АТПП, АСУТП, SCADA
Автоматизация
Практикум
 • формат pdf
 • размер 683.82 КБ
 • добавлен 02 июня 2011 г.
Пупена О.М. Проектвання комп'ютерно-інтегрованих систем
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна, , 45 с.
Методичні вказівки для виконання курсового проекту.
Перелік скорочень та умовних позначень. Мета і завдання курсового проектування. Тематика курсових проектів. Порядок видачі завдання на курсовий проект. Зміст курсового проекту. Рекомендації до послідовності розробки курсового проекту. Рекомендації до розробки основних розділів проекту. Орієнтовний перелік питань до захисту курсового проекту. Рекомендована література. Додатки
Смотрите также

Звіт про виробничу практику - ВАТ Київхліб хлібокомбінат №12, у відділі автоматизована система керування виробництвом (АСКВ)

report
 • формат dwg, docx
 • размер 496.13 КБ
 • добавлен 27 ноября 2011 г.
Київ: КНУХТ, кафедра автоматизації та комп’ютерно- інтегрованих технологій, 2011. - 19 с. Присутнє креслення. Зміст. Загальна характеристика ВАТ «Київхліб» хлібокомбінат №12. Характеристика сировини. Енерго- , тепло- та водопостачання. Асортиментпродукції. Загальновиробничі характеристики. Принциповасхематехнологічногопроцесувиробництва. Характеристика машинно- апаратурної схеми, технологічне обладнання. Контрольовані технологічні параметри по ос...

Кравченко Г.В. Автоматизація виробничих процесів

 • формат doc
 • размер 85.5 КБ
 • добавлен 16 августа 2009 г.
Міністерство освіти і науки України Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля Рубіжанський філіал Кафедра вищої математики та комп’ютерних технологій Методичні вказівки до самостійної роботи студентів над дисципліною Автоматизація виробничих процесів Автоматизація виробничих процесів. Самостійна робота. Для студентів 5 і 6-го курсу (IХ семестр – денна форма; XI семестр – заочна форма) спеціальності 7.090 220»/ Укладач Кравченко Г. В...

Проць Я.І., Данилюк О.А., Лобур Т.Б. Автоматизація неперервних технологічних процесів

 • формат djvu
 • размер 3.66 МБ
 • добавлен 10 июня 2011 г.
Навчальний посібник (укр. яз. ) для технічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Тернопіль: ТДТУ ім. І. Пулюя, 2008. – 239с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" . В умовах автоматизованого виробництва актуальним завданням є вивчення методів проектування систем автоматичного регу...

Проць Я.І., Савків В.Б., та ін. Автоматизація виробничих процесів

 • формат djvu
 • размер 15.71 МБ
 • добавлен 24 января 2012 г.
Навчальний посібник для технічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Тернопіль: ТНТУ ім. І.Пулюя, 2011. – 344с. В умовах автоматизованого виробництва актуальним завданням є комплекс заходів по розробці нових, прогресивних технологічних процесів і створення на їх основі нових високопродуктивних машин і систем машин. Автоматизація повсюдно рахується головним, найбільш перспективним напрямком в розвитку промислового виробництва. Завдяки зв...

Пупена О.М., Ельперін І.В., Іващенко М.В., Проектування комп'ютерно-інтегрованих систем. Методичні рекомендації до виконання технічного завдання

Практикум
 • формат pdf
 • размер 583.25 КБ
 • добавлен 02 декабря 2011 г.
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна, 32 с. Метод. рекомендації до розробки розділу "Технічне завдання" в курсовому та дипломному проекті. Загальні положення. Склад і зміст технічного завдання. Література. Додаток 1. Приклад бланку завдання на курсовий проект з дисципліни "Проектування комп’ютерно-інтегрованих систем". Додаток 2. Приклад виконання ТЗ в курсовому проекті згідно завдання, сформованого в додатку 1.

Татаров А.В., Віхрова Л.Г., та ін. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу: Елементи та пристрої автоматики. Частина 1

Практикум
 • формат djvu
 • размер 3.64 МБ
 • добавлен 22 декабря 2011 г.
Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу: "Елементи та пристрої автоматики" для студентів спеціальності 8.091401 "Системи управління і автоматики", 8.091901 "Енергетика сільськогосподарського виробництва", 7.091402 "Гнучкі комп'ютеризовані системи та робототехніка" /Укл.: А. В. Татаров, Л. Г. Віхрова, В. М. Каліч, В. О. Шалімов, Г. В. Савеленко. - Кіровоград: КДТУ, 2001. - 116 с.

Татаров А.В., Віхрова Л.Г., та ін. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу: Елементи та пристрої автоматики. Частина 2

Практикум
 • формат djvu
 • размер 2.78 МБ
 • добавлен 02 февраля 2012 г.
Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Елементи та пристрої автоматики" для студентів спеціальностей 8.091401 "Системи управління і автоматики", 8.091901 "Енергетика сільськогосподарського виробництва", 7.091402 Тнучи комп'ютеризовані системи та робототехніка" /Укл.: А.В.Татаров, Л. Г. Віхрова, В. М. Каліч, В. О. Шалімов, Г. В. Савеленко. - Кіровоград: КДТУ, 2001 - 88 с. Укладачі: А. В. Татаров, доцент, кандидат технічних наук Л. Г Ві...

Трегуб В.Г. Автоматизація технологічних процесів (на укр. языке)

 • формат doc
 • размер 1.6 МБ
 • добавлен 25 сентября 2011 г.
Курс лекцій для студентів напряму 0925 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології денної та заочної форм навчання – К.: НУХТ, 2007. – 42 с. Вступ. Вступна тема. Загальні принципи автоматизації технологічних процесів. Стабілізація неперервних технологічних процесів. Автоматизація типових неперервних технологічних процесів. Оптимізація неперервних технологічних процесів. Автоматизація періодичних технологічних процесів. Оптимізація пері...

Трегуб В.Г. Проектування систем автоматизації

 • формат doc
 • размер 962.26 КБ
 • добавлен 30 октября 2011 г.
Трегуб В.Г. Проектування систем автоматизації: Курс лекцій для студе-нтів спеціальності 7.092501 – „Автоматизоване управління технологічними процессами заочн. форми навчання – К.: НУХТ, 2007. – 42 с. Зміст: Вступна тема ПРОЕКТУВАННЯ ПУНКТІВ УПРАВЛІННЯ 1. Загальна характеристика пунктів керування. Пункти керування (ПУ) 2. Щитові конструкції. 3. Вибір типу і конструкції щита 4. Розміщення приладів і апаратури на щитах. 5. Проектування внутрішньощи...

Хлытчиев С.М. и др. Основы автоматики и автоматизации производственных процессов

 • формат djvu
 • размер 13.39 МБ
 • добавлен 23 февраля 2010 г.
Учебник для вузов. - М.: Радио и связь, 1985. - 288 с. Рассматриваются общие принципы построения автоматизированных и автоматических систем. Излагается теория дискретных разомкнутых автоматических систем, систем автоматического управления, основ оптимального управления и адаптивных систем.