• формат txt
 • размер 192.94 КБ
 • добавлен 04 июня 2011 г.
Петрушенко В.Л., Історія світової філософії. Фундаментальні проблеми філософії
Навчальний посібник. – Львів: НУЛП, 2002.
Філософія, її джерела, особливості.
Особливості становища людини в світі та необхідність її самовизначення.
Поняття та типологія світогляду. Світогляд і філософія.
Особливості історичного виникнення філософії. Філософія і міфологія.
Проблема визначення предмету філософії. Характерні риси філософського мислення. Співвідношення філософії, науки, релігії та мистецтва.
Структура та функції філософського знання. Провідні позиції у філософії.
Філософія стародавнього сходу
Проблема Схід-Захід в сучасній філософії та культурології. Особливості східного та західного типів філософствування.
Канонічні джерела, провідні ідеї та напрями філософської думки Стародавньої Індії.
Канонічні джерела, провідні ідеї та напрями філософської думки Стародавнього Китаю.
Ключові терміни і поняття.
Антична філософія
Поняття античної філософії. Етапи її розвитку та загальні особливості.
Розвиток ідей у натурфілософських (фізичних) школах Стародавньої Греції.
Ідеї та представники високої класики в розвитку античної
філософії.
Завершальний цикл розвитку античної філософії: школи, ідеї,
представники.
Фіолсофія середньовіччя
Зміни у світогляді під час переходу від античності до європейського Середньовіччя.
Вихідні ідеї середньовічної патристики. Місце філософії у духовному житті Середньовіччя.
Схоластика і містика як провідні напрями середньовічної філософії.
Філософія відродження
Поняття "Відродження" і характерні риси духовного життя цієї доби.
Провідні напрями ренесансного філософствування: гуманістичний антропологізм, платонізм і натурфілософія.
Філософські ідеї пізнього Відродження.
Філософія нового часу
Панорама соціо-культурних та духовних процесів у Європі Нового часу та особливості розвитку філософії.
Методологічні пошуки Ф. Бекона та Р. Декарта.
Теорія пізнання Т. Гоббса та Дж. Локка. Скептицизм П. Бейля та Д. Юма, сенсуалістські максими Дж. Берклі
Б. Спіноза та Г. Лейбніц — тотожність і відмінність їх вчень про субстанцію.
Б. Паскаль і філософія Просвітництва про місце і роль людини у світі.
Німецька класична філософія
Німецька класична філософія як особливий етап розвитку новоєвропейської філософії.
Іммануїл Кант — засновник німецької класичної філософії. Основні ідеї І. Канта.
Філософські ідеї І. Г. Фіхте та Ф. В. Й. Шеллінга.
Філософія Гегеля як найвище досягнення німецької класичної філософії.
Антропологічний принцип філософії Л. Фейєрбаха.
Смотрите также

Бартун М.П., Добридень О.В., Макогонова В.В., Прошин Д.В. Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка)

 • формат doc
 • размер 510 КБ
 • добавлен 26 декабря 2009 г.
Конспект лекцій, Дніпропетровськ: ДУЕП, 2007. – 71 с. Історія філосософії. Теорія філософії. Релігієзнавство. Логіка.

Герасимчук А.А. Курс лекций з філософії

 • формат pdf
 • размер 1.04 МБ
 • добавлен 21 сентября 2011 г.
Навчальний посібник, 3-тє видання.–К.: Видатництво Європейського університету, 2005.–422с. У навчальному посібнику в стислій формі викладено актуальні проблеми історико-філософського процесу та основні напрями сучасної європейської, зокрема й української філософії, а також онтологічні проблеми сучасності, проблеми філософської антропології та теорії пізнання, філософські питання управління суспільством в їх історичному розвитку, питання взаємоді...

Губар О.М. Філософія: інтерактивний курс лекцій

 • формат pdf
 • размер 1.3 МБ
 • добавлен 19 марта 2010 г.
Навч. посібник У навчальному посібнику втілені основні проблеми курсу філософії в історико-філософському аспекті. Історія вітчизняної філософії розкрита у контексті світового філософського процесу. Зроблено акцент на творчому засвоєнні філософського знання. Активне спілкування з читачем стимулює вивчення додаткових джерел, оригінальних філософських текстів.

Гусєв В.І. Вступ до метафізики

 • формат djvu
 • размер 5.69 МБ
 • добавлен 12 сентября 2011 г.
Навчальний посібник. Київ: Либідь, 2004. - 488 с. ISBN 966-06-0340-1. У навчальному посібнику розглядаються фундаментальні для філософської науки проблеми співвідношення буття і небуття, мислення і буття, душі й тіла, духу і матеріальної природи, свободи і необхідності, а також проблеми, пов’язані з філософським пізнанням Бога як граничної підстави буття людини і світу. Видання є навчальним посібником з філософії нового типу. Авторський виклад д...

Кравченко О.П. Вчення про людину у філософії Георгія Кониського і Григорія Сковороди

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 42.06 КБ
 • добавлен 17 сентября 2010 г.
Автореферат дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.05 – історія філософії. – Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, Київ, 2006. Автореферат присвячено цілісному компаративістському аналізу філософсько-антропологічних поглядів Георгія Кониського та Григорія Сковороди. У роботі досліджено літературні пам’ятки XV – XVIII ст. і доведено, що в українській філософії існували такі нап...

Сілаєва Т.О Філософія: Курс лекцій

 • формат pdf
 • размер 4.01 МБ
 • добавлен 24 мая 2010 г.
Тернопіль, СМП "Астон". - 2000. - 160 с. У навчальному посібнику висвітлено основні проблеми, ідеї і концепції східної, античної, західноєвропейської та української філософії. Особлива увага приділена філософії ХХ століття. ЗМІСТ. Флософія як форма духовного освоєння світу. Філософія Стародавнього Сходу. Антична філософія. Західноєвропейська філософія Середньовіччя. Філософія епохи Відродження. Європейська класична філософія Нового часу і епохи П...

Сморж Л.О. Філософія. Призначення філософії, Її категоріальний інструментарій та історія (Частина 1)

 • формат pdf
 • размер 989.13 КБ
 • добавлен 20 ноября 2011 г.
Навчальний посібник — К.: Кондор, 2006. — 416 с. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів. У ньому із сучасних позицій і на нових матеріалах розглядаються основні теми і проблеми, що стосуються специфіки, призначення, історії філософії, основних характеристик суспільства і людини, їх сутності, сучасного стану і прогнозів на майбутнє.

Цимбал Т.В. Конспект лекцій з філософії

 • формат doc
 • размер 753 КБ
 • добавлен 23 декабря 2011 г.
Криворізький технічний університет Кафедра філософії Кривий Ріг, 2010 - 142 с. Для студентів усіх спеціальностей та форм навчання. Предмет філософії. Філософія стародавнього світу. Філософія середньовіччя. Філософія нового часу (ХVII - ХVIII ст.) Німецька класична філософія. Історія філософії України. Тенденції розвитку сучасної філософії. Проблема систематизації філософського знання. Онтологія. Гносеологія. Соціальна філософія. Філософська мет...

Щерба С.П. Філософія

 • формат pdf
 • размер 659.47 КБ
 • добавлен 07 января 2010 г.
Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. П. Щерба, В. К. Щедрін, О. А. Заглада; За заг. ред. С. П. Щерби. — К.: МАУП, 2004. — 216 с.— Бібліогр.: 208–213 с. У посібнику розглянено основні школи і тенденції світової філософської думки, корінні філософські проблеми сучасності. Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться історією та проблемами філософії.