Право Европейского Союза
Юридические дисциплины
 • формат pdf
 • размер 1.05 МБ
 • добавлен 25 ноября 2011 г.
Микієвич М.М., Андрусевич Н.І., Будякова Т.О. Європейське право навколишнього середовища
Навчальний посібник.- Львів: БФ "Екоправо", 2004.- 256 с.
Навчальний посібник охоплює питання у сфері європейського права навколишнього середовища. У загальній частині розглядаються поняття, історія виникнення, предмет, принципи, джерела та інституційний механізм європейського права навколишнього середовища. Особлива частина присвячена деяким актуальним питанням правового регулювання охорони довкілля на рівні Європейського Союзу: зміні клімату, біорізноманіттю, поводженню з відходами. Посібник включає витяги з нормативно-правових актів Європейського Союзу, рішень Суду Європейських Співтовариств, звіти органів Європейського Союзу та ін. (переважно англійською мовою).
Читать онлайн
Похожие разделы
Смотрите также

Андрусевич А., Алге Т., Клеменс К., Козак З. Практика Комитета по соблюдению Орхусской конвенции (2004-2008)

 • формат pdf
 • размер 916.6 КБ
 • добавлен 04 октября 2009 г.
Львов. — 2008. — 78 с. Содержание Орхусская Конвенция (с комментариями) Решение I/7: Рассмотрение соблюдения (с комментариями) Обзор дел (общий) Обзор дел (по статьям) Примечания: 1) Орхусская конвенция - международный правовой акт, регулирующий отношения, связанные с доступом к экологической информации; 2) Язык книги - русский.

Габитов Р.Х. Воздухоохранное право: ключевые аспекты

Статья
 • формат jpg
 • размер 1.91 МБ
 • добавлен 30 ноября 2011 г.
Статья: Экологическое право 2004 № 5. - с. 9-11. Рассматривается уточнение круга отношений, регулируемых воздухоохранным правом, воздухоохранное право как отрасль и его особенности, обьясняеться выбор названия воздухоохранного праваrn

Кравченко С, Андрусевич А., Бонайн Дж., Актуальні проблеми міжнародного права навколишнього середовища

 • формат pdf
 • размер 100.59 МБ
 • добавлен 11 января 2012 г.
Львів, видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002, 336с. Зміст: Предмет міжнародного права навколишнього середовища Принципи міжнародного права навколишнього середовища Джерела міжнародного права навколишнього середовища Екологічні права людини в міжнародному праві Міжнародні організації що діють у сфері охорони довкілля Оцінка впливу на навколишнє середовище і міжнародне право Виконання міжнародних договорів у галузі охорони навколишнього сер...

Лапина М.А. Экологическое право

 • формат pdf
 • размер 1.96 МБ
 • добавлен 12 декабря 2009 г.
Экологическое право как отрасль права. Понятие, система и источники экологического права. Объекты экологического права. Право собственности на природные ресурсы. Право природопользования и его виды. Экологическое нормирование. Управление в сфере регулирования природоохранных отношений. Организационно-правовой механизм природопользования и охраны окружающей среды. Экологический контроль и экологическая экспертиза. Механизм охраны окружающей среды...

Лекции

Статья
 • формат doc
 • размер 313 КБ
 • добавлен 28 мая 2010 г.
Экологическое право. 2009 Предмет, метод, система, становление и основные этапы развития экологического права Экологическая функция Российского государства и права Право граждан на благоприятную окружающую среду Экологические правоотношения Источники экологического права Общая характеристика Лесного кодекса РФ Общая характеристика ФЗ «об охране окружающей среды» Право собственности на природные ресурсы Право природопользования (использование пр...

Лекции экологическое право

Статья
 • формат doc, jpg
 • размер 7.6 МБ
 • добавлен 08 июля 2010 г.
УлГУ, "Экологическое право", 10 стр, форматы .doc, .jpeg Экологическое право как отрасль права России 1. Понятийный аппарат экологического права 2. Предмет экологического права. 3. Методы экологического права. 4. Принципы экологического права. 5. Система экологического права. 6. Источники экологического права: понятие, виды и система. Правовой режим ООПТ 1. Правовой режим государственных природных заказников 2. Правовой режим памятников природы 3...

Нецветаев А.Г. Экологическое право

 • формат pdf, chm
 • размер 7.04 МБ
 • добавлен 02 марта 2010 г.
Учебник по экологическому праву 2004 г. Общество и окружающая среда. Экологическое право как отрасль российского права. Источники экологического права. Экологические правоотношения. Экологические права и обязанности граждан. Право собственности на природные ресурсы. Право природопользования. Управление в области охраны окружающей среды и природопользования.

Презентация - Право общего природопользования

Презентация
 • формат ppt
 • размер 32.02 МБ
 • добавлен 07 марта 2011 г.
Определение Право общего природопользования в земельном законодательстве РФ Право общего природопользования в законе "О недрах" РФ Право общего природопользования в лесном кодексе РФ Право общего природопользования в водном кодексе РФ Право общего природопользования в Федеральном законе «О животном мире»

Сурілова О.О. Порівняльне екологічне право

 • формат pdf
 • размер 31.24 МБ
 • добавлен 15 ноября 2011 г.
Навчальний посібник. - Видавництво:"Фенікс", 2010 рік, 220 с. ISBN: 978-966-438-285-1 Навчальний посібник розрахований на студентів вищих юридичних навчальних закладів, юристів-практнків та всіх, хто цікавиться проблемами екологічної безпеки, екологічним законодавством країн сучасного світу. Зміст: Загальна характеристика взаємодії суспільства і природи. Поняття і предмет екологічного права. Принципи міжнародного екологічного права. Організаці...

Сурилова Е.А. Сравнительное экологическое право

 • формат tif
 • размер 16.86 МБ
 • добавлен 03 апреля 2011 г.
2005 год. Одесса. 102 страницы. Содержание Современное состояние взаимодействия общества и природы и концепция устойчивого развития Принципы развития экологического права стран современного мира Основные экологические права граждан в странах Европейского Союза и СНГ Право окружающей среды Европейского Союза Право окружающей среды стран — членов Европейского Союза Право окружающей среды США и Канады Охрана окружающей среды в развивающихся странах...