• формат pdf
 • размер 1.04 МБ
 • добавлен 21 сентября 2011 г.
Герасимчук А.А. Курс лекций з філософії
Навчальний посібник, 3-тє видання.–К.: Видатництво Європейського університету, 2005.–422с.

У навчальному посібнику в стислій формі викладено актуальні проблеми історико-філософського процесу та основні напрями сучасної європейської, зокрема й української філософії, а також онтологічні проблеми сучасності, проблеми філософської антропології та теорії пізнання, філософські питання управління суспільством в їх історичному розвитку, питання взаємодії людини з природою і суспільством.
Розрахований на викладачів та студентів усіх спеціальностей.
Читать онлайн
Смотрите также

Арутюнов В.Х., Демченко М.М., Йосипенко С.Л. Філософія

 • формат doc
 • размер 766.48 КБ
 • добавлен 19 августа 2010 г.
Навч. -метод. посібник для самост. вивч. дисц. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2001. — 224 с. Посібник підготовлено на базі типової програми з курсу філософії для вузів України. Він ураховує потреби підготовки бакалаврів економічного профілю. Автори, спираючись на свій багаторічний досвід викладання філософії у вищій школі, прагнули, щоб цей посібник був максимально доступний і корисний для студентів. Тому, крім теоретичного й історико-...

Губар О.М. Філософія: інтерактивний курс лекцій

 • формат pdf
 • размер 1.3 МБ
 • добавлен 19 марта 2010 г.
Навч. посібник У навчальному посібнику втілені основні проблеми курсу філософії в історико-філософському аспекті. Історія вітчизняної філософії розкрита у контексті світового філософського процесу. Зроблено акцент на творчому засвоєнні філософського знання. Активне спілкування з читачем стимулює вивчення додаткових джерел, оригінальних філософських текстів.

Данильян О.Г., Таряненко В.М. Основи філософії

 • формат doc
 • размер 6.39 МБ
 • добавлен 01 июня 2010 г.
Навч. посібник. - Харків: Право, 2003. - 352 с. У навчальному посібнику розглядається предмет філософії, її основні функції, роль і значення в житті суспільства; дається розгорнута характеристика історії розвитку філософської думки, її різних напрямків і шкіл; стисло і доступно викладаються основні розділи філософії: онтологія, феноменологія, філософія розвитку; еліфтемологія, методологія, соціальна філософія, антропологія, філософія історії. По...

Кравченко О.П. Вчення про людину у філософії Георгія Кониського і Григорія Сковороди

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 42.06 КБ
 • добавлен 17 сентября 2010 г.
Автореферат дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.05 – історія філософії. – Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, Київ, 2006. Автореферат присвячено цілісному компаративістському аналізу філософсько-антропологічних поглядів Георгія Кониського та Григорія Сковороди. У роботі досліджено літературні пам’ятки XV – XVIII ст. і доведено, що в українській філософії існували такі нап...

Мозговий Л. І., Бичко І. В., Додонов Р.О. та ін. Філософія. Кредитно-модульний курс: Навч. посіб

 • формат pdf
 • размер 1.26 МБ
 • добавлен 19 марта 2010 г.
Навчальний посібник створено на основі досвіду викладання кредитно-модульного курсу з філософії: «філософія, логіка, релігієзнавство» у Слов’янському державному педа- гогічному університеті. Посібник містить теоретичний матеріал з філософії (10 тем), логіки (4 теми), релігієзнавства (11 тем), поданих у відповідності з кредитно-модульною системою оцінювання знань студентів. У навчально-методичній роботі висвітлюються вихідні поняття філософії,...

Петрушенко В.Л., Історія світової філософії. Фундаментальні проблеми філософії

 • формат txt
 • размер 192.94 КБ
 • добавлен 04 июня 2011 г.
Навчальний посібник. – Львів: НУЛП, 2002. Філософія, її джерела, особливості. Особливості становища людини в світі та необхідність її самовизначення. Поняття та типологія світогляду. Світогляд і філософія. Особливості історичного виникнення філософії. Філософія і міфологія. Проблема визначення предмету філософії. Характерні риси філософського мислення. Співвідношення філософії, науки, релігії та мистецтва. Структура та функції філософського знанн...

Сілаєва Т.О Філософія: Курс лекцій

 • формат pdf
 • размер 4.01 МБ
 • добавлен 24 мая 2010 г.
Тернопіль, СМП "Астон". - 2000. - 160 с. У навчальному посібнику висвітлено основні проблеми, ідеї і концепції східної, античної, західноєвропейської та української філософії. Особлива увага приділена філософії ХХ століття. ЗМІСТ. Флософія як форма духовного освоєння світу. Філософія Стародавнього Сходу. Антична філософія. Західноєвропейська філософія Середньовіччя. Філософія епохи Відродження. Європейська класична філософія Нового часу і епохи П...

Цимбал Т.В. Конспект лекцій з філософії

 • формат doc
 • размер 753 КБ
 • добавлен 23 декабря 2011 г.
Криворізький технічний університет Кафедра філософії Кривий Ріг, 2010 - 142 с. Для студентів усіх спеціальностей та форм навчання. Предмет філософії. Філософія стародавнього світу. Філософія середньовіччя. Філософія нового часу (ХVII - ХVIII ст.) Німецька класична філософія. Історія філософії України. Тенденції розвитку сучасної філософії. Проблема систематизації філософського знання. Онтологія. Гносеологія. Соціальна філософія. Філософська мет...

Шевчук К.С. Філософія

 • формат doc
 • размер 615.5 КБ
 • добавлен 07 ноября 2011 г.
Методичні рекомендації з філософії /Навчально-методичний посібник. – Рівне: РДГУ, 2008. – 139 с. Підготовлено кандидатом філософ. наук, ст. викладач кафедри філософії і економічної теорії РДГУ. Вступ.Загальна характеристика курсу Зміст курсута сітка аудиторних годин Лекційна тематика курсу Плани практичних (семінарських занять) Самостійна робота Питання для самрперевірки знань та контролю Завдання до контрольної роботи № 1 Завдання до контр...