Экологические дисциплины
Практикум
  • формат pdf
  • размер 1.69 МБ
  • добавлен 28 января 2012 г.
Мудрак О.В., Кравчук Г.І., Єлісавенко Ю.А., Дзюмак М.А. Заповідна справа. Практикум
Навчально-методичний посібник для виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання спеціальності 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / Укладачі: доц. Мудрак О.В., доц. Кравчук Г.І., аспір. Єлісавенко Ю.А., ст. викладач Дзюмак М.А. – Вінниця: ВНАУ, 2011. – 96 с.
Викладено основні методичні вказівки для проведення практичних робіт з навчальної дисципліни Заповідна справа. Подано довідковий матеріал, термінологічний словник, перелік запитань, які виносяться на екзамен, теми рефератів, індивідуальне науково-дослідне завдання, список рекомендованих інформаційних джерел. Практикум допоможе засвоїти теоретичний курс і набути практичних навичок.
Розраховано для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання спеціальності 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування.
ЗМІСТ
Місце навчальної дисципліни в освітньо-професійній програмі підготовки фахівців – екологів
Поняття і зміст заповідної справи
Передумови стратегії розвитку заповідної справи
Мета і завдання навчальної дисципліни
Об’єкт і предмет досліджень
Критерії і принципи відбору територій для заповідання та формування екомережі
Зміст навчального матеріалу
Тематика практичних занять
Практична робота
1. Заповідна справа: мета, завдання, об’єкт, предмети і методи досліджень
Практична робота
2. Нормативно-правові засади охорони і використання територій і об’єктів природно-заповідного фонду України
Практична робота
3. Категорії територій і об’єктів природно-заповідного фонду України
Практична робота
4. Екологічне і соціальне значення природно-заповідного фонду України
Практична робота
5. Методика ведення кадастру заповідних територій
Практична робота
6. Критерії формування екомережі
Практична робота
7. Формування екомережі України та Вінницької області
Практична робота
8. Міжнародні природоохоронні конвенції та угоди щодо збереження біотичного та ландшафтного різноманіття
Перелік питань винесених на модуль 1
Перелік питань винесених на модуль2
Індивідуальні науково-дослідні завдання
Теми для самостійного вивчення
Перелік запитань з навчальної дисципліни Заповідна справа, які виносяться на екзамен
Теми контрольних робіт
Глосарій
Список рекомендованої літератури
Додатки
Читать онлайн
Смотрите также

Попович С.Ю. Природно-заповідна справа

  • формат djvu
  • размер 4.29 МБ
  • добавлен 23 октября 2011 г.
Попович С.Ю. Природно-заповідна справа: Навчальний посібник. - К.: Арістей, 2007. - 480 с. ISBN 966-381-024-6 У навчальному посібнику вперше на сучасному науковому й еколого-освітньому рівні узагальнено знання з теорії та практики природно-заповідної справи. Висвітлено питання актуальності, історії, науки, класифікації, зарубіжного досвіду, формування, функціонування й організації оптимальної структури природно-заповідних територій та їх мереж,...