• формат doc
 • размер 180.5 КБ
 • добавлен 01 июля 2011 г.
Кологривов М.М. Дипломний проект спеціаліста, дипломна робота магістра
Методика написання і порядок захисту. - Одеса: Вид. центр ОДАХ, 2011. -26 с.
Навчальний посібник призначений для студентів напрямку 0903 "Гірнича справа" у рамках спеціальності 7,8 090305 "Газонафтопроводи та газонафтосховища".
У навчальному посібнику представлений перелік структурних елементів проектної дипломної роботи і роботи науково-дослідного характеру, а також вимоги, пропоновані до зазначених структурних елементів та їхньої характеристики. У посібнику розглянутий порядок виконання дипломної роботи (проекту), дані рекомендації з її планування.
Зміст.
Вступ.
Проектні дипломні роботи.
Вибір теми дипломного проекту і формулювання назви.
Зміст проектної роботи.
Роботи науково-дослідного характеру.
Вибір теми і назви дипломної роботи.
Актуальність теми.
Постановка мети і завдань.
Огляд і аналіз відомих рішень по темі дослідження.
Патентний пошук.
Методи рішення поставлених завдань.
Формулювання наукових висновків.
Практичні висновки (практична цінність роботи).
Зміст і виклад роботи.
Рекомендації із планування і захисту дипломної роботи (проекту).
Узгодження плану роботи.
Написання роботи.
Попередній захист дипломної роботи.
Документи, що представляють на захист диплома.
Рецензування дипломної роботи.
Вибір рецензентів.
Зміст рецензії.
Строки одержання рецензії.
Додатки.
Перелік посилань.
Похожие разделы
Смотрите также

Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство скважин на нефть и газ (ВСН 39-86)

Стандарт
 • формат doc
 • размер 1.24 МБ
 • добавлен 17 марта 2011 г.
Миннефтепром СССР. -М.: ВНИИОЭНГ, 1987. 115 с. Разработана ВНИИОЭНГ Миннефтепрома СССР (к. э. н. Б. С. Лазарян, инж. В. А. Блинков). Подготовлена к утверждению ВНИИОЭНГ Миннефтепрома СССР (к. э. н. Б. С. Лазарян, инж. В. А. Блинков), Главбурнефтью Миннефтепрома СССР (Д. Д. Пастухова), Главгоргпроектом (Ю. Т. Комаров, Н. М. Ширяев) и Главным управлением экономики и совершенствования хозяйственного механизма Госстроя СССР (А. Д. Бобров, А. А. Сели...

Кологривов М.М. Інфраструктура і режими експлуатації систем газонафтотранспорту

 • формат doc
 • размер 4.19 МБ
 • добавлен 01 июля 2011 г.
Навчальний посібник під ред. В.В. Притули. – Одеса: Видавницькій центр ОДАХ, 2009. –60 с. Посібник містить характеристику інфраструктури системи газонафтотранспорту і режими її експлуатації. У ньому розглянуто структуру НАК «Нафтогаз України». Відзначається, що Україна є енергетичним вузлом Європи. У посібнику дається коротка характеристика нафтогазовим іноземним компаніям, що працюють в Україні. Розглянуто перспективи української нафтогазотрансп...

Кологривов М.М. Дипломный проект специалиста, дипломная работа магистра

 • формат doc
 • размер 241.5 КБ
 • добавлен 01 июля 2011 г.
Методика написания и порядок защиты. – Одесса: Изд. центр ОГАХ, 2011. – 26 с. В учебном пособии представлен перечень структурных элементов проектной дипломной работы и работы научно-исследовательского характера, а также требования, предъявляемые к указанным структурным элементам и их характеристики. В пособии рассмотрен порядок выполнения дипломной работы (проекта), даны рекомендации по ее планированию. Учебное пособие предназначено для студенто...

Кологривов М.М. Машини і обладнання газонафтопроводів та газонафтосховищ. Навчальний посібник

 • формат doc
 • размер 5.37 МБ
 • добавлен 09 августа 2011 г.
Одеса: Видавницький центр ОДАХ, 2009. – 115 с. Представлені машини, пристрої і обладнання газонафтопроводів і підземних газонафтосховищ. Приведені основні зведення по теорії розрахунку параметрів обладнання. Даються зведення об енергетичних установках і машинах, розглядається запірно-регулююча арматура. Використані матеріали науково-методичних розробок фахівців Уфімського державного нафтового технічного університету. Навчальний посібник призначен...

Кологривов М.М., Коба А.Л. Структура и правила оформления курсовых, дипломных проектов и работ

 • формат doc
 • размер 1.57 МБ
 • добавлен 01 июля 2011 г.
ОГАХ, Одесса, 2011 г. Под ред. Притулы В. В. Учебное пособие подготовлено в ОГАХ на кафедре «Тепломассообмена», которая является выпускающей по специальностям «Газонефтепроводы и газонефтехранилища» и «Теплоэнергетика». В учебном пособии для студентов специальности 7,8.090305 "Газонефтепроводы и газонефтехранилища" приведены основные положения и правила по оформлению дипломного, курсового проекта и работы студента высшего учебного заведения. У...

Правила розробки родовищ нафти та газу

Стандарт
 • формат doc
 • размер 525.5 КБ
 • добавлен 28 февраля 2011 г.
Проект. 96 с. Сфера застосування Нормативні посилання Терміни і визначення Позначення та скорочення Підготовка родовищ нафти і газу до розробки Класифікація родовищ (покладів) нафти і газу Категорії свердловин Підготовленість родовищ (покладів) нафти і газу до промислового освоєння Геолого-промислові дослідження, випробування і пробна (дослідна), Дослідно-промислова експлуатація розвідувальних, Оціночно-експлуатаційних свердловин Дослідно-проми...

Проект обустройства Харьягинского месторождения

 • формат pdf
 • размер 1.14 МБ
 • добавлен 26 мая 2011 г.
Общая пояснительная записка. Стадия: ТЭО. Разработчик: ОАО "ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ". Самара, 2008.