• формат pdf
 • размер 665.27 КБ
 • добавлен 13 ноября 2010 г.
Осипчук Л.Л. Основи казначейської справи
Київ: МАУП, 2003. - 152 с.
У запропонованому навчальному посібнику розглянуто питання запровадження та становлення в Україні казначейської системи виконання державного бюджету. Особливу увагу приділено історичним аспектам виникнення та розвитку державного казначейства, організації виконання державного бюджету за доходами й видатками та проблемам бюджетного дефіциту і державного боргу України.
Читать онлайн
Смотрите также

Василик О.Д. Теорія фінансів (конспект книги)

 • формат doc
 • размер 544.42 КБ
 • добавлен 02 августа 2010 г.
Конспект книги, виконаний студентом НАУ. К.: НІОС — 2000. — 416 с. Розділ 1 Економічна природа і призначення фінансів. Економічні передумови виникнення і розвитку фінансів. Фінанси в економічній системі держави. Призначення та роль фінансів. Взаємозв'язок фінансів з іншими елементами економічної системи. Розділ 2 Фінансова система. Теоретичні основи побудови фінансової системи. Структура фінансової системи. Правові та організаційні основи фінан...

Глущенко А.С. Фінанси

 • формат doc
 • размер 1.57 МБ
 • добавлен 29 октября 2010 г.
У навчальному посібнику розкриваються основи функціонування фінансів відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань «Економіка і підприємництво». Розкрито сутність і функції фінансів як економічної категорії та їх роль у процесі суспільного відтворення. Розглянуто основи функціонування фінансової системи, зміст і призначення її окремих сфер і ланок. Висвітлено зміст фінансової політики держави, фінансового ме...

Грідчіна. Фінанси (теоретичні основи)

 • формат pdf
 • размер 976.97 КБ
 • добавлен 03 октября 2009 г.
У пропонованому підручнику викладено основи теорії фінансів, наведено структуру й характерні особливості фінансової системи країни, основні напрями фінансової політики, а також концептуальні підходи до формування державного бюджету в умовах ринкової економіки. Розглянуто складові фінансової системи — державні фінанси, фінанси підприємств, страхування, фінанси населення. Особливу увагу приділено фінансовому ринку як механізму ефективного розподілу...

Григораш Т.Ф. Фінанси (3 частини)

 • формат doc
 • размер 549.49 КБ
 • добавлен 25 сентября 2011 г.
Навчально-методичний посібник. Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія. 2007. - 82 с. (частина І ). 2008. – 133 с. (частина ІІ). 2008. - 154 с. (частина ІІІ). Для студентів денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 "Економіка і підприємництво з напряму" 6.030508 "Фінанси і кредит". Модуль Змістовий модуль Основи фінансів Предмет фінансової науки, як пізнання сутності фінансів Генезис і еволюція фінансів С...

Зимовець В. Акумуляція фінансових ресурсів та економічний розвиток

 • формат pdf
 • размер 1.89 МБ
 • добавлен 21 мая 2011 г.
Київ: Інститут економіки НАНУ, 2003. 314 с. ISBN 966-02-1923-7 Досліджено проблеми формування ефективного механізму акумуляції фінансових ресурсів у контексті сучасних теорій економічного розвитку. Аналізується вплив макроекономічного середовища на формування зазначеного механізму в Україні, інституційно-правові проблеми функціонування механізмів самофінансування, банківського кредитування, інвестиційного посередництва. Визначаються напрями нагал...

Зимовець В. Державна фінансова політика економічного розвитку

 • формат pdf
 • размер 2.7 МБ
 • добавлен 04 июня 2011 г.
Київ: НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. , 2010. – 356 с. ISBN 978-966-02-5927-0 Досліджено проблеми формування фінансової стратегії економічного розвитку України у контексті сучасних теорій економічного розвитку. Проаналізовано вплив державної фінансової політики на макроекономічну стабільність, нагромадження капіталу та добробут населення. Досліджуються інституційні чинники формування фінансової системи та розподілу капіталу між інституційни...

Мишкін Ф.С. Економіка грошей, банківської справи и фінансових ринків

 • формат djvu
 • размер 8.96 МБ
 • добавлен 11 января 2011 г.
К.: "Основи", 1998. - 963с. Ця книжка - перший український переклад фундаментального пiдручника з теорiї грошей, банкiвської справи та фiнансових ринкiв.

Наументкова С.В., Міщенко В.І. Системи регулювання ринків фінансових послуг зарубіжних країн. Навчальний посібник

 • формат pdf
 • размер 1.33 МБ
 • добавлен 02 февраля 2011 г.
- К: Центр наукових досліджень НБУ, Університет банківської справи НБУ,2010 - 170 с. У навчальному посібнику висвітлено теоретичні засади та зарубіжний досвід організації та функцінування регуляторних і наглядових ситем за діяльністью установ фінансового сектору. Відображено особливості функцінування регуляторних систем і взаїмодії окремих регуляторів, а також наведено детальну характеристику фінансових регуляторів Австралії, Австрії, Болгарії, В...

Романенко О.Р. Фінанси

 • формат pdf
 • размер 951.88 КБ
 • добавлен 12 октября 2011 г.
Підручник. 4-те вид. - К: Центр учбової літератури, 2009. - 312 с. Розглянуто сутність, функції фінансів, їх місце і роль у системі розподільних відносин. Надано характеристику окремих сфер і ланок фінансової системи. Розкрито основи функціонуання фінансової системи і фінансового механізму, зміст і призначення фінансів субєктів господарювання, міжнародних фінансів, фінансового і страхового ринків. Значну увагу приділено теорії державних фінансів...

Чубак А.Ю., Свізінська К.М. Місцеві фінанси: Навчально-методичний посібник

 • формат doc
 • размер 1.85 МБ
 • добавлен 15 сентября 2011 г.
Для студентів, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»/ Укл. А.Ю. Чубак, К.М. Свізінська – Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія, 2010.- 131 с. Модуль Змістовий модуль Теоретичні основи місцевих фінансів Сутність, складові та засади організації місцевих фінансів Фінансова політика місцевих органів влади Змістовий модуль Місцеві бюджети як самос...