з регулюванням правового становища акціонерів в Україні. Досліджено правову природу прав та обов'язків акціонерів, розкрито зміст корпоративних правовідносин, підстави їх виникнення та припинення. Розроблено та сформульовано основні положення...