Юридические дисциплины
  • формат doc
  • размер 561 КБ
  • добавлен 07 мая 2011 г.
?абитов Т.Х. За?гер этикасы
О?у ??ралы Алматы 2006 ?абитов Т. Х. За?гер этикасы. Жо?ар?ы о?у орындарына арнал?ан
о?у ??ралы. - Алматы: За? ?дебиеті, 2006. —110 бет
ISBN 9965-620-28-8
?сынылып отыр?ан о?у ??ралында мемлекеттік білім беру стандартыны? талаптарына с?йкес???ы?ты? этиканы? негіздері берілген. Б?л о?улы?та т?мендегі жариялан?ан кітаптарды?
жекеленген материалдары ?олданыл?ан: ?абитов Т. Х., Жат?анбаев Е. Б. Бизнес этикасы. Анкара, Йепа, 1997; ?абитов Т. Х. ж?не т. б. Этика негіздері. А. , 1997. ??ралды
дайындау?а Р. М. Ра?ымбеков пен А. Т. ?абитова ?атысты. О?улы? ?аза?стан Республикасында?ы жо?ар?ы о?у орындары мен колледждеріні? студенттеріне, ???ы?ты? этиканы?
нормативтік ??жаттары мен м?селелері тол?андыратын к?пшілік ?ауым?а арнал?ан.

Мазм?ны
???ы? этикасыны? п?ні
Этикалы? категорияларды? ерекшеліктері мен ?леуметтік функциялары
К?сіби борыш пен абырой
?айырымдылы? пен з?лымды?
?ділеттілік
Ба?ыт
Ар-?ят
?дет-??рып, миф ж?не ???ы?
Канонды? ???ы? пен мораль
Таби?и ???ы? пен мораль
Рим ???ы?ы адамгершілік ??ндылы?ы ретінде
Позитивтік ???ы? пен мораль
Тірі ???ы? ???ы?ты? моральды? ?айнар кљзі ретінде
???ы??ор?ау ?ызметіні? адамгершілік мазм?ны
???ы??ор?ау ?ызметіндегі адамгершілік шиеліністер
???ы?ты? т?ртіпті са?таушы лауазымды т?л?аларды? ж?ріс —
т?рысыны? кодексі
Полиция ?ызметі этикасыны? негізгі ?а?идалары
Ресей Федерациясында?ы ішкі істер органдарыны? ?атарда?ы ж?не
бас?арушы ??рамыны? абырой кодексі
А?Ш полиция ?ызметкеріні? моральды?-этикалы? кодексі
ГФР полиция ?ызметкеріні? этикасы
Францияны? ?лтты? саясаты деонтологиясыны? кодексі
?лыбританияда?ы полициялы? ?ызметті? этикалы? ?а?идалары туралы
Ереже
Похожие разделы