• формат pdf
 • размер 2.38 МБ
 • добавлен 04 октября 2010 г.
Аксьонова Н.В. та ін. Символичні коди народної культури (міфологія, фольклористика та етнологія)
Бібліогр. матеріали з білоруської, російської та української міфології, фольклору та етнології / Уклад.: Н. В. Аксьонова, Ю. Ю. Полякова, М. І. Філон, О. Є. Хомік; Бібліогр. ред.: С. Б. Глибицька, С. Р. Марченко. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008. – 336 с.

Бібліографічні матеріали містять спеціальну літературу, присвячену широкому колу проблем, що стосуються етнології, фольклору та міфології українського, російського і білоруського народів.
Книга розрахована на молодих науковців, аспірантів, студентів, вона буде корисна усім, хто цікавиться фольклористикою та етнологією.
Читать онлайн
Смотрите также

Агуф М. (ред.). Збираймо народну творчість

 • формат pdf
 • размер 4.62 МБ
 • добавлен 21 октября 2011 г.
К.: Мистецтво, 1936, - 16 с. Дана брошура видана редакцією журналу Український фольлор, що був створений з метою висвітлення роботи по збиранню і вивченню народної творчості, а також з метою популяризації кращих зразків народного мистецтва. Представлена ж брошура спрямована на пропагування вивчення фольклору, існування якого було значно ускладнене за часів панування капіталістичного ладу. Подається проста методика дослідження народної творчості,...

Азадовский М.К. История русской фольклористики

 • формат pdf
 • размер 3.81 МБ
 • добавлен 31 августа 2011 г.
Под общей редакцией Э. В. ПОМЕРАНЦЕВОЙ Москва 1958. Историография русской фольклористики — плод многолетнего. исследовательского труда М. К. Азадовского. Тяжелая болезнь и смерть помешали автору довести до конца подготовку его исследования к печати. Работа эта была завершена Л. В. Азадовской, В. Ю. Крупянской и Э. В. Померанцевой. Оглавление. Введение. Фольклористика XVIII века. Проблема фольклора в литературно-общественной борьбе первой четверт...

Давидюк В.Ф. Первісна міфологія українського народу

 • формат djvu
 • размер 3.31 МБ
 • добавлен 20 декабря 2010 г.
Луцьк, 2005, 310 с. Пропоноване видання порушує питання походження в українському фольклорі образів та сюжетів первісної міфології. Для з’сування цього завдання залучаються, крім фольклористичних, археологічні та етнологічні матеріали. Зміст Міфологія казки Міфологія календарно-обрядового циклу Міфологія замовлянь

Дисертація - Копаниця Л.М. Українська лірична пісня: Еволюція поетичного мислення

Дисертация
 • формат doc
 • размер 379.44 КБ
 • добавлен 02 октября 2010 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук, 10.01.07 – фольклористика, 10.01.01 – українська література, Київ, 2000. Зміст: Розділ 1. Генеза жанру ліричної пісні про кохання з погляду сучасності Розділ 2. Логіка народної ліричної пісні про коханняї Розділ 3. Доля як основний концепт семантичного простору пісні про кохання Розділ 4. Міфопоетичні універсалії в жанровій домінанті пісні Розділ 5. Вірш-пісня рукописних співани...

Дунаєвська Л.Ф. Українська народна проза (легенда, казка). Еволюція епічних традицій

Дисертация
 • формат docx
 • размер 56.27 КБ
 • добавлен 18 октября 2010 г.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук, Спеціальність: 10.01.07 - фольклористика Предмет дослідження. Предметом дослідження дисертації є українська народна міфологічна проза (міфологічна легенда, чарівна казка та казки про тварин) в записах та публікаціях ХІХ і ХХ століття, архівні матеріали ІМФЕ НАН України, бібліотек, кафедри фольклористики і науково-методичного фольклорно-етнографічного центру Київсько...

Каргин А.С. Фольклор и фольклористика третьего тысячелетия

Статья
 • формат pdf
 • размер 241.64 КБ
 • добавлен 07 октября 2010 г.
(Сокращенный вариант статьи. В полном виде статья опубликована в первом томе сборника докладов первого Всероссийского конгресса фольклористов) Отрывок из статьи: Сегодня очевидно, что фольклор «в чистом виде» нельзя выделить из контекста традиций национальной культуры, общественного сознания, образа жизни, способов художественного отражения мира и т. п., не затрагивая смежные явления, относящиеся к этим областям. Но каждая из них есть объект исс...

Лановик М.Б., Лановик З.Б. Українська усна народна творчість. Навчальний посібник

 • формат doc
 • размер 3.11 МБ
 • добавлен 23 февраля 2011 г.
Книга написана на концептуально новій основі. Це перший підручник з усної народної творчості, виданий у роки незалежності України. У ньому широко представлено різножанровий фактичний матеріал, використано вагомі здобутки вітчизняних та зарубіжних дослідників. У підручнику висвітлюються розвиток народної творчості від витоків до сучасності, особливості побутування текстів за певних історичних умов. Запропоновано нову періодизацію фольклору та клас...

Мишанич С. Фольклористичні та літературознавчі праці

 • формат pdf
 • размер 1.92 МБ
 • добавлен 04 октября 2010 г.
Том 1, Донецьк: Донецький національний університет, 2003, 558 стр. Для фольклористів та літературознавців. Зміст Загальнометодологичні аспекти (міф, міфологія, час, простір, текстологія); Поетика фольклорних жанрів (голосіння, думи, балада, проза); Порівняльні студії

Позднякова Е.Г. Фольклоризм прозы Н.М. Карамзина

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 1.14 МБ
 • добавлен 02 октября 2010 г.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук, 10.01.09 - Фольклористика, ОГЛАВЛЕНИЕ Глава 1. Фольклор в теории и практике писателей-сентименталистов Глава 2. Эволюция подхода Н. М. Карамзина к фольклору Заключение Список использованной литературы

Реферат - Міфологія в художній культурі Стародавньої Греції

Реферат
 • формат doc
 • размер 75.5 КБ
 • добавлен 18 августа 2010 г.
Періоди розвитку міфології: доолімпійський (період матріархату) та олімпійський (період патріархату). Ієрарахія олімпійських богів. Короткий аналіз міфу Троянського циклу (Троя), міфу про Прометея, міфів циклу "про віки". Значення міфології для світової культури.