• формат pdf
 • размер 10.36 МБ
 • добавлен 17 ноября 2011 г.
Зінченко О.І., Алексєєва О.С. та ін. Біологічне рослинництво
К.: Вища школа, 1996. - 239 с.: іл.
Висвітлено екологічні, біологічні та агротехнічні основи рослинництва. Викладено суть взаємозв'язку біоценозів і створених агроекосистем, заходи поліпшення екологічних умов на полях, біологічні особливості польових культур. Приділено увагу ролі екологічних факторів грунту в альтернативному рослинництві, питанням біотехнології, агротехнічним і біологічним методам боротьби з бур'янами, значенню сівозмін, обробітку грунту та внесення добрив в регулюванні агроекологічних умов вегетації польових культур. Розглянуто екологічно чисті енергозберігаючі технології вирощування основних зернових, технічних і кормових культур.
Для студентів і викладачів агрономічних спеціальностей вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації.
Читать онлайн
Смотрите также

Білоножко В.Я. Агробіологічні та екологічні основи формування врожайних властивостей насіння гречки в правобережному Лісостепу України

 • формат pdf
 • размер 432 КБ
 • добавлен 19 января 2012 г.
Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора с.-г. наук: спец. 06.01.09 "Рослинництво" / В.Я. Білоножко. - Харків, 2004. - 35 с. Теоретично обгрунтовано умови формування насіння гречки з високими посівними та врожайними властивостями шляхом підбору кращих попередників, системи застосування добрив, оптимальних строків і способів сівби, збирання та зберігання. За ознакою модифікаційної мінливості насіння встановлено його господарську довговічніс...

Дідора В.Г. Агробіологічні основи вирощування льону-довгунця в Поліссі України

 • формат pdf
 • размер 392.47 КБ
 • добавлен 19 января 2012 г.
Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора с.-г. наук: спец. 06.01.09 "Рослинництво" / В.Г. Дідора. - Київ, 2001. На основі виявлених закономірностей росту і розвитку рослин льону за використання методу польової ауксонографії й визначення характеру циркадної ритмічності і добової періодичності залежно від абіотичних факторів встановлено оптимальні параметри основного і передпосівного обробітку дерново-середньопідзолистих і сірих лісових ґрун...

Дударєв Д.П. Агробіологічні особливості багаторічних злакових трав степового екотипу і вдосконалення прийомів їх вирощування у Криму

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 326.38 КБ
 • добавлен 19 января 2012 г.
Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спец. 06.01.09 "Рослинництво" / Д.П. Дударєв. - Сімферополь, 2010. - 19 с. Виявлено, що за умов передгірного Криму найбільш адаптивною культурою є стоколос безостий, за умов Присивашшя пирій видовжений. Досліджено, що строки сівби стоколосу безостого є осінніми, підзимовими, ранньовесняними, пізньовесняними, але більш кращим є підзимовий строк сівби з глибиною загортання насіння - 2 см. Ви...

Зінченко О.І., Салатенко В.Н., Білоножко М.А. Рослинництво

 • формат pdf
 • размер 6.97 МБ
 • добавлен 16 декабря 2009 г.
К.: Аграрна освіта, 2001. – 591 с. Викладено еколого-біологічні, агротехнічні, агрохімічні, організаційно-господарські та економічні основи рослинництва. Висвітлено біологію і технологію виробництва польових культур – зернових (у т. ч. зернобобових), технічних (цукрових буряків, олійних рослин, ефіроолійних, прядивних, наркотичних), кормових (однорічних та багаторічних злакових і бобових трав, кормових капустяних рослин та коренеплодів), бульбопл...

Куц Г.М. Агроекологічне обгрунтування вирощування томатів у ланці зрошуваної зерно-овочевої сівозміни

Дисертация
 • формат doc
 • размер 182 КБ
 • добавлен 19 января 2012 г.
Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спец. 06.01.09 "Рослинництво" / Г.М. Куц. - Херсон, 2004. - 16 с. Наведено агроекологічне обгрунтування впливу різних систем обробітку грунту у поєднанні з мінеральними та органомінеральними добривами, соломою та сидератами на процеси росту та розвитку томатів, їх продуктивність, показники якості, а також на елементи родючості зрошуваного темно-каштанового грунту, його економічну та енерге...

Лихочвор В.В. Біологічне рослинництво

 • формат pdf
 • размер 15.88 МБ
 • добавлен 12 сентября 2011 г.
Львів: НВФ "Українські технології", 2004. - 312 с. Розглянуто стан та перспективи біологічного рослинництва, варіанти технологічного забезпечення, екологічні, біологічні, агротехнічні, агрохімічні основи рослинництва. Висвітлено альтернативні заходи захисту рослин, основи біодинамічного рослинництва. Подано біологізовані, ресурсоощадні, екологічно чисті, адаптивні, енергоощадні технології вирощування основних польових культур, які базуються на що...

Мацай Н.Ю. Агробіологічні особливості використання біопрепаратів при вирощуванні харчової кукурудзи в умовах Сходу України

 • формат pdf
 • размер 267.77 КБ
 • добавлен 19 января 2012 г.
Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук: спец. 06.01.09 "Рослинництво" / Н.Ю. Мацай. - Дніпропетровськ, 2003. - 18 с. Розроблено агробіологічні параметри окремого та комплексного застосування різних видів, норм та способів унесення біопрепаратів під харчові підвиди кукурудзи, визначено напрямки захисту посівів від бур'янів за умов використання біопрепаратів на різних грунтах. Встановлено, що впровадження цих елементів техноло...

Поляков О.І. Агробіологічні особливості вирощування сортів крупноплідного соняшнику у південному Степу України

 • формат pdf
 • размер 251.55 КБ
 • добавлен 19 января 2012 г.
Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спец. 06.01.09 "Рослинництво" / О.І. Поляков. - Запоріжжя, 1999. - 17 с. Дисертацію присвячено питанням формування високопродуктивних посівів сортів крупноплідного соняшнику з великою масою насіння (понад 110 - 120 г) для умов південного Степу України. Відображено залежність продуктивності і показників якості насіння сортів крупноплідного соняшнику від способів основного обробітку грунту,...

Реферат - Горох на фуражне зерно: урожайність, кормова цінність, особливості вирощування та використання в кормовиробництві

Реферат
 • формат docx
 • размер 46.46 КБ
 • добавлен 28 ноября 2011 г.
Дніпропетровськ, ДДАУ, Рослинництво, 22стр., 2011 Аспекти вирощування гороху на зерно. Використання в кормовиробництві.

Ярчук І.І. Агробіологічні основи підвищення зимостійкості та урожайності озимої пшениці в умовах північного Степу України

 • формат pdf
 • размер 438.87 КБ
 • добавлен 19 января 2012 г.
Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора с.-г. наук: спец. 06.01.09 "Рослинництво" / І.І. Ярчук. - Дніпропетровськ, 2008. - 34 с. Досліджено проблеми підвищення зимостійкості й урожайності озимої м'якої та твердої пшениць. На підставі вивчення резльтатів багаторічних комплексних еспериментальних досліджень розроблено наукові засади оптимізації технології вирощування озимої пшениці. Виявлено особливості впливу її основних елементів, зокрем...