Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 244.25 КБ
 • добавлен 18 августа 2011 г.
Ніколаєнко О.В. Становлення та розвиток психологічної теорії колективу у вітчизняній психології (1920 - 1990 роки)
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.01 / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2004. — 20 с.

Анотація.
Розглянуто питання становлення та розвитку вітчизняної психологічної теорії колективу у 1920 - 1990 рр. Проаналізовано соціально-економічні умови даного періоду, охарактеризовано соціально-політичні формації, що суттєво впливали на становлення психологічної теорії колективу й сприяли її крайній ідеалізації. Здійснено систематизацію сучасних наукових підходів до вивчення проблеми колективу, визначено діяльнісний, соціометричний напрямок, параметричну концепцію та організаційно-управлінський підхід. Виявлено суттєві відмінності між ними у трактуванні поняття "колектив", визначенні його структури, рівнів та етапів розвитку. Відзначено, що найбільш вагомими серед проаналізованих теорій колективу є теорія діяльнісного опосердкування міжособистісних стосунків А.В.Петровського та параметрична концепція Л.І.Уманського. Наведено їх порівняльну характеристику, виявлено переваги та недоліки.

Зміст.
Теоретико-методологічні й історичні аспекти дослідження психології колективу у вітчизняній психології.
Основні концепції побудови психологічної теорії колективу у вітчизняній психології.
Психологічні феномени колективу.

Стоимость данного файла составляет 5 баллов
Смотрите также

Богданчиков С.А. Советская психология 1920-х годов

 • формат pdf
 • размер 2.3 МБ
 • добавлен 25 апреля 2011 г.
В данном сборнике очерков представлены результаты исследований истории советской психологии, в основном затрагивающие период 1920-х годов и нашедшие отражение в публикациях, относящихся к 1991-2005 гг., т. е. за пятнадцать лет, в основном – в журнале «Вопросы психологии».

Болотнікова І.В. Розвиток ідеї цілісного дослідження дитини в українській педології 20 - 30-х років XX століття

Дисертация
 • формат rtf, pdf
 • размер 212.43 КБ
 • добавлен 18 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.01 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2004. — 16 с. Анотація. В контексті сучасних уявлень про логіку розвитку наукової думки надано цілісну характеристику історії становлення основних концептуальних та методичних підходів у межах вітчизняної педології. Встановлено, що теоретичним підгрунтям української педології слугувала не західна педологічна концепція, а вітчизняна науков...

Доповідь - Історія Психіатрії

Реферат
 • формат doc
 • размер 206 КБ
 • добавлен 26 января 2010 г.
Історичний нарис розвитку психіатрії. Розвиток психіатричної науки в Україні. Перші заклади для психічно хворих. Львів, Політехніка.

Контрольна робота з курсу Історія психології

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 84.5 КБ
 • добавлен 13 марта 2011 г.
Контрольна робота. з курсу «Історія психології». студентки ІІІ-го курсу. факультету заочної форми навчання. Мукачівського державного університет. 1. Арістотель, як основоположник сучасної психології. 2. «Трактат про людську природу» Д. Юма, як основа емпіризму в психології. 3. Вклад у розвиток психологічного зняння Ібн-Аль-Хайсама.

Пухно С.В. Університетська психологія в Україні в першій половині XIX століття

Дисертация
 • формат rtf, pdf
 • размер 222.61 КБ
 • добавлен 25 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.01 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2007. — 19 с. Анотація. Вивчено історико-психологічні передумови становлення та розвитку університетської психології в Україні першої половини XIX ст. З'ясовано місце та значущість психологічних надбань представників вітчизняної психології зазначеного періоду для тогочасної та сучасної психологічної науки. Визначено соціокультурні передум...

Реферат Основні особливості німецької психологічної школи

Реферат
 • формат docx
 • размер 50.11 КБ
 • добавлен 11 декабря 2011 г.
Дніпропетровський Національний університет імені Олеся Гончара Курс «Історія психології» Введення 1. Передумови виникнення психології в Німеччині. 2. Вундтовской школа психології. 3. Герман Еббінгауз. 4. Вюрцбургська школа психології. 5. Лейпцизька школа. 6. Гештальт-психологія. 7.Теорія поля - Курт Левін. Висновок Список використаної літератури.

Роменець В.А. Історія психології XIX - початку XX століття

 • формат djvu
 • размер 33.88 МБ
 • добавлен 05 июня 2011 г.
Роменець В. А. Історія психології XIX — початку XX століття. - К. : Вища школа, 1995, 614с. Докладно і послідовно висвітлено рух світової психологічної думки в ХІХ й на початку ХХ ст. на засадах культурологічного підходу. Показано вагомий внесок українських психологів у поступі наукової психології, в розробці, її методологічних засад. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями: "Психологія", "Філософія", "Соціологі...

Роменець В.А. Історія психології XIX - початку XXстоліття

 • формат tif
 • размер 27.88 МБ
 • добавлен 12 октября 2009 г.
Докладно і послідовно висвітлено рух світової психологічної думки в ХІХ й на початку ХХ ст. на засадах культурологічного підходу. Показано вагомий внесок українських психологів у поступі наукової психології, в розробці, її методологічних засад. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями: "Психологія", "Філософія", "Соціологія".rn

Роменець В.А. Історія психології епохи Просвітництва

 • формат tif, jpg
 • размер 28.54 МБ
 • добавлен 12 октября 2009 г.
Висвiтлено шляхи розвитку психологiчної науки в ХVIII ст, у зв’язку з суспiльно-полiтичними та науково-культурними надбаннями епохи. Розглядається iсторiя психологiї як захiдних, так i схiдних країн. Особливу увагу придiлено розвитковi психологiї в Українi. Розроблено теоретичні засади історiї психології: культурологічний підхiд, рушiйнi сили розвитку психологiчних знань, перiодизацiю. Для студентiв унiверситетiв, якi навчаються за спецiальностя...

Роменець В.А., Маноха І.П. Історія психології XX століття

 • формат pdf
 • размер 79.11 МБ
 • добавлен 14 апреля 2011 г.
Київ: Либідь, 1998. - 894 с. У навчальному посібнику в широкому культурно-історичному контексті представлено рух світової психологічної думки у XX столітті. Історія психології цього складного й суперечливого періоду постає у послідовному висвітленні наукових напрямів шкіл, а головне — особистостей, котрі зумовили вибудову чимдалі довершенішого знання про людину та її внутрішній світ. Для студентів вищих закладів освіти, які навчаються за спеціаль...