Для специалистов / English for Specific Purposes
  • формат pdf
  • размер 3,37 МБ
  • добавлен 05 сентября 2010 г.
Сімонок В.П. English for Law Students
English for Law Students: Підручник з англійської мови для сту;
дентів І–III курсів юридичних спеціальностей вищих навчальних
закладів / За заг. ред. В. П. Сімонок. – Х.: Право, 2006. – 416 с.
ISBN 966;8467;81;7
Підручник ставить за мету сформувати навички роботи з літературою
за фахом, навчити володіти правничою термінологією та ознайомити сту;
дентів; юристів з країнознавчою термінологією України, Великої Британії,
США – про державний устрій цих країн, політичні партії, виборчі систе;
ми, правові системи, систему судочинства. У підручнику міститься мате;
ріал про право Європейського Союзу, права людини, міжнародне право,
конституційне право, трудове право.
Підручник призначений для студентів І–III курсів юридичних спе;
ціальностей вищих навчальних закладів.
A 64
Похожие разделы