• формат pdf
 • размер 770.8 КБ
 • добавлен 11 марта 2011 г.
Бодров В.Г. Інноваційно-інвестиційна модель сталого розвитку національної економіки: навч.-метод. матеріали
/ В. Г. Бодров, В. О. Гусєв, В. Ф. Мартиненко. К.: НАДУ, 2009
На базі концепції сталого розвитку і парадигми інноваційного розвитку
розкрито зміст інноваційно-інвестиційної моделі сталого розвитку національної
економіки, проаналізовано імперативи та передумови її запровадження.
Сформульовані пріоритети державної інноваційної політики як засобу
утвердження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку національної економіки.
В основу навчально-методичних матеріалів покладено результати науково-
дослідної роботи Формування інноваційно-інвестиційної моделі сталого
розвитку національної економіки (ДР № 0108U002008) комплексного наукового
проекту Державне управління та місцеве самоврядування. Науковий керівник
науково-дослідної роботи - д. е. н., професор В. Г. Бодров.
Розраховано на слухачів навчальних дисциплін Державне регулювання
економіки та підприємництва і Управління структурними зрушеннями та
інноваційно-інвестиційними процесами, а також здобувачів наукового ступеня в
галузі науки Державне управління за напрямами дисертаційних досліджень у
сфері державної інноваційної політики і державного регулювання інноваційно-
інвестиційнихи процесів.
Смотрите также

Бодров В.Г., Мартиненко В.Ф. Формування інвестиційної програми розвитку регіону: метод. рек

 • формат pdf
 • размер 430.71 КБ
 • добавлен 11 марта 2011 г.
К. : НАДУ, 2008. У результаті наукового аналізу системи державного управління інвестицій- ним процесом в Україні з'ясовані базові елементи інвестиційної програми со- ціально-економічного розвитку регіонів України. Методичні рекомендації підготовлено на виконання розпорядження віце- президента Національної академії від 4 лютого 2008 року № 14 - р "Про наукові продукти за результатами науково-дослідних робіт за 2007 рік" та наказу прези- дента Наці...

Бульба В.Г.,Тамм А.Є. Державна та регіональна політика підтримки молодих сімей в Україні

 • формат doc
 • размер 277.5 КБ
 • добавлен 13 апреля 2010 г.
Навчально-методичні матеріали для слухачів денної та заочної форми навчання за спеціальністю Державне управління Зміст Науково-теоретичні засади здійснення політики з питань підтримки молодих сімей Сучасний стан сімейної політики в Україні Розвиток та вдосконалення державної та регіональної сімейної політики Висновки та пропозиції Видавництво Харківського регіонального інституту Національної Академії державного управління при Президентові Ук...

Бульба В.Г.,Тамм А.Є. Соціальна політика в умовах переходу до ринкової економіки

 • формат doc
 • размер 215.5 КБ
 • добавлен 13 апреля 2010 г.
Навчально-методичні матеріали для слухачів денної та вечірньої форм навчання за спеціальністю Державне управління Зміст: Сутність соціальної політики і моделі соціальних держав Основні напрямки соціальної політики в Україні Соціальні наслідки економічних реформ в Україні Політика продуктивної зайнятості в Україні Реформування системи пенсійного забезпечення населення Видавництво Харківського регіонального інституту Національної академії держав...

Дубенко С.Д., Плахотнюк Н.Г. Правовий статус державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

 • формат pdf
 • размер 518.04 КБ
 • добавлен 04 июня 2011 г.
Навч. -метод. матеріали. - К. : НАДУ, 2008. - 52 с. У навчально-методичних матеріалах розкрито питання правового статусу публічних службовців, зокрема: права, обов’язки, обмеження і заборони, гарантії і соціальний захист. Розкрито зміст такого елементу правового статусу, як відповідальність публічних службовців, зокрема види відповідальності, характеристика правопорушень та статус суб’єктів, наділених правом притягнення публічних службовців до в...

Жаліло Я.А. Теорія та практика формування ефективної економічної стратегії держави

 • формат pdf
 • размер 3.01 МБ
 • добавлен 18 июля 2010 г.
Монографія. - К.: НІСД, 2009. - 336 с., іл. ISBN 978-966-554-097-7 У монографії досліджено теоретичні та практичні аспекти формування та реалізації економічної стратегії держави з точки зору забезпечення її максимальної ефективності. Автор досліджує особливості співвідношення економічної стратегії держави з дією об’єктивних макроекономічних законів і мотивацією головних суб’єктів економічної сфери та окреслює головні критерії її ефективності. Пр...

Миронова Н.С.,Нікітін В.В. Організаційно-правові засади державного управління

 • формат doc
 • размер 804 КБ
 • добавлен 13 апреля 2010 г.
У посібнику у вигляді схем подано матеріали лекцій за модулем Організаційно-правові засади державного управління з дисципліни Державне управління і менеджмент відповідно до програми підготовки на кваліфікаційний рівень Магістр державного управління в Харківському регіональному інституті Національної академії державного управління при Президентові України. Увага зосереджується на формуванні у слухачів фундаментальних знань про управління як суспіл...

Навчальний посібник - Концептуальні засади забезпечення національної безпеки України

 • формат doc
 • размер 449.46 КБ
 • добавлен 12 апреля 2011 г.
Навчальне видання підготовлене для слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, які навчаються за спеціальністю. "Державне управління у сфері забезпечення національної безпеки". У ньому розкриваються суть, форми, способи, методи та принципові особливості забезпечення національної безпеки України, які вивчаються у межах навчальної дисципліни "Концептуальні та організаційно-правові засади національної безпеки Украї...

Телешун С.О., Рейтерович І.В. Моніторинг джерел інформації в системі державного управління

 • формат pdf
 • размер 346.54 КБ
 • добавлен 11 июня 2011 г.
Моніторинг джерел інформації в системі державного управління: навч. посіб. / С. О. Телешун, І. В. Рейтерович; за заг. ред. проф. С. О. Телешуна. - К. : НАДУ, 2009. - 36 с. Розглянуто основні методики і форми роботи з джерелами інформації в системі публічного управління, розкрито зміст політичного моніторингу як інструмента управління державною політикою. Наукову розробку виконано в рамках комплексного наукового проекту Національної академії дер...

Теоретико-методологічні підходи щодо визначення передумов виникнення кластера у економічній системі в умовах конкуренції

 • формат pdf
 • размер 589.96 КБ
 • добавлен 19 июня 2011 г.
Наприкінці ХХ – початку ХХІ століття світові країни–лідери прискорили темпи соціально–економічного розвитку на основі використання сучасних конкурентних переваг національної економіки як сукупності галузей промисловості та невиробничого сектору, що надають світовому господарству не лише торгової, а все більше виробничої цілісності на засадах використання важелів конкурентної боротьби. Проблема конкурентоспроможності не є новою для ринкової економ...

Толкованов В.В. (ред.) Посібник з питань партисипативної демократії (демократії участі) на місцевому рівні

 • формат pdf
 • размер 2.16 МБ
 • добавлен 14 декабря 2011 г.
Київ: Крамар, 2011. - 199 с. Анотація: Посібник з питань партисипативної демократії (демократії участі) на місцевому рівні було підготовлено у співробітництві з Академією муніципального управління, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державним фондом сприяння місцевому самоврядуванню в Україні, Центром досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реф...