Дисертация
 • формат rtf, pdf
 • размер 212.43 КБ
 • добавлен 18 августа 2011 г.
Болотнікова І.В. Розвиток ідеї цілісного дослідження дитини в українській педології 20 - 30-х років XX століття
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.01 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2004. — 16 с.

Анотація.
В контексті сучасних уявлень про логіку розвитку наукової думки надано цілісну характеристику історії становлення основних концептуальних та методичних підходів у межах вітчизняної педології. Встановлено, що теоретичним підгрунтям української педології слугувала не західна педологічна концепція, а вітчизняна наукова думка вчених-попередників. Виявлено основні причини заборони педології, якими є соціально-політичні умови держави та пануюча ідеологія. Виявлено, що українська версія педологічної науки має власні змістові особливості: застосування рефлексологічного експерименту до вивчення дитинства; зосередження уваги на "важкому" дитинстві, у тому числі і з аномаліями розвитку (сліпоглухонімі); впровадження методики природного експерименту та інші методи дослідження особистості й поведінки дитини. Узагальнено фактичний матеріал про процес реалізації цілісного дослідження дитини в українській педології, надано об'єктивну оцінку реального масштабу внеску відомих вчених в психологічну науку. Зазначено, що ідея цілісного вивчення психіки дитини продовжує свій розвиток у роботах сучасних українських психологів, зокрема в працях одного з учнів Г.С.Костюка - С.Д.Максименка.

Зміст.
Становлення педології та її теоретичні засади.
Основні напрями та здобутки української педології.

Стоимость данного файла составляет 5 баллов
Смотрите также

Бочелюк В.Й., Бочелюк В.В. Методика та організація наукових досліджень із психології

 • формат pdf
 • размер 796.83 КБ
 • добавлен 26 декабря 2011 г.
Навч. пос. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 360 с. ISBN 978-966-364-721-0 У навчально-методичному посібнику розкрито соціально-психологічне визначення науки, сутність, роль, функції науки й науко вих досліджень у суспільному житті, їх взаємозв’язок із практи кою. Розглянуто основні поняття, зміст і функції науки, форми її організації та управління. Представлено методологічні основи наукового дослідження в галузі психології. Висвітлено пит...

Доповідь - Історія Психіатрії

Реферат
 • формат doc
 • размер 206 КБ
 • добавлен 26 января 2010 г.
Історичний нарис розвитку психіатрії. Розвиток психіатричної науки в Україні. Перші заклади для психічно хворих. Львів, Політехніка.

К.Г.Юнг - Аналітична психологія

 • формат doc
 • размер 38.87 КБ
 • добавлен 22 декабря 2010 г.
Короткий зміст праці К. Г. Юнг - "Аналітична психологія". Огляд + основні ідеї: - Несвідоме - Архетипи - Відмінності з Фройдом

Контрольна робота з курсу Історія психології

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 84.5 КБ
 • добавлен 13 марта 2011 г.
Контрольна робота. з курсу «Історія психології». студентки ІІІ-го курсу. факультету заочної форми навчання. Мукачівського державного університет. 1. Арістотель, як основоположник сучасної психології. 2. «Трактат про людську природу» Д. Юма, як основа емпіризму в психології. 3. Вклад у розвиток психологічного зняння Ібн-Аль-Хайсама.

Мажиріна Є.С. Психолого-історичний аналіз якісно-кількісних характеристик мимовільного запам'ятовування (у порівнянні з даними П.І.Зінченка)

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 243 КБ
 • добавлен 25 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.01 / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007. — 20 с. Анотація. Досліджено питання історичного розвитку процесів мимовільного запам'ятовування. Здійснено повторення експериментів П.І.Зінченка та досліджень за різних соціокультурних умов. Проведено порівняльний психолого-історичний аналіз якісно-кількісних характеристик мимовільного запам'ятовування. Виявлено, що у мнемічних процесах людин...

Ніколаєнко О.В. Становлення та розвиток психологічної теорії колективу у вітчизняній психології (1920 - 1990 роки)

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 244.25 КБ
 • добавлен 18 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.01 / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2004. — 20 с. Анотація. Розглянуто питання становлення та розвитку вітчизняної психологічної теорії колективу у 1920 - 1990 рр. Проаналізовано соціально-економічні умови даного періоду, охарактеризовано соціально-політичні формації, що суттєво впливали на становлення психологічної теорії колективу й сприяли її крайній ідеалізації. Здійснено системат...

Пухно С.В. Університетська психологія в Україні в першій половині XIX століття

Дисертация
 • формат rtf, pdf
 • размер 222.61 КБ
 • добавлен 25 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.01 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2007. — 19 с. Анотація. Вивчено історико-психологічні передумови становлення та розвитку університетської психології в Україні першої половини XIX ст. З'ясовано місце та значущість психологічних надбань представників вітчизняної психології зазначеного періоду для тогочасної та сучасної психологічної науки. Визначено соціокультурні передум...

Роменець В.А. Історія психології XIX - початку XX століття

 • формат djvu
 • размер 33.88 МБ
 • добавлен 05 июня 2011 г.
Роменець В. А. Історія психології XIX — початку XX століття. - К. : Вища школа, 1995, 614с. Докладно і послідовно висвітлено рух світової психологічної думки в ХІХ й на початку ХХ ст. на засадах культурологічного підходу. Показано вагомий внесок українських психологів у поступі наукової психології, в розробці, її методологічних засад. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями: "Психологія", "Філософія", "Соціологі...

Роменець В.А. Історія психології XX століття

 • формат tif, jpg
 • размер 48.31 МБ
 • добавлен 12 октября 2009 г.
У навчальному посiбнику в широкому культурно-iсторичному контекстi представлено рух свiтової психологiчної думки у ХХ століттi. Історiя психологiї цього складного й суперечливого перiоду постає у послiдовному висвiтленнi наукових напрямiв, шкiл, а головне — особистостей, котрi зумовили вибудову чимдалi довершенішого знання про людину та її внутрішній свiт. Для студентiв вищих закладiв освiти, якi навчаються за спецiальнiстю "Психологiя", а тако...

Роменець В.А., Маноха І.П. Історія психології XX століття

 • формат pdf
 • размер 79.11 МБ
 • добавлен 14 апреля 2011 г.
Київ: Либідь, 1998. - 894 с. У навчальному посібнику в широкому культурно-історичному контексті представлено рух світової психологічної думки у XX столітті. Історія психології цього складного й суперечливого періоду постає у послідовному висвітленні наукових напрямів шкіл, а головне — особистостей, котрі зумовили вибудову чимдалі довершенішого знання про людину та її внутрішній світ. Для студентів вищих закладів освіти, які навчаються за спеціаль...