Бодик О.П. Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни „Сучасна українська літературна мова. Фонетика, орфоепія, графіка, орфографія

 • формат doc
 • размер 31,69 КБ
 • добавлен 05 марта 2015 г.
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни „Сучасна українська літературна мова. Фонетика, орфоепія, графіка, орфографія складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.020303 Філологія. - Краматорськ: КЕГІ, 2013. - 8 с.

Бодик О.П. Робоча програма „Сучасна українська літературна мова. Фонетика, орфоепія, графіка, орфографія для студентів І курсу за напрямом підготовки 6.020303 „Філологія

 • формат doc
 • размер 103,85 КБ
 • добавлен 23 февраля 2015 г.
Робоча програма „Сучасна українська літературна мова. Фонетика, орфоепія, графіка, орфографія для студентів І курсу за напрямом підготовки 6.020303 Філологія, спеціальністю 7.02030301 Українська мова та література. - Краматорськ: КЕГІ, 2013. – 35 с. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Метою викладання навчальної дисципліни „Сучасна українська літературна мова. Фонетика, орфоепія, графіка, орфографія є формування системного уявлення студентів п...

Вакуленко М. Акустичний підхід до проблеми відтворення англійського звука h в українській мові (стаття)

Статья
 • формат pdf
 • размер 840.99 КБ
 • добавлен 13 октября 2010 г.
Стаття // Наукові записки. – Випуск 89 (4). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): у 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – 364 с. – С. 290-295. У статті проведено порівняльний аналіз акустичних характеристик основних алофонів нглійської фонеми /h/ і українських /х/, /г/ як окремо, так і в потоці мовлення. Показано, що найближчим українським акустичним відповідником англійського звука [h] є [х].

Вакуленко М. Метод акустичних інваріантів у дослідженні голосних звуків української мови

Статья
 • формат pdf
 • размер 114,08 КБ
 • добавлен 30 августа 2015 г.
Slavia, Praha, 2011, sešit 4. С. 431-442. On the basis of acoustic invariant speech analysis (AISA), the permanent spectral characteristics of the Ukrainian vowels are obtained for various ways of pronunciation including ordinary speech, whisper and changing tone. It is shown that the lowest phonemic frequencies due to vocal fold oscillations or to Helmholtz resonance are not associated with persistent sound features. It is conjectured that the o...

Вакуленко М. О научной транслитерации украинских названий

Статья
 • формат doc
 • размер 13,60 КБ
 • добавлен 03 сентября 2015 г.
Славянские языки и культуры в современном мире : II Международный научный симпозиум (Москва, МГУ имени М. В. Ломоносова, филологический факультет, 21 24 марта 2012 г.): Труды и материалы / Составители О. В. Дедова, Л. М. Захаров, К. В. Лифанов; Под общим руководством М. Л. Ремнёвой. – М. : Изд во Московского университета, 2012. – 408 с. – С. 356-357. Ключевые слова: орфографическая трансплантация, научная транслитерация, украинская латиница, взаи...

Вакуленко М.О. Проблеми стандартизації української латиниці

Статья
 • формат pdf
 • размер 108,49 КБ
 • добавлен 04 декабря 2016 г.
Стаття. — Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: зб. наук. пр. Вип. 18. – К.: Логос. – 2010. – 510 с. – С. 74–88. У статті подано розробку української латиниці - міжнародної реалізації державної мови України, яка забезпечує, зокрема, вимогу взаємної однозначності вихідного й транслітерованого текстів. Ця вимога стає особливо актуальною у зв'язку з розвитком технологічних піддходів до мовознавчих проблем і відповідно з необхідн...

Вакуленко Максим. Дослідження інваріантних акустичних характеристик українських приголосних

Статья
 • формат pdf
 • размер 805,96 КБ
 • добавлен 12 сентября 2015 г.
Діалог мов - діалог культур. Україна і світ. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції з україністики. Мюнхен, 3-6 листопада 2011 року, KUBON & SAGNER, Мюнхен, 2012. – 475 с. – С. 224-239. У статті знайдено інваріантні акустичні характеристики українських приголосних, а також їх післяпридихів – вокалізованих звуків, які виникають на переході до наступного голосного. Показано, що форманти приголосних та післяпридихів мож...

Вакуленко Максим. Реалізація наукового підходу щодо вживання „ґ, „г та „х в новозапозичених словах

Статья
 • формат doc
 • размер 223,90 КБ
 • добавлен 07 октября 2015 г.
Діалог мов – діалог культур. Україна і світ. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції з україністики. Мюнхен, 3-6 листопада 2011 року, KUBON & SAGNER, Мюнхен, 2012. – 475 с. – С. 34-42. У роботі розглянуто доцільність уживання графем „ґ", „г" і „х" в новітніх запозиченнях на основі фонетичних, етимологічних і семантичних міркувань. Показано, що немає вагомих підстав розширювати сферу вживання „ґ" за рахунок „г" і „г" –...

Вакуленко Максим. Транслітерація українською латиницею: сучасні підходи, проблеми стандартизації та впровадження

Статья
 • формат pdf
 • размер 103,60 КБ
 • добавлен 06 сентября 2015 г.
Прикладна лінгвістика та лінгвістичні технології: MegaLing 2012: Зб. наук. пр. К.: 2013. С. 59-71. Abstract. In this article, the scientific background, transliteration principles and Cyrillic-Latinic transliteration tables for the Ukrainian language, are given. The problems of inculcation of Ukrainian Latinics are reviewed. Keywords: transliteration, alphabet, letter, Cyrillics, Latinics, simple correspondence, complementary distribution, modifi...

Видайчук Т.Л. Розвиток фонетичної системи староукраїнської мови другої половини ХVІ - ХVІІІ ст. на тлі правописної традиції (на матеріалі житійно-повістевих пам’яток)

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 451,24 КБ
 • добавлен 09 октября 2016 г.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Спеціальність 10.02.01 – українська мова. Науковий керівник: к. ф. н. В.А. Передрієнко. — Київ: Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні, 2004. — 20 с. Актуальність дослідження визначається, по-перше, потребою вивчення фонетики у зв’язку з орфографією на матеріалі староукраїнських рукописів різних стилів і жанрів, історичних періодів та з різних територій походження; п...

Винницький В.М. Наголос у сучасній українській мові

 • формат djvu
 • размер 4,69 МБ
 • добавлен 11 апреля 2012 г.
К.: Радянська школа, 1984. - 160 с. У книзі розглядається одне з питань культури усного мовлення – наголос слів та їх форм. На матеріалі сучасних словників та української поетичної мови XIX–XX ст. аналізуються акцентуаційні особливості самостійних і службових слів, характеризуються закономірності та встановлюються основні тенденції їх наголошування. При паралельному акцентуванні слів визначається більш уживаний наголос, а за наявності розбіжносте...

Громик Ю.В. Український правопис

 • формат pdf
 • размер 1,40 МБ
 • добавлен 14 мая 2013 г.
Навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2013. – 140 с. Подано основні орфографічні та пунктуаційні правила, зауваження щодо словозміни іменних частин мови та дієслова, а також систему вправ відповідно до розділів навчального курсу "Український правопис". Послідовно акцентовано увагу на складних орфограмах і пунктограмах. Робота з посібником оптимізує вивчення студентами курсу "Український правопис", підвищить рівень культури їхнього...

Гуцуляк Т.Є. (укл.) Фонетика і фонологія сучасної української літературної мови. Практичні завдання

Практикум
 • формат doc
 • размер 95,19 КБ
 • добавлен 13 января 2017 г.
Практичні завдання для студентів 1 курсу спеціальності „Переклад” (українсько-російський). – Чернівці: Рута, 2006. – 51 с. У навчально-методичому посібнику запропоновано блоки теоретичних та практичних завдань з „Фонетики та фонології сучасної української мови” для студентів спеціальності „Переклад” (українсько-російський). З метою глибшого засвоєння теоретичного матеріалу подаються завдання для індивідуальної та самостійної роботи. Окремі вправи...

Жовтобрюх М.А. (ред.) Українська літературна вимова і наголос

Словарь
 • формат djvu
 • размер 8,67 МБ
 • добавлен 10 мая 2016 г.
Київ: "Наукова думка", 1973. - 724 с. Словник-довідник; близько 50 000 слів Укладачі: І.Р.Вихованець, С.Я.Єрмоленко, Н.М.Сологуб, Г.Х.Щербатюк Культура усного мовлення пов’язана з умінням вільно володіти словом, відчувати його значення, граматично правильно будувати фразу, розрізняти стилі мовного спілкування. Високій культурі усного мовлення сприяють також літературна вимова звуків, із яких складаються слова, дотримання норм наголосу і властивих...

Коцюбинська Н.М., Коцюбинська А.І. Український правопис у таблицях

 • формат djvu
 • размер 2.99 МБ
 • добавлен 06 апреля 2011 г.
Х.; Видавнича група "Академія", 2001. - 64с. До посібника ввійшли основні правила української орфографії і пуктуації. Вони відібрані з урахуванням частоти помилок, що припускаються на письмі. Посібник складено на основі "Ураїнського правопису"(К.: Наукова думка,2000) Посібник розрахований на учнів старших класів середніх шкіл, абітурієнтів, студентів, а також усіх, хто вдосконалює знання з української мови.

Методичний посібник для студентів гуманітарних спеціальностей (фонетика, фонологія, орфоепія, графіка, орфографія)

 • формат doc
 • размер 115,90 КБ
 • добавлен 28 апреля 2016 г.
ХДУ, ФФЖ, Шапошникова, Гайдученко, 2001, 57 с. Фонетика. Фонологія. Система фонем сучасної української літературної мови. Голосні фонеми. Система фонем української літературної мови (приголосні фонеми ). Наукова лінгвістична транскрипція. Основні фонетичні одиниці мовлення. Позиційні зміни голосних і приголосних фонем у мовному потоці. Морфонологія. Чергування голосних фонем. Чергування приголосних фонем при словозміні та словотворенні. Склад і с...

Мова казок. Відтворення (за ролями) діалогів із прослуханих казок. Письмо великої букви Я

Презентация
 • формат ppt
 • размер 4,20 МБ
 • добавлен 07 января 2016 г.
М.Коломия Івано-Франківської обл.,Україна 2016.-17с. вчитель початкових класів Коломийської СШ№5 Налисник Г.П. Презентація до уроку навчання грамоти (письма) в 1 класі

Мовознавча спадщина Олени Курило

Реферат
 • формат doc
 • размер 37,49 КБ
 • добавлен 08 мая 2012 г.
КНУ ім Тараса Шевченка, 2011 р., 14 ст. Біографічні відомості Бібліографія наукових праць Участь у нормалізації української мови

Морозова Т.В. Основні правила української орфографії

Практикум
 • формат pdf
 • размер 556,71 КБ
 • добавлен 24 мая 2013 г.
/ Склала Т.В.Морозова. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2006. – 32с. -ISBN/ISSN: Методичні вказівки до вивчення основних правил українського правопису для студентів всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. Чергування голосних звуків. Чергування приголосних звуків при словотворенні і словозміні. Чергування [у] з [в], [і] з [й]. Спрощення в групах приголосних. Правила вживання м’якого знака. Правила вживання апострофа. Правопис префікс...

Морозова Т.В., Хоменко О.М. Написання та відмінювання прізвищ і географічних назв

Практикум
 • формат pdf
 • размер 658,50 КБ
 • добавлен 07 июля 2013 г.
/-Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2012. – 28с. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. Мета методичних вказівок – ознайомити студентів з основними правилами написання та відмінювання прізвищ й географічних назв, сформувати практичні навички усного і письмового їх вживання. Написання та відмінювання прізвищ. Правопис та відм...

Огієнко І. Український літературний наголос

 • формат djvu
 • размер 2,24 МБ
 • добавлен 14 января 2013 г.
Вінніпег: Наша культура, 1952. - 304 с. Особливе місце в лексикографічній спадщині І. Огієнка посідає «Словник наголосів», що став квінтесенцією його сорокарічних студій, квінтесенцією, що реалізувалася згодом у монографії «Український літературний наголос» (1952). Результатом лексикографічних досліджень ученого в акцентології став висновок, що «український наголос XVI – XVII ст. був цілком самостійним щодо московського». Більше того, Іван Огієнк...

Огієнко І. Український літературний наголос

 • формат pdf
 • размер 12,50 МБ
 • добавлен 04 января 2013 г.
Вінніпег: Наша культура, 1952. - 304 с. Особливе місце в лексикографічній спадщині І. Огієнка посідає «Словник наголосів», що став квінтесенцією його сорокарічних студій, квінтесенцією, що реалізувалася згодом у монографії «Український літературний наголос» (1952). Результатом лексикографічних досліджень ученого в акцентології став висновок, що «український наголос XVI – XVII ст. був цілком самостійним щодо московського». Більше того, Іван Огієнк...

Павлик Н.В. Сучасна українська літературна мова: фонетика, фонологія, орфоепія, графіка і орфографія

 • формат pdf
 • размер 2,67 МБ
 • добавлен 12 октября 2016 г.
Навчальний посібник. — 2-ге вид., перероб. і допов. — Бердянськ: Бердянський державний педагогічний університет, 2014. — 197 с. У посібнику подано структуровані за блоками навчально-методичні матеріали з фонетики, фонології, орфоепії, графіки та орфографії сучасної української літературної мови. Виокремлено теоретичний блок, який включає тематику та стислий зміст лекцій, практичний блок, де вміщено систему вправ і завдань на закріплення вивченого...

Питання до іспиту з курсу Фонетика

 • формат doc
 • размер 25,03 КБ
 • добавлен 22 июля 2012 г.
Севастополь. Севастопольський міський гуманітарний університет. - 5 с. 25 питань до іспиту з курсу "Фонетика". Структура екзаменаційного білету. Схема орфоепічного аналізу. Питальник (додаткові питання). Список рекомендованої літератури. Файл містить лише перелік питання, без відповідей.

Погрібний М. І. Українська літературна вимова

 • формат djvu
 • размер 119.37 МБ
 • добавлен 25 июля 2010 г.
Дніпропетровськ: Трансформ, 1992. — 28 с. Навчальний посібник з комплектом платівок або аудіокасет, розрахований на вчителів, студентів, учнів старших класів, лекторів, дикторів, журналістів телебачення та радіомовлення, на всіх, хто цікавиться питаннями культури усного мовлення. Микола Іванович Погрібний — лексикограф, автор «Словника наголосів» та «Орфоепічного словника» української мови. Навчальний посібник з комплектом аудіокасет (переведе...

Погрібний М.І. Українська літературна вимова

 • формат pdf
 • размер 50,39 МБ
 • добавлен 03 сентября 2012 г.
Дніпропетровськ: Трансформ, 1992. — 25 с. Навчальний посібник з комплектом платівок або аудіокасет, розрахованний на вчителів, студентів, учнів старших класів, лекторів, дикторів, журналістів телебачения та радіомовления, на всіх, хто цікавиться питаниями культури усного мовления. У звуковому посібниковi /комплектi платівок або аудіокасет/ викладено літературнi норми вимови всіх голосних i приголосних звуків та звукосполучень, діалектнi відміннос...

Погрібний М.І. Українська літературна вимова (аудіо). Частина 1

 • формат audio
 • размер 108,35 МБ
 • добавлен 25 августа 2012 г.
Дніпропетровськ: Трансформ, 1992. — 25 с. Матеріал розбито на 2 rar-файла. Навчальний посібник з комплектом платівок або аудіокасет, розрахованний на вчителів, студентів, учнів старших класів, лекторів, дикторів, журналістів телебачения та радіомовления, на всіх, хто цікавиться питаниями культури усного мовления. У звуковому посібниковi /комплектi платівок або аудіокасет/ викладено літературнi норми вимови всіх голосних i приголосних звуків та зв...

Погрібний М.І. Українська літературна вимова (аудіо). Частина 2

 • формат audio
 • размер 117,73 МБ
 • добавлен 29 августа 2012 г.
Дніпропетровськ: Трансформ, 1992. — 25 с. Матеріал розбито на 2 rar-файла. Навчальний посібник з комплектом платівок або аудіокасет, розрахованний на вчителів, студентів, учнів старших класів, лекторів, дикторів, журналістів телебачения та радіомовления, на всіх, хто цікавиться питаниями культури усного мовления. У звуковому посібниковi /комплектi платівок або аудіокасет/ викладено літературнi норми вимови всіх голосних i приголосних звуків та зв...

Порівняльна характеристика класифікацій приголосних

Реферат
 • формат doc
 • размер 24,49 КБ
 • добавлен 17 ноября 2015 г.
КНУ ім. Тараса Шевченка, фонетика, Берковець В.В., класифікації приголосних Тоцької, Жовтобрюха, Наконечного, 11 стор.

Порівняльна характеристика Петербурзької та Московської фонологічних шкіл

Реферат
 • формат doc
 • размер 22,32 КБ
 • добавлен 02 мая 2012 г.
КНУ ім Тараса Шевченка, 2011 р., 8 с. Ленінградська (Петербурзька) і Московська фонологічні школи. Загальна характеристика. Ідеї І. Бодуена де Куртене у засадах фонологічних шкіл. Морфемний критерій МФШ. Потенційний зв’язок зі значенням у ідеях Щербівської фонологічної школи. Розходження думок фонологічних шкіл щодо автономності фонеми. Поняття додаткової дистрибуції та гіперфонеми у МФШ. Висновок. Список використаної літератури.

Порівняльний аналіз транскрипцій Коструба, Наконечного, Жовтобрюха

Реферат
 • формат doc
 • размер 14,21 КБ
 • добавлен 10 февраля 2015 г.
КНУ им. Тараса Шевченко Кафедра современного украинского языка 2014 год 4 стр. Затронуты вопросы: Основна мета транскрипції Погляди Коструба на транскрипцію Основні моменти транскрипції Жовтобрюха Відмінні риси транскрипції Наконечного

Правила української орфоепії

 • формат doc
 • размер 37.5 КБ
 • добавлен 01 января 2012 г.
Слово "орфоепія" запозичене з грецької мови і означає правильну вимову. Українська і російська мови мають різні правила орфоепії. Російською мовою можна недомовляти закінчення слів, пропускати склади, ненаголошені О вимовляти як А, і це не буде вважатись неграмотною орфоепією.

Прокопова Л. Ще раз про основний параметр милозвучностi української мови

Статья
 • формат pdf
 • размер 135,46 КБ
 • добавлен 11 февраля 2016 г.
// Українська мова. – 2010. – № 2. – С. 76–80. У статті розглядається новий підхід до визначення милозвучності української мови, заснований на відношенні голосних до приголосних. Українська мова за показником консонантного коефіцієнта близька до італійської мови і далека від німецької та англійської мов. Консонантний коефіцієнт відбиває ступінь милозвучності української мови.

Савченко І.С. Фонетика, орфоепія і графіка сучасної української мови

 • формат pdf
 • размер 2,60 МБ
 • добавлен 19 августа 2015 г.
Навчальний посібник. — Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. — 184 с. — ISBN: 978 966-353-348-3. У посібнику висвітлено найважливіші питання фонетики, орфоепії та графіки сучасної української літературної мови. Фонетику представлено широко: до неї включено власне фонетику (артикуляційний і акустичний аспекти), фонологію (функціональний аспект), акцентологію, морфонологію. Велику увагу приділено характеристиці фонетичних явищ – акомодації, конс...

Тести з фонетики та фонології сучасної української мови

Тест
 • формат doc
 • размер 44,22 КБ
 • добавлен 30 сентября 2013 г.
Ректорська контрольна робота у тестовій формі. ГДПІІМ, м. Горлівка, Пац Л. І., варіанти 1,2,3 і ключі (кожний варіант має 50 питань),2010 рік. Спеціальність 7.02030301 Філологія* (українська мова та література). Дисципліна - фонетика та фонологія сучасної української мови. Кафедра української мови. І курс, І семестр.

Тоцька Н. І. Сучасна українська літературна мова: фонетика, орфоепія, графіка,орфографія

 • формат pdf
 • размер 52.61 МБ
 • добавлен 07 апреля 2010 г.
– Київ: Головне видавництво видавничого об'єднання «Вища школа» 1981. (RU) В пособии освещаются все программные вопросы курсов фонетики, орфоэпии, графики и орфографии для украинских отделов филологических факультетов университетов. При написании книги автор опирался на предыдущие традиции, на собственный многолетний опыт преподавания названных курсов на филологическом факультете, а также на те исследования звуковой системы украинского литературн...

Тоцька Н.І. Сучасна українська літературна мова. Фонетика. Орфоепія. Графіка і орфографія. Завдання і вправи

 • формат djvu
 • размер 2.37 МБ
 • добавлен 22 января 2016 г.
Навчальний посібник. — К.: Вища школа, 1995. — 151 с. У посібнику висвітлюються всі програмні питання курсів фонетики, орфоепії, графіки та орфографії для українських відділень філологічних факультетів університетів. При написанні книги автор спирався на попередні традиції, на власний багаторічний досвід викладання названих курсів на філологічному факультеті, а також на ті дослідження звукової системи української літературної мови, які здійснено...

Український правопис

 • формат djvu
 • размер 5,37 МБ
 • добавлен 19 января 2017 г.
6-те вид., стереотип. — К.: Наукова думка, 1997. — 240 с. У нову редакцію "Українського правопису" внесено ряд змін, зумовлених безперервним розвитком, удосконаленням мови. Зокрема розширено розділ про вживання великої літери, уточнено правила написання складних слів, розширено сферу використання закінчення -у(-ю) в родовому відмінку іменників II відміни, чіткіше сформульовані правила використання кличного відмінка, поширено правило передачі іншо...

Український правопис

 • формат doc
 • размер 526.82 КБ
 • добавлен 02 июня 2010 г.
Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України. — К. : Наук. думка, 2007. — 288 с. Видання 2007 року виходить з уточненнями, пов’язаними зі змінами в українській граматиці, що сталися останнім часом. Для фахівців та всіх, хто цікавиться питаннями правопису сучасної української літературної мови.

Український правопис

 • формат djvu
 • размер 5.14 МБ
 • добавлен 24 января 2010 г.
Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України. — К. : Наук, думка, 2007. — 288 с Видання 2007 року виходить з уточненнями, пов'язаними зі змінами в українській граматиці, що сталися останнім часом. Для фахівців та всіх, хто цікавиться питаннями правопису сучасної української літературної мови.

Український правопис

 • формат pdf
 • размер 1.79 МБ
 • добавлен 02 сентября 2011 г.
Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України. — К. : Наук, думка, 2007. — 288 с Видання 2007 року виходить з уточненнями, пов'язаними зі змінами в українській граматиці, що сталися останнім часом. Для фахівців та всіх, хто цікавиться питаннями правопису сучасної української літературної мови.

Український правопис

 • формат pdf
 • размер 12,97 МБ
 • добавлен 04 января 2017 г.
К.: Наукова думка, 2015. — 286 с. — ISBN 978-966-00-1509-8. Розглянуто питання правопису основи слова, складних слів, закінчень відмінюваних слів, слів іншомовного походження та власних назв. Викладено найголовніші правила пунктуації. Для фахівців та всіх, хто цікавиться питаннями правопису сучасної української літературної мови.

Український правопис (видання 2012 року)

 • формат pdf
 • размер 13,04 МБ
 • добавлен 14 июля 2012 г.
Наукове видання НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Інститут української мови. — К.: Наук. думка, 2012. — 288 с. — ISBN 978-966-00-1263-9. Розглянуто питання правопису основи слова, складних слів, закінчень відмінюваних слів, слів іншомовного походження та власних назв. Викладено найголовніші правила пунктуації. Для фахівців та всіх, хто цікавиться питаннями правопису сучасної української літературної мови. Затверджено до друку вчен...

Фіголь Н.М. Український правопис

 • формат doc
 • размер 239,71 КБ
 • добавлен 26 мая 2012 г.
Навчальний посібник. - Київ: Політехніка, 2012. - 162 с. Зміст посібника відповідає чинній навчальній програмі з модуля «Український правопис», який є важливим елементом у підготовці бакалаврів за напрямом 6.030203 „Видавнича справа та редагування. Цей навчальний модуль має на меті сформувати необхідні знання загальноприйнятих правил української орфографії та міцні навички передавання мовлення на письмі. Потреба в його освоєнні зумовлена самим ха...

Фаріон І. Правопис - корсет мови

 • формат djvu
 • размер 3.31 МБ
 • добавлен 23 июня 2011 г.
Львів: Свічадо, 2004 Досліджено одну зі злободенних проблем сучасного мовознавства — ортографічну. Правописне життя мови висвітлено у лінгвістичному, історичному і політичному аспектах. Розкрито знакове культурно-політичне навантаження правописних норм і вагому роль у цьому позамовних чинників. Для найширшого кола читачів, що прагне відкривати правду і змінювати своє життя завдяки мові.

Фаріон І. Правопис - корсет мови? Український правопис як культурно-політичний вибір

 • формат pdf
 • размер 7.44 МБ
 • добавлен 17 января 2011 г.
Досліджено одну зі злободенних проблем сучасного мовознавства — ортографічну. Правописне життя мови висвітлено у лінгвістичному, історичному і політичному аспектах. Розкрито знакове культурно-політичне навантаження правописних норм і вагому роль у цьому позамовних чинників. Для найширшого кола читачів, що прагне відкривати правду і змінювати своє життя завдяки мові. Кількість сторінок: 120. Зміст. Прелюдія до вбивства. До історії нашого правопис...

Фащенко М. (ред.). Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка: Практикум

 • формат djvu
 • размер 1,64 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Навчальний посібник. - К.: ВЦ "Академія", 2010. - 176 с. Культура мовлення — важливий критерій розвитку особистості. Особливо актуальна вона в діяльності вчителя, на мовлення якого найбільше орієнтуються учні. А для вчителя-філолога культура мовлення є принциповою ознакою фаховості. Опановують її і розвивають у процесі здобуття теоретичних знань і систематичного вправляння. У цій справі прислужиться матеріал пропонованого навчального посібника, в...

Фудерер Т.А. Попытка реформирования украинского правописания конца ХХ в.: социолингвистический аспект

Статья
 • формат pdf
 • размер 254,34 КБ
 • добавлен 20 сентября 2016 г.
S.l., s.a. — 10 с. Исследование посвящено социолингвистическим аспектам попытки реформирования орфографических норм украинского языка, обусловленной изменением социополитического контекста жизнедеятельности независимого украинского государства. Новая редакция «Украинского правописания» рассматривается в свете языкового планирования как акт пересмотра языкового корпуса (рестандартизации), имеющий символическую функцию подчеркивания статуса украинс...

Шерех Ю.В. Головні правила українського правопису

 • формат djvu
 • размер 597,71 КБ
 • добавлен 07 сентября 2013 г.
Видавництво "Прометей": 1946. - 64 с. 3міст: Передмова Українська абетка Правопис голосних Правопис приголосних Правопис приростків та наростків Складні слова. Правопис слів укупі й нарізно Правопис чужих слів Правопис іншослов'янських власних назв Головні правила пунктуації Правила вживання великої й малої літери

Шерех Ю.В. Головні правила українського правопису

 • формат pdf
 • размер 808,93 КБ
 • добавлен 30 августа 2013 г.
Видавництво "Прометей": 1946. - 64 с. 3міст: Передмова Українська абетка Правопис голосних Правопис приголосних Правопис приростків та наростків Складні слова. Правопис слів укупі й нарізно Правопис чужих слів Правопис іншослов'янських власних назв Головні правила пунктуації Правила вживання великої й малої літери. Текст оптично розпізнано!

Шпаргалка Фонетика і фонологія

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 101,57 КБ
 • добавлен 05 мая 2015 г.
КНУ ім.Тараса Шевченка, 2015 р., викладач Берковець В.В. Фонетика як наука про звукову будову мови. Зв'язок фонетики з іншими науками Зв'язок фонетики з іншими лінгвістичними науками Лінійні(сегментні) та нелінійні(надсегментні) звукові одиниці Будова мовного апарату людини Характеристика звуків мови за роботою мовного апарату. Активні і пасивні мовні органи Прийоми експериментально-фонетичних досліджень Фази артикуляції окремого звука .Коартикул...

Шпори до екзамену з історичної граматики української мови

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 53,33 КБ
 • добавлен 25 октября 2016 г.
ДГПУ, г. Славянск, Украина, 32 питання. Предмет,завдання та значення іст.грам.Зв’язок історії мови з ін.дисциплінами. Східнословянська мовна група у її відношенні до ін.слов.мов Відбиття укр.м.в давньорус писемних памятках Поняття давньорус мова.Походження укр. мови.Проблема періодизації її історії Основні відомості про вивчення історії укр. мови. Основні джерела вивчення ІУМ Фонологічна сист праслов мови.Походження спільнослов голосних. Фонети...

Шпори по фонетиці

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 35,50 КБ
 • добавлен 05 июня 2013 г.
Екзамен, КНУ ім.Т.Шевченка, 2011р. Основні орфоепічні норми в межах голосних Графіка української мови. Букви і звуки. Будова мовного апарату. Активні та пасивні мовні органи. Артикуляційні характеристики звуків. Акустичні властивості звуків. Типи наукової транскрипції. Голосні та приголосні.

Ющук І. П. Практикум з правопису української мови

 • формат djvu
 • размер 5.89 МБ
 • добавлен 17 февраля 2010 г.
К.: Освіта, 2000. — 254 с. Посібник оптимально поєднує теоретичні положения й практичні завдания, що сприяє вдосконаленню правописних навичок учнів. Ілюстративно-текстовий матеріал характеризується пізнавальністю, виховною и естетичною функціями слова. Посібник може бути використаний учителем для організації індивідуальної та групової роботи як на уроках, так і вдома, а також для самостійної роботи учнів старших класів, абітурієнтів, студентів.

Ющук І.П. Практикум з правопису української мови

 • формат pdf
 • размер 21,21 МБ
 • добавлен 13 мая 2013 г.
4-те вид. — К.: Освіта, 2000. — 254 с. — ISBN 966-04-0078-0. Допущено Міністерством освіти України. Посібник оптимально поєднує теоретичні положения й практичні завдания, що сприяє вдосконаленню правописних навичок учнів. Ілюстративно-текстовий матеріал характеризується пізнавальністю, виховною и естетичною функціями слова. Посібник може бути використаний учителем для організації індивідуальної та групової роботи як на уроках, так і вдома, а тако...

Януш Я.В. Основні правила українського правопису

 • формат doc
 • размер 309 КБ
 • добавлен 07 декабря 2009 г.
Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2000. - 68 с. ISBN 966–574–158–6 У посібнику подано найголовніші правила українського правопису, зокрема написання ненаголошених голосних, апострофа, м’якого знака, префіксів, суфіксів, подвоєних приголосних, складних слів, великої літери, слів іншомовного походження, відмінкових закінчень різних частин мови, прізвищ та ін. Наведено також основні правила вживання розділових знаків. Посібник певною мірою має професійн...

Іларіон, митр. Граматично-стилістичний словник Шевченкової мови

Словарь
 • формат djvu
 • размер 2,90 МБ
 • добавлен 29 августа 2013 г.
Вінніпег, 1961 -257 c. Словник містить лексикон, котрий використовує в своїй поезії Т. Г. Шевченко, приклади вживання слів, а також розвідки: «Народність Шевченкової мови», «Релігійний стиль Шевченкової мови», «Стародавні вірування українського народу», «Елементи Шевченкової мови», «Вплив Куліша на Шевченкову мову», «Шевченко як творець української літературної мови», «Яскрава мальовничість Шевченкової мови», «Рясна синоніміка в Шевченковій мові»...

Іларіон, митр. Український літературний наголос

 • формат pdf
 • размер 11,18 МБ
 • добавлен 27 сентября 2013 г.
Вінніпег: Видавництво Наша Культура. 1952 - 304 с. Праця має практичну мету, - дати нашому широкому громадянству суцільний опис українського наголосу, щоб поширити знання наголосу літературного. Закони й правила українського наголосу подані у головних рисах для подальшого дослідження. Текст оптично розпізнано. Зміст Загальні відомості про наголос Основні закони українського наголосу Значення наголосу в мові Функційне значення наголосу. Словотв...

Іларіон, митр. Український літературний наголос

 • формат djvu
 • размер 7,08 МБ
 • добавлен 20 августа 2013 г.
Вінніпег: Видавництво Наша Культура. 1952 - 304 с. Праця має практичну мету, - дати нашому широкому громадянству суцільний опис українського наголосу, щоб поширити знання наголосу літературного. Закони й правила українського наголосу подані у головних рисах для подальшого дослідження. Зміст Загальні відомості про наголос Основні закони українського наголосу Значення наголосу в мові Функційне значення наголосу. Словотворча функція наголосу омон...