• формат pdf
 • размер 4.97 МБ
 • добавлен 04 октября 2011 г.
Квіт С.М. Основи герменевтики
Навч. Посіб.: Видавничий дім «КМ Академія», 2003.
ISBN 966-518-190-4.
Авторський курс Сергія Квіта «Основи герменевтики» читається на магістерських програмах з журналістики й філології Національного університету «Києво-Могилянська академія». Через специфіку проблематики — герменевтика є не лише теорією, а насамперед процесом інтерпретації — посібник відповідає трьом головним завданням: історичному (концепція курсу грунтується на феномені Европи), також теоретичному і практичному.У додатках до книжки — переклад з англійської статті Марії Регг «Кінець французького стилю: структуралізм і постструктуралізм в американському контексті» та есей Станіслава Шумлянського «Влада мови та мова влади: newspeak, руссояз та укрмова».
Зміст:
Поняття герменевтики.
Етимологія.
Три рівні інтерпретації тексту.
Закономірності змін естетичних мод.
Культура інтерпретації.
Перші системи інтерпретації.
Кабалістика.
Антична герменевтика.
Християнська герменевтика.
Феномен Європи.
Визначення та історичні передумови.
Ідеологія Середньовіччя.
Боротьба за нову цільність.
Гра і карнавал.
Таємні товариства та ордени.
Батьківщина творчої незгоди.
Есеїзм.
Окреслення поняття.
Святий Августин.
Мішель де Монтень.
Нікколо Макіавеллі.
Романтична систематизація герменевтики.
Фрідріх Шлайєрмахер.
Вільгельм Дільтай.
Феноменологія ЕдмундаА Гуссерля.
Філософська герменевтика. Мартін Гайдеггер.
Сучасна герменевтика.
Психоаніліз. Фемінізм.
Екзистенціалізм.
Структуралізм.
Постмодернізм (Постструктуралізм).
Фетишизація лібералізму. .
Після модернізму.
Сум'яття цивілізації.
«Комуністи без партії».
Методологія блефу.
Імітація цільности.
«Відповідальний» універсалізм.
Михайло Мельник.
Леонід Молодожанин.
Ярослав Дашкевич.
Герменевтика як літературна естетика.
Хорхе Луїс Борхес.
Стиль і час у зарубіжній прозі XX століття.
Синтетичний характер сучасної української прози.
В'ячеслав Медвідь.
Евген Пашковський.
Між етикою і пристрастю.
Додатки.
Марія Регг. Кінець французького стилю: структуралізм.
і постструктуралізм в американському контексті.
1. Питання про французькі стилі.
2. Поширення структуралізму.
3. Зацікавлення символічної системи.
4. Дерріда: стратегія невпевненості.
Похожие разделы
Смотрите также

Александров Ю.В. Основи релятивістської космології

 • формат pdf
 • размер 1004.07 КБ
 • добавлен 13 апреля 2010 г.
Навч. посібник. Дата публікації: 2001 Видавець: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Бібліографічний опис: Александров Ю. В. Основи релятивістської космології: Навч. посібник. — 88 с. Іл_ 12. Табл_ 9. Бібліогр. : 20 назв Короткий огляд (реферат): В посібнику розглянуті історія розвитку космологічних уявлень, стисло викладені фізичні і математичні основи загальні' теорії відносності, одержаний і проаналізований загальний роз...

Бибихин В.В. Язык философии

 • формат djvu
 • размер 4.79 МБ
 • добавлен 04 ноября 2010 г.
Курс лекций, прочитанный в осенний семестр 1989 года на философском факультете МГУ им. Ломоносова. Рассматриваются онтологические основания речи, возможности слова, проблемы герменевтики. На классических примерах разбираются понятия логоса, мифа, символа, трансценденции, тела. Решается вопрос об отношении философии к богословию. Книга предназначена для всех, кто увлечен философией и филологией, и может служить учебным пособием по истории мысл...

Гусев С.С., Тульчинский Г.Л. Проблема понимания в философии: Философско-гносеологический анализ

 • формат doc
 • размер 725.5 КБ
 • добавлен 20 февраля 2011 г.
Проблема понимания выдвинулась сегодня в число наиболее обсуждаемых философских проблем, она интересует представителей самых разных дисциплин — гуманитарных и естественнонаучных. Авторы книги, кандидаты философских наук, предприняли одну из первых в нашей литературе попыток показать природу понимания, его основные механизмы и процедуры, его социально-практическое значение. В книге содержится критический анализ концепций понимания, распространенны...

Домников С.Д. Хозяйство и культура: Введение в феноменологию традиционного текста

 • формат pdf
 • размер 377.8 КБ
 • добавлен 25 февраля 2011 г.
М.: ИФ РАН, 2008. – 151 с. ISBN 978-5-9540-0110-5 Проблематика философии хозяйства разрабатывается с использованием методов философской антропологии и феноменологии. Рассматривается соотношение феноменологического подхода к изучению традиционных культур и наиболее распространенных в социально-гуманитарной практике подходов семиотики, структурной антропологии, психоанализа и герменевтики. В качестве предмета исследования выступает социальная орга...

Инишев И.Н. Чтение и дискурс: трансформации герменевтики

 • формат pdf
 • размер 945.33 КБ
 • добавлен 10 октября 2011 г.
- Вильнюс: ЕГУ, 2007. - 168 с. В книге рассматривается современное состояние и дальнейшие пер- спективы философской герменевтики, понимаемой в качестве одной из основных форм постметафизического мышления. Сформировавшаяся в контексте феноменологического анализа языка, философская герменевтика открывает перспективы трансдисциплинарного и внеинституционального философствования, укорененного в повседневной практике индивида. Книга адресована всем ин...

Климишин І.А, Дубицький І.М., Терлецький Р.Л. Філософія природи

 • формат pdf
 • размер 1.29 МБ
 • добавлен 14 ноября 2011 г.
Видавництво, рік невідомі. 260 с. Зміст: Вступ Від авторів Напрямки філософії природи Визначальні категорії Основи сучасної космології Феномен життя Література

Кузьмина Т.А. (ред.) Проблема сознания в современной западной философии

 • формат pdf
 • размер 23.52 МБ
 • добавлен 11 ноября 2011 г.
Москва: «Наука», 1989. - 256 с. В центре внимания авторов настоящего труда - смысл спора «класси­ка - современность» по вопросу о статусе и природе сознания. На примере некоторых современных школ (философии жизни, феноменологии, экзистен­циализма, психоанализа, герменевтики, витгенштейнианских подходов) показывается постепенный отход западной философии от концепции самосознательного субъекта и трансцендентальных методов анализа созна­ния, характ...

Тарєлкін Ю.П., Цикін В.О. Філософія в структурно-логічних схемах

 • формат doc
 • размер 1.84 МБ
 • добавлен 26 ноября 2011 г.
Навчальний посібник для підготовки до семінарських занять та екзаменів. Вид. 2-ге, доповнене і перероблене. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2005. – 188 с. У посібнику доступно й чітко у логічно-структурованому вигляді розкриваються основи сучасного філософського знання, які допоможуть майбутнім спеціалістам виробити в собі здатність до самостійного мислення, гнучкості думки, глибокої самосвідомості, добре продуманої та чітко сформульованої...

Штегмайер В., Франк Х., Марков Б.В. (ред.) Герменевтика и деконструкция

 • формат pdf
 • размер 1.52 МБ
 • добавлен 16 февраля 2011 г.
СПб. 1999. - 256с. ISBN: 5-88925-009-4 Книга представляет собой итог совместной исследовательской работы кафедры философской антропологии философского факультета Санкт-Петербургского государственного университета и института философии Грейфсвальдского университета Германии и ученых из университов Финляндии и Польши, который направлен на освоение техники деструкции, деконструкции и герменевтики с целью развития современного философского дискурса....

Шульга Е.Н. Когнитивная герменевтика

 • формат pdf
 • размер 678.2 КБ
 • добавлен 25 февраля 2011 г.
М.: ИФ РАН, 2002. — 237 с. — ISBN 5-201-02083-6. Монография посвящена исследованию когнитивной природы понимания, эволюции рациональных аспектов истолкования и интерпретации. Анализируется герменевтический опыт различных традиций истолкования (оракулы, пророки, орфики, пифагорейцы, ветхозаветный и библейский экзегезис), проводится их сравнительный анализ. Автор выдвигает собственную классификацию методов интерпретации. Методы когнитивной гермене...