Фольклористика
Академическая и специальная литература
Дисертация
 • формат docx
 • размер 56.27 КБ
 • добавлен 18 октября 2010 г.
Дунаєвська Л.Ф. Українська народна проза (легенда, казка). Еволюція епічних традицій
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук, Спеціальність: 10.01.07 - фольклористика

Предмет дослідження. Предметом дослідження дисертації є українська народна міфологічна проза (міфологічна легенда, чарівна казка та казки про тварин) в записах та публікаціях ХІХ і ХХ століття, архівні матеріали ІМФЕ НАН України, бібліотек, кафедри фольклористики і науково-методичного фольклорно-етнографічного центру Київського університету імені Тараса Шевченка.
Мета і завдання дослідження - це виявлення еволюції епічних традицій української фольклорної прози - міфологічної легенди, чарівної казки і казок про тварин, їх
- поетичного мікро- і макросвіту. Дана робота передбачає:
- осмислити художню своєрідність української народної міфологічної прози в системі фольклору, національної культури взагалі;
- розкрити жанрову специфіку легенди і казки, їх конгруентні величини і конгруентні поняття;
- визначити головні типи персонажної системи міфологічної легенди, чарівної казки і казки про тварин, їх інтенсіональний контекст, смислову роль;
- встановити явища інтерполяції міфологічних праобразів української оповідальної творчості в розрізі національної свідомості та історичних реалій;
- проаналізувати функціонування символічних підсистем фольклорних мотивів (космогонічної, просторової, хронологічної, числової, кольористики);
- розкрити казуальну імплікацію сюжетних елементів легенди і казки, виявити сентенціональні зв’язки традиційних формул, притаманних досліджуваним жанрам;
- осмислити процес видозміни сюжетів, мотивів, образів, їх асиміляції під впливом культурних перетворень сучасного суспільства.
Похожие разделы
Смотрите также

Дисертація - Копаниця Л.М. Українська лірична пісня: Еволюція поетичного мислення

Дисертация
 • формат doc
 • размер 379.44 КБ
 • добавлен 02 октября 2010 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук, 10.01.07 – фольклористика, 10.01.01 – українська література, Київ, 2000. Зміст: Розділ 1. Генеза жанру ліричної пісні про кохання з погляду сучасності Розділ 2. Логіка народної ліричної пісні про коханняї Розділ 3. Доля як основний концепт семантичного простору пісні про кохання Розділ 4. Міфопоетичні універсалії в жанровій домінанті пісні Розділ 5. Вірш-пісня рукописних співани...

Казакова Ірына Валер'еўна. Курс лекцый. Беларускі фальклор

 • формат doc
 • размер 239.06 КБ
 • добавлен 02 февраля 2010 г.
Навуковае выданне: Азначэнне, спецыфіка фальклору; Замовы; Каляндарна-абрадавая паэзія; Сямейна-абрадавая паэзія; Пазаабрадавыя лірычныя песні; Балады; Загадкі; Казкі; Прыказкі і прымаўкі; Неказачная проза; Анекдоты, жарты; Прыпеўкі; Народны тэатр; Дзіцячы фальклор; Збіранне і даследаванне беларускага фальклору.

Колесса Ф. Українська усна словесність

 • формат pdf
 • размер 115.96 МБ
 • добавлен 20 октября 2011 г.
Львів: Накладом фонду Учітеся, брати мої, 1938, - 643 с. Дане видання є працею етнографа, фольклориста, композитора, музикознавця і літературознавця Філарета Колесси. Темою дослідження є українська народна словесність, її виникнення та розвиток від дохристиянських часів до першої половини ХХ ст. Розглядаються різні форми народної творчості: думи, історичні пісні, байки, казки, колядки, щедрівки, анекдоти, загадки, заговори тощо.

Лановик М.Б., Лановик З.Б. Українська усна народна творчість. Навчальний посібник

 • формат doc
 • размер 3.11 МБ
 • добавлен 23 февраля 2011 г.
Книга написана на концептуально новій основі. Це перший підручник з усної народної творчості, виданий у роки незалежності України. У ньому широко представлено різножанровий фактичний матеріал, використано вагомі здобутки вітчизняних та зарубіжних дослідників. У підручнику висвітлюються розвиток народної творчості від витоків до сучасності, особливості побутування текстів за певних історичних умов. Запропоновано нову періодизацію фольклору та клас...

Мишанич С. Фольклористичні та літературознавчі праці

 • формат pdf
 • размер 1.92 МБ
 • добавлен 04 октября 2010 г.
Том 1, Донецьк: Донецький національний університет, 2003, 558 стр. Для фольклористів та літературознавців. Зміст Загальнометодологичні аспекти (міф, міфологія, час, простір, текстологія); Поетика фольклорних жанрів (голосіння, думи, балада, проза); Порівняльні студії

Реферат - Анализ древнего славянского мифа о сотворении мира

Реферат
 • формат doc
 • размер 1.23 МБ
 • добавлен 06 мая 2010 г.
Двгупс 1 курс 2 семестр. Содержание: Краткое содержание мифа Определение понятий сказка, миф, легенда. Отличие мифа от сказки, легенды, религии. Основная функция и тип мифа.

Реферат - Відьма як демонологічний персонаж

Реферат
 • формат docx
 • размер 35.7 КБ
 • добавлен 20 ноября 2011 г.
6 сторінок (без титульного аркуша). Відьма (відюга, відюха, вириця, лиходійниця, чаклунка, чародійка, обавниця, потворниця, ярижниця, карга, волоцюга, нечисть, лиха личина) - один із головних персонажів нижчої демонології. Це слово походить від «відати»,тобто знати все (наприклад, vidran-мудрий; ісл. vita; англ.vit (ср.: vital -жизненный); давньонім. wizan; нім. wissen - знати. Ср.: вежды(веки, глаза) – запозичено із старослов)Вириця – стара від...

Українські народні пісні з нотами

 • формат djvu, pdf
 • размер 25.85 МБ
 • добавлен 28 сентября 2011 г.
Народна пісня пережила всі лихоліття і з глибини сивих віків донесла до нашого сьогодення думи й почуття, болі і сподівання українського народу. До збірки увійшли популярні та призабуті народні твори (балади, ліричні, колискові пісні та пісні літераіурного походження), що розкривають багатство художнього світу української народної пісенності. Перелік книг: Українські народні пісні з нотами. Засвіти свічу восковую. Українські народні пісні з но...

Українська минувшина

 • формат docx
 • размер 2.08 МБ
 • добавлен 01 ноября 2011 г.
Українська минувшина. Ілюстрований етнографічний довідник.-2-е вид./А.П. Пономарьов, Л.Ф. Артюх, Т.В. Косміна та ін. К.: Либідь,1994.-256 с.,іл. Ця книга - своєрідна енциклопедія традиційної культури та побуту українців.Для етнографів, істориків,мистецтвознавців, фольклористів,усіх, хто прагне відродити національну спадщину.

Філоненко С.О. Усна народна творчість

 • формат pdf
 • размер 2.48 МБ
 • добавлен 24 декабря 2011 г.
Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 416 с. У посібнику подається навчальноGметодичний комплекс із дисципліни «Усна народна творчість» для студентів першого курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності «Українська мова і література», адаптований до умов навчання за кредитно-модульною системою. Пропонується філологам (студентам, аспірантам, викладачам), усім, хто цікавиться українським фольклором. Фольклор і фольк...