Ковальчук Г.В. Зоологія з основами екології

Ковальчук Г.В. Зоологія з основами екології
 • разное
 • djvu
 • 8.01 МБ
 • добавлен 18.11.2011
Навчальний посібник. - Суми "Університецька книга". 2003. - 614
Вступ
Зоологія як наука
Методи дослідження в зоології
Основи екології тварин
Основні терміни й поняття
Поширення тварин У біосфері
Тварини і середовище
Абіотичні фактори в житті тварини
Біотичні фактори в житті тварин
Популяційна організація тварин
Ланцюги живлення. Екологічні піраміди
Вплив антропогенних факторів на тварин
Охорона тваринного світу
Сучасні уявлення про природну систему тваринного світу
Частина І
ПІДЦАРСТВО ОДНОКЛІТИННІ, АБО НАЙПРОСТІШІ, - PROTOZOA
Будова і життєві функції
Класифікація Protozoa
Тип Саркомастігофори — Sarcomastigophora
Підтип Саркодові - Sarcodina
Клас Зернястосітчасті (Granuloreticulosea)
Надклас Промененіжки - Actinopoda
Клас Сонцевики - Heliozoea
Підтип Джгутикові, або БичоноСці, - Mastigophora,
або Flagellata
Клас Тваринні джгутикові - Zoomastigophorea
Підтип Опалінові — Opalinata
Тип Апікомплексні - Apicomplexa
Клас Споровики - Sporozoea
Підклас Кокцидії - Coccidia
Підклас Грегарини - Gregarinia
Тип Мікроспоридії - Microspore
Тип Міксоспоридії — Myxozoa
Тип Інфузорії, або Війконосні, - Infusoria, або Ciliophora»
Походження найпростіших
Роль та значення найпростіших
Частина II
ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ - METAZOA
Гіпотези походження багатоклітинних організмів
Тип губки - Spongia, або Porifera
Будова і життєві функції
Класифікація губок
Роль та значення губок
Тип Кишковопорожнинні - Coelenterata
Клас Гідроїдні - Hydrozoa
Клас Сцифоїдні медузи - Scyphozoa
Клас Коралові поліпи - Anthozoa
Роль та значення кишковопорожнинних
Тип Реброплави — Ctenophora
Будова і життєві функції
Тип Плоскі черви — Plathelminthes
Будова і життєві функції
Клас Війчасті черви, або Турбелярії, - Turbellaria
Клас Трематоди, або Дигенетичні сисуни, - Trematoda,
або Digenea
Клас Моногенетичні сисуни, або Моногенеї, - Monogehoidea
Клас Стьожкові черви, або Цестоди, - Cestoda
Тип Круглі черви, або Первиннопорожнинні, - Nemathelminthes
Будова і життєві функці
Клас Круглі черви, або Нематоди, - Nematodes
Клас Волосові - Nematomorpha, або Gordiacea
Тип Коловертки — Rotifera
Тип Кільчасті черви, або Анеліди, — Annelides
Будова і життєві функції
Клас Багатощетинкові черви, або Поліхети, - Polychaeta
Підтип Пояскові - Clitellatae
Клас Малощетинкові черви, або Олігохети, - Oligochaeta
Клас П'явки - Hirudinea
Тип Членистоногі — Arthropoda
Будова і життєві функції
Підтип Зябродишні, або Ракоподібні, - Branchiate, або Crustacea
Клас Зяброногі раки - Branchiopodа
Клас Максилоподи - Maxillopoda
Клас Черепашкові ракоподібні - Ostracoda
Клас Вищі раки - Malaoostraca
Підтип Трилобітонодібні - Trilobitomorpha
Клас Трилобіти - Trilobita
Підтип Хеліцерові - Chelicerata
Клас Меростомові - Merostomata
Підклас Мечохвости - Xiphosura
Клас Павукоподібні - Arachnida
Підтип Трахейні - Tracheata
Клас Багатоніжки - Myriapoda
Підклас Двопарноногі - Diplopoda
Підклас Губоногі - Chilopoda
Клас Прихованощелепні - Entognatha
Клас Комахи, або Відкритощелепні, - Insecta, або Ectognatha
Будова і життєві функції
Поведінка комах
Систематичний огляд комах
Комахи із неповним перетворенням
Комахи із повним перетворенням
Екологія комах
Роль та значення комах, їх охорона
Тип Молюски, або М'якуни, - Mollusca
Будова і життєві функції
Клас Панцирні, або Хітони, - Loricata,або PolyplacOphora
Клас Безпанцирні, або Борозенчасточереві, - Aplacophora,
або Solenogastres
Клас Двостулкові - Bivalvia
Клас Черевоногі - Gastropoda
Клас Головоногі - Cephalopoda
Роль та значення молюсків
Тип Голкошкірі — Echinodermata
Будова і життєві функції
Клас Морські зірки - Asteroidea
Клас Морські їжаки - Echinoidea
Клас Голотурії, або Морські огірки, - Holothuroidea
Клас Звгієхвостки, або Офіури, - Ophiuroidea
Клас Морські лілії -Crinoidea
Тип Хордові - Chordata
Загальна характеристика
Гіпотези походження хордових
Підтип Безчерепні - Асгаnіа
Підтип Личинкохордові, або Покривники, - Urochordata,
або Tunikata
Клас Асцидії - Ascidiae
Клас Апендикулярії - Appendiculariae
Підтип Хребетні, або Черепні, - Vertebratа
Надклас Безщелепні - Agnatha
Клас Круглороті - CyClostomata
Надклас Риби - Pisces
Будова і життєві функції
Поведінка риб
Систематичний огляд риб
Клас Хрящові риби - Chondrichthyes
Підклас Суцільноголові - Holocephali
Підклас Пластинозяброві - Elasmobranchii
Клас Кісткові риби - Osteichtyes
Підклас Променепері риби - Actinopterygii
Підклас Лопатепері риби - Sarcopterygii
Екологія риб.
Значення риб. Охорона рибних ресурсів
Клас Земноводні, або Амфібії, - Amphibia
Будова і життєві функції
Поведінка земноводних
Систематичний огляд земноводних
Екологія земноводних
Роль і значення земноводних. їх охорона
Клас Плазуни, або Рептилії, - Reptilia
Будова і життєві функції
Поведінка плазунів
Систематичний огляд плазунів
Екологія плазунів
Роль та значення плазунів. Охорона плазунів
Клас Птахи - Aves
Будова і життєві функції
Поведінка птахів
Систематичний огляд птахів
Екологія птахів
Значення птахів
Охорона й приваблювання птахів
Клас Ссавці, або Звірі, - Mammalia
Будова і життєві функції
Поведінка ссавців
Систематичний огляд ссавців
Підклас Першозвірі - Prototheria
Підклас Справжні звірі - Theria
Інфраклас Сумчасті - Metatheria
Інфраклас Вищі Звірі, або Плацентарні, - Eutheria
Екологія ссавців
Значення ссавців
Охорона ссавців
Словник термінів

Смотрите также


Вопросы экзамен зоология

Вопросы экзамен зоология

 • билеты
 • pdf
 • 39.49 КБ
 • добавлен 27.09.2010
Доцент С. С. Крамаренко
Питання до іспиту з навчального модуля "прикладна зоологія" для студентів 1 курсу факультету твппт 4сторінки
Лекція - Типи: Апікомплексні, Міксоспоридії, Мікроспоридії

Лекція - Типи: Апікомплексні, Міксоспоридії, Мікроспоридії

 • лекции
 • ppt
 • 4.19 МБ
 • добавлен 20.10.2011
39 слайдів. (Зоологія безхребетних).Воронова Н.В. На укр. языке.
Загальна характеристика типу Апікомплексні
Загальна характеристика типу Міксоспоридії
Загальна характеристика типу Мікроспоридії
Щербуха А.Я. Фауна України Том 8. Випуск 4. Риби. Окунеподібні

Щербуха А.Я. Фауна України Том 8. Випуск 4. Риби. Окунеподібні

 • разное
 • pdf
 • 59.73 МБ
 • добавлен 02.02.2012
-К: Наук. Думка. 1982. -384 с. -Укр.
У монографії висвітленовідомості щодо систематики, екології,поширення та господарськогозначення видівродин серанові, центрархові, окуневі, луфареві, ставридовігорбилеві, спарові, смаридові, барабулеві, помацентрові, губаньові, драконові,зіркоглядові, собачкові, триперові, піщанкові, ліров...
Бригадиренко В.В. Основи систематики комах

Бригадиренко В.В. Основи систематики комах

 • разное
 • pdf
 • 10.06 МБ
 • добавлен 26.01.2011
Навч. посібник - Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2003. - 204 с.
Розглянуто всі відомі ряди комах сучасної фауни. Найбільшу увагу приділено біології та екології представників родин, характерних для фауни України.

Для студентів та аспірантів, фахівців із захисту рослин, охорони природи, екологів.
Абелєнцев В.І. Фауна України. Том 1.Ссавці. Випуск 3. Куницеві

Абелєнцев В.І. Фауна України. Том 1.Ссавці. Випуск 3. Куницеві

 • разное
 • djvu
 • 5.86 МБ
 • добавлен 22.04.2011
КИЇВ: «Наукова Думка»,1968. – 280 с.
У монографії, присвяченій питанням екології, поширення І господарського використання куницевих — цінних хутрових звірів фауни України, наведено загальну характеристику родини, діагнози родів та повні описи видів, вказано ворогів і паразитів куницевих та їх хвороби; даються рекомендації по...
Блинников В.И. Зоология с основами экологии

Блинников В.И. Зоология с основами экологии

 • разное
 • djvu
 • 9.33 МБ
 • добавлен 27.10.2010
Блинников В. И. Зоология с основами экологии: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2121 «Педагогика и методика нач. обучения». —М.: Просвещение, 1990 — 224 с.
В пособии отражена общая характеристика курса зоологии, даны современные представления о системе животного мира и экологии основных групп животных, о поп...
Щербак Г.Й., Царичкова Д.Б., Вервес Ю.Г. Зоологія безхребетних. Книга 2

Щербак Г.Й., Царичкова Д.Б., Вервес Ю.Г. Зоологія безхребетних. Книга 2

 • разное
 • pdf
 • 8.19 МБ
 • добавлен 13.02.2011
У підручнику відображено сучасний рівень знань про безхребетних тварин, що населяють нашу планету. Описано систему безхребетних, рівні організації різних, груп, шляхи їх еволю-
ції, спосіб життя, екологічні особливості.
Для студентів біологічних спеціальностей університетів.
Щербак Г.Й., Царичкова Д.Б., Вервес Ю.Г. Зоологія безхребетних. Книга 1

Щербак Г.Й., Царичкова Д.Б., Вервес Ю.Г. Зоологія безхребетних. Книга 1

 • разное
 • pdf
 • 7.41 МБ
 • добавлен 13.02.2011
К.: Либідь, 1995. - 320 с.У підручнику відображено сучасний рівень знань про безхребетних тварин, що населяють нашу планету. Описано систему безхребетних, рівні організації різних, груп, шляхи їх еволю-
ції, спосіб життя, екологічні особливості.
Для студентів біологічних спеціальностей університетів.
Щербак Г.Й., Царичкова Д.Б., Вервес Ю.Г. Зоологія безхребетних. Книга 1

Щербак Г.Й., Царичкова Д.Б., Вервес Ю.Г. Зоологія безхребетних. Книга 1

 • разное
 • djvu
 • 4.07 МБ
 • добавлен 24.10.2011
Підручник. - К.: Либідь, 1995. - 320 с.

У підручнику відображено сучасний рівень знань про безхребетних тварин, що населяють нашу планету. Описано систему безхребетних, рівні організації різних, груп, шляхи їх еволюції, спосіб життя, екологічні особливості.
Для студентів біологічних спеціальностей університетів.
Шведов С.И., Шутеев М.М., Ерехина Г.Н. Зоология беспозвоночных. Учебное пособие

Шведов С.И., Шутеев М.М., Ерехина Г.Н. Зоология беспозвоночных. Учебное пособие

 • разное
 • doc
 • 5.05 МБ
 • добавлен 06.06.2011
Учебное пособие для студентов сельскохозяйственных вузов, обучающихся по специальностям 310700 – Зоотехния и 310800 – Ветеринария.
Учебное пособие подготовлено для студентов I курса зооинженерного и ветеринарного факультетов, изучающих дисциплину "Биология с основами экологии", которая относится к дисциплине федерального ком...