• формат pdf
 • размер 12.74 МБ
 • добавлен 31 января 2012 г.
Бутинець Ф.Ф. Судово-бухгалтерська експертиза
Навчальний посібник для студентів спец. "Облік і аудит" за ред. проф. Ф.Ф.Бутинця, - Житомир: ПП "Рута", 2004- 460 с.

Теоретичні основи судово-бухгалтерської експертизи
Організація судово-бухгалтерської експертизи
Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи
Узагальнення та оцінка результатів судово-бухгалтерської експертизи
Читать онлайн
Похожие разделы
Смотрите также

Бутинець Ф.Ф. (ред.) та ін. Інформаційні системи бухгалтерського обліку

 • формат doc
 • размер 4.89 МБ
 • добавлен 31 января 2010 г.
Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" /Ф. Ф. Бутинець, С. В. Івахненков, Т. В. Давидюк, Т. В. Шахрайчук; [За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – 2-е вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП "Рута", 2002. – 544 с.

Бутинець Ф.Ф. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства

 • формат pdf
 • размер 20.85 МБ
 • добавлен 04 октября 2011 г.
В підручнику «Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності»розкриваються такі теми: Загальнотеоретичні та специфічні основи дисципліни. Договірні відносини та їх відображення в бухгалтерському обліку. Облік валютних операцій. Облік розрахункових операцій. Загальні засади експортно-імпортної діяльності. Облік імпортних операцій. Облік експортних операцій. Облік інших зовнішньоекономічних операцій. Облік зустрічної торгівлі. Облік операцій з дава...

Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський фінансовий облік - підручник

 • формат doc
 • размер 42.94 МБ
 • добавлен 08 апреля 2011 г.
Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів [Ф. Ф. Бутинець та ін. ]; під заг. ред. [і з передм. ] Ф. Ф. Бутинця. - 8-ме вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП "Рута", 2009. -912 с. Підручник містить теми, що висвітлюють облікову політику підприємства, методику ведення єдиного бухгалтерського обліку, направленого на соціальний захист працюючих, характеристику і порядок складання фінансової звітності та приміток до...

Волкова І. А. Судово-бухгалтерська експертиза

 • формат pdf
 • размер 1.1 МБ
 • добавлен 17 апреля 2010 г.
Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / І. А. Волкова — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 84 с. Навчальний посібник «Судово-бухгалтерська експертиза» написаний відповідно до нової програми Міністерства освіти і науки України і містить системний виклад організації та методології судово-бухгалтерської екпертизи. В посібнику розкриваються організаційно-методичні способи попередження правопорушень суб’єктами підприємницької діяльності. Розг...

Гуцаленко Л.В. Судово-бухгалтерська експертиза

 • формат pdf
 • размер 1.78 МБ
 • добавлен 01 мая 2011 г.
351 с.; «Центр учбової літератури»; 2011; У навчальному посібнику послідовно викладено теоретичні, методологічні та прак- тичні аспекти організації судової експертизи та експертних досліджень в Україні. Акце- нтовано увагу на організаційній, дослідній та завершальній стадіях судово-економічної експертизи та експертних досліджень. Навчальний матеріал доповнюється рисунками і таблицями, запитаннями для са- моперевірки, глосарієм. Посібник розрахова...

Мумінова-Савіна Г.Г.Судово-бухгалтерська експертиза

 • формат pdf
 • размер 1.53 МБ
 • добавлен 01 мая 2011 г.
Навч. -метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. — К.: КНЕУ, 2004. — 268 с. ISBN 966–574–607–3 Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до програми з курсу «Судово-бухгалтерська експертиза». У ньому викладено теоретичні основи організації судово-бухгалтерської діяльності, економічного контролю з боку правоохоронних органів України, методику і техніку призначення і проведення судово-бухгалтерської експертизи окремих напрямків господ...

Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

 • формат doc
 • размер 4.49 МБ
 • добавлен 22 января 2010 г.
Навч. посібник. К.: КНЕУ, 2006, 526 с. @@@Основи бухгалтерського обліку в управлінні під-приємством: Концептуальні засади побудови бухгалтерського обліку в управлінні підприємством Предметна сутність бухгалтерського обліку Основи методології бухгалтерського обліку в управлінні Організаційна побудова бухгалтерського обліку в управлінні підприємством @@@Бухгалтерський фінансовий облік в управлінні підприємством Загальна побудова бухгалтерськог...