Для медицинских специальностей / English for Medical Professionals
Для специалистов / English for Specific Purposes
Курсовая работа
  • формат doc
  • размер 130,59 КБ
  • добавлен 01 сентября 2014 г.
Проблеми перекладу термінів науково-популярних текстів у медичній галузі
Актуальність дослідження особливостей перекладу термінології текстів медичної галузі полягає у все більшому розповсюдженні наукової літератури, виданої англійською мовою. Таким чином, виникає потреба у швидкому перекладі подібної літератури для швидкого доступу українським фахівцям. Проте, під час обробки текстів виникає велика кількість проблем, однією з яких є подолання лексичних труднощів перекладу. Шляхом для спрощення подібної ситуації є вивчення перекладацьких термінологічних труднощів з метою вироблення підходів до їх подолання.
Мета дослідження. Метою нашої роботи є вивчення лексико-граматичних особливостей англомовних текстів медичної галузі і формулювання загальних підходів щодо їх перекладу українською мовою. Курсова робота присвячена перекладу та перекладацькому аналізу тексту у галузі медицини.
Об`єктом дослідження виступають лексико-термінологічні особливості перекладу текстів в обраній галузі.
Матеріалом дослідження є текст у галузі медицини, що стосується такої хвороби, як свинячий грип. Також виникла необхідність використання різноманітних джерел, що дозволило сформувати та забезпечити необхідний рівень знань.
Робота складається зі вступу, трьох розділів, списку використаних джерел, додатків та словників.
- Перший розділ присвячений аналізу фонових знань, що необхідні перекладачеві для роботи з текстами у галузі медицини. Треба було змалювати загальні фонові знання.
- Другий розділ містить текст перекладу українською мовою. Треба було, дотримуючись усіх норм мови, подолати перекладацькі труднощі.
- Третій розділ містить перекладацький коментар, з виявленням головних лексичних труднощів перекладу тексту у галузі медицини з використанням таких способів перекладу, як пошук словникового відповідника, транскодуванння, калькування, напівкалькування, описовий переклад, додавання та перестановка слів.
Далі подається список використаної літератури і англо-український та українсько-англійський словник.
Похожие разделы