• формат pdf
 • размер 402.43 КБ
 • добавлен 29 января 2011 г.
Клименко І.В., Линьов К.О. Комп'ютерна компетентність державних службовців як інструмент ефективного державного управління. Аналіз та рекомендації : наук.-метод. розробка
К. : НАДУ, 2008. 44 с.
У науково-методичній розробці визначені основні вимоги до знань, умінь і
навичок державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з інфор-
маційних технологій та технологій електронного урядування.
В основу науково-методичної розробки покладено результати науково-дос-
лідної роботи "Розроблення і впровадження стандарту сертифікації та навчально-
методичних матеріалів щодо засвоєння інформаційних технологій державними служ-
бовцями та посадовими особами місцевого самоврядування в загальнонаціональній
системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів" (номер дер-
жавної реєстрації - 0107U005900) комплексного наукового проекту "Державне уп-
равління та місцеве самоврядування". Керівник науково-дослідної роботи - І. В. Кли-
менко, к. ф. -м. н., доцент.
Смотрите также

Біль М. Механізм державного управління туристичною галуззю (регіональний аспект): наук. розробка

 • формат pdf
 • размер 618.43 КБ
 • добавлен 11 марта 2011 г.
/ М. Біль, Г. Третяк, О. Край - ник. К.: НАДУ, 2009. Визначено зміст механізму державного управління туристичною галуззю, який формують об’єкт, суб’єкт, методи та форми управління, організаційне, інформаційне, кадрове, науково-методичне та матеріально-технічне забезпечення. Проаналізовано особливості реалізації складових такого механізму на регіональному рівні, зокрема у Львівській області. Виділено недоліки державного управління в регіоні т...

Дрешпак В.М., Рашитова Н.К., Соколовський С.І. та ін. Застосування соціально-психологічних методів державного управління під час розробки, впровадження та оцінювання регіональних цільових програм

 • формат pdf
 • размер 363.29 КБ
 • добавлен 29 мая 2011 г.
Практ. посіб. / авт. кол. : В. М. Дрешпак, Н. К. Рашитова, С. І. Соколовський та ін. ; за заг. ред. В. М. Дрешпака. - К. : НАДУ, 2009. - 36 с. Представлено підходи щодо застосування соціально-психологічних методів державного управління під час розробки, впровадження й оцінювання регіональних цільових програм. Визначено основні фактори та умови, що дозволяють розширити масштаби застосування цих методів у практиці публічного управління в Україні....

Дубенко С.Д., Плахотнюк Н.Г. Правовий статус державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

 • формат pdf
 • размер 518.04 КБ
 • добавлен 04 июня 2011 г.
Навч. -метод. матеріали. - К. : НАДУ, 2008. - 52 с. У навчально-методичних матеріалах розкрито питання правового статусу публічних службовців, зокрема: права, обов’язки, обмеження і заборони, гарантії і соціальний захист. Розкрито зміст такого елементу правового статусу, як відповідальність публічних службовців, зокрема види відповідальності, характеристика правопорушень та статус суб’єктів, наділених правом притягнення публічних службовців до в...

Клименко І.В., Линьов К.О. Технології електронного урядування

 • формат pdf
 • размер 2.68 МБ
 • добавлен 22 марта 2010 г.
Навчальний посібник. – Київ: Вид-во ДУС, 2006. – 225 с Розглядаються особливості використання технологій електронного урядування при виробленні та прийнятті державних управлінських рішень. Значну увагу приділено основним складовим електронного урядування, інформаційно- технологічним аспектам побудови інформаційної системи "Електронний уряд", наведені приклади моделей та структур її функціонування. Представлені системи електронного документообіг...

Корженко В.В., Говоруха В.В. Теоретико-методологічні засади державного управління: формування понятійного апарату: метод. рек

 • формат pdf
 • размер 563.12 КБ
 • добавлен 11 марта 2011 г.
Методичні рекомендації містять результати науково-дослідної роботи науковців Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за темою "Теоретико-методологічні засади державного управління: формування понятійного апарату" (ДР № 0108U000989), виконаної в рамках Наукового комплексного проекту НАДУ при Президентові України Державне управління та місцеве самоврядування....

Миронова Н.С.,Нікітін В.В. Організаційно-правові засади державного управління

 • формат doc
 • размер 804 КБ
 • добавлен 13 апреля 2010 г.
У посібнику у вигляді схем подано матеріали лекцій за модулем Організаційно-правові засади державного управління з дисципліни Державне управління і менеджмент відповідно до програми підготовки на кваліфікаційний рівень Магістр державного управління в Харківському регіональному інституті Національної академії державного управління при Президентові України. Увага зосереджується на формуванні у слухачів фундаментальних знань про управління як суспіл...

Новіков Б.В., Сініок Г.Ф., Круш П.В. Основи адміністративного менеджменту: Навч. посібник

 • формат rtf
 • размер 11.23 МБ
 • добавлен 16 марта 2011 г.
К. Центр навчальної літератури", 2004. - 560 с. Подано матеріал з основ управлінської діяльності і, зокрема, про особливості адміністративно-державного управління. Розглянуто основні функції управління, питання прийняття стратегічних рішень. Висвітлено систему та сучасний досвід адміністративно-державного управління у країнах з федеральною (Німеччина, США) та унітарною (Франція, Великобританія) формою державного устрою. Розглянуто перспективи фор...

Рудакевич М.І. Професійна етика державних службовців: теорія і практика формування в умовах демократизації державного управління

 • формат pdf
 • размер 2.34 МБ
 • добавлен 22 марта 2010 г.
Моногр. Т.: Вид- во АСТОН, 2007. 400 с Монографія розвиває ідеї професійної етики державних службовців, розкриті в попередній роботі (Етика державних службовців, 2003). У ній здійснено системний концептуально-цілісний аналіз процесу формування етики державних службовців в умовах демократизації і професіоналізації державного управління. Обгрунтована модель етичної інфраструктури, яка забезпечує його реалізацію із урахуванням актуальних потреб...

Сурмін Ю.П., Бакуменко В.Д., Михненко А.М. та ін. (укл.) Енциклопедичний словник з державного управління

Словарь
 • формат pdf
 • размер 9.71 МБ
 • добавлен 12 апреля 2011 г.
К.: НАДУ, 2010. - 820 с. ISBN 978-966-619-279-3 Енциклопедичний словник з державного управління є першим в Україні фундаментальним виданням, у якому розкривається термінологічна система державного управління. Вона охоплює близько 2600 термінів, що відображають різні аспекти державного управління: його теорію та історію, механізми, регіональний розвиток, галузеве управління та місцеве самоврядування. Видання розраховане на державних службовців, п...

Телешун С.О., Рейтерович І.В. Моніторинг джерел інформації в системі державного управління

 • формат pdf
 • размер 346.54 КБ
 • добавлен 11 июня 2011 г.
Моніторинг джерел інформації в системі державного управління: навч. посіб. / С. О. Телешун, І. В. Рейтерович; за заг. ред. проф. С. О. Телешуна. - К. : НАДУ, 2009. - 36 с. Розглянуто основні методики і форми роботи з джерелами інформації в системі публічного управління, розкрито зміст політичного моніторингу як інструмента управління державною політикою. Наукову розробку виконано в рамках комплексного наукового проекту Національної академії дер...