• формат doc
 • размер 402.09 КБ
 • добавлен 03 октября 2010 г.
Ягодка А.Г. Социальная инфраструктура и политика
Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2000. — 212 с.

Розкриваються основні положення соціальної інфраструктури та політики в перехідний період до ринкових відносин, організація, прогнозування, дер-жавне регулювання соціальної сфери і методи розрахунку її показників.
Для слухачів магістерської програми, викладачів, а також тих, хто бажає поповнити свої знання в соціальній сфері.

Вступ
Соціальна сфера: склад та призначення
Суть соціальної сфери, її інфраструктура та їхня роль у житті суспільства
Структура соціальної сфери: галузі та види діяльності
Необхідність та можливість державного регулювання соціальної сфери
Принципи соціальної політики держави
Мета соціальної політики в Україні
Принципи соціальної політики країни в умовах формування ринкових відносин
Завдання соціальної політики держави та напрями її здійснення
Зайнятість населення та охорона праці
Суть зайнятості і безробіття
Формування ринку праці в Україні
Основні принципи, методи та інструменти регулювання ринку праці та зайнятості населення
Державне управління охороною праці
Державне регулювання доходів та заробітної плати
Економічні та організаційні засади оплати праці в державному секторі економіки
Система договірного регулювання оплати праці
Прогнозування та державне регулювання доходів населення
Соціальний захист малозабезпечених верств населення
Соціальний захист як складова соціальної політики
Соціальне страхування громадян та їх пенсійне забезпечення
Соціальна допомога громадянам
Державне регулювання споживання товарів та послуг
Сутність та зміст споживання
Система вивчення попиту населення на товари і послуги та засоби його задоволення
Регулювання споживання товарів та послуг
Політика держави в сфері охорони здоров’я
Суть та значення державної політики охорони здоров’я населення
Прогнозування розвитку охорони здоров’я
Фінансове забезпечення галузі охорони здоров’я
Політика держави у галузі освіти
Основні принципи організації функціонування системи освіти в Україні
Прогнозування розвитку освіти
Фінансування освіти
Політика держави в галузі культури та мистецтва
Завдання і повноваження державних органів по регулюванню суспільних відносин у сфері культури
Прогнозування розвитку галузі «культура»
Фінансування і матеріально-технічне забезпечення культури
Торговельне обслуговування населення
Сутність торгівлі, громадського харчування та їх організація
Прогнозування розвитку торгівлі та громадського харчування
Ефективність роздрібної торгівлі
Регулювання роздрібного товарообігу
Житлова політика та її реформування
Суть житлової політики та необхідність її реформування
Методика визначення показників діяльності житлово-комунального господарства
Державне регулювання в сфері містобудування
Екологічний стан країни та його державне регулювання
Основні джерела антропогенного забруднення довкілля та необхідність його ахисту
Органи державного управління охороною довкілля
Сучасні тенденції регулювання процесів природокористування та охорони довкілля
Ефективність соціальної діяльності
Суть та критерії ефективності соціальної діяльності
Методи вимірювання соціальних результатів і витрат
Література
Похожие разделы
Смотрите также

Агапов Е.П. ( ред.) Социальная работа в вопросах и ответах

 • формат pdf
 • размер 4.85 МБ
 • добавлен 01 ноября 2010 г.
Учебное пособие / Под ред., проф. Е. П. Агапова. Ростов-на-Дону: Центр универсальной полиграфии, 2009. – 324 с. Учебное пособие содержит краткое изложение основных вопросов истории, теории и технологии социальной работы. В нём приводятся определения важнейших понятий социальной работы, а также даётся краткая информация о тех лицах, которые своей теоретической или практической деятельностью способствовали её становлению и развитию. Данное учебно...

Гурова А.В., Инютина С.В. Социальная политика: Учеб.-метод. пособие

 • формат doc
 • размер 1.2 МБ
 • добавлен 17 июля 2010 г.
Предлагаемое учебно-методическое пособие предназначено для студентов специальности Социальная работа дневной и заочной форм обучения, изучающих курс Социальная политика. Пособие для самостоятельной работы студентов содержит теоретический материал для подготовки к семинарским занятиям, планы семинарских занятий, контрольные вопросы, тематику рефератов и докладов, литературу к темам занятий, понятия и определения социальной политики.

Медведева Е.С. Словарь терминов по теории социальной работы

 • формат doc
 • размер 99.5 КБ
 • добавлен 12 мая 2010 г.
Методическое пособие, 12 страниц. В данном документе даны определения основным понятиям, изучаемых по дисциплине теория социальной работы: адресная социальная помощь, благотворительность, волонтерство, группы риска, социальная диагностика, социальная инфраструктура и т. д.

Ромм М.В., Ромм Т.А. Теория социальной работы

 • формат doc
 • размер 1.32 МБ
 • добавлен 01 сентября 2010 г.
Введение. (М. В. Ромм). Социальная работа: нищета идеологии и. политика борьбы с нищетой (М. В. Ромм). Психологические основы профессиональной социальной. работы (Е. В. Андриенко). Психологические модели и методы социальной. работы (Л. А. Осьмук). Теории конфликта в контексте социальной. работы (И. А. Скалабан). Социальная работа в пенитенциарной системе. Российской Федерации (М. В. Ромм, И. В. Хмаренкова). Русская православная церковь как субъек...

Смирнов С.Н., Сидорина Т.Ю. Программа дисциплины Социальная политика

 • формат pdf
 • размер 375.75 КБ
 • добавлен 23 июня 2009 г.
Государственный университет - Высшая школа экономики, 2003. - 29 с. Программа дисциплины «Социальная политика» составлена в соответствии с требованиями (федеральный компонент) к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки дипломированного специалиста (бакалавра, магистра) по циклу «Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины» государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования второго поколения...

Холостова Е.И. Социальная работа в схемах

 • формат jpg
 • размер 13.94 МБ
 • добавлен 14 ноября 2011 г.
Учебное пособие. - М.: Издательско - торговая корпорация "Дашков и К", 2006. - 104 с. Оглавление: Научный этап становления социальной работы в начале XX столетия Философия социальной работы Социальная работа в системе научного знания Теория социальной работы Социальная политика и социальная работа Социальная работа с семьей Социальная работа с пожилыми и инвалидами Практика социальной работы Литератураrn

Ягодка А.Г. Социальная инфраструктура и политика

 • формат doc
 • размер 435.38 КБ
 • добавлен 03 октября 2010 г.
Навч. -метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 232 с. Розглянуто комплекс питань організації самостійного вивчення дисципліни «Соціальна інфраструктура і політика». Висвітлено методичні поради до вивчення кожної теми, програмні запитання з організації, прогнозування та державного регулювання соціальної сфери в умовах трансформації економіки у ринкову, наве-дено навчальні та практичні розрахункові завдання, блочно-модульний ко...

Ярская-Смирнова Е.Р. Социальная политика и социальная работа: гендерные аспекты

 • формат doc
 • размер 1.6 МБ
 • добавлен 05 января 2010 г.
Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Под ред. Е. Р. Ярской–Смирновой. – М.: РОССПЭН, 2004. – 292 с. Основные понятия и задачи гендерного подхода к социальной политике и социальной работе. Социальная политика: методология анализа. Гендерные аспекты политики занятости. Гендерные аспекты здравоохранения. Гендерный подход к социальной работе. Гендерные аспекты социальной работы. с различными группами населения. Домашнее насили...