Похожие разделы

Абетка з захисту прав людини в Україні. Матеріали експертних круглих столів

 • формат pdf
 • размер 5,87 МБ
 • добавлен 26 января 2012 г.
Київ, "Дім Свободи України", 2005, 132 с. Економічні права в Україні. Право на освіту. Публікація стала першою в серії матеріалів круглих столів, які проводилися міжнародною громадською організацією Дім Свободи - Україна в рамках програми "Абетка з захисту прав людини в Україні", Що виконується за підтримки Національного Фонду Демократії (США).

Акти Верховної Ради України

Реферат
 • формат doc
 • размер 13,82 КБ
 • добавлен 08 октября 2010 г.
Порядок підготовки, обговорення, прийняття правових актів Верховною Радою України. Конституція – основний закон громадянського суспільства і держави. Закони та їх види.

Антощук Л., Нечипоренко Л. та ін. Слухання у Комітетах Верховної Ради України. Практичний посібник

 • формат pdf
 • размер 747,66 КБ
 • добавлен 13 ноября 2011 г.
Практичний посібник.- Київ, 2007. Цей посібник описує організаційні аспекти проведення слухань у комітетах Верховної Ради України. Складається з 5 частин. У 1 частині подається загальна інформація про слухання в комітетах. 2 частина містить детальний опис етапів організації та проведення таких слухань. Окремий розділ цієї частини стосується правил проведення слухань. 3 частина дає уявлення про те, як інформація, пов'язана з організацією і проведе...

Багрій В.І. Конституція України: потрібна нова ідеологія правосуддя

 • формат pdf
 • размер 528,17 КБ
 • добавлен 03 октября 2012 г.
Дослідження. Портал "Ліга. net" (Ліга.Блоги., блог Володимира Багрія), 95 арк. Дослідження присвячене критиці рішення Конституційного Суду України № 20-рп/2010 від 30.09.2010 року у справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 року N 2222-ІV (справа про додержання процедури внесення змін до Конс...

Балакірєва Р.С. Конституційне право України

 • формат doc
 • размер 316,00 КБ
 • добавлен 14 августа 2012 г.
К. : Центр навч. літератури, 2003. — 210с. Конституційне право як наука Історичні передумови державотворення і розвитку конституційного процесу в Україні Загальні засади конституційного ладу України Конституційний статус особи. Класифікація прав і свобод людини і громадянина Вибори і референдум як форми безпосереднььої демократії Конституційний розподіл влади Верховна рада України Президент України Кабінет міністрів України Судова влада в Украї...

Бандурка О.М., Греченко В.А. Влада в Україні на зламі другого і третього тисячоліть

 • формат pdf
 • размер 21,32 МБ
 • добавлен 27 мая 2014 г.
Моно­графія.- Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000. - 304 с. В монографії, написаній доктором юридичних наук, народним депутатом України О.М Бандуркою та доктором історичних наук В.А. Треченком досліджується центральне питання політичної науки - феномен влади. Новизна даної роботи в тому, що проблема влади розглядається в трьох аспектах: політичному, юридичному та історич­ному. В книзі розглядаються питання становлення та розвитку вла дних стр...

Бандурка О.М., Древаль Ю.Д. Парламентаризм в Україні: становлення і розвиток

 • формат pdf
 • размер 12,49 МБ
 • добавлен 29 июня 2014 г.
Мо­нографія. - Харків: Ун-т внутр. справ, 1999. - 288 с. Серцевиною демократичного політико-правового устрою в усі часи був і залишається парламентаризм - і як принцип організації державного життя, і як реальний політико-правовий феномен, котрий відіграє уні­кальну роль у гармонійному поєднанні інтересів особистості і держави. Автори монографії роблять першу в Україні спробу комплексно розгля­нути цю проблему. У глибині й ґрунтовності, аналітич...

Банчук О., Демкова М. та ін. Рекомендації щодо законодавчого забезпечення конституційної, адміністративної та судової реформ

 • формат pdf
 • размер 496,16 КБ
 • добавлен 13 октября 2011 г.
Центр політико-правових реформ. – Київ, 2007. – 52с. Це видання підготовлене для сприяння проведенню конституційної, адміністративної та судової реформ з метою утвердження України як правової демократичної держави. У ньому пропонується експертне бачення сучасного стану реформування у зазначених сферах, окреслюються основні проблеми, які потребують вирішення у ході конституційної, адміністративної та судової реформ, а також можливі шляхи їх виріше...

Барабаш Г.Ю., Селіванов А.О. та ін. (ред.) Конституційна юрисдикція

 • формат pdf
 • размер 606,32 КБ
 • добавлен 10 сентября 2013 г.
Підручник. — Xарків: Право, 2012. — 168 с. Підручник підготовлено викладачами кафедри конституційного права України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» відповідно до програми навчального курсу, що викладається в університеті для слухачів магістратури. У підручнику розглянуто питання теорії конституційного судочинства, засади правоінтерпретаційної діяльності, конституційно-судового процесу, акти органів ко...

Барабаш Ю. Опыт конституционного реформирования в Украине: в поисках европейского идеала

Статья
 • формат pdf
 • размер 173,07 КБ
 • добавлен 02 апреля 2014 г.
Сравнительное конституционное обозрение.- 2014.- № 1.- С. 22-33 Статья описывает конституционно-правовое развитие Украины в период после распада СССР. Особое внимание уделено проблемам, связанным с принятием в 1996 году первой постсоветской конституции, а также конституци- онной реформе 2004 года и событиям, связанным с ее отменой в 2010 году. Наряду с хронологическим изложени- ем событий автор автор рассматривает фундаментальные вопросы конститу...

Барабаш Ю.Г. Державно-правові конфлікти в теорії та практиці конституційного права

 • формат pdf
 • размер 1,13 МБ
 • добавлен 02 августа 2013 г.
Монографія. - Х.: Право, 2008. - 220 с. У роботі розглядаються такі теоретичні засади державно-правової конфліктології, як поняття, сутність та ключові ознаки державно-правових конфліктів. Особлива увага приділяється конфліктологічному підходу в конституційно-правовому регулюванні. Аналізуються фактори, що впливають на стан та динаміку державно-правових конфліктів, серед яких: дискреційні повноваження, криза парламентаризму, конкуруюча компетенці...

Барабаш Ю.Г., Колісник В.П., Слінько Т.М. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни Конституційне право України

Практикум
 • формат pdf
 • размер 692,17 КБ
 • добавлен 20 сентября 2011 г.
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни Конституційне право України (відповідно до вимог ECTS) / Уклад.: Ю.Г. Барабаш, В.П. Колісник, Т.М. Слінько та ін. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2010. – 97 с. Вступ Загальний розрахунок годин лекцій, практичних занять, самостійної роботи Програма навчальної дисципліни Конституційне право України Плани практичних занять Самостійна робота студентів По...

Бедрій Р.Б. Громадянство України: конституційно-правові основи

Дисертация
 • формат doc
 • размер 33,63 КБ
 • добавлен 11 сентября 2011 г.
Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.02 [Електронний ресурс] / Р.Б. Бедрій; Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2005. — 16 с. — укp. Проведено комплексне дослідження теорії та практики реалізації інституту громадянства в Україні. З'ясовано суть і правову природу поняття громадянства. Розглянуто основні етапи процесу становлення та формування інституту громадянства незалежної України. Проаналізовано порядок набуття та припинення громадянства,...

Бедрій Р.Б. Конституційно-правові основи громадянства України

 • формат pdf
 • размер 8,81 МБ
 • добавлен 03 января 2015 г.
Монографія. – Львів: Львівський держ. ун-т внутрішніх справ, 2006. – 164 с. У монографії досліджуються теоретичні основи громадянства, становлення та розвиток інституту громадянства у незалежній Україні. Увагу приділено висвітленню важливих питань правового регулювання сучасного громадянства та практики застосування норм про громадянство в Україні. Зроблено спробу пошуку вирішення існуючих проблем в правовому регулюванні питань громадянства Укра...

Бесчастний В.М. Громадські об’єднання в Україні

 • формат doc
 • размер 290,35 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Навч. посіб. / [В.М.Бесчастний, О.В.Філонов, В.М.Субботін та ін.]; за ред. В.М.Бесчастного. — К.: Знання, 2007. — 415 c. У пропонованому посібнику з позицій права висвітлено створення та діяльність об’єднань в Україні, дані про напрями діяльності політичних партій, профспілок, молодіжних, жіночих, ветеранських організацій, козацьких формувань тощо. Відображено порядок створення недержавних організацій, прийому до них нових членів, умови припиненн...

Битяк Ю.П., Серьогіна С.Г., Бодрова І.І. Правове регулювання організації та діяльності апарату глави держави: зарубіжний та вітчизняний досвід

 • формат pdf
 • размер 735,00 КБ
 • добавлен 04 сентября 2013 г.
Х. : Оберіг, 2012. – 140 с. – (Серія «Наукові доповіді»; вип. 6). У науковій доповіді досліджуються правовий статус, порядок організації діяльності адміністрації Президента України, консультативних, дорадчих допоміжних органів і служб, що входять до апарату Президента України, зарубіжний досвід функціонування допоміжних органів при главі держави, містяться рекомендації щодо оптимізації правового регулювання діяльності апарату Президента України....

Боняк В.О., Завгородній В.А., Самотуга А.В., Філяніна Л.А. Конституційне право України

 • формат pdf
 • размер 1,49 МБ
 • добавлен 29 июня 2016 г.
навч. посібник для підгот. до іспиту за кредитно-модульною сист. навчання. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2013. – 296 с. У навчальному посібнику, котрий підготовлено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу, розкрито ключові питання кожної з тем навчальної дисципліни «Конституційне право України, компактно викладено основи теорії конституції, загальні засади конституційного ладу України,...

Бориславська О.М., Заверуха І.Б., Школик А.М.та ін. Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України

 • формат pdf
 • размер 1,42 МБ
 • добавлен 08 апреля 2014 г.
К., Москаленко О. М., 2012. – 212 с. Ця робота є дослідженням досвіду функціонування й динаміки реформування адміністративно-територіального устрою і публічної адміністрації розвинутих західноєвропейських демократій (як-от: Іспанії, Італії, ФРН, Франції, Швеції, Швейцарії) та постсоціалістичних держав Центрально-Східної Європи (Польщі, Чехії) в контексті суспільно-правових процесів деконцентрації та децентралізації влади, утвердження фінансової с...

Бошицький Ю.Л. (ред.) Мала енциклопедія конституційного права

Энциклопедия
 • формат pdf
 • размер 3,30 МБ
 • добавлен 03 сентября 2015 г.
К.: Кондор-Видавництво, 2012. – 462 с. У енциклопедичному виданні наведені статті, які висвітлюють концептуальні конституційні явища і процеси з урахуванням здобутків зарубіжної і вітчизняної доктрини конституціоналізму, відповідної політико-правової практики та матеріалів конституційної юриспруденції і міжнародних судів у галузі конституційного права. На основі цього узагальнено та наведено основні тенденції розвитку конституційних явищ і процес...

Бурнет К., Коліушко І., Кірмач А., Конончук С. Опозиція корисна для вас. Досвід Великої Британії та пропозиції для України

 • формат pdf
 • размер 247,11 КБ
 • добавлен 30 марта 2014 г.
Київ, 2007. – 36 с. У брошурі подається огляд загальних аспектів діяльності парламентської опозиції в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. На основі позитивного досвіду організації британської опозиції та аналізу чинних законодавчих ініціатив регулювання опозиційної діяльності в Україні висловлюються пропозиції експертів щодо якісної правової регламентації статусу парламентської опозиції. Видання розраховано на широке к...

Бурчак Ф.Г. Президент України

 • формат doc
 • размер 148,63 КБ
 • добавлен 17 сентября 2012 г.
К.: 1н Юре, 1997.'— 24 с- У брошурі розглядаються питання запровадження в Україні інституту президентства, аналізується конституційний статус Президента як глави держави, висвітлюється порядок його обрання і вступу на посаду. Особлива увага приділяється розгляду конституційних повноважень Президента, його відносини з іншими інститутами державної влади, роль у забезпеченні державного суверенітету України, прав та свобод людини і громадянина. Для н...

Вісник прокуратури 2006 №02

 • формат html, image
 • размер 603,75 КБ
 • добавлен 29 октября 2015 г.
Ігор Козьяков Прокурорський нагляд та державний контроль у сфері надрокористування Олена Драган Нагляд за додержанням і застосуванням законів у сфері боротьби з корупцією Олександр Шморгун Розслідування умисних вбивств, скоєних в умовах неочевидності Михайло Косюта Необхідно змінювати стиль роботи Леонід Давиденко Оперативне керівництво в органах прокуратури Олександр Толочко, Сергій Подкопаєв Удосконалення правового регулювання дисциплінарної ві...

Великоречанін П.О. Множинне громадянство: конституційно-правове дослідження

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 266,36 КБ
 • добавлен 27 ноября 2015 г.
Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 «Конституційне право; інформаційне право" / П.О. Великоречанін. – О., 2015. – 23 с. Уперше у вітчизняній науці конституційного права на основі системного підходу здійснено комплексне монографічне конституційно-правове дослідження субінституту множинного громадянства (полігромадянства) та зумовлених ним актуальних теоретичних і практичних питань. У такий спосіб вирішено важл...

Великоречанін П.О. Множинне громадянство: конституційно-правове дослідження

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 1,50 МБ
 • добавлен 27 октября 2015 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Спеціальність: 12.00.02 — конституційне право; муніципальне право. Науковий керівник: КРУСЯН Лнжеліка Романівна, доктор юридичних наук, професор. Одеса - 2015. Актуальність теми. Конституційні перетворення, що тривають в Україні, з метою утвердження її як демократичної правової держави, вимагають поглибленої розробки питання про взаємини особистості та держави. Одним з основних кр...

Верховна Рада України

Реферат
 • формат doc
 • размер 39,86 КБ
 • добавлен 12 июня 2010 г.
14 с. Вступ. Основна частина: Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади в державі. Структура Верховної Ради України, характер і форми діяльності. Функції Верховної Ради України. Висновки. Список використаної літератури.

Виконавча влада і місцеве самоврядування: проблеми співвідношення властей

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 62,60 КБ
 • добавлен 16 марта 2016 г.
Маріупольский державний університет. Україна, м. Маріуполь Гуц А.Г. 2016 рік. 33 сторінки. Курсова робота складається з трьох частин. У першій частині розглядається загальна характеристика виконавчої влади, поняття та сутність виконавчих місцевих органів, а також загальні засади місцевого самоврядування. Друга частина освітлює конституційно-правові засади співвідношення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, порядок органі...

Виконавча влада в Україні

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 61,69 КБ
 • добавлен 02 февраля 2013 г.
Тернопольский национальный экономический университет г.Тернополь, 2013г., 37стр., Виконавча влада як гілка влади в Україні. Особливості організації та функціонування вищих органів виконавчої влади України. Президент в системі вищих органів виконавчої влади. Кабінет Міністрів України. Центральні та місцеві органи виконавчої влади. Поняття та система центральних органів виконавчої влади. Місцеві державні адміністрації.

Виконавча влада в Україні - терміни

Справочник
 • формат doc
 • размер 15,59 КБ
 • добавлен 26 апреля 2014 г.
М. Запоріжжя, ЗНУ, 2012 р., 17 термінів на тему "Виконавча влада в Україні"

Виконавче влада в Україні

Реферат
 • формат doc
 • размер 37,71 КБ
 • добавлен 16 февраля 2011 г.
Вступ Поняття виконавчої влади Система органів виконавчої влади в Україні Функції і компетенція Кабінету Міністрів України Повноваження Кабінету Міністрів України Взаємодія Кабінету Міністрів України з Президентом України Взаємодія Кабінету Міністрів України з Верховною Радою Порівняльна характеристика Кабінету Міністрів України з інститутом уряду в зарубіжних країнах Вдосконалення діяльності Кабінету Міністрів України Висновок Література

Волков В.Д. Лекции по конституционному праву Украины

 • формат doc
 • размер 8,51 МБ
 • добавлен 16 января 2013 г.
Донецк: Юст, 2010 Лекционный материал по Конституционному праву Украины, сгруппирован в 11 темах, содержащих основные положения курса, ссылки на законодательные акты, литературные источники и т.д. Лекции дополняются хрестоматийным материалом, включающим фрагменты трудов российских и зарубежных ученых юристов, полностью либо в сокращенном виде законодательные акты, судебные решения и др.

Воронов М.Н. (ред.) Конституционное право Украины

 • формат doc
 • размер 428,29 КБ
 • добавлен 23 декабря 2016 г.
учебное пособие (для иностранных студентов). – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. - 526 с. Авторский коллектив: Воронов М.Н., Зубенко А.В., Кагановская Т.Є., Мирошниченко Ю.Р., Писаренко В.В., Червяцова А.О. Учебное пособие по Конституционному праву Украины подготовлено на основе Конституции Украины с учетом достижений науки конституционного права и практики конституционного строительства. В учебном пособии рассматриваются конституционное прав...

Георгіца А.З. Сучасний парламентаризм: проблеми теорії і практики

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 665.32 КБ
 • добавлен 12 марта 2011 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Чернівці 1999 499 с. Науковий консультант – доктор юридичних наук, професор, чл. -кор. Академії правових наук України Погорілко В. Ф. Спеціальність 12.00.02 - Конституційне право З М І С Т ВСТУП Становлення та евоолюція світового парламентаризму Передісторія парламентаризму Становлення та зміцнення парламентів у кінці ХVІІ - кінці ХVІІІ стст. Розвиток парламентаризму в ХІХ – п...

Гетьман В.П. Як приймалась Конституція України

 • формат doc
 • размер 825,38 КБ
 • добавлен 08 декабря 2010 г.
Нотатки учасника розробки Основного Закону України - КИЇВ-1996 рік. Рідкий за жанром політичної публіцистики нарис В. П. Гетьмана — відомого фінансиста, політичного і державного діяча, народного депутата України — присвячений великій події в сучасній історії нашої молодої незалежної держави — прийняттю 28 червня ц. р. її Конституції. Книга цікава багатьма маловідомими фактами й свідченнями одного з активних учасників змальованих в ній подій. Зі с...

Годованець В.Ф. Конституційне право України

 • формат doc
 • размер 212,46 КБ
 • добавлен 10 сентября 2011 г.
Конспект лекцій. — 2-ге вид., стереотип. — К.: МАУП, 2001. — 216 с Зміст Конституційне право як галузь права України Теорія конституції. Конституція — Основний Закон Української держави Загальні засади конституційного ладу України Конституційні основи державного ладу України Конституційні основи суспільного ладу України Основи конституційного статусу особи Конституційні права і свободи людини та громадянина Конституційно-правовий статус іно...

Годованець В.Ф. Конституційне право України

 • формат doc
 • размер 559,06 КБ
 • добавлен 15 августа 2012 г.
К.: МАУП, 2005. — 360 с Вступ Конституційне право як галузь права України Теорія конституції. Конституція — Основний Закон Української держави Загальні засади конституційного ладу України Конституційні основи державного ладу України Конституційні основи суспільного ладу України Основи конституційного статусу особи Конституційні права і свободи людини та громадянина Конституційно-правовий статус іноземних громадян, осіб без громадянства і біженці...

Годованець В.Ф. Конституційне право України

 • формат pdf
 • размер 1,27 МБ
 • добавлен 12 марта 2014 г.
Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. – Х.: Право, 2008. – 416 с. У підручнику з урахуванням останніх досягнень науки конституційного права та сучасного конституційного законодавства аналізуються питання теорії Конституції, основ конституційного ладу, прав, свобод і обов’язків людини і громадянина, конституційних засад громадянського суспільства, правового статусу його інститутів, організації і проведення...

Головатий С. Конституція незалежної України. Книга 1

 • формат doc
 • размер 796,35 КБ
 • добавлен 24 августа 2012 г.
К.: УПФ, 1995 С Головатий. Конституційне утвердження свободи для України Л. Юзьков, Від Декларації про державний суверенітет України до Концепті нової Конституції України П. Юзьков. Проект нової Конституції України (в редакції від 1 липня 1992 року), винесений на всенародне обговорення Л. Юзьков. Проект нової Конституції України (в редакції від 27 травня 1993 року) після всенародного обговорення Л. Юзьков. Проект Конституції України (в редакції в...

Гонюкова Л.В. Держава і громадянин: шлях до співпраці

Практикум
 • формат pdf
 • размер 779,24 КБ
 • добавлен 11 декабря 2015 г.
Наук.-метод. матеріали з питань орг. громад. слухань / Уклад.: Е.А.Афонін, Л.В.Гонюкова. - К.: Вид-во НАДУ, 2006. - 84 с. ISBN 966-619-201-2 Науково-методичні матеріали присвячені питанням організації громадських слухань - одній з найпотужніших форм демократичного управління, що закономірно виникла в українському пострадянському просторі й активно стверджує себе після помаранчевої революції. Книга призначена для методистів, викладачів, слухачів с...

Горбунова Л.М. Принцип законностi у нормотворчій діяльностi органів виконавчої влади

 • формат pdf
 • размер 1,02 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Монографія . - К. : Юрінком Інтер, 2008. — 240 с. ISBN 978 966 667 312 4 У монографії досліджено проблему реалізації конституційного принципу законності у сфері нормотворчої діяльності органів виконавчої влади в Україні. Визначено сутність, особливості й місце підзаконних нормативно-правових актів у національний системі джерел права, опрацьовано пропозиції щодо оптимізації забезпечення їх законності шляхом удосконалення діяльності органів юстиції...

Гошовська В.А. Взаємодія парламенту із суб’єктами державного управління

Практикум
 • формат pdf
 • размер 373,70 КБ
 • добавлен 18 ноября 2015 г.
Навч.-метод. матеріали / авт. кол. : В. А. Гошовська, Н. Б. Ларіна, П. В. Ворона, Л. О. Матвєєва ; за заг. ред. В. А. Гошовської. – К. : НАДУ, 2012. – 48 с. УДК 328.18:35.072.3-043.5(07) У навчально-методичних матеріалах розглядаються питання щодо взаємодії парламенту із суб’єктами державного управління. Виконано в рамках комплексного наукового проекту “Державне управління та місцеве самоврядування”. В основу роботи покладено результати науково-д...

Григоренко Є.І. Конституційні засади проходження військової служби громадянами України: проблеми теорії та практики

 • формат pdf
 • размер 1,93 МБ
 • добавлен 12 октября 2013 г.
Монографія. — Х.: Право, 2010 — 281 с. Монографію присвячено комплексному дослідженню конституційних засад проходження військової служби громадянами України. Розглянуті сутність, правова природа, особливості військової служби, існуючі в літературі підходи до її розуміння. Здійснено теоретичне узагальнення і запропоновано нове вирішення наукового завдання щодо вдосконалення конституційно-правового регулювання проходження військової служби. Розглян...

Громадянство України

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 48,44 КБ
 • добавлен 08 августа 2010 г.
Курсова робота здисципліни Конституційне право по темі "Громадянство України" (2010 рік) План: Вступ. Загальна характеристика громадянства. Інститут громадянства в історії цивілізації людства. Поняття і принципи громадянства України. Належність до громадянства України. Підстави і порядок набуття та припинення громадянства України. Підстави та форми набуття громадянства України. Підстави і форми припинення громадянства України. Державні органи, як...

Давидова М.В. Права людини та громадянина в сучасних демократіях

Дисертация
 • формат doc
 • размер 28,87 КБ
 • добавлен 29 августа 2013 г.
Автореферат для здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 23.00.02. політичні інститути та процеси. Миколаїв 2004р. 15 страниц. Робота виконана в Південноукраїнському державному педагогічному університеті ім. К.Д.Ушинського (Міністерство освіти і науки України) В диссертации осуществлен анализ политики современных правовых, социальных государств в сфере охраны и защиты прав человека и гражданина, определена объективная...

Демків Р.Я. Конституційне право України

 • формат pdf
 • размер 1,98 МБ
 • добавлен 01 марта 2014 г.
Курс лекцій / Р.Я. Демків. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 332 с. Курс лекцій ґрунтується на Конституції України, законах та інших нормативно-правових актах галузі конституційного права України з урахуванням останніх законодавчих змін. Визначаються предмет, джерела, система і суб’єкти конституційного права України. Розкривається зміст основних інститутів конституційного права України – засад конституційного лад...

Дерев’янко С. Обмеження предмета всеукраїнського референдуму: проблеми правового регулювання

Статья
 • формат pdf
 • размер 120,45 КБ
 • добавлен 30 августа 2010 г.
// Вісник Центральної Виборчої Комісії №3 (13) 2008 р. - С. 96-102. Проблема обмеження предмету всеукраїнського референдуму має принципове значення для розуміння природи цього правового інституту, механізму реалізації конституційного права громадян на участь в управлінні державними справами, здійснення народного волевиявлення.

Джерела галузі конституційного права

Реферат
 • формат doc
 • размер 13,28 КБ
 • добавлен 01 ноября 2010 г.
Поняття про джерела конституціного права Конституція УНР 1918 р. - перший документ Конституційного права України Конституція України - один з найважливіших різновидів джерел конституційного права Інші різновиди джерел конституційного права

Заєць А.П. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду

 • формат doc
 • размер 305,51 КБ
 • добавлен 21 августа 2012 г.
К. : Парламентське вид-во, 1999. - 248 с. Монографія присвячена пошуку шляхів гарантування правового характеру держави і державної влади, захисту прав і свобод людини і громадянина в сучасних умовах становлення незалежної Української держави. В монографії комплексно проаналізовано поняття «правова держава» на основі авторського підходу до праворозуміння, а також досліджено рівень реалізації принципів правової держави у законодавчій діяльності, сф...

Загальні засади конституційного ладу України

Презентация
 • формат ppt
 • размер 122,44 КБ
 • добавлен 23 декабря 2010 г.
Поняття і принципи конституційного ладу України. Поняття і властивості державного суверенітету. Загальні положення організації державної влади. Основи правової системи в Україні. Державні символи України

Загальна характеристика Конституції України

Реферат
 • формат doc
 • размер 33,62 КБ
 • добавлен 06 декабря 2010 г.
Основні етапи розвитку конституційного процесу в Україні Ознаки та структура Конституції України Склад і структура Конституційного Суду

Загоруй И.С. Конституционное право Украины: Словарь терминов

 • формат pdf
 • размер 4,96 МБ
 • добавлен 16 марта 2011 г.
Луганск: РИО ЛИВД, 1999. - 208 с. В учебном пособии "Конституционное право Украины: Словарь терминов"содержится подробная и систематизированная о конституционном законодательстве Украины. В него включены основные комплексы теоретических положений, которые в совокупности составляют систему знаний науки конституционного права, а также основные правовые понятия, используемые в Конституции Украины и в других источниках конституционного права. Учебное...

Задачі з конституційного права України

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 18,88 КБ
 • добавлен 09 ноября 2011 г.
Виборець «Н», перевіряючи списки виборців, виявив, що він у ньому не записаний. У зв’язку з цим голові дільничної виборчої комісії була ним зроблена письмова заява. Голова відмовив у розгляді заяви, так як виправлення помилки, на його думку, пов’язане із затратами часу для передрукування виборчого списку. Дайте юридичний аналіз викладених фактів. Обґрунтуйте. В.Петренко в день виборів захворів і попросив свого брата І.Петренко проголосувати за нь...

Задачі з конституційного права України

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 48,30 КБ
 • добавлен 29 декабря 2011 г.
КНЕУ Задачі з конституційного права України для самостійної роботи. 1. Громадянин N був затриманий працівниками обласного відділу МВС України під час мирної акції протесту проти хаотичної забудови Києва 23 червня 200? року. 27 червня того ж року без пояснення причини затримання його відпустили. Того ж дня громадянин N направив до Конституційного суду конституційне подання про неконституційність дій органів МВС України. Дати юридичний аналіз викла...

Задорожня Г.В., Задорожний Ю.А., Сопілко І.М. Конституційне право України

 • формат pdf
 • размер 3,35 МБ
 • добавлен 13 декабря 2015 г.
підручник. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. – 448 с. Підручник «Конституційне право України» написаний з урахуванням досягнень сучасної наукової конституційної думки. У підручнику системно розглядаються основи теорії конституційного права, загальні засади конституційного ладу України, конституційно-правовий статус людини і громадянина, форми безпосереднього народовладдя, статус органів державної влади та Президента України, тер...

Захаров Є.Ю. (упоряд.) Конституційна реформа: експертний аналіз

 • формат pdf
 • размер 1,37 МБ
 • добавлен 18 апреля 2014 г.
Харків: Фоліо, 2004. – 184 с. ISBN 966-03-2485-5. Книга містить експертні висновки фахівців в галузі права і політології щодо різних аспектів конституційної реформи в України.

Звернення до Європейського Суду з прав людини

Реферат
 • формат doc
 • размер 38,67 КБ
 • добавлен 18 декабря 2011 г.
Вибіркове завдання з дисципліни "конституційне право України". Виконане студенткою КНЕУ (ЮФ). 2011 рік. Викладач: Міхневич Л.В. Заява відповідає зразку заяви, викладеному на офіційному сайті Європейського Суду з прав людини. Заява складається з 6 сторінок. Файл-заповнена заява для звернення до Європейського Суду з прав людини (заповнені всі вимоги. Оцінка: 4/5)

Зозуля О.І., Панасюк С.А. Конституційне право України. Альбом схем

 • формат pdf
 • размер 2,52 МБ
 • добавлен 31 декабря 2016 г.
навч. посіб. – Х. : Харків юридичний, 2012. – 260 с. Навчальний посібник містить наочні матеріали у формі структурно-логічних схем, в яких розкриті основи конституційного ладу України, правового статусу людини і громадянина, народовладдя, організації державного механізму і конституційно-правового статусу органів державної влади, а також основи місцевого самоврядування в Україні. З урахуванням сучасного стану конституційно-правового регулювання су...

Источники конституционного права Украины

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 46,19 КБ
 • добавлен 08 августа 2012 г.
Севастополь, 2010 г. , 40 с. Дисциплина - Конституционное право оглавление введение теоретико-правовые аспекты становления источников конституционного права украины понятие источника конституционного права система источников украинского конституционного права виды и юридическая природа источников конституционного права виды источников конституционного права юридическая природа источников конституционного права конституция украины как правовой фун...

Кириченко Ю. Захист прав і свобод людини і громадянина Конституційним Судом України від порушень з боку вищих органів державної влади: моніторинг діяльності за 2010-2011 роки

 • формат pdf
 • размер 435,72 КБ
 • добавлен 31 октября 2016 г.
К. : Атіка, 2011. — 48 с. Видання є проміжним результатом моніторингу Центру політико-правових реформ за ефективністю судового захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина від посягань на них з боку вищих органів влади (Парламенту, Президента, Уряду) протягом 2010– 2011 років та присвячена лише моніторингу діяльності Конституційного Суду України. Здійснено в рамках проекту: «Моніторинг діяльності судової влади України щодо ефективнос...

Кириченко Ю. ред. Судовий захист прав і свобод людини від порушень з боку Парламенту, Президента, Уряду України

 • формат pdf
 • размер 670,79 КБ
 • добавлен 23 марта 2014 г.
К. : Атіка, 2012. – 80 с. Збірник містить актуальні матеріали щодо судового захисту прав і свобод людини від порушень їх з боку Парламенту, Президента, Уряду в Україні у 2010–2011 роках, зокрема моніторинг Центру політико-правових реформ за ефективністю захисту Конституційним Судом України прав і свобод осіб від посягань на них з боку вищих органів влади, виступи учасників конференції щодо ефективності судового захисту в адміністративних справах...

Кислий П., Вайз Ч. Становлення парламентаризму в Україні: На тлі світового досвіду

 • формат doc
 • размер 431,36 КБ
 • добавлен 24 августа 2012 г.
К.: Абрис, 2000. - 414 с. Книга охоплює широке коло проблем, які вирішує парламент у державному будівництві, становленні демократії, заохоченні народу до управління державою через своїх представників - депутатів. Викладення всіх питань ведеться через призму діяльності Верховної Ради України з залученням матеріалів стосовно діяльності Конгресу Сполучених Штатів Америки та парламентів країн Європи. У книзі зроблена спроба розглянути весь спектр про...

Класифікація основних прав, свобод і обов`язків особистості

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 44,50 КБ
 • добавлен 27 июля 2011 г.
Зміст Вступ Конституційно-правовий інститут прав і свобод особистості Поняття основних прав і свобод людини і громадянина Критерії класифікації основних прав і свобод людини і громадянина Види основних прав і свобод людини і громадянина Конституційні обов’язків особистості Поняття обов’язків особистості Характеристика обов’язків людини і громадянина Висновки Список використаної літератури

Колісник В.П. Національно-етнічні відносини в Україні: теоретичні засади та конституційно-правові аспекти

 • формат doc
 • размер 226,61 КБ
 • добавлен 11 августа 2015 г.
Монографія / Харківська правозахисна група. – Харків: Фоліо, 2003. – 240 с. Монографія присвячена дослідженню національно-етнічних відносин та проблем їх конституційно-правового регулювання в Україні. У роботі аналізуються теоретичні засади національно-етнічних відносин, їх поняття та структура, питання національного самовизначення, правовий статус національних меншин, зарубіжний та вітчизняний досвід конституційно-правового регулювання національ...

Колісник В.П., Барабаш Ю.Г. (ред-ри) Конституційне право України

 • формат pdf
 • размер 4,03 МБ
 • добавлен 02 августа 2011 г.
Підруч. для студ. вищ. навч. закл. – Х.: Право, 2008. – 416 с. У підручнику з урахуванням останніх досягнень науки конституційного права та сучасного конституційного законодавства аналізуються питання теорії Конституції, основ конституційного ладу, прав, свобод і обов’язків людини і громадянина, конституційних засад громадянського суспільства, правового статусу його інститутів, організації і проведення виборів та референдумів, розкривається конст...

Коліушко І. Зелена книга української конституційної реформи

 • формат pdf
 • размер 477,46 КБ
 • добавлен 27 апреля 2014 г.
Київ: Ліцей, 2008. - 52 с. Зелена книга української конституційної реформи - це винесений на громадське обговорення спеціальний документ, який висвітлює проблеми реалізації Конституції України, підготовлений експертами Центру політико-правових реформ та інших організацій громадянського суспільства. Впродовж 2008 року відбулись обговорення конституціно-правової проблематики на основі Зеленої книги на круглих столах та інших заходах у Автономній Ре...

Коліушко І., Тимощук В. План дій з реформування системи органів виконавчої влади

 • формат pdf
 • размер 826,25 КБ
 • добавлен 06 апреля 2014 г.
К.: Конус-Ю, 2006 - 216 с. Вихідною умовою для розробки Плану дій з реформування органів виконавчої влади є положення Конституції України, згідно з якими, повноваження, організація і порядок діяльності органів виконавчої влдаи визначаються Конституцією та законами України. На момент підготовки проекту Плану дій з реформування органів виконавчої влади експерти виходили з високої ймовірності ухвалення Закону України "Про Кабінет Міністрів України"...

Коліушко І., Тимощук В. Реформа публічної адміністрації в Україні: Проекти концепції та законів

 • формат pdf
 • размер 813,73 КБ
 • добавлен 08 апреля 2014 г.
К, 2005. — 192 с. У цьому виданні подається бачення Центру політико-правових реформ щодо перспектив та напрямків проведення адміністративної реформи в Україні. Основою видання є проект Концепції реформування публічної адміністрації в Україні, підготовлений ЦППР з залученням провідних українських фахівців, а також зарубіжних експертів. Крім того, у виданні подано проекти законів, необхідних для закладення основ адміні­стративної реформи на загальн...

Коліушко І.Б. (ред.) Конституційна реформа: збірник матеріалів Центру політико-правових реформ за 2007 - 2013 роки

 • формат pdf
 • размер 930,33 КБ
 • добавлен 18 апреля 2014 г.
К.: Москаленко О.М., 2013. – 166 с. У виданні зібрано матеріали Центру політико-правових реформ у сфері конституційної реформи за 2007 – 2013 роки, зокрема: аналітичні статті, узагальнення Білої та Зеленої книги конституційної реформи, пропозиції до проекту Концепції конституційної реформи, заяви, проекти рішень пов’язані із діяльністю в Конституційній Асамблеї та інші матеріали. Зібрані у цьому виданні матеріали є актуальними та можуть бути вико...

Колодій А.М. Теоретичні проблеми розвитку конституційного права України

Статья
 • формат doc
 • размер 17,09 КБ
 • добавлен 01 февраля 2015 г.
Київ: "Право України" №7, 2014.- 266 с. У статті на підставі розуміння категорій «теорія», «проблеми», «розвиток», що адаптовані до вирішення конституційного права України, аналізуються складні питання, що потребують розв’язання і які, до того ж, здатні сприяти розвитку конституційного права України. До таких теоретичних проблем належать: 1) формулювання адекватного сучасним реаліям розуміння конституційного права України; 2) чітке, наскільки це...

Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування

 • формат doc
 • размер 177,76 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Навч. посіб. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 304 с. У посібнику на підставі узагальнення діючого законодавства та юридичної практики організації та діяльності законодавчих, виконавчих, судових і контрольно-наглядових державних органів та органів місцевого самоврядування розглядаються їх поняття, загальна характеристика, порядок утворення і функціонування: Верховної Ради України; Рахункової Палати; Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини...

Комітети Верховної Ради України

Реферат
 • формат rtf
 • размер 32,16 КБ
 • добавлен 27 августа 2011 г.
Правовий статус Комітетів, парламентські комітети зарубіжних країн, діяльність комітетів Верховної Ради України

Конончук С.Г. Мандат депутата у сучасних демократіях: права та відповідальність. Дослідження проблеми

 • формат pdf
 • размер 522,35 КБ
 • добавлен 28 февраля 2013 г.
/ Світлана Конончук, Олег Ярош ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. — К.: Агентство Україна, 2011. — 96 с. ISBN 978–966–2157–52–9 Матеріали цього видання стосуються досліджень проблеми взаємозв’язку обсягу мандата і юридичної відповідальності депутата парламенту. Представлено основні моделі інститутів парламентського імунітету та індемнітету, усталені в демократіях Європи, визначено тенденції їх розвитку в парла-ментській системі України, та окр...

Конституційнi права та обов'язки громадян України

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 20,38 КБ
 • добавлен 24 марта 2011 г.
У даній роботі висвітлено права та обов’язки громадян. Їх політичні права, економічні, соціальні, екологічні, культурні, а також права громадян, які затверджені в конституції.

Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина

Презентация
 • формат ppt
 • размер 181,66 КБ
 • добавлен 08 декабря 2010 г.
Конституційно-правовий статус: поняття, принципи. Поняття, ознаки та принципи громадянства Класифікація прав та свобод громадян. Громадянські права. Політичні права і свободи громадян України. Соціально-економічні та культурні права і свободи. Система обов’язків громадян України. Гарантії здійснення права і свободи громадян України.

Конституційні права, свободи та обов’язки людини та громадянина України

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 52,58 КБ
 • добавлен 12 марта 2011 г.
Курсова робота: Одеса – 2009. 41 сторінка. 34 джерела. Ознаки громадянських прав і свобод людини в Україні. Зміст конституційних політичних прав і свобод громадянина. Економічні, соціальні, культурні і духовні права і свободи людини та громадянина. Основні економічні і соціальні права людини і громадянина. Культурні і духовні права і свободи людини. Гарантії прав і свобод та конституційні обов’язки людини і громадянина в Україні. Специфіка держа...

Конституційна юрисдикція

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 150,74 КБ
 • добавлен 24 марта 2015 г.
Відповіді на питання до заліку з авторського спецкурсу Селіванова А.О // Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. - Харків. - 2015. Питання: Конституційна юрисдикція як особливий вид застосування конституційного правосуддя у сфері, конституційно-правових відносин (поняття, сутність, форми застосування). Конституційний контроль (поняття, сутність і форми реалізації). Завдання охорони Конституції України. Система джерел права у зд...

Конституційне право України

Статья
 • формат doc
 • размер 232,66 КБ
 • добавлен 23 марта 2010 г.
Конституційне право як галузь права. Конституційне право як галузь законодавства. Конституційне право як галузь науки. Предмет конституційного права. Методи конституційного права. Роль конституційного права. Конституційно-правові інститути Система конституційного права. Конституційно-правові норми, їх структура та види. Конституційно-правові відносини, їх структура та види. Характеристика Конституції України. Класифікація Конституції України. Ю...

Конституційне право України

Статья
 • формат doc
 • размер 451,79 КБ
 • добавлен 21 декабря 2011 г.
Запоріжжя, 2010. - 291 с. Зміст: Конституційне право України - провідна галузь національного права України. Конституційне право України як наука і навчальна дисципліна. Конституція України - Основний Закон держави. Основи конституційного ладу України. Загальні засади конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні. Громадянство України. Правовий статус іноземців, осіб без громадянства та біженців в Україні. Громадянські і політичні...

Конституційне право України

Статья
 • формат doc
 • размер 170,31 КБ
 • добавлен 26 января 2012 г.
Запорожский Национальный Университет, Украина, профессор Руденко Л.С , 2010 г., 123 стр. Данний курс лекцій націлений на ознайомлення студентів. з констиційними засадами права та констуційним ладом України. для засвоєння прав які гарантує громадянам Конституція України. Конституційне право України. Конституційне право України як наука і навчальна дисципліна. Конституція України - Основний Закон держави. Основи конституційного ладу України.

Конституційне право України

Статья
 • формат doc
 • размер 412,16 КБ
 • добавлен 30 августа 2012 г.
Автор невідомий. - Інтернет, 2000. Конституційне право України як галузь права Конституційне право України як наука і навчальна дисципліна Конституція України Засадди конституційного ладу України Громадянство України Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина Конституційно-правовий статус національних меншин в Україні Конституційні засади громадянського суспільства Конституційно-правовий статус політичних партій та громадських...

Конституційне право України шпаргалки

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 231,95 КБ
 • добавлен 11 октября 2013 г.
Відповіді на 90 екзаменаційних питань з курсу КПУ. Полтава, 2013. Поняття, предмет і метод правового регулювання конституційного права України як галузі права. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україні. Закон України Про правовий статус іноземців. Поняття та стадії законодавчого процесу. Особливості прийняття конституційних та органічних законів. Система галузі конституційного права України. Принципи конституційного права та їх...

Конституційний контроль в Україні

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 48,54 КБ
 • добавлен 11 марта 2015 г.
НЮУ ім. Я.Мудрого, Полтава/Україна,50 стор., 2015 рік, 2 курс. Дисциплина - Конституційне право України. Вступ. Поняття "конституційний контроль". Види конституційного контролю. Органи конституційного контролю (порівняльний аспект). Конституційний Суд України як орган конституційного контролю. Акти Конституційного Суду України. Висновки. Список використаної літератури.

Конституційний статус Верховної Ради України

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 34,60 КБ
 • добавлен 01 июня 2011 г.
Национальный университет внутренних дел имени Ярослава Мудрого, г. Сумы/Украина, стр. 32, 2010г. Конституционное право. Поняття парламенту, його правова природа та місце в системі державних органів. Парламент і парламентаризм. Характеристика функцій Верховної Ради України. Структура Верховної Ради України. Парламентська фракція. Голова Верховної Ради України. Перший заступник і заступник Голови Верховної Ради України. Комітети Верховної Ради Укра...

Конституційний Суд України

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 24,00 КБ
 • добавлен 16 августа 2011 г.
Україна, Одеса, ОНЮА, 2010 р. 23 стор. Правова природа Конституційного суду України Повноваження Конституційного суду України Юридична сила рішень Конституційного суду України

Конституційний суд України: повноваження, порядок, формування, значення

Реферат
 • формат rtf
 • размер 18,02 КБ
 • добавлен 23 марта 2011 г.
Україна, Хмельницький 2008 Вступ Конституційний Суд – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні Конституційний Суд як орган конституційного контролю Порядок діяльності Конституційного Суду і процедури розгляду ним справ Висновки Список використаної літератури 18 сторінок

Конституційно-правові засади здійснення правосуддя в Україні

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 60,09 КБ
 • добавлен 08 ноября 2011 г.
Маріуполь, Маріупольський державний університет, 2010 рік, викладач - Циклаурі О. Б., 29с. Поняття правовсуддя. Співвідношення понять: судова влада, правосуддя та судочинство. Конституційні принципи правосуддя в Україні. Судова система України. Організація судової системи України. Статус судді як одна з гарантій забезпечення правосуддя. Судова реформа і правосуддя. Вплив судово-правової реформи на здійснення правосуддя. Проблеми діяльності судів...

Конституційно-правові засади регулювання мовних відносин в Україні (1991-2006)

Реферат
 • формат pdf
 • размер 271,01 КБ
 • добавлен 07 августа 2011 г.
Сергєєва О.Ю., cт. викладач кафедри іноземних мов, здобувач кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування ХарРІ НАДУ. Простежено розвиток конституційно-правових засад регулювання мовних відносин в Україні, починаючи з часу, коли Україна стала незалежною державою, та коли проблеми мовних відносин у державі постали дуже гостро. Проаналізовано документи, пов’язані з мовним законодавством України. Розглянуто також різні концепції щодо...

Конституційно-правова характеристика засобів масової інформації

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 44,66 КБ
 • добавлен 11 ноября 2015 г.
Конституційне право України, м.Луцьк, 2015 рік. Вступ. Засоби масової інформації: конституційно-правова характеристика. Конституційно-правове регулювання діяльності засобів масової інформації в Україні. Класифікація засобів масової інформації. Вплив засобів масової інформації на розбудову правової держави в Україні. Роль засобів масової інформації у формуванні громадянського суспільства. Вплив недержавних засобів масової інформації на формува...

Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим в Україні

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 60,60 КБ
 • добавлен 13 декабря 2011 г.
Львівський Університет ім. Івана Франка, Україна, Львів, 2011 р., 36 ст. Вступ. Створення Автономної Республіки Крим в складі України. Конституція АРК. Верховна Рада Автономної Республіки Крим: склад, структура, повноваження. Особливості функціонування органів виконавчої та судової влади та органів місцевого самоврядування у Автономній Республіці Крим. Представник Президента України в Автономній Республіці Крим. Параметри правового статусу АР Кри...

Конституційно-правовий статус комітетів Верховної Ради України

Реферат
 • формат doc
 • размер 10,82 КБ
 • добавлен 17 августа 2011 г.
Система, будова і порядок утворення; функції та компетенція; форми і методи роботи

Конституційно-правовий статус Президента України

Реферат
 • формат doc
 • размер 30,96 КБ
 • добавлен 19 декабря 2010 г.
2011 р. , 20 с. В рефераті наводиться загальна характеристика інституту глави держави; порядок обрання Президента України; аналізується зміст та обсяг повноважень Президента України після скасування конституційної реформи 2004 року. В додатках наводиться порівняльна таблиця повноважень Президента України на основі Конституції України 1996 р. і Закону України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 р. № 2222-IV та таблиця тра...

Конституціоналізм в Україні (ідеї, концепції, доктрини): історія і сучасність

Статья
 • формат pdf
 • размер 621,87 КБ
 • добавлен 03 марта 2014 г.
Матеріали Другої Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції / Наук. конференції. - Вип. 2 / ІНПП НУ «Львівська політехніка». – Львів: ІНПП НУ «Львівська політехніка», 2013. - 74 с. У збірнику вміщено оприлюднені на інтернет-сторінці: www.historylaw.lp.edu.ua тези доповідей та повідомлень учасників Всеукраїнської наукової інтернет-конференції, проведеної за ініціативою кафедри Історії держави і права Навчально-наукового інституту права і психоло...

Конституція і народний суверенітет в Україні: проблеми теорії і практики реалізації

Статья
 • формат pdf
 • размер 17,65 МБ
 • добавлен 16 октября 2014 г.
Збірка наукових праць. За заг. ред. Кампа В. М., Савчина М. В. - К., 2008. – 249 с. Зміст: Вступне слово Наукові статті Сліденко І. Д. Теоретичні та конституційні засади народного суверенітету Волянська Г. М., Ковтунець В. В. Виборна демократія в Україні: становлення та розвиток Волянська Г. М. Парламентська більшість та парламентська опозиція як складові парламентської демократії Кампо В. М. Конституційна місцева демократія Брошури Савчин М. В....

Конституція України - основа правової системи нашої держави

Реферат
 • формат doc
 • размер 34,40 КБ
 • добавлен 26 июля 2010 г.
Всего 17 стр. Конституція — основний закон держави, що визначає найважливіші засади організації суспільства Новітній конституційний процес в Україн Загальні засади конституційного ладу України Конституція України — закріплення нинішніх здобутків i дороговказ у майбутнє Конституція — основа правової системи держави

Конституція України - фундамент подальшої розбудови правової держави

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 29,87 КБ
 • добавлен 11 ноября 2010 г.
Розвиток конституційної думки в Україні як історична передумова сучасної Конституції Конституція 1997 р. – Основний Закон сучасної Української держави Загальні засади конституційного ладу України Конституційний статус людини і громадянина Конституція України про систему органів державної влади Конституція України і перспективи подальшої розбудови правової держави

Конституція України - фундамент подальшої розбудови правової держави

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 30,11 КБ
 • добавлен 20 марта 2011 г.
Курсова робота присвячена Конституції України. Уданій роботі охарактеризовано плани її подальшої розбудови і також висвітлено такі питання: -Розвиток конституційної думки в Україні як історична передумова сучасної Конституції -Конституція 1997 р. – Основний Закон сучасної Української держави -Загальні засади конституційного ладу України -Конституційний статус людини і громадянина -Конституція України про систему органів державної влади. -Конститу...

Конституція України: досвід реалізації та шляхи удосконалення

Статья
 • формат pdf
 • размер 1,23 МБ
 • добавлен 25 ноября 2015 г.
Матеріали «круглого столу», організованого і проведеного Науково-дослідним інститутом державного будівництва та місцевого самоврядування АПрН України з нагоди 10-ї річниці прийняття Конституції України. м. Харків, 21 червня 2006 р. / Ред. кол.: Ю. П. Битяк, І. В. Яковюк, Г. В. Чапала. – Харків: Право, 2006. – 120 с. У збірнику подається стислий виклад доповідей і повідомлень, представлених науковцями та викладачами багатьох наукових та освітніх...

Конституція Української РСР 1937 року

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 22,30 КБ
 • добавлен 21 февраля 2016 г.
ОНУ им. Мечникова, Одесса, 2012, 17 стр. Прийняття Конституції УРСР. Структура та зміст Конституції УРСР. Наслідки впровадження Конституції 1937 р. в УРСР.

Конституционно-правовой статус личности в Украине

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 101,95 КБ
 • добавлен 31 декабря 2010 г.
Цель работы - проанализировать теоретические основы статуса личности как человека и гражданина в зарубежном и отечественном конституционном праве, исследовать механизмы реализации прав и свобод индивида, определить роль государства в создании условий для возможности пользования человеком своими правами и свободами, выявить проблемы в вопросе реализации конституционных прав и свобод человека и внести предложения с целью решения данных проблем. Сод...

Конституционные принципы внешней политики Украины

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 59,52 КБ
 • добавлен 05 марта 2013 г.
Курсовая работа - Конституционные принципы внешней политики Украины. Севастополь: Севастопольский экономико-гуманитарный институт Таврического Национального Университета им. В.И.Вернадского, 2012г., 26с. Введение Процесс формирования и механизм реализации внешней политики государства Конституционные принципы внешней политики Украины Определение и реализация принципов внешней политики Украины Конституционная регламентация внешней политики Украины...

Конституционный контроль

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 46,60 КБ
 • добавлен 05 ноября 2011 г.
Курсовая работа - Конституционный контроль. Поняття форми та види контролю за конституційністю законодавства. Конституційний Суд України та його статус. ДЮИ, Донецк, Украина, 2011 г., 43 стр.

Конституция Украины (рус. яз.)

 • формат doc, image
 • размер 81,43 КБ
 • добавлен 19 марта 2012 г.
Конституция Украины — основной мануал по организации жизни в государстве Украина. Была принята 28 июня 1996 года на 5-й сессии Верховной Рады Украины 2-го созыва. Закон №254/96-ВР, ратифицирующий новую Конституцию и аннулирующий предыдущие Конституцию и Конституционное соглашение, был официально подписан в торжественной обстановке в середине июля 1996 года. Тем не менее, согласно правилам Конституционного суда, действующая Конституция вступила...

Контрольна на зміст Конституції України

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 126,99 КБ
 • добавлен 27 марта 2015 г.
Смірнова Наталія Романівна, Національний університет "Одеська юридична Академія", 2015 р. 2 ст., 45 питань на знання змісту КУ. Згідно ст. 68 КУ кожен забов’язаний неухильно додержуватися КУ та законів України, не посягати на: Декларації до податкових інспецій подаються: а)як?, б)де?, в)в якому порядку? Обов’язком всіх громадян є Кожен громадянин відбуває військову та альтернативну (невійськову) службу відповідно до закону. За винятком яких обмеж...

Контрольная работа - Конституційне право

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 107 КБ
 • добавлен 17 декабря 2010 г.
Конституційний статус Президента України Кабінет Міністрів України Центральні та місцеві органи України Прокуратура Правоохоронні органи Склад, порядок, формування конституційного права

Контрольная работа - Судебная система Украины

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 94 КБ
 • добавлен 17 марта 2011 г.
2 курс, 3 семестр, рассотрено 6 вопросов, 17 страниц, Рассмотренные вопросы: основные исторические факторы разделения власти в правовом государстве на три ветви: законодательную, исполнительную, судебную; обозначить задачи судебной власти в правовом государстве; указать основные принципы судоустройства и судопроизводства в Украине; описать статус судей; дать характеристику Конституционного Суда Украины, его статуса и возложенных на него задач; ук...

Копиленко О.Л. Автономна Республіка Крим: проблеми правового статусу

 • формат pdf
 • размер 19,47 МБ
 • добавлен 12 июня 2014 г.
Монографія. - К.: Таксон, 2002 . - 342 с. ISBN 966-7128-35-0 У монографії аналізуються актуальні проблеми правового статусу АР Крим. Розглянуто, зокрема, становлення автономії, формування державної політики щодо неї, удосконалення законодавства України в цій сфері, практика реалізації Конституції АР Крим, а також деякі проблемні аспекти розвитку автономії, у тому числі етнонаціо­нальний. Дослідження здійснено на основі вивчення історичної тра­ди...

Копиленко О.Л. Конституція Автономної Республіки Крим: проблеми прийняття, затвердження, реалізації

 • формат pdf
 • размер 17,76 МБ
 • добавлен 25 июня 2014 г.
К.: Таксон, 2001. - 362 с. ISBN 966-7128-31-8 У монографії розкрито проблеми прийняття, затвердження та реалізації Конституції АР Крим, що увібрали усі дискусійні аспекти розвитку автономії. До­сліджено також історико-правові передумови конституційного процесу в АР Крим, для чого вперше зібрано усі конституційні акти та документи, що приймалися на півострові з 1917 року. Розрахована на народних депутатів, працівників державних органів та органів...

Кравченко В.В. Конституційне право України

 • формат pdf
 • размер 1,58 МБ
 • добавлен 09 июля 2012 г.
Навчальний посібник для дистанційного навчання.— К.: Університет «Україна», 2007.— 481 с. У навчальному посібнику, який підготовлено згідно з модульним принципом організації навчального процесу, розкриваються вузлові питання кожної з тем навчальної дисципліни «Конституційне право України», зокрема викладені основи теорії конституції, аналізуються засади конституційного ладу України, акцентується увага на пріоритет прав і свобод людини і громадян...

Крамаренко Є. П. Яка Конституція потрібна Україні ?

Статья
 • формат doc
 • размер 16,95 КБ
 • добавлен 25 апреля 2014 г.
Стаття. Раніше ніде не публікувалась. - 2013, - С. 3 Чому у нас все так погано? Чому у нас криза кризу доганяє?Тому, що так закладено в Конституції! Тут надається відповідь і пропозиції, які зміни треба зробити в Конституції.

Кривенко Л.Т. Верховна рада України

 • формат doc
 • размер 177,97 КБ
 • добавлен 18 августа 2012 г.
К.: 1н Юре, 1997.— 47 с, У брошурі висвітлюються історична еволюція конституційної моделі Верховної Ради України, її конституційне визначення, структура і повноваження, а також обґрунтовується необхідність у світлі конституційного процесу всебічного зміцнення провідної ролі Верховної Ради в умовах сьогодення і на перспективу. Для науковців, викладачів і студентів вузів, а також для широкого кола читачів.

Купайгородський Еміль. Чудеса правового поля України

 • формат doc
 • размер 53 КБ
 • добавлен 21 ноября 2010 г.
Еміль Купайгородський Чудеса "правового поля" України Аналізуються результати державотворення і правотворення в Україні за 19 років побудови незалежної держави створити належний національний правопорядок, правове середовище, нормальні, ефективні та сприятливі правові умови для економічного, політичного та соціального життя людини. Особлива увага в матеріалі приділяється тому, що нашому суспільству, на превеликий жаль, не вдалося створити так зван...

Курсовая работа - Конституционно-правовые отношения в Украине

Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 63.95 КБ
 • добавлен 08 декабря 2011 г.
Введение. конституционно-правовые отношения сегодня является одной из главных тем для обсуждения во всем мире и в первую очередь в науке конституционного права. Поэтому проблема конституционно-правовых отношений вызывает особый интерес и споры в юридических науках. В юридической науке, под правоотношениями понимаются также обще-ственные отношения, которые урегулированы нормами права. При реализации норм конституционного права возникают конституци...

Кушніренко О.Г. Права і свободи людини та громадянина

 • формат djvu
 • размер 34,19 МБ
 • добавлен 16 марта 2015 г.
Навч. посіб. / О.Г. Кушніренко, Т.М. Слінько. Х.: Факт, 2001. 437 с. У навчальному посібнику на основі Конституції України та діючих законодавчих актів аналізуються відповідне національне законодавство і міжнародно-правові акти, дається співвідношення прав людини та громадянина. Розглянуті найбільш важливі громадянські, політичні, соціально-економічні та інші права і свободи, основні обов'язки громадян, а також гарантії та механізм їх захисту. Ви...

Кушніренко О.Г., Слінько Т.М. Конституційно-правовий статус об'єднань громадян в Україні

 • формат doc
 • размер 125,68 КБ
 • добавлен 07 августа 2012 г.
Харків: Арсіс, 1998. — 176 с. В роботі на основі діючих законодавчих актів аналізується законодавство про об'єднання громадян, принципи діяльності і статус, порядок створення і припинення діяльності, повноваження, нагляд і контроль за їх діяльністю. Розглянуті види державного контролю і нагляду за діяльністю об'єднань громадян, їх відповідальність за порушення законодавства, міжнародні зв'язки і міжнародні об'єднання громадян. Для студентів та ви...

Лінецький С.В., Крижанівський В.П. Законотворчість: Коментар до Регламенту Верховної Ради України. Частина І

 • формат pdf
 • размер 2,56 МБ
 • добавлен 27 сентября 2011 г.
К.: К.І.С., 2008. - 400 с. Вітчизняна наука і практика парламентської діяльності будувалися досі поза глибоким та всебічним тлумаченням багатьох ключових парламентських правил і норм. Цьому об’єктивно сприяла відсутність помітних наукових розробок у цій галузі, зокрема коментарів до чинних актів парламентського законодавства України. Заповненню такої лакуни у науці і практиці вітчизняного парламентаризму слугує цей нау- ково-практичний коментар д...

Лекции по Основы конституционного права Украины

Статья
 • формат doc
 • размер 83,92 КБ
 • добавлен 26 сентября 2014 г.
ДонНу, Донецк, 2014 г., 64 стр. Основы теории государства и права Основные понятия о государстве Происхождение и сущность государства. Форма государства. Функции государства и правовые формы их осуществления. Характеристика права и правового регулирования общественных отношений Правовое государство и его признаки Понятие, признаки и сущность права. Источники права и их виды. Система права. Правовые нормы. Характеристика правового отношения Характ...

Лисенков C.Л. Конституція України: Матеріали до вивчення

 • формат doc
 • размер 284,74 КБ
 • добавлен 28 августа 2012 г.
К: Либідь, 1997. - 160 с. У посібнику розглянуто основні теоретичні питання конституції, коротку історію українського конституціоналізму, його ідеї та спроби їх реалізації, здійснювані на різних етапах розвитку нашого суспільства. Докладно висвітлено зміст основних положень Конституції незалежної України, роз'яснено відповідну юридичну термінологію. Навчальний посібник призначений для учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, вступників до в...

Лисенков С.Л. Основи конституційного процесуального права

 • формат doc
 • размер 338,11 КБ
 • добавлен 03 октября 2010 г.
Навчальний посібник. — К.: "Юрисконсульт", 2007. — 270 с. Книга підготовлена на основі лекцій з ряду провідних тем курсу "Конституційне процесуальне право України", що протягом кількох останніх років читались автором студентам Академії адвокатури України та слухачам Національної академії внутрішніх справ України. Матеріал подається відповідно до чинного законодавства за станом на 1 вересня 2006 року. Посібник розрахований па студентів вищих юриди...

Лук'яненко О.В. Правова освіта молоді: гірка реальність української сучасності

Статья
 • формат pdf
 • размер 289.63 КБ
 • добавлен 17 марта 2011 г.
Стаття Опублікована: Правозахисний рух: історія та сучасність. Матеріали студентської науково-практичної конференції. – Полтава: ДП «Друкарня», 2008. У статті охарактеризовано співвідношення державних перспектив правової освіти молоді з реаліями українського суспільства на опитувань та практичної діяльності освітян. Подається аналіз очікуваних умінь учнів за держстандартом та ставлення молоді до отримуваної інформації

Мірошниченко Ю.Р. Конституційно-правове забезпечення народовладдя в Україні

 • формат pdf
 • размер 1,32 МБ
 • добавлен 15 июля 2015 г.
Монографія. – К.: «Фенікс», 2012. – 360 с. Досліджено актуальні теоретико-правові та конституційні засади народовладдя та особливості їх реалізації за умов реформування основних сфер життєдіяльності українського суспільства. Особливу увагу приділено питанням забезпечення функціонування реального механізму народовладдя. З’ясовано демократичні засади функціонування Української держави, розвитку діалогових форм співпраці держави і народу на засадах...

Місцеве самоврядування - основа сталого розвитку України

Статья
 • формат pdf
 • размер 2,23 МБ
 • добавлен 25 августа 2014 г.
Матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 16 трав. 2014 р.) : у 2 т. / за наук. ред. Ю. В. Ковбасюка, К. О. Ващенка, С. В. Загороднюка. – К. : НАДУ, 2014. – Т. 1. – 244 с. Пленарне засідання В.В.Толкованов. Упровадження реформ місцевого самоврядування: міжнародний та вітчизняний досвід В.Б.Гройсман. Концептуальні засади реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні Конституційно-пр...

Місцеве самоврядування в системі народовладдя

Реферат
 • формат doc
 • размер 88,83 КБ
 • добавлен 04 июня 2012 г.
КНУ М. Кременчук Поняття, природа та ознаки місцевого самоврядування. Система місцевого самоврядування. Конституційні гарантії місцевого самоврядування.

Місцеве самоврядування в Україні

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 24,44 КБ
 • добавлен 19 декабря 2011 г.
Національний університете "Одеська юридична академія", Одеса, Україна, 2010 рік, 16 ст. План: Вступ; Поняття і принципи місцевого самоврядування; Система місцевого самоврядування; Компетенція органів місцевого самоуправління; Висновок; Список використаної літератури.

Місцеве самоврядування в Україні

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 44,63 КБ
 • добавлен 27 ноября 2015 г.
Юридичний факультет східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки м. Луцьк, 2015 рік захисту Кравчук В.М. Місцеве самоврядування в Україні : історичний аспект , Історія функціонування територіальних громад на теренах Україні, Розвиток місцевого самоврядування в період незалежної України, Організація місцевого самоврядування в Україні, Поняття та система місцевого самоврядування в Україні,Повноваження, функції і гарантії місце...

Місцевеуправління і самоврядування

Реферат
 • формат doc
 • размер 48,08 КБ
 • добавлен 01 августа 2010 г.
Всего 15 стор. Поняття місцевого управління і самоврядування Історія розвитку Види. Концепції Сучасна практика – зміст місцевого управління і самоврядування Європейська Хартія місцевого самоврядування

Міхалев А.С. Основи Конституційного права України

 • формат pdf
 • размер 1,44 МБ
 • добавлен 09 апреля 2014 г.
Конспект лекцій. — Суми: Ініціатива, 2002. — 235 с. Конспект лекцій містить теми про: історичні передумови розвитку конституційного процесу в Україні, характеристику Конституції України 1996 р. як Основного закону держави; характеристику державного ладу України; конституційне закріплення прав, і обов'язків людини і громадянина; правовий статус Верховної Ради України, як єдиного законодавчого органу держави; Кабінету Міністрів, як вищого органу ви...

Майданник О.О. Конституційне право України

 • формат doc
 • размер 426,28 КБ
 • добавлен 18 января 2015 г.
Навч. посіб. - К: Алерга, 2011. - 380 с. Конституційне право України - провідна галузь в системі національного права, юридична наука та навчальна дисципліна. Поняття і предмет конституційного права України. Метод конституційно-правового регулювання. Конституційно-правові норми: поняття, особливості, види. Конституційно-правова відповідальність. Конституційно-правові інститути, поняття, загальна характеристика. Система конституційного права Україн...

Мартынова И.Д., Половенко А.В. Как зарегистрировать общественную организацию: Практические рекомендации для лидеров Николаевских общественных организаций

 • формат pdf
 • размер 1,96 МБ
 • добавлен 02 ноября 2012 г.
Николаев: Фонд развития г. Николаева, 2005. – 38с. Пособие содержит руководство по созданию общественной организации, рассматриваются способы и порядок легализации объединений граждан, предоставлены образцы документов для регистрации организации и символики зарегистрированных объединений граждан. Описаны действия по регистрации в управление статистики, государственной налоговой инспекции, разрешительной системе МВД, пенсионном фонде, фонде социал...

Матвієнко А.С. Політико-правові засади територіальної організації держави: світовий досвід і Україна

 • формат pdf
 • размер 1,39 МБ
 • добавлен 17 ноября 2015 г.
монографія. — К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2015. — 376 с. У монографії здійснено першу у вітчизняній політичній науці спробу комплексного аналізу явища територіальної організації держави з акцентом на його політико-правових характеристиках: взаємозв’язку з формою державного устрою, адміністративно-територіальним поділом та системою публічної влади. Здійснено аналіз понятійного апарату та системи територіальної органі...

Местные государственные администрации

Презентация
 • формат ppt
 • размер 2,76 МБ
 • добавлен 14 ноября 2013 г.
Симферополь, 2013; 13 слайдов; Понятие и место местных администраций в системе исполнительных органов; Количество и система местных администраций; Принципы деятельности; Основные местные полномочия и структура МГА; Схема назначения главы местных администраций; Взаимоотношений с Президентом, Кабинетом Министров, министерствами и центральными органами; отношения между ОГА и РГА; Особенности в АРК;

Механизм внесения изменений в Конституцию Украины

Презентация
 • формат ppt
 • размер 138,02 КБ
 • добавлен 06 марта 2012 г.
СИБД УАБД НБУ, к.ю.н. Оболенский Ю.Б., 1 курс, 7 слайдов, 2012 г. Дисциплина "Правознавство" Доклад о внесении изменений в Конституцию Украины Слайд 2. Порядок внесения изменений в Конституцию Украины определяется в разделе XIII Основного Закона. Он направлен на обеспечение как стабильности конституционного строя, так и динамику его развития с учетом общественных потребностей, которые постоянно меняются. Слайд 3. Конституция Украины 1996 г. по...

Мироненко О.М. Історія Конституції України

 • формат doc
 • размер 213,63 КБ
 • добавлен 13 августа 2012 г.
К.: Ін Юре, 1997.— 60 с Стисло характеризуються світові й вітчизняні першоджерела українського конституціоналізму як теоретичної думки і практики тисячолітнього державотворення, процес становлення діючих і таких, які залишилися у проектах конституційних актів, що народжувались на українських землях, від гетьманських конституцій XVH ст. до Основного Закону України 1996 р. Для наукових і практичних працівників, викладачів і студентів вузів, широког...

Мусіяка В.Л. (ред.) Науково-практичний коментар до Закону України Про вибори народних депутатів України

 • формат pdf
 • размер 21,95 МБ
 • добавлен 17 августа 2013 г.
Веніславський Ф.В., Гончарук О. В„ Колісник В. П., Любченко П.М., Сущенко B .M. Під редакцією Мусіяки В.Л. — К .: Дрім Арт, 2012. — 672 с. Молоде українське суспільство накопичило непомірний вантаж політичного скептицизму і переконання в рукотворності щастя одних та розчарувань переважної більшості інших. Необхідність кардинального оновлення політичних еліт очевидна. Чи стануть наступні вибори народних депутатів провісником цього процесу - залежа...

Назаров І.В. Правовий статус Вищої ради юстиції

 • формат pdf
 • размер 1,16 МБ
 • добавлен 22 июля 2012 г.
Монографія. — Х.: Право, 2006. — 208 с. Це перша в Україні монографія, присвячена формуванню й вивченню правового статусу Вищої ради юстиції, дослідженню її природи, завдань і місця в механізмі державної влади України. У роботі досліджено функції, принципи, методи діяльності, повноваження Вищої ради юстиції, порядок і форми її взаємодії з іншими державними органами та органами суддівського самоврядування у процесі формування суддівського корпусу...

Нижник Н.Р. Державна виконавча влада в Україні: формування та функціонування. Ч. 2

 • формат pdf
 • размер 1,66 МБ
 • добавлен 18 декабря 2015 г.
36. наук. пр. / Кол. авт.; Наук. кер. . - К.: Вид-во УАДУ, 2000. - 312 с. У збірнику наукових праць розглядаються теоретичні й практичні проблеми формування та функціонування виконавчої влади в Україні, розкриваються проблеми її становлення, розвитку та ресурсного забезпечення, теоретико-правові засади виконавчої влади з використанням нових методологічних підходів. Особливу увагу приділено громадянинові України як суб’єкту та об’єкту влади. Висві...

Об'єднання громадян України в системі демократії; конституційно-правові основи

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 404,57 КБ
 • добавлен 25 мая 2014 г.
НУБіПУ, Україна, 51 с., 2011 р. Конституційне право України. Конституційно-правові основи діяльності об’єднань громадян України Конституційне право громадян на об’єднання Об’єднання громадян: поняття та правове становище Виникнення та припинення діяльності об’єднань громадян Права об’єднань громадян та відповідальність за порушення ними законодавства Види об’єднань громадян Класифікація об’єднань громадян Громадські організації Політичні партії І...

Олійник А.Ю. (ред.) Актуальні проблеми конституційного права України

 • формат pdf
 • размер 1,35 МБ
 • добавлен 31 октября 2015 г.
Підручник /За заг. ред. професора Олійника А. Ю. – К.: Скіф, 2012. – 552 с. У підручнику на підставі узагальнення діючого законодавства та юридичної практики розглянуто поняття та зміст теорії конституціоналізму, предмет, методи, систему і розвиток конституції та її реформування, конституційно-правове становище людини і громадянина в суспільстві та державі в умовах конституційної реформи, реформування основ народовладдя, утворення і функціонуванн...

Олуйко В.М. (ред.) Інструменти розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації влади

 • формат pdf
 • размер 2,56 МБ
 • добавлен 31 января 2017 г.
Київ: Ваіте, 2017. - 432 с. Регулювання ринку житлово-комунальних послуг в умовах децентралізації Регулювання ринку тепло-, водопостачання та водовідведення в умовах децентралізації Проблемні питання ринку вивезення та утилізації твердих побутових відходів в об’єднаних територіальних громадах Окремі питання утримання будинків та прибудинкової території в діяльності органів місцевого самоврядування Ринок надання ритуальних послуг в об’єднаних т...

Оніщук М.В. (ред.) Закон України Про безоплатну правову допомогу. Науково-практичний коментар

 • формат pdf
 • размер 1,00 МБ
 • добавлен 04 июня 2016 г.
К. : КП-Сервіс, 2012. – 100 с. У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз Закону України “Про безоплатну правову допомогу”, що сприятиме правильному й ефективному його застосуванню. Коментар буде корисним НГО, які є учасниками громадських рад, мають громадські приймальні та надають безкоштовну правову допомогу, в т.ч. селянам, землевласникам; регіональним органам Мін`юсту та Державної реєстраційної служби України, Центрам...

Опришко В.Ф. (ред.) Коментар до Конституції України

 • формат pdf
 • размер 9,31 МБ
 • добавлен 11 апреля 2012 г.
Науково-популярне видання. - К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. - 377 с. У коментарі, який розрахований на працівників органів державної влади (законодавчої, виконавчої, судової), науковців, юристів, студентів, учнівську молодь так широке коло читачів, в популярній формі роз'яснюється зміст статей Конституції України. Загальні засади Права, свободи та обов'язки людини і громадянина Вибори референдум Верховна рада України П...

Органи виконавчої влади в Україні

Презентация
 • формат ppt
 • размер 811,40 КБ
 • добавлен 18 марта 2014 г.
М. Запоріжжя, ЗНУ, 2012 р. 20 слайдів: поняття, предмет, структура виконавчої влади; Кабінет Міністрів України: завдання, функції, стадії формування

Орзих М.Ф., Крусян А.Р. и др. Проблемы современной конституционалистики

 • формат pdf
 • размер 2,58 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Учебное пособие. — Под ред. М.Ф. Орзиха. — К.: Юринком Интер, 2012. — 368 с. — ISBN 978-966-667-514-2. Учебное пособие содержит тематический материал, не являющийся традиционным для учебного курса конституционного права. Логика содержания и размещения материала дает научно-образовательный и практико-прикладной толчок для развития конституционного права и подготовки отечественных специалистов. В пособии делается попытка решения проблемы новых знан...

Орленко В.І., Орленко В.В. (ред.) Конституційне право України

 • формат pdf
 • размер 55,89 МБ
 • добавлен 13 октября 2011 г.
Посіб. для підготов, до іспитів. - 5-е вид., доповн. та перероб. - К. : ПАЛИВОДА А. В., 2011. - 156 с. Описание: Курс Конституційне право України є однією з нормативних дисциплін, яка вивчається у всіх вищих юридичних навчальних закладах і на відповідних від діленнях, факультетах. Його завдання - ознайомити студентів з основами конституційного права України, навчити їх самостійно користуватися нормативними актами, правильно розуміти роль і значен...

Орленко В.І., Орленко В.В. (ред.) Конституційне право України

 • формат doc
 • размер 350,61 КБ
 • добавлен 05 октября 2012 г.
Посіб. для підготов, до іспитів. - 5-е вид., доповн. та перероб. - К. : ПАЛИВОДА А. В., 2011. - 156 с. Посібник написаний на основі чинної Конституції України з опрацюванням останніх досягнень вітчизняної та світової конституційної думки і практики конституційного будівництва. У ньому розглядаються основи теорії конституції, загальні засади конституційного ладу України, конституційно-правовий статус органів законодавчої, виконавчої та судової вла...

Основи конституційного ладу України - терміни

Справочник
 • формат doc
 • размер 19,38 КБ
 • добавлен 28 марта 2014 г.
М. Запоріжжя, ЗНУ, 2011 р. терміни на тему "Основи конституційного ладу України"

Основні способи формування владних структур

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 46,77 КБ
 • добавлен 04 ноября 2012 г.
2010 р. 38 стор. Дисципліна - Конституційне право України. Державна влада в Україні: поняття, сутність та структура Поняття та сутність державної влади Принципи організації та здійснення державної влади в Україні Система державних органів в Україні Порядок формування державних органів в Україні Вибори до Верховної Ради України, вибори Президента України Формування Кабінету Міністрів України Формування судової влади і органів прокуратури

Остапенко О.Г. Правовий статус та організація діяльності органів самоорганізації населення в Україні

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 32,92 КБ
 • добавлен 11 января 2012 г.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: спец. 12.00.02 – конституційне право. – Х.: друкарня НЮАУ імені Ярослава Мудрого. – 20 с. Дисертація присвячена дослідженню правової природи, порядку утворення, функцій, повноважень, принципів, форм та методів діяльності органів самоорганізації населення. На теоретичному рівні визначено характерні властивості органів самоорганізації, наведено авторське визначення понят...

Піскун І.І. Правові доктрини та конституційні моделі правового статусу члена парламенту

Статья
 • формат pdf
 • размер 116,23 КБ
 • добавлен 30 марта 2013 г.
Стаття. — Митна справа. — №24. — (76/2011), частина 2. — С.78-81. Розкрито поняття, зміст та види депутатського мандату. Проаналізовано конституційні моделі правового статусу члена парламенту. Ключові слова: депутатський мандат, парламент, народний депутат, правове регулювання, права конституційні, права та обов 'язки. Метою статті є розкрити поняття, зміст та види депутатського мандату.

Павлуша І.А. Конституціоналізм та державотворення: бібліографія дисертацій та авторефератів дисертацій з бази даних Фонду Президентів України (1990-2012)

 • формат doc
 • размер 113,48 КБ
 • добавлен 27 мая 2015 г.
Київ, 2012(?). - 52 с. Приблизно 630 бібліографічних записів. Незважаючи на назву, найстарші з представлених робіт датовані 1996 роком. Дані про дисертації та автореферати розподілено за рубриками: Державне (конституційне) право України Державне право зарубіжних країн Всередині рубрик - розподіл по роках.

Панов Ален. Основи конституції і правознавста України

 • формат pdf
 • размер 34,05 МБ
 • добавлен 19 июня 2016 г.
Ужгород: ПП Шарк, 2001. — 119 с. Навчальний посібник "Основи Конституції і правознавства України" побудований у відповідності з програмою викладання однойменного курсу у вузах України. В посібнику розглядаються основні проблеми теорії держави і права та наводиться основна характеристика галузей права України - конституційного, цивільного, кримінального, адміністративного, трудового тощо. Посібник стане в нагоді студентам неспеціальних факультеті...

Парламент - Верховна Рада України - єдиний орган законодавчої влади України

Реферат
 • формат doc
 • размер 9,85 КБ
 • добавлен 18 октября 2013 г.
Всего 7 стор. Чинна Конституція України закріпила якісно нову організацію державної влади. Відмовившись від ієрархічної, вертикальної системи організації державної влади, яка існувала в Україні до здобуття незалежності, вона сприйняла загальновизнаний принцип організації державної влади - принцип поділу її на законодавчу, виконавчу і судову. Органи державної влади України стали рівноправними і незалежними один від одного. Верховна Рада, за Консти...

Перепелюк В.Г. Конституційні процедури. Державно-процесуальне право

 • формат doc
 • размер 316,97 КБ
 • добавлен 14 сентября 2012 г.
Чернівці: Рута, 2004. - 350 с. Державні процедури як форми діяльності конституційних носіїв публічної влади Державне процесуальне право як правове утворення та наукове вчення Процедури безпосередньої демократії Форми участі громадськості в управлінні державними та комунальними справами Учасники парламентського провадження Організація діяльності комітетів і комісій Верховної Ради України Провадження питань Верховною Радою України Законодавча проце...

Повноваження Президента України

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 52,00 КБ
 • добавлен 15 октября 2013 г.
Загальна характеристика інституту президента Становлення інституту президента в Україні Функції і повноваження президента України Основні функції і повноваження Президента України Право вето Президента Підстави дострокового припинення повноважень президента України Повноваження президента при президентській, напівпрези-дентській та парламентській республіках

Погорілко В.Ф. (ред.) Конституційне право України. Академічний курс у 2-х томах

 • формат doc
 • размер 1,27 МБ
 • добавлен 08 апреля 2011 г.
Підруч.: У 2 т. / За ред. В. Ф. Погорілка. — К.: ТОВ «Ви-давництво «Юридична думка», 2006. — 544 с. , 800 с. У першому томі академічного курсу висвітлюються питання загальної теорії конституційного права, насамперед визначення поняття конституційного права України як галузі права, юридичної науки і на-вчальної дисципліни; предмета, методу цієї галузі права та історії конституційного права як галузі науки і навчальної дисципліни. Основна увага при...

Погорілко В.Ф. Основи конституційного ладу України

 • формат doc
 • размер 174,48 КБ
 • добавлен 19 августа 2012 г.
— К.: Ін Юре, 1997.— 40 с У брошурі досліджуються конституційні основи державного і суспільного ладу України та їх гарантії. Особлива увага приділяється висвітленню пріоритетних принципів державного ладу, закріплених новою Конституцією, зокрема питань суверенності, незалежності, демократизму, а також принципів соціальної, правової, унітарної держави, які є конституційним втіленням національної ідеї (ідеології) державотворення. Розрахована на наук...

Погорілко В.Ф., Головченко В.В., Сірий М.І. Права та свободи людини і громадянина в Україні

 • формат doc
 • размер 211,36 КБ
 • добавлен 09 августа 2012 г.
К.: Ін Юре, 1997.— 52 с У брошурі висвітлюються основні властивості прав і свобод людини і громадянина, розкривається зміст громадянських, політичних, економічних, соціальних та інших конституційних прав і свобод і порядок їх реалізації. Особлива увага приділяється гарантіям прав і свобод людини і громадянина та їх обов'язкам. Для наукових працівників, викладачів і студентів вузів, широкого кола читачів.

Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України

 • формат djvu
 • размер 4,43 МБ
 • добавлен 20 декабря 2011 г.
Вид-во "Правова єдність", 2009. - 429 с. У переробленому та доопрацьованому виданні підручника висвітлюються основні положення навчальної дисципліни «Конституційне право України», зокрема: питання теорії конституціоналізму та конституційного права, основ конституційного ладу, конституційно-правового статусу людини, форм безпосереднього народовладдя, конституційних основ організації і здійснення державної влади та місцевого самоврядування, адмініс...

Поняття, форма та функції Конституції України

Реферат
 • формат doc
 • размер 55,65 КБ
 • добавлен 23 декабря 2010 г.
Поняття Конституції Ознаки Конституції Функції Конституції України Структура Конституції

Порядок придбання і припинення громадянства України

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 46,56 КБ
 • добавлен 04 марта 2011 г.
Інститут права КПУ, Запоріжжя, 2011. - 17 с. Вступ. Інститут громадянства України. Придбання громадянства України. Припинення громадянства України. Висновок.

Прієшкіна О.В. Конституційний лад України: актуальні питання становлення, інституціоналізації та розвитку

 • формат doc
 • размер 366,54 КБ
 • добавлен 05 апреля 2011 г.
Монографія. — Одеса: Фенікс, 2008. — 280 с. Книга кандидата юридичних наук, доцента, доцента кафедри конституційного права та правосуддя Одеського національного університету імені І. І. Мечникова О. В. Прієшкіної являє собою монографічне дослідження, яке присвячєно актуальним проблемам становлення, інституціоналізації та розвитку конституційного ладу України. Визначено теоретичні засади становлення та розвитку конституційного ладу, зокрема розкри...

Правові гарантії свободи совісті в Україні

Статья
 • формат doc
 • размер 39,28 КБ
 • добавлен 27 сентября 2012 г.
КНАВС. Лекціії з релігієзнавства. 28 сторінок. Викладач Прибутько П.С. зміст Принципи та моделі державно-церковних відносин Історичний аспект свободи совісті в Україні Правова регуляція свободи совісті у міжнародних документах. Основний зміст Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» 3апитання для самоконтролю Література

Правова держава

Реферат
 • формат doc
 • размер 56,46 КБ
 • добавлен 26 августа 2010 г.
Всего 16 стор. правова держава та громадянське суспільство ідеї правової держави в історії політичної думки основні ознаки правової держави основні концепції громадянського суспільства основні ознаки громадянського суспільства основні напрямки становлення громадянського суспільства

Правова держава, її ознаки

Реферат
 • формат doc
 • размер 33,34 КБ
 • добавлен 22 августа 2010 г.
Всего 16 стор Історія становлення поняття правова держава Поняття концепції правової держави і її застосування Принцип верховенства закону Два типи праворозуміння Ідеальна правова держава та її протилежність Безумовність свободи особи Принцип поділу влади Соціально-змістовні ознаки правової держави Формальні ознаки правової держави Підходи до створення правової держави в Україні

Правова регламентація організації та діяльності судових органів України

Реферат
 • формат doc
 • размер 30,92 КБ
 • добавлен 04 марта 2011 г.
У даному рефераті охарактеризовано діяльність судових органів україни та висвітлено такі питання: - Деякі відомості з історії судочинства на території України. -Основні принципи та засади судочинства. -Оскарження судового рішення. Апеляційний суд. -Суд присяжних. -Суддівське самоврядування. - Органи юстиції та їх участь в організації діяльності судів. - Судово-правова реформа в Україні. та ін.

Правовая природа, роль и обязательность актов Конституционного суда Украины

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 47,85 КБ
 • добавлен 12 января 2016 г.
ОНУ, Одесса 2012, 29 стр. Конституционный суд Украины, его роль, значение. Виды актов Конституционного суда Украины, их природа, роль.

Правове регулювання нормотворчої діяльності органів виконавчої влади

Реферат
 • формат doc
 • размер 28,22 КБ
 • добавлен 01 августа 2010 г.
Всего 10 стор. Правові джерела нормотворчої діяльності ОВВ Система нормативних актів у сфері виконавчої влади. Необхідність законодавчого регулювання нормотворчості Поняття нормативно-правового акта Поняття нормативно-правового акта у проекті закону Поняття нормативно-правового акта у чинному законодавстві. Нормотворчий процес у сфері виконавчої влади Нормотворча діяльність Кабінету Міністрів України Нормотворча діяльність центральних органів в...

Правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (2011)

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 31,69 КБ
 • добавлен 16 ноября 2011 г.
Міжрегіональна академія управління персоналом, 2011 рік, 3 розділи, 19 сторінок. Зміст: Вступ Уповноважений з прав людини в механізмі забезпечення прав особи Історія розвитку та загальна характеристика інституту омбудсмена в різних країнах світу Інститут омбудсмена на сучасному етапі Конституційно-правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Специфіка правового статусу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Україні...

Предмет і метод регулювання конституційного права

Презентация
 • формат ppt
 • размер 209,50 КБ
 • добавлен 04 января 2011 г.
Конституційне право як галузь права, законодавства, науки. Метод і режим регулювання конституційних відносин. Конституція України – властивості, риси, функції. Класифікація конституцій: за формою організації

Президент у механізмі здійснення державної влади

Реферат
 • формат doc
 • размер 23,92 КБ
 • добавлен 23 августа 2010 г.
Всего 12 стор. Президент є главою держави в країнах із республіканською формою правління. Він є носієм верховної державної влади і вищим представником держави у її відносинах із іншими країнами. В Україні пост Президента було введено через рік після прийняття Декларації про державний суверенітет і майже незабаром після схвалення Верховною Радою Концепції нової Конституції України. За Законом Про заснування поста Президента Української РСР і внес...

Принцип розподілу державної влади та його реалізація в Конституції України

Курсовая работа
 • формат rtf
 • размер 30,86 КБ
 • добавлен 26 июня 2010 г.
Конституційне право України, 2010 рік; 21 сторінка; виконувала самостійно Принцип розподілу влад у конституційному праві зарубіжних країн Нормативне закріплення та форми прояву принципу розподілу влади в Україні

Проблеми конституційного транзиту в Україні

Реферат
 • формат pdf
 • размер 379,97 КБ
 • добавлен 22 сентября 2011 г.
У доповіді проаналізовано передумови та чинники еволюції конституційних моделей в Україні, виявлено їхні недоліки за редакцією Конституції 2004 і 1996 рр. На основі проведеного аналізу авторами визначено концептуальні засади майбутнього конституційного транзиту та етапність його реалізації.

Проект коаліційної угоди депутатських фракцій ВР України 8-го скликання 2014

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 862,30 КБ
 • добавлен 10 ноября 2014 г.
Опублікована відкритій громадськості - 21.11.2014. Кількість сторінок - 73. Автори: депутати політичних партій «Народний фронт», Партія «Блок Петра Порошенка», «Об’єднання «Самопоміч»», Радикальна партія Олега Ляшка, Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина». Коротка мета: Документ містить ряд реформ направлених на захист суверенітету і територіальної цілісності України, проведення реформ у співпраці з іншими гілками влади заради підвищення добробут...

Резніченко С.В. Договір як джерело конституційного права України

Дисертация
 • формат doc
 • размер 21,68 КБ
 • добавлен 26 октября 2014 г.
Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.02 / С.В. Резніченко; Одес. держ. юрид. акад. — О., 1999. — 19 с. Досліджуються процеси та правові підстави становлення й використання договору як джерела конституційного права України. Відзначається, що в сучасних умовах розбудови української держави договірна форма взаємовідносин суб'єктів конституційного права не тільки може та має стати оптимальною формою вирішення суперечливих ситуацій, що виникають у пр...

Реферат - Кабінет Міністрів України як вищий орган виконавчої влади

Реферат
 • формат doc
 • размер 58.97 КБ
 • добавлен 17 ноября 2010 г.
Місце та роль Кабінету Міністрів України в системі органів виконавчої влади Склад та порядок формування Повноваження Кабінету Міністрів України Акти Кабінету Міністрів України

Реферат - Конституцiйнi права та обов'язки громадян України

Реферат
 • формат doc
 • размер 94.5 КБ
 • добавлен 10 декабря 2010 г.
Тлумачення деяких термiнiв. Особистi права громадян. Полiтичнi права. Економiчнi права. Соцiальнi права. Екологiчнi права. Культурнi права. Конституцiйнi гарантiї прав громадян. Обов'язки громадян.

Реферат - Місцеве самоврядування, його органи та управління

Реферат
 • формат doc
 • размер 34.14 КБ
 • добавлен 17 ноября 2010 г.
Теорії, концепції та риси місцевого самоврядування Місцеве самоврядування в Україні Органи та управління місцевого самоврядування

Реферат - Повноваження Верховної Ради

Реферат
 • формат doc
 • размер 113 КБ
 • добавлен 17 ноября 2010 г.
Стан парлементаризму Парламент – Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади України Повноваження Верховної Ради Функції Верховної Ради

Реферат - Правова регламентація організації та діяльності судових органів України

Реферат
 • формат doc
 • размер 106 КБ
 • добавлен 11 декабря 2010 г.
Правова регламентація організації та діяльності судових органів України. Деякі відомості з історії судочинства на території України. Основні принципи та засади судочинства. Верховний суд. Військові суди. Конституційний суд. Арбітражні суди. Третейські суди. Оскарження судового рішення. Апеляційний суд. Суд присяжних. Суддівське самоврядування. Органи юстиції та їх участь в організації діяльності судів. Судово-правова реформа в Україні.

Рибак В.В. Депутат в українському парламенті (науково-практичний посібник)

 • формат pdf
 • размер 1,20 МБ
 • добавлен 13 марта 2013 г.
К.: Парламентське видавництво, 2013. - 260 с. ISBN 978-966-611-876-2. У посібнику розглядаються статус, структура та функції Верховної Ради України, повноваження та напрями діяльності народного депутата України. Привертається увага до питань подальшої демократизації діяльності єдиного органу законодавчої влади, забезпечення прозорості та відкритості його роботи, розширення можливостей для участі громадян у законодавчому процесі. Посібник розрахов...

Розумний М.М. та ін. Інституційно-правові проблеми організації державної влади в Україні

 • формат pdf
 • размер 409,25 КБ
 • добавлен 28 декабря 2012 г.
Аналітична доповідь К.: НІСД, 2012. - 34 с. Аналізуються інституційно-правові проблеми створення збалансованої та ефективної системи державного управління, що забезпечуватиме стабільний демократичний розвиток України та консолідуватиме українську націю.

Рудик П.А. Коментар до конституційних змін

 • формат pdf
 • размер 820,76 КБ
 • добавлен 22 декабря 2015 г.
Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 304 с. З позицій сучасного конституціоналізму, досягнень конституційного права України та зарубіжних країн розкривається зміст конституційних положень про внесення змін до Основного Закону держави, процес спроби внесення таких змін за період після прийняття Конституції України в 1996 р. дотепер. Центральне місце в навчальному посібнику відводиться аналізу з...

Рябець М.М. та ін. Вибори і референдуми в Україні: проблеми теорії і практики

 • формат doc
 • размер 295,56 КБ
 • добавлен 19 августа 2012 г.
К.: Центральна виборча комісія, 2001.- 360с. Передмова. Актуальні проблеми становлення і вдосконалення виборчого законодавства в Україні за роки незалежності Еволюція виборчих систем в Україні: досвід, проблеми та перспективи розвитку Прозорість виборчого процесу як важливий фактор чесних виборів Політичні партії України: політологічний контекст. Політичні партії в Україні та виборчий процес Політичні партії, виборчі блоки партій, їх правова кул...

Савчин М.В. Конституційне право України

 • формат pdf
 • размер 2,25 МБ
 • добавлен 22 апреля 2013 г.
Підручник / відп. ред. проф., д.ю.н. М.О. Баймуратов. – К. : Правова єдність, 2009. – 1008 с Список скорочень Вступ Поняття та зміст конституційного права України Місце конституційного права у національній правовій системі Конституційне право України як наука Методологія науки конституційного права Предмет та система галузі конституційного права України Конституційні правовідносини Конституційна відповідальність Джерела конституційного права Укра...

Савчин М.В. Конституціоналізм і природа конституції

 • формат pdf
 • размер 2,16 МБ
 • добавлен 25 декабря 2013 г.
Монографія. – Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2009. – 372 с. Монографія присвячена конституціоналізму як правовому феномену, який обумовлює природу конституції як систему соціальних цінностей і визначає її нормативну природу та як легітимований суспільний порядок. Проведено компаративний аналіз основних різновидів конституціоналізму та розкрито у цьому контексті зміст конституційної традиції України. Проведено аналіз системи конституційних цінност...

Савчин М.В., Федоренко В.Л. (ред-ри) Конституційна конфліктологія (конституційні механізми подолання політичних криз)

 • формат pdf
 • размер 533,79 КБ
 • добавлен 07 сентября 2015 г.
посібник. - К.: Ін-т громадян. сусп-ва, 2008. - 188 с. У посібнику розглянуто конституційно-правові механізми участі народу та Президента України в подоланні політичної кризи. Розкрито правовий статус народу України, повноваження та природу правових актів глави держави в умовах подолання політичних криз, систему підзвітності і підконтрольності владних інститутів через механізм дострокових парламентських виборів. До всіх тем подано практикум. Для...

Селіванов А.О. Верховенство права в Конституційному правосудді: Аналіз конституційної юрисдикції

 • формат doc
 • размер 217,42 КБ
 • добавлен 10 августа 2012 г.
К.; Х.: Акад. прав. наук України, 2006 Вступ Конституційне правосудця в Україні: аналіз конституційної юрисдикції Державна влада і статус Конституційного Суду України в системі органів держави Загальнообов'язковий офіційний характер І остаточність рішень Конституційного Суду України Офіційне тлумачення Конституції та законів України - виключне повноваження Конституційного Суду України Верховенство права - визначальний критерій висновків і правови...

Семенов В.С., Прагнюк О.Я. Міжнародно-правові аспекти Конституції України

 • формат doc
 • размер 175,41 КБ
 • добавлен 01 сентября 2012 г.
К.: Iн Юре, 1997.— 32 с У брошурі в світлі нової Конституції України розглядаються питання формування ефективного правового механізму реалізації зовнішньополітичної функції держави, створення сучасної системи застосування міжнародного права у національному праві, аналізується механізм забезпечення прав людини, правовий статус іноземців. Для наукових працівників, викладачів і студентів вузів, широкого кола читачів.

Семчик В.I. Право власності за Конституцією України

 • формат doc
 • размер 171,25 КБ
 • добавлен 30 августа 2012 г.
К.: Ін Юре, 1997.— 36 с У брошурі викладені загальні положення, поняття права власності і правомочності власника, дани класифікація і характеристика суб'єктів, об'єктів і форм права власності, зміст права власності, основні засади речевого і зобов'язального права, майнових правовідносин, конституційного забезпечення захисту всіх форм власності, юридичної відповідальності за порушення права власності і майнових прав. Розрахована на наукових і прак...

Система конституційних прав і свобод людини і громадянина

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 30,34 КБ
 • добавлен 30 августа 2013 г.
Харьковский университет "Юридическая академия им. Я. Мудрого", 2012, 7 стр.(шрифт 9) Поняття, зміст та загальна характеристика основних прав та свобод людини і громадянина Класифікація конституційних прав та свобод людини і громадянина Конституційно-правовий механізм забезпечення реалізації прав та свобод людини і громадянина Основні тенденції розвитку та конституційно-правового регулювання прав і свобод людини в Україні на сучасному етапі

Скрипнюк О. Права та свободи людини в конституційній системі України

Статья
 • формат pdf
 • размер 89,06 КБ
 • добавлен 26 марта 2014 г.
Наукова стаття Публічне право № 4 (2011).- С. 6-14 Статтю присвячено аналізові теоретико-методологічних, правотворчих і правозастосовних аспектів конституційних прав і свобод людини в конституційній системі України; їх відповідності європейським та світовим нормам. Пропонуються способи, напрями й засоби вдосконалення гарантій прав і свобод людини в Україні. Ключові слова: права та свободи людини, класифікація прав і свобод, конституційна система,...

Скупінський О.В. Конституційно-правові засади економічної системи України

Дисертация
 • формат doc
 • размер 37,93 КБ
 • добавлен 17 июня 2014 г.
Автореф. дис. . канд. юрид. наук : 12.00.02 / О. В. Скупінський ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2011. — 20 с. Мета даної роботи полягає у тому, щоб з’ясувати роль й значення конституційно-правових норм у формуванні й розвиткові економічних відносин, сформувати цілісну концепцію конституційно-правових засад регулювання економічної системи України.

Совгиря О.В. Конституційне право (повний курс)

 • формат doc
 • размер 389,52 КБ
 • добавлен 07 апреля 2016 г.
Совгиря О.В. 2012. 346 стор. Навчальний посібник може бути використаний як безпосередні," студентами у навчальному процесі, так і аспірантами та викладачами юридичних і гуманітарних вузів та факультетів, науковцями, народними депутатами України та депутатами місцевих рад, службовцями представницьких та виконавчих органів влади, активістами політичних партій та інших об'єднань громадян, а також усіма, для кого с цікавим їй і вчення конституційного...

Совгиря О.В. Конституційно-процесуальне право України

 • формат doc
 • размер 704,13 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2010. — 536 с. Предмет, джерела та система конституційно-процесуального права України. Предмет, метод та принципи конституційно-процесуального права. Система конституційно-процесуального права. Конституційно-процесуальне право як наука та навчальна дисципліна. Джерела конституційно-процесуального права. Організація роботи Верховної Ради України. Правове регулювання організації роботи Верховної Ради України. Поряд...

Сорока С.В. Механізми взаємодії вищих органів державної влади України в процесі реалізації управлінських функцій

Дисертация
 • формат doc
 • размер 100,74 КБ
 • добавлен 27 июля 2014 г.
Рукопис. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. – Чорноморський державний університет імені Петра Могили. – Миколаїв, 2013. Дисертацію присвячено науковому обґрунтуванню теоретичних і методологічних засад, розробці практичних рекомендацій щодо вдосконалення механізмів взаємодії уряду і парламенту в процесі реалізації функцій державного...

Справочник - Ефективна організація роботи громадської ради: методичні рекомендації

Практикум
 • формат pdf
 • размер 777,38 КБ
 • добавлен 09 октября 2011 г.
К., 2011, 48 с. Вступ Організація роботи громадської ради Співпраця з органом виконавчої влади: основні принципи Інструменти роботи громадської ради Громадський контроль Громадська експертиза Громадська антикорупційна експертиза Взаємодія громадської ради із ЗМІ та інститутами громадянського суспільства Інструменти взаємодії із медіа Співпраця з інститутами громадянського суспільства Словник активіста громадської ради Список використаних...

Стецюк П.Б. Основи теорії конституції та конституціоналізму. Частина перша

 • формат pdf
 • размер 80,81 МБ
 • добавлен 21 ноября 2014 г.
Посібник для студентів. Львів: Астролябія, 2003. — 232 с. Посібник укладено і видано в рамках Програми партнерства університетів «Орегон-Львів» на матеріалі вибраних лекцій зі спецкурсів «Основи теорії конституції», «Вступ до сучасного конституціоналізму», «Конституційна юстиція», які автор читає упродовж останніх років у Львівському національному університеті імені Івана Франка. У посібнику акцентовано увагу на умовах та причинах виникнення перш...

Судебная власть республики Украина

Презентация
 • формат ppt
 • размер 10,66 МБ
 • добавлен 10 марта 2016 г.
БФ РАНХ и ГС, Брянск 2015 г., 16 слайдов. Нормативное закрепление Основные принципы судопроизводства Конституционный суд Суды общей юрисдикции Специализированные суды Верховный Суд Украины Полномочия Верховного Суда Украины Высший совет юстиции Нормативная база презентации

Суржинський М.І. Громадянство України як конституційно-правовий інститут

Дисертация
 • формат doc
 • размер 35,88 КБ
 • добавлен 05 сентября 2011 г.
Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.02 [Електронний ресурс] / М.І. Суржинський; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. — К., 2009. — 20 с. — укp. Комплексно досліджено громадянство України як конституційно-правовий інститут, а також питання розвитку теоретичних і практичних проблем громадянства України. Розкрито суть поняття "громадянство", розглянуто його зміст і форми. Здійснено класифікацію принципів інституту громадянства в У...

Сухонос В.В. Інститут глави держави в конституційному праві

 • формат pdf
 • размер 25,15 МБ
 • добавлен 03 мая 2012 г.
Монографія. – Суми ДВНЗ УАБС НБУ, 2011. – 339 с. У монографії досліджується інститут глави держави, зокрема історія становлення і розвитку цього інституту у світі і в Україні. Статус глави держави аналізується крізь призму єдності його структурної, функціональної та організаційної складової. Значна увага приділяється впливу на інститут глави держави форми держави та її елементів. Монографія розрахована на науковців, викладачів та студентів, а та...

Сухонос В.В. Динаміка сучасного державно-політичного режиму в Україні: антиномія демократизму і авторитаризму

 • формат pdf
 • размер 1002,61 КБ
 • добавлен 11 февраля 2015 г.
Монографія. - Суми: ВДТ «Університетська книга», 2003. - 336 с. У книзі досліджується динаміка сучасного державно-політичного режиму в Україні та його антиномії - демократизм і авторитаризм. Аналізується сутність, виміри і типологія авторитарного режиму, висвітлюються витоки та сучасні проблеми державних режимів України та Росії. Досліджується демократичний потенціал сучасної України через аналіз конституційно-правових засад становлення демократи...

Сучасний конституційний процес в Україні

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 58,31 КБ
 • добавлен 24 декабря 2013 г.
ДДУВС, 2013 рік, 18 сторінок, заочне відділення. Дисципліна - Конституційне право України Зміст: Розвиток конституційного процесу: історичні передумови розвитку конституційного процесу в Україні; конституційний процес часів Національної революції; конституційний процес у Західноукраїнській Народній Республіці; конституційний процес в Радянській Україні. Сучасний конституційний процес в Україні: перший період (1990 – 1996); другий період (1996 – 2...

Сучасний конституціоналізм: досвід нових демократій

Статья
 • формат pdf
 • размер 8,03 МБ
 • добавлен 23 ноября 2015 г.
Матеріали першого засідання Українсько-польського клубу конституціоналістів. Грудень, 2006 / За ред. В.Шаповала, В.Скшидло, П.Стецюка. - Київ-Львів: Юриспруденція, 2008. - 140 с. Володимир Шаповал Питання теорії конституції у реаліях сучасної України Вєслав Скшидло Актуальні конституційні проблеми у Польщі Віктор Колісник Подальше удосконалення конституційного регулювання в Україні: продовження конституційної реформи чи ухвалення нової конституці...

Сушинський О.І. Кабінет Міністрів України: статус та організація діяльності

 • формат pdf
 • размер 11,20 МБ
 • добавлен 29 августа 2013 г.
Навчальний посібник Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2004. - 76с. Подано систематизований навчальний матеріал з метою формування необхідних фахівцям умінь і навиків за тематикою стагусу та організації діяльності Кабінету Міністрів України. Дпя працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, викладачів, слухачів і студентів спеціальностей державне управління, державна служба, а також юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Тацій В.Я (ред.) Конституція України. Науково-практичний коментар

 • формат pdf
 • размер 3,90 МБ
 • добавлен 09 октября 2013 г.
Редкол.: Петришин О. В. (відп. секретар), Барабаш Ю. Г. та ін. — Національна академія правових наук України. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2011. – 1128 с. — ISBN 978-966-458-243-5 Науково-практичний коментар Конституції України підготовлено на основі сучасних досягнень юриспруденції, новітніх державно-правових доктрин з урахуванням практики Конституційного Суду України, Європейського суду з прав людини та 15-річного досвіду застосу...

Тацій В.Я (ред.) Конституція України. Науково-практичний коментар

 • формат doc
 • размер 581,51 КБ
 • добавлен 17 марта 2014 г.
Х.: Право, 2003. Преамбула. Загальні засади. Права, свободи та обов'язки людини і громадянина. Вибори. Референдум. Верховна Рада України. Президент України. Кабінет Міністрів України. Інші органи виконавчої влади. Прокуратура. Правосуддя. Територіальний устрій України. Автономна Республіка Крим. Місцеве самоврядування. Конституційний Суд України. Внесення змін до Конституції України. Прикінцеві положення. Перехідні положення.

Тацій В.Я., Погорілко В.Ф., Тодика Ю.М. (ред.) Конституційне право України

 • формат doc
 • размер 425,21 КБ
 • добавлен 07 сентября 2012 г.
К.: Український центр правничих студії 1999. — 376 с. Це один із перших підручників з конституційного права України, підгс товлений на основі нової Конституції України з урахуванням досягнень вітчизняні і зарубіжної наукової конституційної думки і практики конституційного будії ництва. У ньому системно розглядаються основи теорії конституційного права конституціоналізму, загальні засади конституційного ладу України, конституційне правовий статус...

Тацій В.Я., Тодика Ю.М. та ін. Конституційно-правові засади становлення української державності

 • формат doc
 • размер 190,70 КБ
 • добавлен 12 августа 2012 г.
X.: Право, 2003. - 328 с. Вступ Становлення правової державності в Україні в аспектіконституціоналізму Теоретико-методологічні питання становлення української державності в трансформаційний період Розбудова соціальної, правової держави в Україні: сучасний стан і перспективи Становлення громадянського суспільства як передумова формування правової державності в Україні Права і свободи людини в умовах зміцнення та розвитку державності України (конс...

Тимощук В., Струц О. Взаємодія Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України в умовах конституційних змін

 • формат pdf
 • размер 184,86 КБ
 • добавлен 21 апреля 2014 г.
Київ, 2006. - 28 с. Це видання має своїм завданням у простій формі надати систематизовану інформацію про основні завдання Верховної Ради України, організацію її діяльності та взаємодію з Президентом України і Кабінетом Міністрів України. Матеріали підготовлені на основі Конституцій України зі змінами від 8 грудня 2004 року, а також Регламенту Верховної Ради України. Видання розраховане на новообраних народних депутатів України, працівників їх пат...

Тихий В.П. Конституційний Суд України

 • формат pdf
 • размер 4,30 МБ
 • добавлен 28 сентября 2013 г.
Науково-практичне видання. — К.: 2007. — 64 с. Розкриті положення про правову природу, завдання, по­рядок формування, структуру, повноваження, рішення і вис­новки Конституційного Суду України, його роль в захисті Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. Розраховано на усіх хто цікавиться проблемами зміцнен­ня демократичної, правової держави, забезпеченням прав і сво­бод людини і громадянина. Зміст Вступ Конституційний Суд Україн...

Тлумачення Конституції і законів України

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 42,02 КБ
 • добавлен 05 января 2014 г.
НУ ЮАУ им. Я. Мудрого, Украина, 2011 г., 38 стр. Дисциплина - Конституційне право України Зміст Вступ Поняття тлумачення правових актів Необхідність тлумачення Конституції України, його значення і цілі Види тлумачення Функції тлумачення Конституції України Принципи тлумачення Висновки Нормативні акти та література

Тодика Ю.Н. Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні

 • формат pdf
 • размер 34,79 МБ
 • добавлен 08 ноября 2014 г.
К.: Концерн "Видавничий дім ІнЮре", 2004.-368 с. У монографії аналізується юридична природа та ознаки основних прав і свобод людини і громадянина, їх специфіка, покоління прав людини, становлення і розвиток політико-правової думки щодо прав особи, розкриваються права особи в аспекті її соціальної свободи та відповідальності, проблеми формування правової держави і громадянського суспільства в Україні, дається поняття, структура, принципи, види пра...

Тодыка К.Н., Супрунюк Е.В. Конституция Украины - основа стабильности конституционного строя и реформирования общества

 • формат doc
 • размер 267,43 КБ
 • добавлен 07 мая 2010 г.
В монографии в соответствии с курсом конституционного права в юридических вузах рассматриваются основные проблемные вопросы: теория, сущность, свойства, функции и принципы Конституции, особенности процесса разработки и принятия Конституции Украины 1996 г. и развития конституционного процесса на современном этапе; понятие конституционного строя, конституционно-правовая ответственность; основные права и свободы человека и гражданина; правовой стату...

Тодыка Ю.Н. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в Украине

 • формат doc
 • размер 452,04 КБ
 • добавлен 01 февраля 2012 г.
К.: Концерн «Видавничий Дім "Ін Юре", 2001 - 368 с. В монографии анализируется юридическая природа и признаки основных прав и свобод человека и гражданина, их специфика, поколения прав человека, становление и развитие политико-правовой мысли относительно прав личности, раскрываются права личности в аспекте ее социальной свободы и ответственности, проблемы формирования правового государства и гражданского общества в Украине, дается понятие, структ...

Тодыка Ю.Н. Толкование Конституции и законов Украины: Теория и практика

 • формат doc
 • размер 334,31 КБ
 • добавлен 12 августа 2012 г.
X.: Факт, 2003.— 328 с. Введение Политико-правовые основы толкования Конституции и законов Украины Содержание и структура правотолковательной деятельности Способы толкования Конституции и законов Украины Теоретические аспекты интерпретационной деятельности Конституционного Суда Украины Практико-прикладные проблемы интерпретационной деятельности Конституционного Суда Украины Заключение Об авторе

Тодыка Ю.Н., Яворский В.Д. Выборы народных депутатов Украины: конституционно-правовой аспект

 • формат doc
 • размер 129,26 КБ
 • добавлен 14 августа 2012 г.
X.: Факт, 1998. — 176 с. Введение Выборы народных депутатов Украины в аспекте осуществления конституционной реформы Типы избирательных систем в мире. Избирательная система по выборам народных депутатов Украины Принципы участия граждан Украины в выборах Организация выборов народных депутатов Украины Списки избирателей Выдвижение и регистрация кандидатов в народные депутаты Украины Гарантии деятельности кандидатов в народные депутаты Украины Предв...

Треті Конституційні читання

Статья
 • формат pdf
 • размер 4,59 МБ
 • добавлен 01 июня 2015 г.
Збірка тез наукових доповідей і повідомлень міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів присвячена пам’яті академіка права Ю.М. Тодики / За заг. ред. проф. А.П. Гетьман. Нац. юрид. акад. України. – Харків: Права людини, 2010 р. — 492 с. У збір­ці містяться тези нау­ко­вих до­по­відей та по­відо­млень у­часників між­нар­о­дно­ї нау­ко­во­ї ко­нфер­енції мо­ло­дих у­чених, аспір­антів і сту­дентів пр­исвячено­ї пам’яті а...

Українська мова, її стан і статус в Україні та поза її межами

Реферат
 • формат doc
 • размер 31,07 КБ
 • добавлен 15 марта 2011 г.
Реферат: Одеса – 2010. 20 сторінок. 17 джерел. Правовий статус української мови в Україні. Стан української мови в сучасній Україні. Українська мова в діаспорі.

Условия и механизм обеспечения прав человека и гражданина в Украине

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 37,13 КБ
 • добавлен 08 июля 2012 г.
2010 г., Севастополь, 35 с. Дисциплина - Конституционное право оглавление введение гражданство украины основные права, свободы человека и гражданина понятие и общая характеристика прав и свобод человека и гражданина характеристика основных прав человека и гражданина в украине механизм обеспечения прав человека и гражданина в украине заключение список использованных источников

Устименко В.А., Джабраілов Р.А. и др. Конституційні засади економічної системи України

 • формат pdf
 • размер 1,09 МБ
 • добавлен 26 октября 2015 г.
Монографія / В.А. Устименко, Р.А. Джабраілов, В.М. Кампо, Р.О. Коваленко, М.В. Савчин / НАН України. Ін-т економіко-правових. досліджень. – Донецьк : ТОВ «Юго-Восток», 2011. – 258 с. У монографії розглянуто питання конституційно-правового регулювання економічної системи України. Визначено особливості побудови економічної системи держави на основі системи принципів правової держави. Розроблено пропозиції з вдосконалення конституційно-правового ре...

Філонов О.В., Субботін В.М., Пашутін В.В., Тодоров І.Я. Основи демократії. Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін

 • формат doc
 • размер 197,54 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Навч. посіб. / О.В. Філонов, В.М. Субботін, В.В. Пашутін, І.Я. Тодоров. — К.: Знання, 2006. — 215 с Це один із перших в Україні навчальних посібників, у якому розкриваються найважливіші принципи розбудови демократичного суспільства, показано взаємозв'язок процесів розвитку демократії із забезпеченням прав і свобод людини та громадянина. Висвітлюються ті аспекти демократії, які в сучасних умовах є проблемними у сфері державного будівництва та рефо...

Федоров М.П. Конституційне право

Практикум
 • формат pdf
 • размер 561,14 КБ
 • добавлен 24 января 2012 г.
Навчально-методичні матеріали для студентів спеціальності 6.060100 – правознавство юридичного інституту. – Тернопіль: Економічна думка, 2005 с. Конституційне право України є провідною галуззю в правовій системі нашої держави, що закріплює основні принципи організації публічної влади та її взаємовідносини з людиною й інститутами громадянського суспільства. Для ґрунтовного засвоєння навчального курсу Конституційне право України студентам і слухачам...

Фрицький О.Ф. Конституційне право України

 • формат doc
 • размер 502,26 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Підручник. — К: Юрінком Інтер, 2002. - 536 с. Для студентів, аспірантів, викладачів і науковців юридичних та гуманітарних вищих навчальних закладів. У підручнику розглядаються особливості конституційного права України як галузі національного права, науки та навчальної дисципліни; Конституція України як Основний Закон держави, загальні засади конституційного ладу; конституційно-правовий статус людини і громадянина; форми народного волевиявлення; к...

Функції Української держави

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 63,01 КБ
 • добавлен 28 февраля 2013 г.
ЗЮІ ДДУМВС м. Запоріжжя. 2011 45 сторінок Дисциплина - Конституційне право України Вступ Теорія функцій держави Сутність, ознаки і еволюція функцій держави Класифікація функцій держави Загальні характеристики функцій держави. Внутрішні функції Української держави Зовнішні функції Української держави. Реалізація основних функцій України на сучасному етапі.

Футей Б. Становлення правової держави в Україні: 1991-2005

 • формат pdf
 • размер 18,91 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
2-е вид., допов. і перероб. — К.: Юрінком Інтер, 2005 . — 352 с. Вміщені у книжці доповіді, виступи, окремі статті автора присвячені концептуальним правовим проблемам становлення Украї­нської держави, в тому числі таким, як творення вільних і справедли­вих президентських, парламентських та місцевих виборів, реформа та функціонування судової системи, дотримання прав людини тощо. Розрахована на політиків, фахівців у галузі права, студентів, вик­лад...

Хілтон Д.Г. Футей Б. Тихий В.П. Конституційне судочинство. Американський та український досвід

 • формат doc
 • размер 82,31 КБ
 • добавлен 21 августа 2012 г.
Київ: Інституту громадянського суспільства, 1999 Конституція США. Білль про права. Судовий захист прав громадян Концепція і практика офіційного тлумачення Конституції та законів України Правова процедура як елемент забезпечення конституційних прав громадян у США Вирішення питань прав особи на конституційному рівні у Сполучених Штатах: аналіз окремих справ Звернення громадян до Конституційного Суду як новий спосіб захисту своїх прав і свобод: дос...

Цимбалістий Т.О. Конституційна юстиція

 • формат pdf
 • размер 1,31 МБ
 • добавлен 18 октября 2011 г.
Тернопіль, 2007, - 234 с. Зміст Правова охорона конституції Правова природа органу конституційної юрисдикції Організаційно-правові питання діяльності Статус судді Конституційного Суду України. Функції Конституційного Суду України Конституційне провадження. Акти Конституційного Суду України

Цимбалістий Т.О. Конституційна юстиція в Україні

 • формат pdf
 • размер 769,25 КБ
 • добавлен 26 ноября 2011 г.
Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 200 с. Навчальний посібник присвячений дослідженню правових засад функціонування в Україні інституту конституційної юстиції, що представлений діяльністю Конституційного Суду України - єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні, завданням якого є гарантування верховенства Конституції України як Основного Закону держави на всій території України. У навчальному посібнику визначено...

Чорноус О.В. Деякі аспекти права іноземців на звернення до державних органів України

Статья
 • формат pdf
 • размер 474,58 КБ
 • добавлен 27 июля 2015 г.
Опубликована в Юридичний журнал. - 2008. - № 6. – С. 42-44. Іноземці, як суб’єкти конституційних правовідносин, у правах є рівними з громадянами України за певними винятками, встановленими чинним законодавством. Згідно з частиною 1 статті 22 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", іноземці мають право на звернення до суду та до інших державних органів для захисту їх особистих, майнових та інших прав. З огляду на ц...

Шевчук С. Основи конституційної юриспруденції

 • формат doc
 • размер 334,38 КБ
 • добавлен 04 сентября 2012 г.
Навчальний посібник Харків: Консум, 2002.— 296 с. Зміст: Передмова До нової парадигми конституційного права в Україні Теорія правового позитивізму та її співвідношення з конституційним правом Природне право та його застосування у процесі здійснення правосуддя Природне право як правова підстава для визначення чинності позитивного права Принцип справедливості як критерій конституційності державних правових актів: концепція належної правової проце...

Шевчук С. Основи конституційної юриспруденції

 • формат pdf
 • размер 68,66 МБ
 • добавлен 25 ноября 2013 г.
Навчальний посібник. Харків: Консум, 2002.— 296 с. Зміст. Передмова. До нової парадигми конституційного права в Україні. Теорія правового позитивізму та її співвідношення з конституційним правом. Природне право та його застосування у процесі здійснення правосуддя. Природне право як правова підстава для визначення чинності позитивного права. Принцип справедливості як критерій конституційності державних правових актів: . концепція належної правової...

Шемшученко Ю.С., Мурашин Г.О. Конституційний Суд України

 • формат doc
 • размер 162,38 КБ
 • добавлен 15 августа 2012 г.
К.: Ін Юре, 1997.—24 с Дещо з історії Завдання, принципи діяльності і структура Конституційного Суду України Повноваження Конституційного Суду України Конституційне провадження Примітки

Шляхи підвищення ефективності виконання рішень Конституційного Суду України

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 39,12 КБ
 • добавлен 15 мая 2011 г.
Об'єм 35 сторінок з посиланням на використані джерела. Курс - "Конституційно-процесуальне право". У роботі висвітлено процедуру прийняття та оприлюднення рішень КСУ, забезпечення виконання його рішень і висновків, проблеми реалізації та виконання рішень Конституційного Суду України, а також шляхи підвищення ефективності рішень Конституційного Суду України.

Шпаргалка - Конституційне право України

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 100,71 КБ
 • добавлен 27 февраля 2010 г.
Відповіді на 97 запитаннь до іспиту, Львівський національний університет імені Івана Франка, другий семестр, видруковувати по 16 сторінок на аркуш Перелік питань Акти Конституційного Суду У. як джерела конституційного права Гарантії місцевого самоврядування Голова обласної ради: формування, повноваження і припинення повноважень Голова районної ради (формування, повноваження, припинення повноважень) Громадянство як необхідний атрибут держави Джере...

Шпаргалка - Конституційне право України

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 168,47 КБ
 • добавлен 30 ноября 2011 г.
Шпори для екзамену у Л.В. Міхневич (КНЕУ) Перелік питань, що виносяться на екзамен з дисципліни Конституційне право України Конституційне право – провідна галузь права України. Конституційне право як галузь права, юридична наука та навчальна дисципліна. Співвідношення понять «конституційне право» та «державне право». Поняття і предмет конституційного права України. Роль конституційного права України в системі права України. Метод конституційно-пр...

Шпаргалка - Конституційне право України

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 86,50 КБ
 • добавлен 01 марта 2012 г.
Екзамен КНУ ім. Т.Г. Шевченка, Київ\Україна, Шукліна Н.Г. 2011 Поняття та ознаки КП як галузі національного права України Предмет КП як галузі права України Метод правового регулювання в конституційному праві Роль і місце КП в національній системі права Система КПУ поняття та складові елементи Норми КПУ: поняття, особливості, класифікація Конституційно-правові інститути Суб'єкти конституційно-правових відносин Об'єкти конституційно-правових відн...

Шпаргалка - Конституційне право України

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 149,28 КБ
 • добавлен 05 октября 2012 г.
ЛНУ им. Тараса Шевченка, Луганск, Украина, 2012, 13 стр. Информация уже оформлена в виде шпаргалок на украинском языке Конституційне право як провідна галузь національного законодавства Предмет і метод конституційного права Конституційно-правові норми Джерела конституційного права Конституція – основний закон держави Поняття конституції Функції Конституції Конституційний процес в Україні Загальна характеристика Конституції України Поняття консти...

Шпаргалка - Конституційне право України. Модуль 1

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 52,17 КБ
 • добавлен 22 ноября 2011 г.
Шпори на конституційне право (модуль 1) КНЕУ, викл. Міхневич Л.В. Конституційне право України –провідна галузь системи права України. Конституційне право, як галузь права, наука і навчальна дисципліна. Предмет регулювання галузі конституційного права. Методи регулювання суспільних відносин у конституційному праві. Поняття системи конституційного права. Норми і принципи конституційного права, їх особливості та види. Види інститутів конституційного...

Шпаргалка - Конституційно-процесуальне право України

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 108,47 КБ
 • добавлен 10 марта 2011 г.
Відповіді на 86 запитаннь до іспиту, другий курс, третій семестр, Львівський національний університет імені Івана Франка, видруковувати по 16 сторінок на аркуш. Перелік питань. Державотворчий процес в Україні: поняття стадії, етапи, принципи, вимоги. Конституційно-процесуальні основи реалізації політичних прав і свобод громадян України. Забезпечення гарантій діяльності кандидата у президенти України. Зв'язок конституційно-процесуального права з к...

Шпаргалка - Конституционное право Украины

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 113,46 КБ
 • добавлен 03 ноября 2010 г.
Понятие и предмет конституционного права Украины Сущность и содержание конституционно-правовых отношений Особенности конституционно-правовых норм. Их виды и структура Система конституционного права Украины Источники конституционного права Украины: понятия и виды. Система источников конституционного права Украины Теоретические основы Конституции: понятие, сущность, функции Объект конституционного регулирования Понятие и сущность конституци...

Шпаргалка - Конституционное право Украины

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 147,74 КБ
 • добавлен 14 марта 2011 г.
60 ответов на экзаменационные вопросы по конституционному праву Украины: Суверенитет государства. Народный, национальный, государственный. Государственная территория: понятие и состав. Поняття виборчого процесу. Конституционный суд, его назначение, порядок формирования, состав и полномочия и др.

Шпора з Конституційного права України

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 142,05 КБ
 • добавлен 03 января 2014 г.
ІСПИТ Львів, 2013 Інститут післядипломної освіти ЛНУ ім. І.Франка Акти Конституційного Суду України. Виборча система в Україні. Виборча система в Україні. Гарантії місцевого самоврядування Глава держави – особа, яка здійснює функції вищої публічної влади Державно-правові ознаки суверенітету України. Загальна характеристика юридичних властивостей конституції. Засада політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності Інститут представника Пр...

Шумак І.О. Громадянські права і свободи людини за Конституцією України

Дисертация
 • формат doc
 • размер 17,00 КБ
 • добавлен 03 октября 2014 г.
Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.02 / І.О. Шумак; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 16с. Розглянуто питання щодо пріоритетної групи конституційних прав і свобод людини в Україні. Висвітлено їх еволюцію, поняття, ознаки, принципи, класифікацію, співвідношення з іншими конституційними правами та свободами, нормативно-правові та організаційні гарантії. Визначено систему змішаних та громадянських прав і свобод (право на життя, свобод...

Яковлєв А.А. Конституційний Суд України і його роль у конституційному процесі: досвід доби незалежності

Статья
 • формат pdf
 • размер 417,57 КБ
 • добавлен 15 января 2017 г.
Стаття. — Вісник Національної академії правових наук України. — 2016. — № 2 (85) У статті досліджено значення Конституційного Суду України в процесі конституційної модернізації в сучасній Україні. Автор аналізує стан та перспективи розвитку конституційного судочинства в Україні, визначає ключові проблеми, з якими стикається Конституційний Суд у ході своєї діяльності. Особливу увагу приділено характеристиці ролі Конституційного Суду у забезпеченні...

Євграфов П.Б. Конституція України: коментар змін (2004-2007). Теоретичні та практичні аспекти

 • формат pdf
 • размер 70,62 МБ
 • добавлен 18 мая 2014 г.
Науково-практич­ний посібник. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2007. - 204 с. У виданні висвітлено проблемні питання розвитку вітчизняного конституціоналізму в сучасний період, зо­крема особливості ухвалення нової Конституції України, законопроектів про внесення змін до неї. Викладено доктринальне тлумачення положень розділу XIII "Внесення змін до Конституції України", а також Закону України "Про внесення змін до Конститу...

Єловських У.О. Конституційне Право України

Практикум
 • формат pdf
 • размер 1005,41 КБ
 • добавлен 11 марта 2014 г.
Навч.-метод. посіб. для студ. ден. форми навч. усіх спец. ун-ту, Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – 183 с. Навчально-методичний посібник охоплює змістовні модулі, передбачені навчальною програмою. Містить стислий конспект лекцій, плани практичних занять, теми для самостійного опрацювання студентами, питання, правові задачі та тести для підготовки до модульних робіт, список літератури, рекомендованої для роботи. Посібник буд...

Єрмолін В.П. Конституційні засади виконавчої влади в Україні (проблеми теорії і практики)

Дисертация
 • формат doc
 • размер 168,83 КБ
 • добавлен 11 января 2012 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. - Київ, 2002. - 200 с. Вступ Актуальні теоретичні проблеми виконавчої влади Поняття і сутність виконавчої влади в контексті теорії "розподілу влад" (поділу влади) Виконавча влада і форми державного правління Розвиток конституційних засад виконавчої влади в Україні Історико-правові аспекти становлення конституційних засад виконавчої влади Сучасна еволюція конституційних засад вик...

Історична рестроспектива сучасного конституціоналізму

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 52,05 КБ
 • добавлен 09 ноября 2012 г.
2010 р. 45 стор. Дисципліна - Конституційне право України Поняття та загальна характеристика сучасного конституціоналізму Поняття сучасного конституціоналізму Загальна характеристика сучасного конституціоналізму Основні етапи становлення сучасного конституціоналізму Зародження конституціоналізму та його ідейні начала в стародавньому світі Ідеї конституціоналізму в середньовіччі Конституціоналізм в нові та новітні часи

Іщенко Т.Д., Демешкант Н.А. та ін. Збірник нормативно-правових документів з питань вищої освіти

 • формат pdf
 • размер 4,87 МБ
 • добавлен 23 июля 2011 г.
– К.: Аграрна освіта, 2006. – 365 с. Системно подано нормативно-правові документи, що стосуються вищої освіти України (закони України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, накази Міністерства освіти і науки України, положення, інструктивні листи та ін.) станом на 1 вересня 2006 р., які регулюють питання організації навчально-виховного процесу, умови праці педагогічних та науково-педагогічних працівників, процеси ліцен...