• формат doc
 • размер 2.24 МБ
 • добавлен 17 июня 2011 г.
Петрушенко В.Л. Філософія. Навчальний посібник
ТзОВ НВФ "Магнолія плюс" рік 2006. -
243. (273 в документі) ISBN: 966-620-047-3
Мова українська

ФІЛОСОФІЯ, її ПОХОДЖЕННЯ, ПРОБЛЕМАТИКА ТА ФУНКЦІЇ
Особливості становища людини в світі та необхідність її самовизначення
Поняття та типологія світогляду. Світогляд і філософія
Особливості історичного виникнення філософії. Філософія і міфологія
Проблема визначення предмету філософії. Характерні риси філософського мислення. Співвідношення філософії, науки, релігії та мистецтва
Структура та функції філософського знання. Провідні позиції у філософії
ФІЛОСОФІЯ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ
Проблема "Схід-Захід" в сучасній філософії та культурології. Особливості східного та західного типів філософствування
Джерела, провідні ідеї та напрями філософської думки Стародавньої Індії
Канонічні джерела, провідні ідеї та напрями філософії Стародавнього Китаю
АНТИЧНА ФІЛОСОФІЯ
Поняття античної філософії. Етапи її розвитку та загальні особливості
Розвиток ідей у натурфілософських ("фізичних") школах Стародавньої Греції
Ідеї та представники високої класики в розвитку античної філософії
Завершальний цикл розвитку античної філософії: школи, ідеї, представники
ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
Зміни у світогляді під час переходу від античності до європейського Середньовіччя
Вихідні ідеї середньовічної патристики. Місце філософії у духовному житті Середньовіччя
Схоластика і містика як провідні напрями середньовічної філософії
ФІЛОСОФІЯ ВІДРОДЖЕННЯ
Поняття "Відродження" та характерні риси духовного життя цієї доби
Провідні напрями ренесансного філософування: гуманістичний антропологізм, неоплатонізм, натурфілософія
Філософські ідеї пізнього Відродження
ФІЛОСОФІЯ НОВОГО ЧАСУ
Панорама соціокультурних та духовних процесів у Європі Нового часу та особливості розвитку філософії
Методологічні пошуки Ф. Бекона, Р. Декарта та Т. Гоббса
Теорія пізнання Т. Г. Гоббса та Дж. Локка. Скептицизм
П. Бейля та Д. Юма, сенсуалістські максими Дж. Берклі
Б. Спіноза та Г. Лейбніц - тотожність і відмінність їх вчень про субстанцію
Б. Паскаль та філософія Просвітництва місце і роль людини у світі та суспільні стосунки
НІМЕЦЬКА КЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ
Німецька класична філософія як особливий етап розвитку новоєвропейської філософії
Іммануїл Кант — творець німецької класичної філософії. Основні ідеї І. Каїтга
Філософські ідеї Й. -Г. Фіхте та Ф. -В. -Й. Шеллінґа
Філософія Г. -В. Ф. Геґеля як найвище досягнення німецької класичної філософії
Антропологічний принцип філософії Л. Фейербаха
ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ПРОЦЕС У ЄВРОПІ XIX ст
Зміна парадигми філософського мислення у XIX- на поч. XX ст
Вихідні ідеї філософії А. Шопенгауера та С К'єркегора
Ідеї розроблення "наукової філософії" у європейській філософії XIX ст
Фрідріх Ніцше та ідеї "філософії життя"
ЗАРУБІЖНА ФІЛОСОФІЯ XX ст
Загальні особливості духовних процесів та розвитку філософії у XX ст
Сцієнтистські напрями у зарубіжній філософії XX ст
Напрями антропологічного спрямування
Культурологічні та історіософські напрями у філософії XX ст
Релігійна філософія XXст
Провідні тенденції розвитку світової філософії на межі тисячоліть
НАРИС ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ
Українська філософія як органічна складова української духовної культури. Загальні особливості української філософії
Провідні філософські джерела та філософські ідеї часів Київської Русі
Україна - Європа: духовні зв'язки Відродження
Поява професійної філософії в Україні
Особливості філософських курсів Києво-Могилянської академії. Життя та філософська діяльність Г. Сковороди
Університетська філософія в Україні XIX ст. Філософські ідеї в українській літературі та громадсько-політичних рухах
Особливості розвитку української філософії XX ст
ПРОБЛЕМА БУТТЯ У ФІЛОСОФІЇ
Фундаментальне значення проблеми буття для філософії. Людські виміри проблеми буття
Проблеми буття в історико-філософському окресленні. Категоріальні визначення буття
Сучасна наука про рівні та форми виявлення буття (філософське окреслення)
СВІДОМІСТЬ ЯК ФІЛОСОФСЬКА ПРОБЛЕМА
Проблема онтологічного статусу свідомості та її суттєві ознаки
Проблема походження свідомості
Ідеальний статус буття свідомості. Свідомість і мова
Структура та функції свідомості
ЛЮДИНА ТА II БУТТЯ ЯК ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФСЬКОГО ОСМИСЛЕННЯ
Проблематичність людського буття. Життя, буття
та існування як характеристики людини
Проблема походження людини: сперечання
еволюціонізму та креаціонізму
Діяльність та екзистенціали людського буття. Структура людської діяльності та сутнісні сили людини
Співвідношення природнього, соціального, персо
нального та трансцендентного в людині. Вихідні цінності людського буття
Проблема смерті та безсмертя людини у філософсько-світоглядному окресленні
ФІЛОСОФІЯ ОСОБИСТОСТІ
Співвідношення понять "людина - індивід - особа –особистість-індивідуальність"
Феномен людської особистості
Вихідні характеристики людської особистості. Відношення "Я і Ти", "Я та Інший" у особистішому окресленні
Основні аспекти буттєвих виявлень людської особистості
ПРОБЛЕМА ПІЗНАННЯ У ФІЛОСОФІЇ
Поняття пізнання та його види
Рівні і форми пізнання
Проблема істини в пізнанні. Істина та якісні характеристики знання
Людина і пізнання. Істина і правда
ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ В СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФІЇ
Особливості методологічної ситуації в сучасній філософії
Сутність та структура методу як способу організації людської діяльності. Поняття методу, методології та методики.373,
Проблема методу та методології в сучасній філософії
Поняття науки та її суттєві ознаки. Методи і форми наукового пізнання
ДІАЛЕКТИКА ЯК ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ РОЗВИТКУ І МЕТОД ТА її АЛЬТЕРНАТИВИ
Діалектика як складова філософії, теорія та метод
Вихідні складові теорії діалектики: рівні діалектичного мислення, принципи, категорії
Співвідношення діалектики із метафізикою, софістикою, релятивізмом, догматизмом та еклектикою
Визначення та оцінки діалектики в історії філософії
ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ
Філософія історії як напрям філософського знання: історичне формування проблематики
Поняття історії. Історичний процес як реальність
Філософія історії про суб'єкт, рушійні сили, умови та чинники історичного процесу
Людина та історія. Роль особи в історії
СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ
Онтологія соціального. Поняття та зміст соціальних якостей
Поняття суспільства. Співвідношення суспільства і природи
Суспільство як система. Основні сфери суспільного життя та їх взаємозв'язок
Людина і суспільство: основні аспекти співвідношення
КУЛЬТУРА ТА ЦИВІЛІЗАЦІЯ
Особливості сучасних проявів культури. Суттєві ознаки культури
Поняття цивілізації. Взаємозв'язок культури і цивілізації
Національні культури та культура загальнолюдська
Глобальні проблеми сучасної цивілізації
Література
Смотрите также

Андрущенко В.П., Волович В.І. та ін. Філософія

 • формат doc
 • размер 4.59 МБ
 • добавлен 07 мая 2011 г.
ХАРКІВ «Консум», 2000 р., - 999 с. Що таке філософія? Різноманітність типів філософії: генеза і сучасність Філософія буття Соціальна філософія Філософія духу Філософія розвитку

Заїченко Г.А. Підручник по історії філософії

 • формат exe
 • размер 1.94 МБ
 • добавлен 26 марта 2011 г.
Електронний підручник для студентів ВНЗ України. 2 тома Антична філософія. Філософія середньовіччя. Філософія епохи відродження. Філософія нового часу(XYII - XYIIIст. ). (варіант2) Філософія нового часу(XYII - XYIIIст. ). Німецька класична філософія. (варіант2) німецька класична філософія. Філософія прагматизму. Філософський ірраціоналізм. Сучасна світова філософія. Екзистенційна філософія. Філософський постмодернізм. Українська філософія.rn...

Качуровський М.О., Тарєлкін Ю.П., Цикін В.О. Філософія в запитаннях та відповідях

 • формат doc
 • размер 581.24 КБ
 • добавлен 15 августа 2009 г.
Навчальний посібник. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 312 с У посібнику викладено у вигляді постановочних запитань і відповідей на них навчальний матеріал курсу Філософія за програмою вищих навчальних закладів. Він допоможе студентському загалу в освоєнні сучасної філософської проблематики в умовах кредитно-модульної системи навчання. Посібник підготовлений насамперед для студентів педагогічних спеціальностей. Він може бути корисним д...

Кривуля О.М. Філософія

 • формат pdf
 • размер 2.22 МБ
 • добавлен 10 января 2012 г.
Навчальний посібник. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – 592 с. У ньому міститься ґрунтовний історико-філософський розділ і дається систематичний огляд основних блоків досить розгалуженого філософського знання. Автор свідомо уникав ідеологічної упередженості і зосереджувався на презентації позиції провідних філософів з різних актуальних проблем та шляхів їх вирішення. Опора на сучасну філософську думку та широке використання класичної спадщи...

Мозговий Л. І., Бичко І. В., Додонов Р.О. та ін. Філософія. Кредитно-модульний курс: Навч. посіб

 • формат pdf
 • размер 1.26 МБ
 • добавлен 19 марта 2010 г.
Навчальний посібник створено на основі досвіду викладання кредитно-модульного курсу з філософії: «філософія, логіка, релігієзнавство» у Слов’янському державному педа- гогічному університеті. Посібник містить теоретичний матеріал з філософії (10 тем), логіки (4 теми), релігієзнавства (11 тем), поданих у відповідності з кредитно-модульною системою оцінювання знань студентів. У навчально-методичній роботі висвітлюються вихідні поняття філософії,...

Петрушенко В.Л., Історія світової філософії. Фундаментальні проблеми філософії

 • формат txt
 • размер 192.94 КБ
 • добавлен 04 июня 2011 г.
Навчальний посібник. – Львів: НУЛП, 2002. Філософія, її джерела, особливості. Особливості становища людини в світі та необхідність її самовизначення. Поняття та типологія світогляду. Світогляд і філософія. Особливості історичного виникнення філософії. Філософія і міфологія. Проблема визначення предмету філософії. Характерні риси філософського мислення. Співвідношення філософії, науки, релігії та мистецтва. Структура та функції філософського знанн...

Радіонова Л.О. Філософія

 • формат pdf
 • размер 1.15 МБ
 • добавлен 21 октября 2011 г.
Харків: ХНАМГ, 2006. – 142 с. Навчальний посібник для студентів 2 курсу ФПО і заочного навчання. Гегель назвав філософію духовною квінтесенцією епохи. У ній справді виражені загострені світоглядні пошуки, поглиблені питання до наявної реальності, до людського духу. Але далеко не завжди філософія в історії була затребуваною. У часи позитивізму, наприклад, не було метафізичної потреби, тобто готовності звертатися до вічних питань, що вимагають лю...

Сморж Л.О. Філософія. Основні філософські виміри і характеристики людини і суспільства. (Частина 2)

 • формат pdf
 • размер 1.22 МБ
 • добавлен 20 ноября 2011 г.
Навчальний посібник — К.: Кондор, 2006. — 416 с. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів. У ньому із сучасних позицій і на нових матеріалах розглядаються основні теми і проблеми, що стосуються специфіки, призначення, історії філософії, основних характеристик суспільства і людини, їх сутності, сучасного стану і прогнозів на майбутнє.

Сморж Л.О. Філософія. Призначення філософії, Її категоріальний інструментарій та історія (Частина 1)

 • формат pdf
 • размер 989.13 КБ
 • добавлен 20 ноября 2011 г.
Навчальний посібник — К.: Кондор, 2006. — 416 с. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів. У ньому із сучасних позицій і на нових матеріалах розглядаються основні теми і проблеми, що стосуються специфіки, призначення, історії філософії, основних характеристик суспільства і людини, їх сутності, сучасного стану і прогнозів на майбутнє.

Тарєлкін Ю.П., Цикін В.О. Філософія в структурно-логічних схемах

 • формат doc
 • размер 1.84 МБ
 • добавлен 26 ноября 2011 г.
Навчальний посібник для підготовки до семінарських занять та екзаменів. Вид. 2-ге, доповнене і перероблене. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2005. – 188 с. У посібнику доступно й чітко у логічно-структурованому вигляді розкриваються основи сучасного філософського знання, які допоможуть майбутнім спеціалістам виробити в собі здатність до самостійного мислення, гнучкості думки, глибокої самосвідомості, добре продуманої та чітко сформульованої...