Агаєв Н.А. Психологічні чинники адаптації військовослужбовців миротворчого контингенту до діяльності в особливих умовах

Дисертация
 • формат rtf, pdf
 • размер 232.06 КБ
 • добавлен 23 ноября 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.09 / Нац. акад. оборони України. — К., 2006. — 16 с. Анотація. Розкрито сутність психологічної адаптації військовослужбовців миротворчого контингенту до діяльності за особливих умов. Виявлено й охарактеризовано рівні адаптивності (високий, середній, низький) та показано їх залежність від психологічного супроводу професійної діяльності військовослужбовців. Експериментально встановлено, що до уч...

Андрощук О.Ю. Психологічні особливості соціалізації майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі професійної підготовки

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 114,55 КБ
 • добавлен 11 сентября 2012 г.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. Хмельницький, Робота виконана в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. 2009. – 22 с. 19.00.09 - Психологія діяльності в особливих умовах. Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор Москалець В.П. Мета дослідження - визначити психологічні особливості соціалізації майбутніх офіцерів-прикордонників та обґру...

Берестецька Н.В. Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до професійного спілкування у процесі навчання гуманітарних дисциплін

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 193,48 КБ
 • добавлен 29 августа 2012 г.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Хмельницький, Робота виконана в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. 2008. – 22 с. 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти Науковий керівник: доктор наук з державного управління, старший науковий співробітник Сіцінський А.С. Анотація. Розроблено модель організації підготовки майбутніх офіцерів-прикордонникі...

Брукспит П. Искусство снайперской подготовки

 • формат djvu
 • размер 47.48 МБ
 • добавлен 13 августа 2010 г.
РОСМЭН 2004 192 с. В книге исследуется особенности психологии снайпера, его роли в проведении спецопераций, оружие и маскировка снайпера, подготовка снайперов в лучших школах мира.

Васильєва О.М. Психологічні передумови задоволеності молодих військових фахівців службовою діяльністю

Дисертация
 • формат rtf, pdf
 • размер 265.1 КБ
 • добавлен 18 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.09 / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б.Хмельницького. — Хмельниц., 2007. — 20 с. Анотація. За результатами теоретичного аналізу досліджень задоволеності службовою діяльністю особового складу військових частин розкрито суть основних понять та виявлено головні соціально-психологічні детермінанти впливу на позитивне ставлення до службової діяльності військовслужбовців. Виявлено та...

Воробйов Г.П. (ред.) Організація психологічної підготовки особового складу підрозділів Сухопутних військ

 • формат doc
 • размер 5,11 МБ
 • добавлен 11 ноября 2012 г.
Навчально-методичний посібник. Співавтори: Бойко О.В., Воробйов Г.П., Замана В.М., Коберський Л.В., Муженко В.М., Ткачук П.П., Романишин А.М.– Львів: АСВ, 2012. – 430 с. В навчально-методичному посібнику визначено порядок організації і технологія психологічної підготовки особового складу Сухопутних військ Збройних Сил України, що інтегровані в систему бойової підготовки і навчань. Настанова розроблена в Академії сухопутних військ імені гетьмана П...

Галімов Ю.А. Психологічне прогнозування надійності діяльності офіцерів оперативно-розшукових підрозділів Державної прикордонної служби України

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 236.27 КБ
 • добавлен 18 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.09 / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б.Хмельницького. — Хмельниц., 2004. — 18 с. Анотація. Досліджено науково-практичні засади, методики та діагностичні алгоритми психологічного прогнозування надійності діяльності офіцерів оперативно-розшукових підрозділів Державної прикордонної служби України, наведено оцінку застосування психологічної саморегуляції для корекції нервово-психічн...

Диденко И.В. Психофизиологические и психологические особенности адаптации военнослужащих на различных этапах служебно-боевой деятельности

Дисертация
 • формат doc
 • размер 191.5 КБ
 • добавлен 20 сентября 2010 г.
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук. – Ростов-на-Дону, - 2007. - 23 стр. (На правах рукописи). Специальность 19.00.02 – «Психофизиология» (психологические науки). Научный руководитель - доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАО Ермаков П. Н. Предмет исследования - психофизиологические и психологические характеристики военнослужащих в процессе первичной адаптации на этапе освоения...

Дудинский Д. Физическая и психологическая подготовка разведчика

 • формат pdf
 • размер 3,20 МБ
 • добавлен 27 июня 2012 г.
М.: АСТ, 2004. — 96 c. — ISBN 985-13-2324-1. О том, как постоять за себя, найти выход из любого трудного положения, уметь общаться не только с друзьями, но и врагами, как действовать в опасных боевых ситуациях, что такое «наука выживания» и еще на многие вопросы «как» и «почему» ты найдешь ответы в этой книге. Для детей школьного возраста.

Журавель А.П. Психологічний супровід оперативно-службової діяльності особового складу підрозділів охорони державного кордону України

Дисертация
 • формат rtf, pdf
 • размер 255.14 КБ
 • добавлен 23 ноября 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.09 / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б.Хмельницького. — Хмельниц., 2006. — 20 с. Анотація. Визначено особливості психологічного супроводу прикордонного пошуку та прикордонної сутички, обгрунтовано основні заходи щодо психологічної підтримки та психологічної допомоги особовому складу в процесі несення прикордонної служби. Уточнено сутність і зміст психологічного супроводу операти...

Калениченко Р.А. Психологічне забезпечення ефективності професійної діяльності підрозділу охорони

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 31,10 КБ
 • добавлен 05 сентября 2012 г.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. Київ, Робота виконана у Військовому гуманітарному інституті Національної академії оборони України. 2003. – 21 с. 19.00.05 – соціальна психологія Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор Корольчук М.С. Анотація. Визначено особливості та фактори, що впливають на ефективність професійної діяльності у взаємозв'язку з психологічним кліматом у підрозділі ох...

Кальчук О.С. Мотивація до професійної діяльності військовослужбовців-жінок у Державній прикордонній службі України

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 261.84 КБ
 • добавлен 26 марта 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.09 / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. — Хмельниц. , 2009. — 16 с. Анотація. Вперше визначено складові, структуру, типологію та динаміку мотивації професійної діяльності різних груп військовослужбовців-жінок Державної прикордонної служби України. Розроблено й експериментально перевірено структурну модель мотивації професійної діяльності військовослужбовців-жінок...

Калюжный А.С. Общественно-государственная подготовка и информирование военнослужащих

 • формат pdf
 • размер 391.07 КБ
 • добавлен 28 марта 2011 г.
Учебное пособие. - Нижний Новгород: НГТУ, 2004. - 40 с. В учебном пособии рассматривается деятельность заместителя командира по воспитательной работе по планированию и организации общественно-государственной подготовки и информирования личного состава подразделения. Достаточное внимание уделено раскрытию содержания основных документов, разрабатываемых в подразделении, порядка формирования учебных групп, методики проведения всех видов учебных заня...

Кандыбович С.Л. Психолого-акмеологические основы управленческой деятельности командира войск радиационной, химической и биологической защиты

 • формат pdf
 • размер 1.43 МБ
 • добавлен 20 июня 2010 г.
Диссертация на соискание ученой степени доктора психологических наук (на правах рукописи). Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации. - М.: - 2000 г. - 312 стр. Специальность: 19.00.13. Научный консультант: Заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент РАО, доктор психологических наук, профессор Деркач Анатолий Алексеевич. Содержание. Психологическая характеристика управленческой деятельности командира вой...

Капосльоз Г.В.Особливості емоційної регуляції процесу розв'язування тактичних задач офіцером

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 280.9 КБ
 • добавлен 02 апреля 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.09 / Ун-т цивіл. захисту України. — Х. , 2008. — 21 с. Анотація. Зроблено теоретичний аналіз місця та ролі емоційної регуляції діяльності офіцера у процесі розв'язання тактичних задач за особливих умов. Вперше визначено зміст показника "рівень усвідомлення офіцером свого стану" й обґрунтовано рекомендації щодо його використання з метою оцінювання емоційного процесу та запропоновано математич...

Каськов І.В. Організаційно-управлінські аспекти соціально-психологічної адаптації молодих офіцерів

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 240.54 КБ
 • добавлен 16 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.09 / Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Б.Хмельницького. — Хмельниц., 2004. — 18 с. Анотація. Досліджено організаційно-управлінські аспекти соціально-психологічної адаптації молодих офіцерів у військовій частині. Запропоновано основні показники та розроблено методику організації їх соціально-психологічної адаптації. За результатами дослідження розроблено практичні рекомендації кома...

Ковальська І.Е. Формування психологічної готовності членів громадських формувань до охорони державного кордону

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 283.66 КБ
 • добавлен 30 марта 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.09 / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. — Хмельниц. , 2009. — 20 с. Анотація. Досліджено проблему формування психологічної готовності членів громадських формувань до охорони державного кордону. Визначено психологічні особливості діяльності членів громадських формувань з охорони державного кордону. Розкрито сутність і структуру їх психологічної готовності до дан...

Кокун О.М., Пішко І.О., Лозінська Н.С., Павлік В.В. Оцінка соціально-психологічної придатності військовослужбовців сержантського та старшинського складу

Практикум
 • формат pdf
 • размер 1,24 МБ
 • добавлен 18 июня 2016 г.
Методичний посібник. – К.: НДЦ ГП ЗСУ, 2013. – 113 с. У методичному посібнику розглянуто специфічні особливості військово-службової діяльності сержантського і старшинського складу, узагальнено функціональні обов’язки, які визначають вимоги до його соціально-психологічної придатності, а також наведено психодіагностичний інструментарій, який в практичній роботі може застосовуватись з метою поглибленого діагностування різних компонентів такої придат...

Кохан В.Г. Діяльність військового керівника по збереженню психічного здоров'я військовослужбовців

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 33,94 КБ
 • добавлен 08 сентября 2012 г.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. Хмельницький, Роботу виконано в Національній академії Прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького. 2003. – 15 с. 19.00.09 - Психологія діяльності в особливих умовах. Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор Яковенко С.І. Анотація. Уточнено суть та зміст психічного здоров'я військовослужбовця. Проведено експериментальне дослідження та визна...

Лисюк С.Г. Забезпечення психологічної стійкості військовослужбовців до екстремальних ситуацій професійної діяльності

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 262,43 КБ
 • добавлен 18 августа 2012 г.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. Харків, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького 2011. – 22 с. 19.00.09 - Психологія діяльності в особливих умовах. Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор Сафін О.Д. Анотація. Розроблено алгоритм ефективного використання психологічних методів забезпечення психологічної стійкості військовослужбовців до екст...

Макнаб К. Психологическая подготовка подразделений специального назначения

 • формат djvu
 • размер 9,09 МБ
 • добавлен 03 января 2013 г.
М.: ФАИР - ПРЕСС, 2002 г. – 384 с. Эта книга о спецназе и для спецназа. Она знакомит с морально-психологической подготовкой бойцов элитных подразделений, позволяющей сохранять хладнокровие и чувство ответственности в самых непредвиденных обстоятельствах. Здесь вы найдете принципы воспитания силы духа, развития интеллекта, самоконтроля, выносливости и беспощадности бойцов спецназа. Узнаете, как они адаптируются к боевой обстановке, к огню противни...

Макнаб К. Психологическая подготовка подразделений специального назначения

 • формат doc
 • размер 4,30 МБ
 • добавлен 28 декабря 2012 г.
М.: ФАИР - ПРЕСС, 2002 г. – 384 с. Эта книга о спецназе и для спецназа. Она знакомит с морально-психологической подготовкой бойцов элитных подразделений, позволяющей сохранять хладнокровие и чувство ответственности в самых непредвиденных обстоятельствах. Здесь вы найдете принципы воспитания силы духа, развития интеллекта, самоконтроля, выносливости и беспощадности бойцов спецназа. Узнаете, как они адаптируются к боевой обстановке, к огню противни...

Макнаб Крис. Психологическая подготовка подразделений специального назначения

 • формат pdf
 • размер 52.52 МБ
 • добавлен 11 мая 2011 г.
«ФАИР-Пресс»,2002. – 384 с. Эта книга о спецназе и для спецназа. Она знакомит с морально-психологической подготовкой бойцов элитных подразделений, позволяющей сохранять хладнокровие и чувство ответственности в самых непредвиденных обстоятельствах. Здесь вы найдете принципы воспитания силы духа, развития интеллекта, самоконтроля, выносливости и беспощадности бойцов спецназа. Узнаете, как они адаптируются к боевой обстановке, к огню противника, как...

Маркелова Т.В. Теоретико-методологические основы заблаговременной устойчивости будущих офицеров запаса к условиям военно-профессиональной деятельности

Дисертация
 • формат doc
 • размер 505.5 КБ
 • добавлен 05 ноября 2011 г.
Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора психологических наук. – Москва. - 2011. – 56 стр. Специальность: 19.00.03 – психология труда, инженерная психология и эргономика. Цель исследования заключается в теоретико-методологическом обосновании заблаговременной устойчивости будущих офицеров запаса к условиям военно-профессиональной деятельности как психологическом содержании военной подготовки в гражданском вузе. Объект исследова...

Матеюк О.А. Психологічний вплив командира на підлеглих у військово-професійній діяльності

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 407.48 КБ
 • добавлен 23 ноября 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. д-ра психол. наук: 19.00.09 / Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Б.Хмельницького. — Хмельниц., 2006. — 32 с. Анотація. Проведено теоретико-методологічне та експериментальне дослідження феномену професійного психологічного впливу військового керівника на підлеглих як системного утворення. Охарактеризовано його структуру, властивості та функції. Сформульовано визначення поняття професійного психологічного впл...

Матохнюк Л.О. Формування психологічної готовності майбутніх інженерів-прикордонників до професійної діяльності

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 90,17 КБ
 • добавлен 06 февраля 2012 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б.Хмельницького. — Хмельниц., 2006. — 20 с. Анотація. Вперше визначено суб'єктивні та об'єктивні умови розвитку психологічної готовності курсантів інженерних груп до професійної діяльності на кордоні та запропоновано програму її формування у навчально-виховному процесі під час вивчення курсу вищої математики. Розкрито зміст поняття "психологічн...

Махлай О.М. Психологічні умови розвитку пізнавальної сфери офіцерів оперативно-розшукових підрозділів Державної прикордонної служби України

Дисертация
 • формат rtf, pdf
 • размер 324.05 КБ
 • добавлен 18 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.09 / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б.Хмельницького. — Хмельниц., 2007. — 20 с. Анотація. Визначено реальний стан, критерії оцінювання, показники розвиненості пізнавальної сфери офіцерів оперативно-розшукових підрозділів Державної прикордонної служби України, психологічні умови їх розвитку. Розроблено структурну модель їх пізнавальної діяльності. Розкрито зміст поняття "пізнава...

Молотай В.А. Формування психологічної готовності військовослужбовців внутрішніх військ МВС України до діяльності по охороні громадського порядку

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 244,87 КБ
 • добавлен 11 января 2012 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.09 / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б.Хмельницького. — Хмельниц., 2006. — 20 с. Анотація. Виявлено фактори, що детермінують стан психологічної готовності, а також психологічні умови її формування у військовослужбовців Внутрішніх військ (ВВ). Визначено структуру, критерії та показники їх психологічної готовності. Уточнено суть і зміст поняття "психологічна готовність", конкретизов...

Момыш-улы Баурджан. Психология войны

 • формат pdf
 • размер 5,84 МБ
 • добавлен 05 декабря 2016 г.
Алма-Ата: Казахстан, 1990. - 240 с. Писатели хорошо знают Момыш-улы как легендарного комбата, личной храбростью поднимавшего бойцов в атаку в битве под Москвой (об этом рассказывается в романе А. Бека "Волоколамское шоссе"), а так же как автора книг "За нами Москва" (1958), "Генерал Панфилов" (1963), ""Наша семья" (1976), удостоенной Государственной премии Казахской ССР имени Абая. В книгу вошли речи, лекции, выступления, Б. Момыш-улы перед учены...

Монченко А.А. Рекомендации по психологической подготовке личного состава сухопутных войск

 • формат djvu
 • размер 721.29 КБ
 • добавлен 25 сентября 2011 г.
М.: Военное издательство МО СССР, 1972 г., 128 с. В настоящих Рекомендациях даются некоторые методические советы по психологической подготовке личного состава Сухопутных войск в ходе учений и занятий. Рекомендации разработаны Главным управлением боевой подготовки Сухопутных войск совместно с управлениями командующих (начальников) родами войск и специальных войск и одобрены Главнокомандующим Сухопутными войсками.

Мул С.А. Психологічна готовність персоналу прикордонного контролю до дії в екстремальних умовах

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 189,31 КБ
 • добавлен 26 сентября 2012 г.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. Київ, Робота виконана в Інституті психології ім. Г. С. Костюка 2011. – 23 с. 19.00.07- педагогічна та вікова психологія Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор Максименко С.Д. Анотація. Наведено результати теоретико-емпіричного дослідження психологічної готовності персоналу до дії в екстремальній ситуації. Розкрито особливості психотехніки формування...

Назаренко В.О. Психологічні умови розвитку комунікативної компетентності керівників Державної прикордонної служби України

Дисертация
 • формат rtf, pdf
 • размер 267.7 КБ
 • добавлен 18 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.09 / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б.Хмельницького. — Хмельниц., 2007. — 19 с. Анотація. Розкрито психологічну сутність понять "службово-ділове спілкування керівника Державної прикордонної служби України" та "комунікативна компетентність керівника Державної прикордонної служби України в службово-діловому спілкуванні". Науково обґрунтовано вимоги до комунікативної компетентност...

Окуленко І.М. Психологічна готовність льотного складу до діяльності в умовах тривалих перерв між польотами

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 391.46 КБ
 • добавлен 08 мая 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.09 / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. — Хмельниц. , 2007. — 20 с. Анотація. Здійснено теоретичне узагальнення та нове практичне розв'язання проблеми психологічної готовності льотного складу до професійної діяльності за умов тривалих перерв між польотами. Обґрунтовано й емпірично перевірено модель розвитку даної готовності льотного складу, виявлено детермінанти...

Осьодло В.І., Стасюк В.В., Шевчук В.П., Радецький В.Г. (ред.) та ін. Інформаційно-комунікативні технології в гуманітарній сфері Збройних Сил України: досвід, проблеми, перспективи

 • формат doc
 • размер 695,67 КБ
 • добавлен 17 октября 2012 г.
Підручник. К.: НАОУ, 2007. – 492 с. У підручнику розглядаються теоретичні засади й основні проблеми військо-во-соціальних інформаційних та комунікативних технологій, їх особливості в іс-торичній ретроспективі, теоретико-методологічні і прикладні основи інформацій-но-психологічного впливу, формування й удосконалення інформаційної культури офіцера з ІПЗ, процеси обміну інформацією та особливості їх використання в сис-темі інформаційно-пропагандистс...

Панфілов Ю.І. Психологічні основи забезпечення ефективності спільної діяльності операторів військ протиповітряної оборони

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 312.26 КБ
 • добавлен 14 мая 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.03 / Укр. інж. -пед. акад. — Х. , 2007. — 19 с. Анотація. Досліджено проблему психологічного забезпечення ефективності спільної діяльності операторів з урахуванням психологічної сумісності. Проаналізовано основні науково-теоретичні підходи до визначення взаємозв'язку ефективності спільної діяльності та сформованої психологічної сумісності, зокрема, структурний, функціональний і адаптивний пі...

Подляшаник В.В. Особливості проявів емоційної стійкості особистості співробітників митної служби у соціально складних ситуаціях

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 258.05 КБ
 • добавлен 02 апреля 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.05 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2008. — 20 с. Анотація. Проаналізовано зміни емоційної стійкості митника під впливом соціально складних ситуацій, визначено психологічні умови її корекції. Вперше емоційну стійкість співробітників митниці розглянуто як багатокомпонентне утворення в системі професійно обумовленої структури особистості, визначено її змістові, структурн...

Поліщук М.М. Організаційні умови застосування технології психологічного впливу в системі владних відносин

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 236.47 КБ
 • добавлен 16 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.05 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2004. — 20 с. Анотація. Запропоновано технологію психологічного впливу військових керівників на підлеглих, визначено його закономірності, встановлено організаційні умови активізації даного процесу. Уточнено зміст, функції та засоби цього впливу. Розроблено практичні рекомендації щодо використання військовими керівниками психологічного впл...

Поплавська А.П. Психологічні особливості кар'єрних орієнтацій військовослужбовців

Дисертация
 • формат rtf, pdf
 • размер 360.92 КБ
 • добавлен 23 ноября 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.10 / Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2006. — 19 с. Анотація. Об'єкт дослідження – професійна кар'єра військовослужбовців. Предмет дослідження – кар'єрні орієнтації військовослужбовців. Мета дослідження – визначити основні типи кар'єрних орієнтацій військовослужбовців, психологічні чинники та умови, які впливають на їх становлення. В основу дослідження покладено таку г...

Рассуждения служащие руководством к новому установлению Шляхетного Кадетского Корпуса, сколько принадлежит до воинской части оного

 • формат pdf
 • размер 2,48 МБ
 • добавлен 29 марта 2012 г.
СПб.: Сенатская типография, 1766. - 24 с. Вниманию читателей представлены дополнения к Уставу 1766 г. Императорского сухопутного шляхетного кадетского корпуса (под разными названиями – 1732 – 1918 гг.), которые были составлены его шефом, генералом-поручиком И.И. Бецким. Данные дополнения являются важным источником по истории военно-педагогической мысли в России в Эпоху Просвещения. Указ о создании Сухопутного шляхетского кадетского корпуса был пр...

Ржевський Г.М. Психологічні особливості професійного становлення молодших командирів військової служби за контрактом

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 302.63 КБ
 • добавлен 26 марта 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.09 / Нац. акад. оборони України. — К. , 2009. — 20 с. Анотація. Наведено теоретичне узагальнення та розв'язано нове наукове завдання щодо визначення психологічних особливостей і розробки оптимальної моделі професійного становлення молодших командирів військової служби за контрактом. Визначено, науково обґрунтовано й апробовано комплекс діагностичних методик щодо визначення психологічних особ...

Сірий А.В. Мотивація військово-професійної діяльності військовослужбовців за контрактом

Дисертация
 • формат doc
 • размер 54,83 КБ
 • добавлен 11 сентября 2012 г.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. Хмельницький, Робота виконана у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2010. – 22 с. 19.00.09 - Психологія діяльності в особливих умовах. Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Ягупов В.В. Анотація. Розкрито сутність військово-професійної діяльності військовослужбовців за контрактом і мотивації до неї. Вияв...

Самохвалов О.Б. Психологічні чинники професійної адаптації інспекторів прикордонної служби

Дисертация
 • формат rtf, pdf
 • размер 260.06 КБ
 • добавлен 25 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.09 / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б.Хмельницького. — Хмельницьк., 2007. — 20 с. Анотація. Вперше визначено сутність, структуру та психологічні чинники успішної професійної адаптації інспекторів прикордонної служби. Встановлено емпіричну залежність ефективності адаптаційного процесу від особливостей розвитку та структури військово-професійної спрямованості та психологічної під...

Семенюк В.Л. Управління ціннісно-нормативними конфліктами у військових колективах (психологічний аспект)

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 32,15 КБ
 • добавлен 04 сентября 2012 г.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. Хмельницький. Робота виконана в Національній академії Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. 2003. – 15 с. 19.00.09 - Психологія діяльності в особливих умовах. Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор Сафін О.Д. Анотація. Досліджено кореляційні зв'язки між ціннісно-нормативною системою підрозділу, ціннісними орієнтаціями війс...

Скляров С.О. Мотиваційно-особистісні детермінанти успішності професійної діяльності рятувальників

Дисертация
 • формат doc
 • размер 41,61 КБ
 • добавлен 08 сентября 2012 г.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. Харків, Роботу виконано в Національному університеті цивільного захисту України, Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. 2010. – 19 с. 19.00.09 - Психологія діяльності в особливих умовах. Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент Олефір В.О. Анотація. Уперше на емпіричн...

Сляднева О.В. Особенности организации психологической подготовки подразделений специального назначения

 • формат txt
 • размер 83,29 КБ
 • добавлен 19 декабря 2012 г.
Учебное пособие. - Ставрополь, 2005. - 164 с. Настоящая работа посвящена проблеме психологической подготовки сотрудников специальных подразделений. Она имеет целью дать преподавателям образовательных учебных заведений МВД России, практическим психологам, командирам подразделений не только общее представление о том, что такое психологическая подготовка, но и послужить практическим пособиям позволяющим организовать этот процесс. При разработке пос...

Сляднева О.В. Особенности организации психологической подготовки подразделений специального назначения

 • формат pdf
 • размер 652,82 КБ
 • добавлен 24 ноября 2012 г.
Учебное пособие. — Ставрополь: 2005. — 164 с. Настоящая работа посвящена проблеме психологической подготовки сотрудников специальных подразделений. Она имеет целью дать преподавателям образовательных учебных заведений МВД России, практическим психологам, командирам подразделений не только общее представление о том, что такое психологическая подготовка, но и послужить практическим пособием, позволяющим организовать этот процесс. При разработке по...

Сляднева О.В. Особенности организации психологической подготовки подразделений специального назначения

 • формат doc
 • размер 785 КБ
 • добавлен 11 января 2012 г.
Учебное пособие. Ставрополь., 2005 г. - 164 с . Настоящая работа посвящена проблеме психологической подготовки сотрудников специальных подразделений. Она имеет целью дать преподавателям образовательных учебных заведений МВД России, практическим психологам, командирам подразделений не только общее представление о том, что такое психологическая подготовка, но и послужить практическим пособиям позволяющим организовать этот процесс. При разработке п...

Смирнов В.А. Психологические аспекты руководства полётами

 • формат djvu
 • размер 1 МБ
 • добавлен 02 февраля 2011 г.
М.: Военное издательство, 1987. - 80 стр. Учебное пособие написано на основе требований, предъявляемых к деятельности группы руководства полетами, анализа психологической литературы по вопросам управления, опыта работы летных частей, материалов исследования руководства полетами в ряде училищ ВВС. В работе дается психологическая характеристика руководства полетами, раскрываются психологические условия совершенствования этого вида военно-авиационно...

Сторожук Н.А. Формування психологічної готовності молодого офіцера Збройних Сил України до службово-бойової діяльності

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 205,32 КБ
 • добавлен 23 августа 2012 г.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. Хмельницький, Робота виконана у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2010. – 22 с. 19.00.09 - Психологія діяльності в особливих умовах. Науковий керівник: доктор психологічних наук, доцент Лефтеров В.О. Анотація. Розроблено теоретичну структуру формування психологічної готовності молодих офіцерів виховних структур Зброй...

Тарас Анатолий, Заруцкий Федор. Подготовка разведчика: система спецназа ГРУ

 • формат fb2
 • размер 257,16 КБ
 • добавлен 10 мая 2011 г.
Пособие по подготовке военных разведчиков, действующих за линией фронта, в глубоком тылу врага, впервые выходит в открытой печати на русском языке. Его авторы, в прошлом бойцы спецназа ГРУ, дают здесь рекомендации, необходимые для начального обучения военнослужащих в подразделениях глубинной (силовой) разведки. Авторы освещают вопросы психофизической и тактической подготовки разведчиков, следопытства и маскировки, оборудования укрытий и преодоле...

Тарасенко А.В. Социально-психологические закономерности и механизмы оптимальной деятельности военного руководителя

Дисертация
 • формат doc
 • размер 396.5 КБ
 • добавлен 26 сентября 2011 г.
Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора психологических наук. – М., - 2009. – 51 стр. Специальность: 19.00.05 – Социальная психология. Научный консультант – Лаптев Леонид Григорьевич доктор психологических наук, профессор. Аннотация. Цель исследования - разработка психологической концепции оптимальной деятельности военных руководителей тактического звена. Объектом настоящего исследования выступают профессиональная деятельно...

Татарінов Є.В. Психологічні особливості розвитку кар'єрних домагань офіцерів Збройних Сил України

Дисертация
 • формат doc
 • размер 63,53 КБ
 • добавлен 24 сентября 2012 г.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. Київ, Нац. ун-т оборони України. 2011. – 24 с. 19.00.09 - Психологія діяльності в особливих умовах. Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент Осьодло В.І. Анотація. Розглянуто існуючі підходи до розуміння поняття кар'єрних домагань, які розглянуто через мотиваційний конструкт особистості офіцера, що рухає його професійний розвиток і спонукає набувати н...

Туркин Е.В., Соломатин Е.В. и др. Формирование устойчивого морально-психологического состояния личного состава внутренних войск МВД России

 • формат pdf
 • размер 966,71 КБ
 • добавлен 27 декабря 2015 г.
Учебное пособие. — Новосибирск: НВИ ВВ имени генерала армии И.К. Яковлева МВД РФ, 2015. — 112 с. — ISBN 978-5-906431-33-2 Учебное пособие подготовлено кафедрой военной педагогики и психологии Новосибирского военного института внутренних войск имени генерала армии И.К. Яковлева МВД России в соответствии с требованиями руководящих документов главнокомандующего внутренними войсками с целью оказания методической помощи курсантам военных образовательн...

Устинов И.Ю. Формирование конфликтологической готовности военных специалистов

 • формат pdf
 • размер 1.37 МБ
 • добавлен 17 августа 2011 г.
Монография. - Воронеж: ВАИУ, - 2009. - 179 с. Рецензенты: Мещерякова Е.И., д-р пед. наук, доцент, Морозова Н.М., д-р философ. наук, доцент. Аннотация. В монографии раскрываются педагогические подходы к решению проблемы готовности военных специалистов к грамотному взаимодействию в конфликтных ситуациях в условиях конфликтогенной профессиональной среды. На основе теоретического анализа и данных экспериментальной работы выявлены психолого-педагогич...

Філіппов С.О. Психологічні особливості професійної діяльності офіцерів-оперативників державної прикордонної служби України

Дисертация
 • формат rtf, pdf
 • размер 286.89 КБ
 • добавлен 18 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.09 / Національна академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2004. — 17 с. Анотація. Об’єкт дослідження – професійна діяльність офіцерів-оперативників Державної прикордонної служби України. Предмет дослідження – психологічні особливості професійної діяльності офіцерів оперативних підрозділів Державної прикордонної служби України. Мета дослідження пол...

Феденко Н. Мышление и речь в воинской деятельности

 • формат doc
 • размер 191,07 КБ
 • добавлен 21 августа 2015 г.
Выходные данные неизвестны. Познавательные психические процессы играют большую роль в учебе, службе и бое-вых действиях воина. Ни основе этих процессов происходит усвоение. воином учебного ма-териала в ходе обучения и воспитания», ориентировка в окружающей обстановке при вы-полнении боевого задания, в бою и т д. Успехи воина, следовательно, зависят от качества его познавательных процессов.

Хміляр О.Ф., Волков В.І. Психологія управління військового керівника

 • формат doc
 • размер 118,44 КБ
 • добавлен 05 ноября 2012 г.
К.: Вид-во РОСА, 2006. – 83 с. Навчальний посібник розглядає сутність психології управління військового керівника. Всебічно розкрито функції військово-управлінської діяльності, способи управління та методи впливу військового керівника. Висвітлено підходи щодо визначення професійно важливих якостей військового керівника, показано шляхи оптимізації його управлінської діяльності. . Визначення поняття військовий керівник. Основні функції військово-уп...

Царьов Ю.О. Психологічні особливості підготовки офіцерів оперативно-тактичного рівня Державної прикордонної служби України до управлінської діяльності

Дисертация
 • формат rtf, pdf
 • размер 287.06 КБ
 • добавлен 14 мая 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.09 / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. — Хмельниц. , 2007. — 20 с. Анотація. Досліджено психологічні особливості підготовки офіцерів оперативно-тактичного рівня до управлінської діяльності у загальній системі професійної освіти. Проведено психологічний аналіз основних концептуальних підходів проблеми взаємозв'язку соціально-психологічних рис керівників оператив...

Якимчук А.В. Розвиток у керівників оперативно-розшукових підрозділів Державної прикордонної служби України здатності до саморегуляції психічної стійкості в екстремальних умовах

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 205,13 КБ
 • добавлен 21 сентября 2012 г.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. Хмельницький, Робота виконана в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. 2010. – 22 с. 19.00.09 - Психологія діяльності в особливих умовах. Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент Томчук С.М. Анотація. Визначено теоретичні основи дослідження проблеми саморегуляції психічної стійкості особистості в психо...

Steele Robert D. Human intelligence: all humans, all minds, all the time

 • формат pdf
 • размер 3.9 МБ
 • добавлен 19 января 2011 г.
Можливий переклад назви: «Агентурно-оперативна розвідка: усі люди, всі знання, увесь час (2010)» Англомовна монографія. Автор виокремлює 15 явних типів агентурної розвідки, серед яких лише 4 таємні (наступальна і оборонна контррозвідка, таємні операції, приховані дії) разом з іншими 11, які були переважно розсекречені. Фактично, він аргументує, що їх не вистачає (вони не використовуються) у системах комплексного управління чи інноваційного керува...

Steele Robert David. Information operations: putting the Iback into dime

 • формат pdf
 • размер 1.27 МБ
 • добавлен 19 января 2011 г.
Можливий варіант перекладу назви: «Інформаційні операції: розставляючи крапки над "І" (2006)». Англомовна монографія присвячена огляду оперативних та інформаційних викликів які постали перед Міністерством оборони США, описано 6 "важких" (інформаційних операцій) комплексних задач, окреслено детальну стратегічну концепцію (ідею) операцій, а завершується монографія положеннями щодо вимог до інформаційних операцій. Інформаційні операції розглядаються...