• формат pdf
 • размер 15.88 МБ
 • добавлен 12 сентября 2011 г.
Лихочвор В.В. Біологічне рослинництво
Львів: НВФ "Українські технології", 2004. - 312 с.
Розглянуто стан та перспективи біологічного рослинництва, варіанти технологічного забезпечення, екологічні, біологічні, агротехнічні, агрохімічні основи рослинництва. Висвітлено альтернативні заходи захисту рослин, основи біодинамічного рослинництва.
Подано біологізовані, ресурсоощадні, екологічно чисті, адаптивні, енергоощадні технології вирощування основних польових культур, які базуються на щонайменшому використанні мінеральних добрив і засобів захисту рослин.
Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів спеціальностей агрономія, екологія, біологія ІІІ-ІV рівня акредитації.
Читать онлайн
Смотрите также

Білоножко В.Я. Агробіологічні та екологічні основи формування врожайних властивостей насіння гречки в правобережному Лісостепу України

 • формат pdf
 • размер 432 КБ
 • добавлен 19 января 2012 г.
Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора с.-г. наук: спец. 06.01.09 "Рослинництво" / В.Я. Білоножко. - Харків, 2004. - 35 с. Теоретично обгрунтовано умови формування насіння гречки з високими посівними та врожайними властивостями шляхом підбору кращих попередників, системи застосування добрив, оптимальних строків і способів сівби, збирання та зберігання. За ознакою модифікаційної мінливості насіння встановлено його господарську довговічніс...

Дударєв Д.П. Агробіологічні особливості багаторічних злакових трав степового екотипу і вдосконалення прийомів їх вирощування у Криму

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 326.38 КБ
 • добавлен 19 января 2012 г.
Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спец. 06.01.09 "Рослинництво" / Д.П. Дударєв. - Сімферополь, 2010. - 19 с. Виявлено, що за умов передгірного Криму найбільш адаптивною культурою є стоколос безостий, за умов Присивашшя пирій видовжений. Досліджено, що строки сівби стоколосу безостого є осінніми, підзимовими, ранньовесняними, пізньовесняними, але більш кращим є підзимовий строк сівби з глибиною загортання насіння - 2 см. Ви...

Зінченко О.І., Алексєєва О.С. та ін. Біологічне рослинництво

 • формат pdf
 • размер 10.36 МБ
 • добавлен 17 ноября 2011 г.
К.: Вища школа, 1996. - 239 с.: іл. Висвітлено екологічні, біологічні та агротехнічні основи рослинництва. Викладено суть взаємозв'язку біоценозів і створених агроекосистем, заходи поліпшення екологічних умов на полях, біологічні особливості польових культур. Приділено увагу ролі екологічних факторів грунту в альтернативному рослинництві, питанням біотехнології, агротехнічним і біологічним методам боротьби з бур'янами, значенню сівозмін, обробітк...

Лихочвор В.В. Агробіологічні основи формування врожаю озимої пшениці в умовах Західного Лісостепу України

 • формат pdf
 • размер 636.79 КБ
 • добавлен 19 января 2012 г.
Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора с.-г. наук: спец. 06.01.09 "Рослинництво" / В.В. Лихочвор. Київ, 2004. - 42 с. Досліджено агробіологічні основи формування врожаю озимої пшениці за умов західного Лісостепу України, розроблено ресурсоощадну технологію її вирощування, що забезпечує 60 - 80 ц/га зерна високої якості. Встановлено кращі попередники, особливості обробітку грунту, придатність сортів для ресурсоощадної технології, оптимал...

Лихочвор В.В. Рослинництво. Технології вирощування сільськогосподарських культур

 • формат djvu
 • размер 9.95 МБ
 • добавлен 19 февраля 2011 г.
Львів: НВФ "Українські технології", 2002. - 800 с. Розглянуто стан і тенденції розвитку рослинництва. Висвітлено народногосподарське значення, біологічні і ботанічні особливості польових культур, теоретичні основи рослинництва, основи програмування і насіннєзнавства. Приділено особливу увагу сучасним технологіям вирощування сільськогосподарських культур.

Лихочвор В.В., Петриченко В.Ф. Рослинництво. Сучасні інтенсивні технології вирощування основних польових куль­тур

 • формат pdf
 • размер 4.48 МБ
 • добавлен 26 июля 2011 г.
Львів: "Українські технології", 2006. - 730 с. Распознан, но корявенько. Розглянуто особливості інтенсивних технологій вирощування основ­ них сільськогосподарських культур. Подано особливості вибору попере­ дника, підготовки грунту, системи удобрення, підготовки насіння, вибору сорту, способу, строку сівби, глибини загортання насіння і норми висіву, захисту посівів від шкідників і хвороб, боротьби з бур'янами, збирання врожаю, шляхи підвищенн...

Лихочвор В.В., Петриченко В.Ф. Рослинництво. Сучасні інтенсивні технології вирощування основних польових культур

 • формат pdf
 • размер 33.54 МБ
 • добавлен 12 октября 2011 г.
Львів: НВФ "Українські технології", 2006. – 730 с. Нераспознан Розглянуто особливості інтенсивних технологій вирощування основних сільськогосподарських культур. Подано особливості вибору попередника, підготовки ґрунту, системи удобрення, підготовки насіння, вибору сорту, способу, строку сівби, глибини загортання насіння і норми висіву, захисту посівів від шкідників і хвороб, боротьби з бур'янами, збирання врожаю, шляхи підвищення якості продукції...

Мацай Н.Ю. Агробіологічні особливості використання біопрепаратів при вирощуванні харчової кукурудзи в умовах Сходу України

 • формат pdf
 • размер 267.77 КБ
 • добавлен 19 января 2012 г.
Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук: спец. 06.01.09 "Рослинництво" / Н.Ю. Мацай. - Дніпропетровськ, 2003. - 18 с. Розроблено агробіологічні параметри окремого та комплексного застосування різних видів, норм та способів унесення біопрепаратів під харчові підвиди кукурудзи, визначено напрямки захисту посівів від бур'янів за умов використання біопрепаратів на різних грунтах. Встановлено, що впровадження цих елементів техноло...

Поляков О.І. Агробіологічні особливості вирощування сортів крупноплідного соняшнику у південному Степу України

 • формат pdf
 • размер 251.55 КБ
 • добавлен 19 января 2012 г.
Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спец. 06.01.09 "Рослинництво" / О.І. Поляков. - Запоріжжя, 1999. - 17 с. Дисертацію присвячено питанням формування високопродуктивних посівів сортів крупноплідного соняшнику з великою масою насіння (понад 110 - 120 г) для умов південного Степу України. Відображено залежність продуктивності і показників якості насіння сортів крупноплідного соняшнику від способів основного обробітку грунту,...

Реферат - Горох на фуражне зерно: урожайність, кормова цінність, особливості вирощування та використання в кормовиробництві

Реферат
 • формат docx
 • размер 46.46 КБ
 • добавлен 28 ноября 2011 г.
Дніпропетровськ, ДДАУ, Рослинництво, 22стр., 2011 Аспекти вирощування гороху на зерно. Використання в кормовиробництві.