• формат djvu
 • размер 5.69 МБ
 • добавлен 12 сентября 2011 г.
Гусєв В.І. Вступ до метафізики
Навчальний посібник. Київ: Либідь, 2004. - 488 с.
ISBN 966-06-0340-1.

У навчальному посібнику розглядаються фундаментальні для філософської науки проблеми співвідношення буття і небуття, мислення і буття, душі й тіла, духу і матеріальної природи, свободи і необхідності, а також проблеми, пов’язані з філософським пізнанням Бога як граничної підстави буття людини і світу.
Видання є навчальним посібником з філософії нового типу. Авторський виклад доповнюється спеціально дібраними текстами для читання, що дає змогу ознайомитися з різними підходами до розв’язання філософських проблем, а також створює необхідних грунт для формування самостійного філософського мислення.
Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, усіх, хто цікавиться філософією.
Похожие разделы
Смотрите также

Айер А.Д. Язык, истина и логика. Глава 6

 • формат docx
 • размер 53.12 КБ
 • добавлен 28 февраля 2010 г.
Сканировано: Аналитическая философия: Избранные тексты/ Сост., вступ. ст. и коммент. А. Ф. Грязнова. –М.: Изд-во МГУ, 1993 – 181с. Альфред Айер - наиболее известный в Англии последователь Венского кружка. В центре внимания Айера - принцип прямой верификации знания в непосредственном чувственном опыте субъекта.

Бёме Я. О тройственной жизни человека

 • формат djvu
 • размер 4.58 МБ
 • добавлен 23 декабря 2011 г.
Пер. с нем., вступ. ст., коммент., примеч. Ивана Фокина. - СПб.: Издательский дом «Mip-ь», 2007. - ХСН+428 с. Величайший христианский мистик Якоб Бёме (1575-1624) был призван явиться новым пророком Великой Реформации в самый разгар переломной эпохи религиозного раскола в Германии и Европе. Осмысливая положение человека в мире, его высшее назначение как "чада Божия", он стремился проникнуть в безусловную сущность человеческого духа, коренящегос...

Грищук О.В. Людська гідність у праві: філософсько-правові аспекти

 • формат doc
 • размер 1.86 МБ
 • добавлен 24 февраля 2011 г.
Львів, 2007. Переднє слово. Вступ. Історія формування та розвитку ідеї людської гідності у філософії права. Ідея людської гідності в епоху античності та Середньовіччя. Розвиток ідеї людської гідності в епоху Ренесансу та Новий час. Проблеми людської гідності в класичній німецькій філософії. Відродження ідеї людської гідності та природного права у сучасній філософії права Філософсько-правова характеристика людської гідності. Автономія людини - пер...

Грязнов А. Аналитическая философия: Избранные тексты

 • формат djvu
 • размер 6.13 МБ
 • добавлен 18 февраля 2011 г.
Грязнов А. Ф. (Сост, вступ. ст. и коммент. ) Издательство: М.: Изд-во МГУ. 1993 Антология содержит наиболее известные тексты представителей аналитической философии, одного из самых влиятельных направлений западной философской мысли XX века. Работы выдающегося английского философа Б. Рассела в увлекательной форме рассказывают о возникновении аналитической методологии в борьбе с различными течениями идеалистического монизма. Статьи М. Шлика фактич...

Джентиле Д. Введение в философию

 • формат doc
 • размер 1.19 МБ
 • добавлен 01 мая 2010 г.
Пер. с итал., вступ. статья, коммент., указатель А. Л. Зорина. - СПб.: Алетейя, 2000 г. - 470 с. Книга «Введение в философию» является первым переводом на русский язык работ выдающегося итальянского мыслителя XX века Джованни Джентиле (1875-1944). Основу ее составляют статьи, написанные философом в 20-х-30-х годах и затем собранные им самим вместе с целью познакомить широкую публику с основными положения ми своего учения Поэтому данный сборник то...

Климишин І.А, Дубицький І.М., Терлецький Р.Л. Філософія природи

 • формат pdf
 • размер 1.29 МБ
 • добавлен 14 ноября 2011 г.
Видавництво, рік невідомі. 260 с. Зміст: Вступ Від авторів Напрямки філософії природи Визначальні категорії Основи сучасної космології Феномен життя Література

Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: Онтологія людини

 • формат html, jpg
 • размер 327.74 КБ
 • добавлен 11 января 2011 г.
Цей навчальний посібник визнано одним з кращих із поданих на конкурс, організований Міністерством освіти України та Міжнародним Фондом "Відродження " в рамках Програми "Трансформація гуманітарної освіти в Україні". Головне завдання Програми полягає в сприянні гуманізації освіти через створення умов для розробки та впровадження нової генерації підручників і навчальних посібників, зорієнтованих на цінності вітчизняної та світової культури, що прита...

Потебня О.О. Естетика і поетика слова

 • формат djvu
 • размер 3.49 МБ
 • добавлен 11 марта 2011 г.
Збірник. - Пер. з рос. / Упоряд., вступ, ст., приміт. І. В. Іваньо, А. І. Колодної. — К.: Мистецтво, 1985. — 302 с— (Пам'ятки естет, думки). До збірника включено статті та фрагменти з творів і лекцій видатного мислителя-вченого, який зробив великий внесок у розвиток багатьох галузей гуманітарних знань — мовознавства, фольклористики, літературознавства, естетики та психології творчості, а його ідеї справили значний вплив на розвиток вітчизняної е...

Тулмин Ст. Человеческое понимание

 • формат docx
 • размер 621.58 КБ
 • добавлен 04 сентября 2010 г.
Пер. с англ. / Общ. ред. и вступ. ст. П. Е. Сивоконя. – М.: Прогресс. 1984. – 327 с От неопозитивизма к постпозитивизму: эволюция философского эволюционизма Ст. Тулмина. (Вступительная статья) П. Е. Сивоконь Общее введение Теория и практика познания Три аксиомы в традициях XVII столетия Программа новой теории человеческого понимания Коллективное употребление и эволюция понятий Рациональность и концептуальное многообразие Введение Проблема...

Шевчук К.С. Філософія

 • формат doc
 • размер 615.5 КБ
 • добавлен 07 ноября 2011 г.
Методичні рекомендації з філософії /Навчально-методичний посібник. – Рівне: РДГУ, 2008. – 139 с. Підготовлено кандидатом філософ. наук, ст. викладач кафедри філософії і економічної теорії РДГУ. Вступ.Загальна характеристика курсу Зміст курсута сітка аудиторних годин Лекційна тематика курсу Плани практичних (семінарських занять) Самостійна робота Питання для самрперевірки знань та контролю Завдання до контрольної роботи № 1 Завдання до контр...