Дисертация
 • формат rtf
 • размер 42.06 КБ
 • добавлен 17 сентября 2010 г.
Кравченко О.П. Вчення про людину у філософії Георгія Кониського і Григорія Сковороди
Автореферат дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.05 – історія філософії. – Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, Київ, 2006.

Автореферат присвячено цілісному компаративістському аналізу філософсько-антропологічних поглядів Георгія Кониського та Григорія Сковороди. У роботі досліджено літературні пам’ятки XV – XVIII ст. і доведено, що в українській філософії існували такі напрями у трактуванні суті людини, як ранньогуманістичний, утраквістичний, релігійно-містичний та раціоналістична течія нової християнської філософії. Показано найтиповіші риси людини бароко, які ґрунтуються на ідеях Г. Кониського та Г. Сковороди стосовно співвідношення душі і тіла, теорії пізнання, концепції щастя. Реконструйовано складові практичної філософії Г. Кониського і Г. Сковороди та з’ясовано особливості обґрунтування ними ролі морального вдосконалення людини, пізнання Бога і самореалізації в земному житті як основних чинників досягнення щастя, що свідчить про синтез у межах культури українського бароко філософських ідей, продукованих в інтелектуальному середовищі братських шкіл та Острозького культурно-освітнього осередку, із західноєвропейськими духовними надбаннями.
Ключові слова: людина, душа, тіло, двонатурність, мікрокосм, макрокосм, пізнання, самопізнання, розум, воля, чесноти, щастя, праця, істина, інтуїтивне осяяння, барокова схоластика, українська традиційна містика, раннє Просвітництво.
Смотрите также

Губар О.М. Філософія: інтерактивний курс лекцій

 • формат pdf
 • размер 1.3 МБ
 • добавлен 19 марта 2010 г.
Навч. посібник У навчальному посібнику втілені основні проблеми курсу філософії в історико-філософському аспекті. Історія вітчизняної філософії розкрита у контексті світового філософського процесу. Зроблено акцент на творчому засвоєнні філософського знання. Активне спілкування з читачем стимулює вивчення додаткових джерел, оригінальних філософських текстів.

Данильян О.Г., Таряненко В.М. Основи філософії

 • формат doc
 • размер 6.39 МБ
 • добавлен 01 июня 2010 г.
Навч. посібник. - Харків: Право, 2003. - 352 с. У навчальному посібнику розглядається предмет філософії, її основні функції, роль і значення в житті суспільства; дається розгорнута характеристика історії розвитку філософської думки, її різних напрямків і шкіл; стисло і доступно викладаються основні розділи філософії: онтологія, феноменологія, філософія розвитку; еліфтемологія, методологія, соціальна філософія, антропологія, філософія історії. По...

Додонова Р.О., Мозговий Л.І. (ред.) Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, релігієзнавство

 • формат doc
 • размер 2.37 МБ
 • добавлен 25 января 2012 г.
Слов`янський державний педагогічний університет, 2008 р. - 337 с. Філософія Специфіка філософського знання і його роль у суспільстві історичний розвиток світової філософії Східна філософія Антична філософія Філософія Середньовіччя Філософія ептхи Відродження та Нового часу Сучасна світова філософія Західноєвропейська класична філософія Некласична філософія 19-20 ст Вітчизняна філософія Філософське вчення про буття (онтологія) Філософія пізнання...

Донцов Д. Дороговказ Григорія Сковороди нашій сучасності

 • формат doc
 • размер 105.5 КБ
 • добавлен 10 июня 2011 г.
К. :2000, - 11 с. Остання праця Дмитра Донцова (1883-1973) присвячена життю і творчості геніального українського філософа Григорія Сковороди, так мало і поверхово дослідженого нами. Ця маловідома праця має свою особливу цінність, а це тому, що вона є останньою, яку написав доктор Дмитро Донцов в свойому житті і то в кінцевих тижнях перед своєю смертю. Остання сторінка так і залишилась не витягненою з валка машинки до писання. Людина може добре...

Дротянко Л.Г. Практикум з філософії за загальною редакцією

Практикум
 • формат doc
 • размер 332.28 КБ
 • добавлен 09 марта 2011 г.
Підручник підготовлений викладачами кафедри філософії Національного авіаційного університету. Мова - українська. Його особливістю є те, що він розроблений за кредитно-модульною системою навчання, яка лежить в основі Болонської декларації щодо уніфікації вимог європейських країн до рівня підготовки фахівців у системі вищої освіти. У посібнику навчальний матеріал з філософії структурований на засадах модульного принципу, відповідно до якого виділ...

Кавалерова Н.А., Іванова Н.В. Філософсько-освітні горизонти Григорія Сковороди

 • формат doc
 • размер 2.55 МБ
 • добавлен 13 мая 2011 г.
Монографія. Одеса: Астро-принт, 2010. - 152с. І5ВН 978-966-190-374-5 У науковій роботі розглядаються філософсько-освітні погляди Г. Сковороди. Проаналізовано проблеми навколишнього наукового світу українського мислителя, «зрідненості» праці та цілісності особистості. Особливу увагу автори звертають на характеристику Г. Сковороди як українського Сократа, при цьому показана жипєстверджуюча сила його метатеорії як «трисонячної єдності». Книга буде к...

Мозговий Л. І., Бичко І. В., Додонов Р.О. та ін. Філософія. Кредитно-модульний курс: Навч. посіб

 • формат pdf
 • размер 1.26 МБ
 • добавлен 19 марта 2010 г.
Навчальний посібник створено на основі досвіду викладання кредитно-модульного курсу з філософії: «філософія, логіка, релігієзнавство» у Слов’янському державному педа- гогічному університеті. Посібник містить теоретичний матеріал з філософії (10 тем), логіки (4 теми), релігієзнавства (11 тем), поданих у відповідності з кредитно-модульною системою оцінювання знань студентів. У навчально-методичній роботі висвітлюються вихідні поняття філософії,...

Петрушенко В.Л., Історія світової філософії. Фундаментальні проблеми філософії

 • формат txt
 • размер 192.94 КБ
 • добавлен 04 июня 2011 г.
Навчальний посібник. – Львів: НУЛП, 2002. Філософія, її джерела, особливості. Особливості становища людини в світі та необхідність її самовизначення. Поняття та типологія світогляду. Світогляд і філософія. Особливості історичного виникнення філософії. Філософія і міфологія. Проблема визначення предмету філософії. Характерні риси філософського мислення. Співвідношення філософії, науки, релігії та мистецтва. Структура та функції філософського знанн...

Цимбал Т.В. Конспект лекцій з філософії

 • формат doc
 • размер 753 КБ
 • добавлен 23 декабря 2011 г.
Криворізький технічний університет Кафедра філософії Кривий Ріг, 2010 - 142 с. Для студентів усіх спеціальностей та форм навчання. Предмет філософії. Філософія стародавнього світу. Філософія середньовіччя. Філософія нового часу (ХVII - ХVIII ст.) Німецька класична філософія. Історія філософії України. Тенденції розвитку сучасної філософії. Проблема систематизації філософського знання. Онтологія. Гносеологія. Соціальна філософія. Філософська мет...