Геология
Геологические науки и горное дело
 • формат doc
 • размер 807.99 КБ
 • добавлен 30 марта 2011 г.
Новосад Я.О. Загальна геологія
Навч. посібник. Рівне: НУВГП, 2006. – 142 с.

У посібнику наведено данi про будову земної кори з описанням найбiльш поширених мiнералiв та гiрничих порiд, необхiднi при проектуваннi гiдротехнiчних споруд та гiдромелiоративних систем. Даються методичнi вказiвки до виконання лабораторних та практичних робiт.
Похожие разделы
Смотрите также

Диплом - Геологічна будова, мінералогічні та технологічні особливості Курчицького родовища гранітів в Житомирській області

degree
 • формат doc
 • размер 825.5 КБ
 • добавлен 08 сентября 2009 г.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Геологічний факультет; кафедра геології родовищ корисних копалин; науковий керівник доц. Грінченко О. В.; робота рекомендована до захисту на засіданні кафедри протокол № 15 від "22" травня 2008 р. ; 50 сторінок. Вступ Загальна частина: 1. Загальні дані про родовище 2. Історія геологічної вивченості району робіт 3. Геологічна будова району робіт 4. Гідрогеологічні умови Спеціальна частина:...

Ковальчук М.С., Юдіна Н.С. Геологія та геоморфологія

 • формат doc
 • размер 1.76 МБ
 • добавлен 22 июня 2011 г.
Конспект лекцій. - К.: НАУ, 2004. - 136 с. Подано основні відомості та поняття з геології, геоморфології, геохронології, мінералогії, петрографії, ґрунтознавства, гідрогеології, основні методи і прийоми побудови геологічних, геоморфологічних карт, геологічних розрізів, колонок відповідно до навчальних програм. Для студентів спеціальностей 7.070904 "Землевпорядкування та кадастр", 7.070908 "Геоінформаційні системи і технології" та «Геологія з осн...

РГР з дисципліни Інженерна геологія

Контрольная работа
 • формат jpg
 • размер 21.49 МБ
 • добавлен 27 декабря 2011 г.
РГР з дисципліни "Інженерна геологія" для студентів ФБА, НУВГП, 4 семестр, 6 с. РГР складається з 5 карт. Зміст Геолого-літологічна карта Гідрологічний розріз. Карта гідроізогіпс. Карта глибин залягання дзеркала грунтових вод. Карта інженерно-геологічного районування. Експлікація до карти інженерно-геологічного районування.rn

Свинко Й.М., Сивий М.Я. Геологія

 • формат pdf
 • размер 4.16 МБ
 • добавлен 10 марта 2011 г.
Підручник. — К.: Либідь, 2003. — 480 с. ІSВN 966-06-0095-Х. Розглянуто форму, будову й походження Землі. Описано геодинамічні процеси й характер формування найважливіших мінералів гірських порід, а також структурні елементи земної кори та їх розвиток. Викладено основи історичної геології, закономірності утворення й поширення корисних копалин, зокрема в Україні. Приділено увагу сучасному етапові розвитку геологічного середовища - його охороні та...

Свинко Й.М., Сивий М.Я. Геологія. Практикум

Практикум
 • формат djvu
 • размер 10.75 МБ
 • добавлен 04 сентября 2011 г.
Навчальний посібник. Київ: Либідь, 2006. - 248 с. ISBN 966-06-0369-X Посібник складається з двох розділів: у першому розглянуто речовинний склад земної кори (елементи кристалографії, мінералогії, петрографії) та основи геологічного картування. У другому розділі висвітлено питання палеонтології та історичної геології. До кожної теми коротко подано теоретичні відомості, розроблено практичні завдання та методичні вказівки до їх виконання, запитання...

Тихоненко Д.Г. Геологія з основами мінералогії

 • формат pdf
 • размер 3.72 МБ
 • добавлен 03 августа 2010 г.
Навч. посібник / Д. Г. Тихоненко, В. В. Дегтярьов, М. А. Щуковський та ін.; За ред. д-ра с. -г. наук, проф. Д. Г. Тихоненка. — К.: Вища освіта, 2003. — 287 с.: іл. Наведено основні відомості про геологію як науку про Землю, особливості перебігу ендогенних і екзогенних геологічних процесів, про мінерали, гірські породи та їх ґрунтотворне значення, про агрономічні руди та їх використання в сільськогосподарському виробництві. В окремому розділі ви...