• формат pdf
 • размер 1.71 МБ
 • добавлен 05 ноября 2010 г.
Лозовецька В.Т., Лук’янова Л.Б. та ін. Формування професійної компетентності фахівця сфери послуг і туризму
Навчально-методичний посібник. Київ: Інститут професійно-технічної освіти Академії педагогічних наук України Лабораторія сфери послуг і туризму. - 2010. - 382с.
Представлено теоретичні і практичні засади формування професійної компетентності майбутнього фахівця сфери послуг і туризму. Обґрунтовано концептуальні підходи щодо розробки моделей професійної компетентності та відповідних психолого-педагогічних засад формування професійної компетентності фахівця. Розроблено методики формування професійної компетентності майбутнього фахівця туризму в умовах Птнз. Висвітлено організаційно-методичні засади удосконалення професійної підготовки фахівця туризму.
1. Теоретико-Методологічні засади формування професійної компетентності
фахівця сфери послуг і туризму в умовах ринкового середовища
2. Формування екологічної компетентності майбутніх фахівців туризму
3. Психолого-Педагогічні засади к о м п е т е н т н і с н о - О р і Є Н т о в а н о ї навчально-Пізнавальної діяльності майбутнього фахівця сфери послуг і туризму у процесі навчання у птнз
4. Теоретичні та практичні засади розробки методик формування професійної компетентності фахівця сфери послуг і туризму
5. Теоретичні основи підвищення кваліфікації фахівців сфери туризму
Читать онлайн
Похожие разделы
Смотрите также

Андренко І.Б. Методичні вказівки до практичних робіт з курсу Фінансово-економічний аналіз підприємств туризму

 • формат pdf
 • размер 600.44 КБ
 • добавлен 17 сентября 2009 г.
Харків: ХНАМГ, 2008. - 76 с Економічний аналіз: поняття, предмет, мета, завдання, види Методологія економічного аналізу Аналіз обсягу вироблених і реалізованих послуг підприємств готельного господарства, курортної сфери та туризму Аналіз стану і використання основних фондів Аналіз використання трудових ресурсів Аналіз собівартості продукції (робіт, послуг) Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства Аналіз фінансового стану підприємства...

Бєляєва С.С. Концептуальні аспекти удосконалення методики викладання навчальної дисципліни Організація рекреаційних послуг

Статья
 • формат pdf
 • размер 120.86 КБ
 • добавлен 29 сентября 2010 г.
Стаття У зв’язку з необхідністю підвищити якість підготовки фахівців сфери туризму, з урахуванням особливостей національного ринку туристичних послуг в Україні, в перелік дисциплін, які, на думку автора, доцільно включати до навчального плану підготовки фахівців напряму Туризм» за освiтньо-квалiфiкацiйним рівнем «Бакалавр», має увійти i дисципліна «Організація рекреаційних послуг», яка є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують...

Гонтаржевська Л.І. Ринок туристичних послуг в Україні: Навчальний посібник

 • формат pdf
 • размер 1.39 МБ
 • добавлен 26 марта 2010 г.
У навчальному посібнику розкрито теоретичні основи дослідження ринку туристичних послуг. Висвітлено історію формування та сучасні тенденції ринку туристичних послуг, розкрито методику оцінки чинників та економічного потенціалу туристичного бізнесу в Україні. Викладено базові положення маркетингової та інноваційної стратегій менеджменту туристичних підприємств, їх зовнішньоекономічної діяльності. Обґрунтовано стратегію виходу України на світовий р...

Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні

 • формат docx
 • размер 309.46 КБ
 • добавлен 27 сентября 2011 г.
Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні Чернівці: Книги-ХХІ, 2003. - 300 с. У навчальному посібнику подаються основні поняття теорії і практики організації туристичної діяльності в Україні, розкриваються можливості розвитку туризму, та перспективи використання інфраструктури туризму тощо. Особлива увага звертається на функціонування туристичного підприємства в умовах ринкової економіки, розкривається сутність фінансового забезп...

Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні

 • формат doc
 • размер 1.39 МБ
 • добавлен 21 марта 2010 г.
Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. Чернівці: Книги-ХХІ, 2003. - 300 с. У навчальному посібнику подаються основні поняття теорії і практики організації туристичної діяльності в Україні, розкриваються можливості розвитку туризму та перспективи використання інфраструктури туризму тощо. Особлива увага приділяється функціонуванню туристичного підприємства в умовах ринкової економіки, розкривається сутність фінансового забезпечен...

Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг

 • формат doc
 • размер 2.48 МБ
 • добавлен 21 марта 2010 г.
Ринок туристичних послуг Любіцева О. О. К.: Альтерпрес, 2002. - 232 с. У даній книзі розглядаються теорія, методологія і методика дослідження геопросторових аспектів розвитку ринку туристичних послуг, механізм та закономірності його функціонування і територіальної організації на різних ієрархічних рівнях. Основна увага приділена структурно-типологічним ознакам туристичного ринку, принципам його сегментації, умовам та чинникам формування і територ...

Писаревський І.М. (ред.) Проблеми розвитку туризму і готельного господарства: регіональний аспект

 • формат pdf
 • размер 3.29 МБ
 • добавлен 25 декабря 2011 г.
Х.: ХНАМГ, 2009. – 276 с. Монографія Розглянуті теоретико-методологічні проблеми розвитку туризму і готельного господарства в розрізі регіонів України. Обґрунтовано теоретичні основи розвитку вітчизняної туристичної індустрії в контексті регіональних тенденцій ринку туристичних послуг. Досліджено проблеми теорії та регіональної практики розвитку підприємств готельної і санаторно-курортної сфери, виявлені проблеми оцінки і оптимізації використан...

Писаревський І.М. і колектив авторів. Туризм як національний пріоритет

 • формат pdf
 • размер 1.91 МБ
 • добавлен 07 ноября 2010 г.
Колективна монографія Х. ХНАМГ, 2010. –284 c. Розглянуто проблеми становлення туристичної галузі України. Аналізуються міжнародні моделі й стратегії туристського бізнесу, а також досвід, який може прийняти Україна, проблеми забезпечення ефективного розвитку українського ринку туристських послуг в умовах глобальних трансформацій інституту туризму. Туризм на переломі: концептуальні зрушення, нові орієнтири, виклики часу [Туризм як прояв і чинник гл...

Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу

 • формат doc
 • размер 12.95 МБ
 • добавлен 06 ноября 2010 г.
Монографія / Тетяна Іванівна Ткаченко. - 2-ге вид., випр. та доповн. - К. : Київ. нац. торг. -екон. ун-т, 2009. - 463 с У монографії висвітлено теоретичні, методологічні та прикладні проблеми розвитку туризму на основі діалектичного, системного та функціонального підходів. Доведено необхідність розгляду туризму як складної системи в єдності соціальної, економічної та екологічної компонент, подальший генезис якої базуватиметься на концепції стало...

Федорченко В.К., Фоменко Н.А., Скрипник М.І., Цехмістрова Г.С. Педагогіка туризму

 • формат doc
 • размер 1.74 МБ
 • добавлен 27 ноября 2010 г.
Навчальний посібник. Київ: Видавничий дім "Слово", 2004. - 296 с. У навчальному посібнику розроблено основи педагогіки туризму, представлено предмет та функції галузевої педагогіки. Розкриваються проблеми теорії і практики туристського виховання, освіти та навчання. Визначаються основні тенденції розвитку зарубіжного досвіду підготовки фахівців для сфери туризму. Узагальнюється вітчизняний досвід підготовки фахівців для галузі. Вступ до педагогі...