Похожие разделы

Абетка з захисту прав людини в Україні. Матеріали експертних круглих столів

 • формат pdf
 • размер 5,87 МБ
 • добавлен 26 января 2012 г.
Київ, "Дім Свободи України", 2005, 132 с. Економічні права в Україні. Право на освіту. Публікація стала першою в серії матеріалів круглих столів, які проводилися міжнародною громадською організацією Дім Свободи - Україна в рамках програми "Абетка з захисту прав людини в Україні", Що виконується за підтримки Національного Фонду Демократії (США).

Акти Верховної Ради України

Реферат
 • формат doc
 • размер 13,82 КБ
 • добавлен 08 октября 2010 г.
Порядок підготовки, обговорення, прийняття правових актів Верховною Радою України. Конституція – основний закон громадянського суспільства і держави. Закони та їх види.

Антощук Л., Нечипоренко Л. та ін. Слухання у Комітетах Верховної Ради України. Практичний посібник

 • формат pdf
 • размер 747,66 КБ
 • добавлен 13 ноября 2011 г.
Практичний посібник.- Київ, 2007. Цей посібник описує організаційні аспекти проведення слухань у комітетах Верховної Ради України. Складається з 5 частин. У 1 частині подається загальна інформація про слухання в комітетах. 2 частина містить детальний опис етапів організації та проведення таких слухань. Окремий розділ цієї частини стосується правил проведення слухань. 3 частина дає уявлення про те, як інформація, пов'язана з організацією і проведе...

Багрій В.І. Конституція України: потрібна нова ідеологія правосуддя

 • формат pdf
 • размер 528,17 КБ
 • добавлен 03 октября 2012 г.
Дослідження. Портал "Ліга. net" (Ліга.Блоги., блог Володимира Багрія), 95 арк. Дослідження присвячене критиці рішення Конституційного Суду України № 20-рп/2010 від 30.09.2010 року у справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 року N 2222-ІV (справа про додержання процедури внесення змін до Конс...

Балакірєва Р.С. Конституційне право України

 • формат doc
 • размер 316,00 КБ
 • добавлен 14 августа 2012 г.
К. : Центр навч. літератури, 2003. — 210с. Конституційне право як наука Історичні передумови державотворення і розвитку конституційного процесу в Україні Загальні засади конституційного ладу України Конституційний статус особи. Класифікація прав і свобод людини і громадянина Вибори і референдум як форми безпосереднььої демократії Конституційний розподіл влади Верховна рада України Президент України Кабінет міністрів України Судова влада в Украї...

Бандурка О.М., Греченко В.А. Влада в Україні на зламі другого і третього тисячоліть

 • формат pdf
 • размер 21,32 МБ
 • добавлен 27 мая 2014 г.
Моно­графія.- Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000. - 304 с. В монографії, написаній доктором юридичних наук, народним депутатом України О.М Бандуркою та доктором історичних наук В.А. Треченком досліджується центральне питання політичної науки - феномен влади. Новизна даної роботи в тому, що проблема влади розглядається в трьох аспектах: політичному, юридичному та історич­ному. В книзі розглядаються питання становлення та розвитку вла дних стр...

Бандурка О.М., Древаль Ю.Д. Парламентаризм в Україні: становлення і розвиток

 • формат pdf
 • размер 12,49 МБ
 • добавлен 29 июня 2014 г.
Мо­нографія. - Харків: Ун-т внутр. справ, 1999. - 288 с. Серцевиною демократичного політико-правового устрою в усі часи був і залишається парламентаризм - і як принцип організації державного життя, і як реальний політико-правовий феномен, котрий відіграє уні­кальну роль у гармонійному поєднанні інтересів особистості і держави. Автори монографії роблять першу в Україні спробу комплексно розгля­нути цю проблему. У глибині й ґрунтовності, аналітич...

Банчук О., Демкова М. та ін. Рекомендації щодо законодавчого забезпечення конституційної, адміністративної та судової реформ

 • формат pdf
 • размер 496,16 КБ
 • добавлен 13 октября 2011 г.
Центр політико-правових реформ. – Київ, 2007. – 52с. Це видання підготовлене для сприяння проведенню конституційної, адміністративної та судової реформ з метою утвердження України як правової демократичної держави. У ньому пропонується експертне бачення сучасного стану реформування у зазначених сферах, окреслюються основні проблеми, які потребують вирішення у ході конституційної, адміністративної та судової реформ, а також можливі шляхи їх виріше...

Барабаш Г.Ю., Селіванов А.О. та ін. (ред.) Конституційна юрисдикція

 • формат pdf
 • размер 606,32 КБ
 • добавлен 10 сентября 2013 г.
Підручник. — Xарків: Право, 2012. — 168 с. Підручник підготовлено викладачами кафедри конституційного права України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» відповідно до програми навчального курсу, що викладається в університеті для слухачів магістратури. У підручнику розглянуто питання теорії конституційного судочинства, засади правоінтерпретаційної діяльності, конституційно-судового процесу, акти органів ко...

Барабаш Ю. Опыт конституционного реформирования в Украине: в поисках европейского идеала

Статья
 • формат pdf
 • размер 173,07 КБ
 • добавлен 02 апреля 2014 г.
Сравнительное конституционное обозрение.- 2014.- № 1.- С. 22-33 Статья описывает конституционно-правовое развитие Украины в период после распада СССР. Особое внимание уделено проблемам, связанным с принятием в 1996 году первой постсоветской конституции, а также конституци- онной реформе 2004 года и событиям, связанным с ее отменой в 2010 году. Наряду с хронологическим изложени- ем событий автор автор рассматривает фундаментальные вопросы конститу...

Барабаш Ю.Г. Державно-правові конфлікти в теорії та практиці конституційного права

 • формат pdf
 • размер 1,13 МБ
 • добавлен 02 августа 2013 г.
Монографія. - Х.: Право, 2008. - 220 с. У роботі розглядаються такі теоретичні засади державно-правової конфліктології, як поняття, сутність та ключові ознаки державно-правових конфліктів. Особлива увага приділяється конфліктологічному підходу в конституційно-правовому регулюванні. Аналізуються фактори, що впливають на стан та динаміку державно-правових конфліктів, серед яких: дискреційні повноваження, криза парламентаризму, конкуруюча компетенці...

Барабаш Ю.Г., Колісник В.П., Слінько Т.М. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни Конституційне право України

Практикум
 • формат pdf
 • размер 692,17 КБ
 • добавлен 20 сентября 2011 г.
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни Конституційне право України (відповідно до вимог ECTS) / Уклад.: Ю.Г. Барабаш, В.П. Колісник, Т.М. Слінько та ін. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2010. – 97 с. Вступ Загальний розрахунок годин лекцій, практичних занять, самостійної роботи Програма навчальної дисципліни Конституційне право України Плани практичних занять Самостійна робота студентів По...

Бедрій Р.Б. Громадянство України: конституційно-правові основи

Дисертация
 • формат doc
 • размер 33,63 КБ
 • добавлен 11 сентября 2011 г.
Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.02 [Електронний ресурс] / Р.Б. Бедрій; Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2005. — 16 с. — укp. Проведено комплексне дослідження теорії та практики реалізації інституту громадянства в Україні. З'ясовано суть і правову природу поняття громадянства. Розглянуто основні етапи процесу становлення та формування інституту громадянства незалежної України. Проаналізовано порядок набуття та припинення громадянства,...

Бедрій Р.Б. Конституційно-правові основи громадянства України

 • формат pdf
 • размер 8,81 МБ
 • добавлен 03 января 2015 г.
Монографія. – Львів: Львівський держ. ун-т внутрішніх справ, 2006. – 164 с. У монографії досліджуються теоретичні основи громадянства, становлення та розвиток інституту громадянства у незалежній Україні. Увагу приділено висвітленню важливих питань правового регулювання сучасного громадянства та практики застосування норм про громадянство в Україні. Зроблено спробу пошуку вирішення існуючих проблем в правовому регулюванні питань громадянства Укра...

Бесчастний В.М. Громадські об’єднання в Україні

 • формат doc
 • размер 290,35 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Навч. посіб. / [В.М.Бесчастний, О.В.Філонов, В.М.Субботін та ін.]; за ред. В.М.Бесчастного. — К.: Знання, 2007. — 415 c. У пропонованому посібнику з позицій права висвітлено створення та діяльність об’єднань в Україні, дані про напрями діяльності політичних партій, профспілок, молодіжних, жіночих, ветеранських організацій, козацьких формувань тощо. Відображено порядок створення недержавних організацій, прийому до них нових членів, умови припиненн...

Битяк Ю.П., Серьогіна С.Г., Бодрова І.І. Правове регулювання організації та діяльності апарату глави держави: зарубіжний та вітчизняний досвід

 • формат pdf
 • размер 735,00 КБ
 • добавлен 04 сентября 2013 г.
Х. : Оберіг, 2012. – 140 с. – (Серія «Наукові доповіді»; вип. 6). У науковій доповіді досліджуються правовий статус, порядок організації діяльності адміністрації Президента України, консультативних, дорадчих допоміжних органів і служб, що входять до апарату Президента України, зарубіжний досвід функціонування допоміжних органів при главі держави, містяться рекомендації щодо оптимізації правового регулювання діяльності апарату Президента України....

Боняк В.О., Завгородній В.А., Самотуга А.В., Філяніна Л.А. Конституційне право України

 • формат pdf
 • размер 1,49 МБ
 • добавлен 29 июня 2016 г.
навч. посібник для підгот. до іспиту за кредитно-модульною сист. навчання. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2013. – 296 с. У навчальному посібнику, котрий підготовлено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу, розкрито ключові питання кожної з тем навчальної дисципліни «Конституційне право України, компактно викладено основи теорії конституції, загальні засади конституційного ладу України,...

Бориславська О.М., Заверуха І.Б., Школик А.М.та ін. Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України

 • формат pdf
 • размер 1,42 МБ
 • добавлен 08 апреля 2014 г.
К., Москаленко О. М., 2012. – 212 с. Ця робота є дослідженням досвіду функціонування й динаміки реформування адміністративно-територіального устрою і публічної адміністрації розвинутих західноєвропейських демократій (як-от: Іспанії, Італії, ФРН, Франції, Швеції, Швейцарії) та постсоціалістичних держав Центрально-Східної Європи (Польщі, Чехії) в контексті суспільно-правових процесів деконцентрації та децентралізації влади, утвердження фінансової с...

Бошицький Ю.Л. (ред.) Мала енциклопедія конституційного права

Энциклопедия
 • формат pdf
 • размер 3,30 МБ
 • добавлен 03 сентября 2015 г.
К.: Кондор-Видавництво, 2012. – 462 с. У енциклопедичному виданні наведені статті, які висвітлюють концептуальні конституційні явища і процеси з урахуванням здобутків зарубіжної і вітчизняної доктрини конституціоналізму, відповідної політико-правової практики та матеріалів конституційної юриспруденції і міжнародних судів у галузі конституційного права. На основі цього узагальнено та наведено основні тенденції розвитку конституційних явищ і процес...

Бурнет К., Коліушко І., Кірмач А., Конончук С. Опозиція корисна для вас. Досвід Великої Британії та пропозиції для України

 • формат pdf
 • размер 247,11 КБ
 • добавлен 30 марта 2014 г.
Київ, 2007. – 36 с. У брошурі подається огляд загальних аспектів діяльності парламентської опозиції в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. На основі позитивного досвіду організації британської опозиції та аналізу чинних законодавчих ініціатив регулювання опозиційної діяльності в Україні висловлюються пропозиції експертів щодо якісної правової регламентації статусу парламентської опозиції. Видання розраховано на широке к...