Право Европейского Союза
Юридические дисциплины
Дисертация
  • формат doc
  • размер 74,32 КБ
  • добавлен 22 мая 2014 г.
Яковюк І.В. Правові основи європейської інтеграції та її вплив на державно-правовий розвиток України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальностями 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень та 12.00.11 – міжнародне право. – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України.
Харків, 2014. - 42 с.
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та вирішення наукової проблеми, що полягає у розробці концепції європейської інтеграції, визначенні її правових основ та основних напрямів впливу на державно-правовий розвиток європейських держав.
Здійснено історичну реконструкцію процесу еволюції підходів щодо форм і методів міждержавного об’єднання, виділено основні етапи інтеграційного процесу в межах ЄС. З’ясовано зміст поняття «європейська інтеграція» та визначено основні її ознаки. Розкрито особливості підходів до визначення правової природи Європейського Союзу. Визначено систему принципів, що характеризують взаємовідносини ЄС і держав-членів. Досліджено особливості реалізації державного суверенітету в умовах європейської інтеграції. Охарактеризовано форми і методи участі інститутів ЄС у здійсненні внутрішніх функцій держави. У роботі надано загальну характеристику правової системи ЄС, здійснено класифікацію джерел права ЄС, розкрито особливості адаптації і гармонізації законодавства як інструментів правової інтеграції, подано загальну характеристику взаємовідносин ЄС і України в контексті її інтеграції до Євросоюзу.
Ключові слова: європейська інтеграція, Європейський Союз, право ЄС, інституційний механізм, державно-правовий розвиток, державний суверенітет, адаптація законодавства.
Похожие разделы