• формат doc
 • размер 1.74 МБ
 • добавлен 27 ноября 2010 г.
Федорченко В.К., Фоменко Н.А., Скрипник М.І., Цехмістрова Г.С. Педагогіка туризму
Навчальний посібник. Київ: Видавничий дім "Слово", 2004. - 296 с.
У навчальному посібнику розроблено основи педагогіки туризму, представлено предмет та функції галузевої педагогіки. Розкриваються проблеми теорії і практики туристського виховання, освіти та навчання. Визначаються основні тенденції розвитку зарубіжного досвіду підготовки фахівців для сфери туризму. Узагальнюється вітчизняний досвід підготовки фахівців для галузі.
Вступ до педагогіки туризму (Туризмологія Педагогіка туризму: предмет, функції Методологічні проблеми дослідження туризмології в контексті педагогіки туризму Міжпредметні зв'язки педагогіки туризму)
Теоретико-методологічні основи туристського виховання (Мета і завдання туристського
виховання Закономірності виховання в туризмі Принципи туристського виховання Аксіологія туристського виховання Естетична функція педагогіки туризму Методи виховання, їх класифікація )
Теорія туристської освіти і навчання (Методологічні засади формування стандартів туристської освіти Інноваційні педагогічні технології підготовки фахівців для сфери туризму Організація навчально-виробничої практики майбутніх фахівців сфери туризму Післядипломна освіта фахівців туристської сфери)
Моніторинг якості туристської освіти (Методологічні засади Організація туристської освіти Сутність та головні завдання моніторингу освіти Моніторинг якості туристської освіти Технологія моніторингових досліджень )
Міжнародний досвід туристської освіти (Тенденції розвитку сучасного світового туризму Практика підготовки працівників туризму в західноєвропейських країнах Досвід навчання професіоналів туризму в США Російська система освіти фахівців туристської справи)
Підготовка кадрів туризму в Україні: досвід навчально-науково-виробничого комплексу
Похожие разделы
Смотрите также

Дмитрук О.Ю. Екологічний туризм: сучасні концепції менеджменту і маркетингу

 • формат doc
 • размер 395.39 КБ
 • добавлен 26 марта 2010 г.
У виданні розглядається теоретико-методологічні та практичні аспекти формування, функціонування та розвитку екологічного туризму як цілісної системи урбокомпенсаційного природокористування. На основі конструктивно-географічного підходу розкриваються особливості менеджменту та маркетингу урбокомепсаційпого екологічного туризму. Окремий розділ присвячено проблемі фахової освіти менеджера екологічного туризму. Видання адресовано науковцям - природни...

Збірник статей - Праксеологія туризму

 • формат doc
 • размер 292 КБ
 • добавлен 14 июля 2010 г.
Київський університет туризму, економіки і права, 2009 Філософія туризму, як і будь-яка інша теоретична рефлексія, прагне насамперед з’ясувати сутність туризму у понятійний спосіб, представити її категоріально, концептуально. Це досить складне завдання, адже туризм настільки багатобічне явище суспільного життя, що його неможливо однозначно визначити. За своєю природою туризм є мультидисциплінарним, багатофакторним явищем. Зміст Пазенок В. С. Ф...

Лозовецька В.Т., Лук’янова Л.Б. та ін. Формування професійної компетентності фахівця сфери послуг і туризму

 • формат pdf
 • размер 1.71 МБ
 • добавлен 05 ноября 2010 г.
Навчально-методичний посібник. Київ: Інститут професійно-технічної освіти Академії педагогічних наук України Лабораторія сфери послуг і туризму. - 2010. - 382с. Представлено теоретичні і практичні засади формування професійної компетентності майбутнього фахівця сфери послуг і туризму. Обґрунтовано концептуальні підходи щодо розробки моделей професійної компетентності та відповідних психолого-педагогічних засад формування професійної компетентност...

Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права

 • формат doc
 • размер 281.49 КБ
 • добавлен 27 ноября 2010 г.
Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: філософські науки. / Гол. ред. В. С. Пазенок. - К.: КУТЕП, 2010. – Випуск 8 – 334 с. Збірник містить наукові статті, які висвітлюють актуальні філософські проблеми соціології, історії, економіки, правознавства, політології та теорії туризму в контексті соціальних реалій сьогодення. Для студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів, фахівців та усіх, хто цікавиться пробле...

Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права

 • формат doc
 • размер 1.56 МБ
 • добавлен 14 июля 2010 г.
Збірник наукових праць. Серія: філософські науки. Вип. 6 / Редкол. Пазенок В. С. (голова). - К.: КУТЕП, 2009. – 278 с. Київський університет туризму, економіки і права «КУТЕП» – член Ділової Ради Всесвітньої туристської міжнародної організації спеціалізованої установи ООН (UNWTO) – представляє шостий випуск щорічника. Зміст В. С. Пазенок Філософія туризму в системі соціальної філософії А. М. Єрмоленко Феномен туризму у світлі взаємодії стратегіч...

Парфіненко А.Ю. Історія туризму

 • формат doc
 • размер 37.28 КБ
 • добавлен 17 сентября 2009 г.
Методичні вказівки до практичних занять з дидактичним забезпеченням з курсу Історія туризму Харків: ХНАМГ, 2007. – 26 с Мета, завдання та предмет вивчення курсу «Історія туризму» Тематичний план навчальної дисципліни План проведення практичних (семінарських) занять Контрольні запитання для самодіагностики Система поточного та підсумкового контролю знань студентів Дидактичне забезпечення Список рекомендованої літератури

Писаревський І.М, Погасій С.О Організація туризму. Підручник

 • формат pdf
 • размер 4.22 МБ
 • добавлен 02 февраля 2010 г.
ХНАМГ, 2008 - 540 с. Підручник відповідає програмі курсу «Організація туризму», затвердже- ній Міністерством освіти і науки України. У підручнику розглянуто сутність організації туризму як функції менеджменту, нормативно-правова база регулювання туристської діяльності, органі- заційні засади створення та державне регулювання діяльності туристських підприємств, особливості створення туристського продукту, а також взаємодія туристських підприємств...

Промисловий туризм

Реферат
 • формат doc
 • размер 58 КБ
 • добавлен 03 марта 2011 г.
В рефераті висвітлюються основні види та напрямки промислового туризму, основні проблеми та крїни, в яких поширюється даний вид туризму. Висновок. Список літератури. Робота складається з 7 сторінок.

Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні

 • формат doc
 • размер 1.8 МБ
 • добавлен 31 марта 2010 г.
Навчальний посібник «Історія туризму в Україні», підготовлений викладачами Київського університету туризму, економіки і права, - це перша спроба систематизувати величезний фактичний матеріал. Посібник «Історія туризму в Україні» написаний відповідно до програми курсу «Історія розвитку світового туризму». При його підготовці автори використали праці вітчизняних і російських учених, власні дослідження. Видання розраховане на студентів та фахівців з...

Федорченко В.К., Костюкова О.М. Історія екскурсійної діяльності в Україні

 • формат pdf
 • размер 744.93 КБ
 • добавлен 17 января 2011 г.
Федорченко В. К., Костюкова О. М., Дьорова Т. А., Олексійко М. М. Історія екскурсійної діяльності в Україні. - Изд. Кондор. - Київ, 2004р. - 164 стр. Мова - українська. Навчальний посібник. На основі численних архівних документів відтворюється діяльність навчальних закладів, наукових товариств і установ України наприкінці ХIХ - на початку ХХ століття.; розкрито механізм залучення населення до екскурсій та їх ідеологічну спрямованність за часів ра...