Геология
Геологические науки и горное дело
Практикум
 • формат djvu
 • размер 10.75 МБ
 • добавлен 04 сентября 2011 г.
Свинко Й.М., Сивий М.Я. Геологія. Практикум
Навчальний посібник. Київ: Либідь, 2006. - 248 с.
ISBN 966-06-0369-X

Посібник складається з двох розділів: у першому розглянуто речовинний склад земної кори (елементи кристалографії, мінералогії, петрографії) та основи геологічного картування. У другому розділі висвітлено питання палеонтології та історичної геології. До кожної теми коротко подано теоретичні відомості, розроблено практичні завдання та методичні вказівки до їх виконання, запитання і завдання для самоперевірки. Текст ілюстровано малюнками, таблицями, картами та розрізами, що доповнюють його та полегшують самостійну роботу студентів.
Для студентів географічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Похожие разделы
Смотрите также

Ковалёв С.Г. (и др.) Практикум по общей геологии с основами гидрогеологии и гидрологии

Практикум
 • формат pdf
 • размер 4.77 МБ
 • добавлен 06 сентября 2011 г.
Учебное пособие для студентов экологических, географических и геологических специальностей высших учебных заведений. - Уфа, 2007. Практикум является второй частью учебного пособия «Общая геология с основами гидрогеологии и гидрологии». В книге приведены задачи и практические упражнения, теоретическое обоснование которых приведено в первой части. В целом материал соответствует дисциплинам ДПП.01 – Геология с геохимией; 073200 – Общая гидрология (...

Ковальчук М.С., Юдіна Н.С. Геологія та геоморфологія

 • формат doc
 • размер 1.76 МБ
 • добавлен 22 июня 2011 г.
Конспект лекцій. - К.: НАУ, 2004. - 136 с. Подано основні відомості та поняття з геології, геоморфології, геохронології, мінералогії, петрографії, ґрунтознавства, гідрогеології, основні методи і прийоми побудови геологічних, геоморфологічних карт, геологічних розрізів, колонок відповідно до навчальних програм. Для студентів спеціальностей 7.070904 "Землевпорядкування та кадастр", 7.070908 "Геоінформаційні системи і технології" та «Геологія з осн...

Крамаренко В.В. Практикум по мерзлотоведению

Практикум
 • формат pdf
 • размер 1.34 МБ
 • добавлен 20 января 2012 г.
Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2010. - 120 с. В пособии изложены теоретические сведения о мерзлых грунтах, их составе, физических, теплофизических и механических свойствах, методах их изучения и определения, а также приводятся задания по выполнению наиболее важных расчетов при проектировании зданий и сооружений на мерзлых грунтах. Практикум предназначен для лабораторных и практических занятий по курсу "Мерзлотоведение" студ...

Новосад Я.О. Загальна геологія

 • формат doc
 • размер 807.99 КБ
 • добавлен 30 марта 2011 г.
Навч. посібник. Рівне: НУВГП, 2006. – 142 с. У посібнику наведено данi про будову земної кори з описанням найбiльш поширених мiнералiв та гiрничих порiд, необхiднi при проектуваннi гiдротехнiчних споруд та гiдромелiоративних систем. Даються методичнi вказiвки до виконання лабораторних та практичних робiт.

РГР з дисципліни Інженерна геологія

Контрольная работа
 • формат jpg
 • размер 21.49 МБ
 • добавлен 27 декабря 2011 г.
РГР з дисципліни "Інженерна геологія" для студентів ФБА, НУВГП, 4 семестр, 6 с. РГР складається з 5 карт. Зміст Геолого-літологічна карта Гідрологічний розріз. Карта гідроізогіпс. Карта глибин залягання дзеркала грунтових вод. Карта інженерно-геологічного районування. Експлікація до карти інженерно-геологічного районування.rn

Свинко Й.М., Сивий М.Я. Геологія

 • формат pdf
 • размер 4.16 МБ
 • добавлен 10 марта 2011 г.
Підручник. — К.: Либідь, 2003. — 480 с. ІSВN 966-06-0095-Х. Розглянуто форму, будову й походження Землі. Описано геодинамічні процеси й характер формування найважливіших мінералів гірських порід, а також структурні елементи земної кори та їх розвиток. Викладено основи історичної геології, закономірності утворення й поширення корисних копалин, зокрема в Україні. Приділено увагу сучасному етапові розвитку геологічного середовища - його охороні та...

Тихоненко Д.Г. Геологія з основами мінералогії

 • формат pdf
 • размер 3.72 МБ
 • добавлен 03 августа 2010 г.
Навч. посібник / Д. Г. Тихоненко, В. В. Дегтярьов, М. А. Щуковський та ін.; За ред. д-ра с. -г. наук, проф. Д. Г. Тихоненка. — К.: Вища освіта, 2003. — 287 с.: іл. Наведено основні відомості про геологію як науку про Землю, особливості перебігу ендогенних і екзогенних геологічних процесів, про мінерали, гірські породи та їх ґрунтотворне значення, про агрономічні руди та їх використання в сільськогосподарському виробництві. В окремому розділі ви...

Шпайхер Е.Д., Епифанцев О.Г., Пермяков А.А., Назарова А.А. Определитель горных пород по внешним признакам. Определитель минералов

 • формат pdf
 • размер 664.77 КБ
 • добавлен 13 марта 2010 г.
Лабораторный практикум Определитель горных пород по внешним признакам содержит сведения о наиболее распространенных горных породах. Изложены способы их визуального определения. Для каждой горной породы приведены внешние признаки, минеральный состав, происхождение, распространение, практическое значение, отличительные признаки. Предназначен для студентов специальностей: «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых», «Металлургия черных...