Похожие разделы

Акиньчиц Станислав. Золотой век Белоруссии

 • формат txt
 • размер 46,14 КБ
 • добавлен 30 ноября 2014 г.
Минск: Издательство Юнипак, 2012. — 110 с. Книга повествует о XVI столетии - эпохе Возрождения, периоде наибольшего культурного, научного и экономического развития Белоруссии.

Белая А.І. Абрысы роднага. Нацыянальныя локусы культуры ў беларускай прозе эпохі рубяжа

 • формат pdf
 • размер 8,17 МБ
 • добавлен 30 июля 2016 г.
Манаграфія. — Баранавічы: БарДУ, 2015. — 206 с. Комплексна абгрунтоўваецца паняцце «эпоха рубяжа» ў дачыненні да першай трэці ХХ стагоддзя як часу грандыёзных сацыяльна—палітычных і культурных трансфармацый; разглядаюцца вобразы этнапрасторы, найбольш распаўсюджаныя ў беларускай прозе акрэсленага перыяду, выяўляецца іх метафорыка—сімвалічнае значэнне і роля ў рэпрэзентацыі часавых характа-рыстык эпохі; ацэньваецца роля локусаў культуры як сродкаў...

Белая А.І. Людзі адной зямлі. Тыпалогія і паэтыка характараў у беларускай прозе першай трэці ХХ стагоддзя

Статья
 • формат pdf
 • размер 14,43 МБ
 • добавлен 25 июля 2016 г.
Манаграфія. — Баранавічы: БарДУ, 2010. — 407 с. У дадзенай манаграфіі прад’яўлена панарама створаных у прозе першай трэці ХХ стагоддзя мастацкіх характараў і тыпаў; у агульным рэчышчы эстэтычнай канцэпцыі чалавека аналізуецца мастацкая канцэпцыя дзяцінства, пераасэнсоўваецца тыпалогія дзіцячых характараў з улікам асаблівасцей хранатопа; даследуецца праблема талерантнай інталерантнай асобы; ажыццяўляецца рэфлексія над адметнасцю функцыянавання прэ...

Белорусское национально-культурное возрождение начала XX века

Реферат
 • формат doc
 • размер 18,83 КБ
 • добавлен 23 октября 2012 г.
Жировичи (Слонимский р-н Гродненской обл.): Минская духовная академия им. святителя Кирилла Туровского, 2009. Культура Беларуси в начале XX века развивалась в сложных, противоречивых условиях. Она была тесно связана с национально-освободительным движением, общедемократическим подъемом, поиском путей общественного прогресса. Белорусская культура, не теряя своей самобытности и оригинальности, развивалась под влиянием демократических идей русской ку...

Ватацы Н.Б., Садоўскі Я.I. (склад.) Голас вясны далёкай. Паўлюк Трус ва ўспамінах, лістах, артыкулах, вершах

 • формат djvu
 • размер 52,77 МБ
 • добавлен 15 марта 2016 г.
Мн.: Мастацкая літаратура, 1994. — 207 с. Засталося не так шмат сведкаў таго далёкага ад нас часу — 20—х гадоў, што нарадзілі нямала яркіх імён. Таму нам дарагая кожная старонка ўспамінаў пра таленавітага беларускага паэта Паўлюка Труса, які пакінуў глыбокі і светлы след у гісторыі беларускай літаратуры і сэрцах сучаснікаў. Зборнік дапоўнены лістамі паэта і яго сяброў, а таксама артыкуламі і вершамі, прысвечанымі яго памяці. Глебка П. Ён быў маім...

Гарбрусевіч С.А. і інш. Гісторыя беларускай культуры: Дапаможнік

 • формат pdf
 • размер 480.54 КБ
 • добавлен 30 октября 2010 г.
Пособие включает краткое содержание основных тем курса, планы лекционных и практических занятий, контрольные вопросы, тематику рефератов, широкий обзор литературы. Раскрываются все периоды развития культуры Беларуси, от раннего средневековья, до конца ХХ века.

Глушакова Н.А. и др. Культура Беларусі. Ад старажытных часоў па 2010 год

 • формат pdf
 • размер 2,66 МБ
 • добавлен 07 октября 2015 г.
Горкі: Беларуская дзяржаўная сельска-гаспадарчая акадэмія, 2011. — 104 с. скл. Н.А. Глушакова, Г.А. Гусарава, Э.Я. Герасімовіч, А.М. Куніцкая. У дапаможніку паслядоўна прасочваецца зараджэнне, станаўленне і развіццѐ беларускай культуры са старажытных часоў да сучаснасці. Прадстаўлены цікавы даведачна-інфармацыйны матэрыял, гістарычныя дакументы. Вызначыны пытанні для самакантролю і тэмы прыкладных паведамленняў. Матэрыял можа быць карысным пр...

Дзядзінкін А.Л. Гісторыя матэрыяльнай культуры Беларусі XIX - пачатку XX ст

Практикум
 • формат pdf
 • размер 602,36 КБ
 • добавлен 18 декабря 2014 г.
ВМК. — Віцебск: ВДУ, 2009. — 64 с. Вучэбна-метадычны комплекс прызначаны для студэнтаў-музейшчыкаў дзённай формы навучання. Ён уключае вучэбную праграму, тэматычны план курса, лекцыйныя матэрыялы, планы семінарскіх заняткаў, пытанні да заліка.

Ильин А.Л., Игнатюк Е.А. Очерки истории культуры Пинщины (IX - нач. XXвв.)

 • формат pdf
 • размер 3,19 МБ
 • добавлен 01 декабря 2016 г.
Пинск: ПолесГУ, 2013. — 220 с. — ISBN 978-985-516-269-9. Исследуются культуры народов, живших на Пинщине (белорусская, польская, русская, еврейская, украинская, литовская и др.). Изучены многие сферы и формы культуры Пинщины: изобразительное искусство, архитектура, музыка, литература, наука, театр, библиотеки, книгоиздательская деятельность и т.д. Особое внимание уделено истории учреждений образования на Пинщине. Впервые рассмотрена деятельность...

Каханоўскі Г. А сэрца ўсё імкне да бацькаўскага краю... 3 біяграфии М. Багдановіча

 • формат djvu
 • размер 22,51 МБ
 • добавлен 04 февраля 2016 г.
Мн.: Мастацкая літаратура, 1991. — 77 с. Важная падзея ў жыцці Максіма Багдановіча — паездка на Беларусь летам 1911 г. Ащтар на аснове архўных знакодак — а гэта ўспаміны сучаснікаў, лісты нашаніўцаў і бацькі паэта да знаемых Максіма — узнаўляе бадай самы пленны, так званы ракуцёўшчынскі, перыяд у творчасці паэта. Выданне падрыхтавана да 80—годдзя сустрэчы Максіма Багдановіча з Беларуссю і 100—годдзя з дня нараджэння. Ты прабач, ты прымі свайго сы...

Конон В.М. От Ренессанса к классицизму. Становление эстетической мысли Белоруссии в XVI-XVIII вв

 • формат djvu
 • размер 50,00 МБ
 • добавлен 14 марта 2016 г.
Минск: Наука и техника, 1978. — 160 с. — (АН БССР. Институт философии и права). Книга является продолжением прежних исследовании автора, опубликованных в монографиях «Развитие эстетической мысли Белоруссии (1917—1934 гг.)», «Демократическая эстетика Белоруссии (1905—1917 гг.)», «Очерки истории эстетической мысли Белоруссии», «Адам Бабарека» и др. В ней выясняются основные типы эстетического мировоззрения XVI — первой половины XVIII в., раскрывает...

Культура Беларуси

Реферат
 • формат doc
 • размер 9,24 КБ
 • добавлен 06 декабря 2014 г.
Культурное наследие Республики Беларусь является неисчерпаемым источником творческих сил народа на пути его исторического движения в будущее. Сохранение культурного наследия – действенное средство предупреждения национального упадка общества, создания полноценных условий развития личности. Наше государство, находясь на новом этапе исторического развития, пытается идентифицировать себя, общество, народ. Суть этой идентификации заключается не в этн...

Культура Беларуси в европейском контексте (лекции на белорусском языке)

Статья
 • формат rtf
 • размер 1.1 МБ
 • добавлен 11 января 2011 г.
Еўрапейская цывілізацыя і культура: тэарэтычныя аспекты праблемы. Культура сярэднявечнай Еўропы: асноўныя асаблівасці. Культура Візантыі ў сярэднявечную эпоху. Культура Беларусі X-XIII: праблемам візантыйскіх уплываў. Культурныя ўплывы заходняй (лацінскай) Еўропы на беларускія землі XII-XIV. Ідэі Гуманізму і Рэнесансу ў развіцці еўрапейскай культуры XIV-XVI. Рэфармацыйныя рухі ў Еўропе і ў Беларусі. Кнігавыдавецкая дзейнасць Ф. Скарыны ў кантэксц...

Курсовая работа - Культура Беларуси в 1996-2000 годах

Реферат
 • формат doc
 • размер 272 КБ
 • добавлен 25 сентября 2011 г.
МГУ, 2010 г. Общая характеристика культуры Беларуси в 1996-2000 гг. Образование и наука Беларуси. Белорусское искусство. Театр, музыка и киноискусство.

Лакотка А.І. (навук. рэд.) Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 15

Статья
 • формат pdf
 • размер 6,65 МБ
 • добавлен 26 октября 2014 г.
Навуковае выданне. – Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. Мінск: Права і эканоміка, 2013. – 446 с. ISSN 2221-9919. У зборніку змешчаны навуковыя артыкулы, у якіх прадстаўлены новыя вынікі даследаванняў, актуальныя для вырашэння сучасных праблем нацыянальнай культуры. Гэта матэрыялы супрацоўнікаў і аспірантаў Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, вышэйшых навучальных устаноў Б...

Лакотка А.І. (навук. рэд.) Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып.18

Статья
 • формат pdf
 • размер 5,44 МБ
 • добавлен 04 августа 2015 г.
Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка; Зборнік навуковых артыкулаў. — Мінск: Права і эканоміка, 2015. — 376 с. У зборніку змешчаны навуковыя артыкулы, у якіх прадстаўлены новыя вынікі даследаванняў, актуальныя для вырашэння сучасных праблем нацыянальнай культуры. Гэта матэрыялы супрацоўнікаў і аспірантаў Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, вышэйшых н...

Мацкевич В. Переоценка ценностей в культуре и истории Беларуси

 • формат pdf
 • размер 2,61 МБ
 • добавлен 22 марта 2015 г.
Мн.: И.П. Логвинов, 2010. — 99 с. — (Беларусь для начинающих). В ситуации современной Беларуси – ситуации становления беларуской нации и геополитического выбора – споры о культуре и истории выходят за пределы академического дискурса, становясь проблемой общества в целом. Культурно-политическое самоопределение страны требует общественного диалога о ценностях и основаниях, на которых строится настоящее и будущее Беларуси. Однако возможна ли дискусс...

Ненадавец А.М. (склад.) Віцебшчына. Назвы населеных пунктаў паводле легендаў і паданняў

 • формат djvu
 • размер 170,82 МБ
 • добавлен 05 марта 2016 г.
Мн.: Беларусь, 2000. — 478 с. — (Мой родны кут). Чацвёртую кнігу з серыі «Мой родны кут» складаюць апрацаваныя легенды і паданні, звязаныя з паходжаннем назваў 129 населеных пунктаў Віцебскай вобласці. Не адно пакаленне было ўзгадавана на захаванні памяці сваіх продкаў, таму і дайшлі да нас вусна—паэтычныя звесткі адносна тых гнёздаў, дзе набіраліся сіл слаўныя героі-волаты, змагары—бунтары, сяляне—працаўнікі, што грудзьмі баранілі родную зямельк...

Ненадавец А.М. (склад.) Гомельшчына. Назвы населеных пунктаў паводле легендаў і паданняў

 • формат djvu
 • размер 135,08 МБ
 • добавлен 16 марта 2016 г.
Мн.: Беларусь, 2001. — 415 с. — (Мой родны кут). У чарговую кнігу з серыі «Мой родны кут» увайшлі апрацаваныя легенды і паданні, звязаныя з паходжаннем назваў 131 населенага пункта Гомельскай вобласці. Спроба такога выдання прадпрымаецца ўпершыню. Адрасавана тым, хто цікавіцца гісторыяй роднага краю, духоўнай культурай беларускага народа. Гомель. Акцябрскі (Рудабелка). Брагін. Ветка. Добруш. Буда—Кашалёва. Ельск. Жлобін. Жыткавічы. Карма. Калінка...

Ненадавец А.М. (склад.) Гродзеншчына. Назвы населеных пунктаў паводле легендаў і паданняў

 • формат djvu
 • размер 136,89 МБ
 • добавлен 28 февраля 2016 г.
Мн.: Беларусь, 1999. — 398 с. — (Мой родны кут). У трэцюю кнігу з серыі «Мой родны кут» увайшлі апрацаваныя легенды і паданні, звязаныя з паходжаннем назваў 105 населеных пунктаў Гродзенскай вобласці. У іх адбіліся падзеі як радасныя, так і трагічныя, словам, жыццё народа ва ўсіх яго праявах. Спроба такога выдання прадпрымаецца ўпершыню. Адрасавана тым, хто цікавіцца гісторыяй роднага краю, духоўнай культурай беларускага народа. Гродна. Астравец....

Ненадавец А.М. (склад.) Міншчына. Назвы населеных пунктаў паводле легендаў і паданняў. Part 1

 • формат
 • размер 190,73 МБ
 • добавлен 21 февраля 2016 г.
Мн.: Беларусь, 1998. — 718 с.— (Мой родны кут). У чарговую кнігу з серыі «Мой родны кут» увайшлі апрацаваныя легенды і паданні, звязаныя з паходжаннем назваў 141 населенага пункта Мінскай вобласці. Спроба такога выдання прадпрымаецца ўпершыню. Адрасавана тым, хто цікавіцца гісторыяй роднага краю, духоўнай культурай беларускага народа. Мінск. Барысаў. Беразіно. Валожын. Вілейка. Капыль. Клецк. Дзяржынск. Крупкі. Лагойск. Любань. Мядзель. Нясвіж. М...

Ненадавец А.М. (склад.) Міншчына. Назвы населеных пунктаў паводле легендаў і паданняў. Part 2

 • формат djvu
 • размер 83,80 МБ
 • добавлен 15 февраля 2016 г.
Мн.: Беларусь, 1998. — 718 с.— (Мой родны кут). У чарговую кнігу з серыі «Мой родны кут» увайшлі апрацаваныя легенды і паданні, звязаныя з паходжаннем назваў 141 населенага пункта Мінскай вобласці. Спроба такога выдання прадпрымаецца ўпершыню. Адрасавана тым, хто цікавіцца гісторыяй роднага краю, духоўнай культурай беларускага народа. Мінск. Барысаў. Беразіно. Валожын. Вілейка. Капыль. Клецк. Дзяржынск. Крупкі. Лагойск. Любань. Мядзель. Нясвіж. М...

Павликова Е.Л. Культура Беларуси в 20-30 гг. ХХ в

Практикум
 • формат pdf
 • размер 386.28 КБ
 • добавлен 15 ноября 2011 г.
Методические рекомендации для самостоятельной подготовки студентов всех специальностей, ГУВПО «Белорусско-Российский университет», Кафедра «Гуманитарные дисциплины», Могилёв, 2008, 20с. Методические рекомендации предназначены для самостоятельной работы студентов по проблемам национально-культурного строительства в 20-е гг. ХХ в. в БССР.

Пурышава Н.М. Культурная политика и культура Беларуси (1918 - конец 1920-х гг.)

 • формат doc
 • размер 269.5 КБ
 • добавлен 17 ноября 2010 г.
Учебное пособие. Могилев, 2004. Рассматриваются вопросы развития белорусской культуры в период становления белорусской советской государственности, когда формировались культурные институты. Вместе с тем это был период, когда государство еще тотально не вмешивалось в культурную жизнь. В книге рассмотрены все основные направления развития культуры. Издание будет полезным как для студентов и преподавателей, так и всех, кто интересуется историей Бел...

Реферат - Таварыства беларускай школы і яго роля ў захаванні і развіцці нацыянальнай культуры беларусаў

Реферат
 • формат docx
 • размер 41.69 КБ
 • добавлен 15 сентября 2011 г.
На белорусском языке. 11 стр. У беларускай савецкай гістарыяграфіі дзейнасць Таварыства беларускай школы з'яўлялася аб'ектам шэрага даследаванняў. Аднак навукоўцы ва ўмовах ідэалагічнага дыктату не мелі магчымасці аб'ектыўна, усебакова прааналізаваць гістарычны шлях гэтай масавай і ўплывовай культурна-асветніцкай арганізацыі Заходняй Беларусі 20—30-х гт. Мэтай дадзенай працы з’яўляецца раскрыццё найбольш аб’ектыўных умоў развіцця і існавання ў...

Русецкі А.У., Русецкі Ю.А. Мастацкая культура Віцебскага Паазер'я: Ад старажытнасці да пачатку XX стагоддзя

 • формат djvu
 • размер 33,74 МБ
 • добавлен 16 января 2015 г.
Мінск: БелЭн, 2005. — 320 с.: іл. — ISBN 985-11-0319-5. Кніга прысвечана нацыянальнай мастацкай культуры Віцебскага Паазер'я, яго паўночна-ўсходняй частцы. У ёй разглядаюцца такія састаўныя часткі культурна-мастацкага комплексу, як горадабудаўніцтва і архітэктура, літаратура, тэатральнае і дэкаратыўна-прыкладное мастацтва, народная творчасць. Кніга адрасавана ўсім, хто цікавіцца беларускай мастацкай культурай.

Русецкий А.В., Русецкий Ю.А. Архитектура и градостроительство в художественной культуре Витебщины. С 1918 года и до наших дней

 • формат pdf
 • размер 10,88 МБ
 • добавлен 23 августа 2014 г.
Монография. — Витебск: Витебский государственный университет имени П.М. Машерова, 2011. — 180 с. — ISBN 978-985-517-319-0. В монографии впервые в истории художественной культуры Витебщины предпринята попытка системно исследовать процессы становления новой архитектуры и такой ее составной части, как градостроительство, увидеть в архитектурно-градостроительном искусстве важную и незаменимую часть духовной жизни Поозерско-Подвинско-Верхне-Поднепровс...

Русецкий А.В., Русецкий Ю.А. Художественная культура Витебщины: Поозерье, Подвинье, Верхнее Поднепровье (1918-1941)

 • формат pdf
 • размер 2,05 МБ
 • добавлен 20 августа 2014 г.
Монография. — Витебск: Витебский государственный университет имени П.М. Машерова, 2014. — 293 с. — ISBN 978-985-517-446-3. Данная книга является продолжением работы над темой, заявленной в монографическом исследовании «Художественная культура Витебщины: Поозерье, Подвинье, Верхнее Поднепровье (в контексте восточно-славянских и западно-европейских культурных процессов)», которое завершалось 1917 г. Монография охватывает сравнительно небольшой врем...

Сабалеўскі А. (рэд.) Культура беларускага замежжа. Кніга 1

 • формат djvu
 • размер 70,48 МБ
 • добавлен 14 апреля 2016 г.
У 3—х кнігах. — Мінск: Навука і тэхніка, 1993. — 192 с. Разглядаецца творчасць пісьменнікаў Наталлі Лрсенневай, Масея Сяднёва, Алеся Барскага, расказваецца пра спевака Данчыка, аналізуюцца публікацыі па мастацтвазнаўчан Ска-рыніяне, па праблемах культуры, мастацтва ў зборніках «Запісы», газеце «Ніва», даследуецца фальклор Беласточчыны. Выданне разлічана па шырокае кола чытачоў. Постаці. Выданні. Фальклор.

Сабалеўскі А. (рэд.) Культура беларускага замежжа. Кніга 2

 • формат djvu
 • размер 74,83 МБ
 • добавлен 10 апреля 2016 г.
У 3—х кнігах. — Мінск: Навука і тэхніка, 1993. — 199 с. Разглядаецца творчасць пісьменнікаў Алеся Салаўя, Хведара Ілляшэвіча, кампазітара Міколы Куліковіча—Шчаглова, апавядаецца пра выступленні ў Беларусі спевака Данчыка, амалізуюцца творы беларускіх пісьменнікаў Польшчы, аглядаецца амерыканская газета «Беларус», беластоцкі «Беларускі каляндар», расказваецца пра дзейнасць Кліўлендскага грамадска—асвстніцкага цэнтра «Полацак», кафедры беларускай ф...

Сабалеўскі А. (рэд.) Культура беларускага замежжа. Кніга 3

 • формат djvu
 • размер 65,00 МБ
 • добавлен 18 марта 2016 г.
У 3—х кнігах. — Мінск: Навука і тэхніка, 1998. — 192 с. Расказваецца пра беларускую эміграцыю ў блізкім і далёкім замежжы. Разглядаюцца праблемы адукацыі, захавання роднай мовы, аналізуюцца літаратурныя творы найболын вядомых пісьменнікаў беларускай дыяспары. Апавядаецца пра культурнае жыццё суайчыннікаў у Амерыцы, Канадзе, Сібіры і інш. Выданне разлічана на шырокае кола чытачоў. Беларусы ў свеце. Адукацыя. Мова, літаратура. Культурнае жыцце.

Саўко М.П., Бобер М.А., Карнацкая В.І. Кароткі нарыс гісторыі культуры Беларусі

 • формат doc
 • размер 231,65 КБ
 • добавлен 15 марта 2012 г.
Вучэбны дапаможнік. — Мінск: БГМУ, 2003. — 202 с. Дапаможнік прысвечаны гісторыі культуры Беларусі, яе асноўным гістарычным этапам. Выданне мае сваёй мэтай дапамагчы студэнтам засвоіць нацыянальна-культурную спадчыну беларускага народа, яе здабыткі і праблемы. Прызначаны для студэнтаў 1-х курсаў усіх факультэтаў.

Саўко М.П., Бобер М.А., Карнацкая В.І. Кароткі нарыс гісторыі культуры Беларусі

 • формат pdf
 • размер 1,15 МБ
 • добавлен 10 октября 2013 г.
Вучэбна-метадычны дапаможнік. — Мінск: БГМУ, 2003. — 134 с. ISBN 985-462-201-0. Выданне прысвечана гісторыі культуры Беларусі, яе асноўным гістарычным этапам. Мэта яго — дапамагчы студэнтам засвоіць нацыянальна-культурную спадчыну беларускага народа, яе здабыткі, праблемы і дасягненні. Вучэбна-метадычны дапаможнік прызначаны для студэнтаў і ўсіх тых, хто цікавіцца гісторыяй культуры Беларусі. Культура старажытнай Беларусі. Развіццё культуры белар...

Святлоў Б.У. (старш.) Беларуская культура сёння: гадавы агляд - 2013

 • формат pdf
 • размер 2,10 МБ
 • добавлен 02 ноября 2014 г.
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, ДУА Інстытут культуры Беларусі; Мінск: Інбелкульт, 2014. — 238 с. укл.: К.І. Рэмішэўскі, А.А. Галкін; рэдкал.: Б.У. Святлоў (старш.) [і інш.]. Гадавы агляд змяшчае аналітычныя матэрыялы і статыстычныя звесткі аб дзейнасці ўстаноў і арганізацый галіны культуры. У артыкулах зборніка адлюстраваны найбольш значныя падзеі культурнага жыцця краіны за 2013 г.

Скалабан В. (гал. рэд.). Гісторыя, культуралогія, мастацтвазнаўства: Матэрыялы III Міжнар. кангрэса беларусістаў Беларуская культура ў дыялогу цывілізацый (Беларусіка = Albaruthenica; Кн. 21)

Статья
 • формат pdf
 • размер 3,40 МБ
 • добавлен 03 января 2014 г.
У зборнік уключаны даклады і паведамленні па гісторыі, культуралогіі і мастацтвазнаўству, прачытаныя на III Міжнародным кангрэсе беларусістаў (Мінск, 21-25 мая, 4-7 снеж. 2000 г.). Матэрыялы маюць цікавасць для навукоўцаў, выкладчыкаў і студэнтаў ВНУ, супрацоўнікаў музеяў, бібліятэк і архіваў, краязнаўцаў.

Трацяк І.І. Біблія ў кантэксце беларускай культуры

 • формат pdf
 • размер 2,58 МБ
 • добавлен 03 февраля 2015 г.
Вучэбны дапаможнік па адпаведным спецкурсе для студэнтаў спецыяльнасці Г02.01.00 – Беларуская мова і літаратура. — Гродна: ГрДУ, 2003. — 100 с. ISBN 985-417-454-9. У дапаможніку разглядаюцца найбольш папулярныя біблейскія архетыпы, сімвалы, матывы, вобразы ў гісторыі беларускай культуры і літаратуры; прасочваецца шлях да беларускамоўнай Бібліі; сцвярджаецца біблейска-хрысціянскі кантэкст беларускай культуры. Ад аўтара. Біблія — кніга кніг. Рукапі...

Щавинская Л.Л. Литературная культура белорусов Подляшья XV-XIX вв.: Книжные собрания Супрасльского Благовещенского монастыря

 • формат pdf
 • размер 2,94 МБ
 • добавлен 03 февраля 2015 г.
Минск, 1998. — 176 с. — ISBN 5-7815-1075-3. Издание посвящено многовековой истории книжной и литературной культуры белорусов на крайнем западном рубеже Великого княжества Литовского, одним из духовных центров которого был Супрасльский Благовещенский монастырь, основанный в 1498 г. на землях православных магнатов Ходкевичей. В оформлении использована орнаментика из знаменитой Супрасльской рукописи XI в., оказавшейся в числе первых книг библиотеки...

Іваноў І., Лабацэвіч І. (уклад.) Роля беларускай дыяспары ў захаваньні і разьвіцьці беларускай культуры

Статья
 • формат pdf
 • размер 9,56 МБ
 • добавлен 09 февраля 2016 г.
Мн.: БелФранс, 2004. — 109 с. Зборнік складаюць матэрыялы канфэрэнцыі, прысьвечанай навукова—культурным асяродкам беларускай дыяспары і яе асобным дзеячам. Паказваецца іх роля ў захаваньні, разьвіцьці і папулярызацыі роднай мовы і культуры. Для шырокага кола чытачоў. Даклады, зробленыя на канфэрэнцыі. Papers presented at the Conference. Arnold McMillin. Skaryna and the Diaspora. Аиатолъ Грыцкевіч. Навукова—культурныя асяродкі беларускай дыяспары...