Транспорт
 • формат doc
 • размер 4.19 МБ
 • добавлен 01 июля 2011 г.
Кологривов М.М. Інфраструктура і режими експлуатації систем газонафтотранспорту
Навчальний посібник під ред. В.В. Притули. – Одеса: Видавницькій центр ОДАХ, 2009. –60 с.
Посібник містить характеристику інфраструктури системи газонафтотранспорту і режими її експлуатації. У ньому розглянуто структуру НАК «Нафтогаз України». Відзначається, що Україна є енергетичним вузлом Європи. У посібнику дається коротка характеристика нафтогазовим іноземним компаніям, що працюють в Україні. Розглянуто перспективи української нафтогазотранспортної системи як складової ЄАНТК. Наведені концептуальні підходи до оперативно-диспетчерського управління магістральними трубопроводами.
Розглянути питання регулювання режимів нафтопроводу, вибіру раціонального режиму експлуатації, режиму роботи при відключенні перекачувальних станцій, роботи зі скиданнями і підкачуваннями, режиму експлуатації при послідовної перекачки нафтопродуктів. Визначені параметри режиму в період зміни рідин і розглянуто узгодження роботи станцій перекачування. Описані експлуатаційні режими перекачування високов'язких нафт і їх особливості.
Розглянути режими роботи газокомпресорних станцій і відцентрових нагнетачів, розглянут режим роботи газопроводу зі зміною робочого тиску і впливом температури. Розглянути експлуатаційні режими роботи газосховищ і сховищ нафти і нафтопродуктів.
Навчальний посібник призначений для студентів спеціальностей «Газонафтопроводи та газонафтосховища». Він може бути використаний фахівцями, які працюють в нафтогазовому комплексі.

Зміст:
Вступ.
Україна-енергетичний вузол Європи.
Про компанію «Нафтогаз України».
Співробітництво НАК «нафтогаз України» з міжнародними організаціями та зарубіжними компаніями.
Участь України в міжнародної транспортній інфраструктурі.
Кроки з розвитку та використання транспортної інфраструктури.
Регулювання режимів роботи нафтопроводу.
Режими роботи нафтопроводів.
Вибір раціональних режимів експлуатації магістрального нафтопроводу.
Режим роботи нафтопроводу при відключенні перекачувальних станцій.
Режим роботи нафтопроводів зі скиданнями і підкачуваннями.
Режими експлуатації при послідовної перекачки нафт і нафтопродуктів.
Визначення числа циклів послідовної перекачки.
Параметри режиму трубопроводу в період зміни рідин.
Узгодження роботи станцій при послідовному перекачуванні.
Експлуатаційний режим перекачування високов'язких нафт.
Вплив на характеристику «гарячого» трубопроводу різних факторів.
Особливі експлуатаційні режими «гарячих» трубопроводів.
Розрахунок режиму роботи компресорної станції.
Розрахунок роботи відцентрових нагнетачів.
Вплив температури газу на режим експлуатації.
Експлуатаційний режим газопроводу зі зміною робочого тиску.
Експлуатаційні режими роботи газосховищ.
Експлуатаційні режими роботи сховищ нафти і нафтопродуктів.
Використана література.
Похожие разделы
Смотрите также

Азиз Х., Сеттари Э. Математическое моделирование пластовых систем

 • формат pdf
 • размер 3.9 МБ
 • добавлен 06 августа 2010 г.
Пер. с англ. - М., Недра, 1982. - 407 с. Изложены теоретические основы математического моделирования пластовых систем и описаны методы решения уравнений фильтрации с помщью вычислительных машин. Даны рекомендации по конструированию математических и компьютерных моделей, их анализ и примеры программных систем. Для инженерно-технических работников нефтяной промышленности, научно-исследовательских организаций и высших учебных заведений, занимающихс...

Бойко B.C. Розробка та експлуатація нафтових родовищ

 • формат pdf
 • размер 13.46 МБ
 • добавлен 25 февраля 2011 г.
Підручник - 3-є доповнене видання - К «Реал-Принт», 2004- 695с. Подано комплексне уявлення про розробку та експлуатацію нафтових родовищ і супутні технологічні процеси. Описано процеси розробки нафтових родовищ, технологію і техніку підтримування пластового тиску та підвищення нафтовилучення із пластів, способи і технології експлуатації свердловин, їх дослідження і ремонт. Розкрито основи теорії піднімання багатофазних потоків у стовбурі свердлов...

Бойко В.С., Кондрат Р.М., Яремійчук Р.С. Довідник з нафтогазової справи

Справочник
 • формат pdf
 • размер 26.94 МБ
 • добавлен 18 апреля 2011 г.
Львів, 1996. - 620 с. Висвітлені питання геології, пошукової і промислової геофізики, буріння свердловин, розробки нафтових і газових родовищ, експлуатації нафтових і газових свердловин, збору і підготовки нафти і газу, спорудження трубопроводів, транспортування і зберігання нафти і газу, економіки нафтової і газової промисловості.

Кологривов М.М. Дипломний проект спеціаліста, дипломна робота магістра

 • формат doc
 • размер 180.5 КБ
 • добавлен 01 июля 2011 г.
Методика написання і порядок захисту. - Одеса: Вид. центр ОДАХ, 2011. -26 с. Навчальний посібник призначений для студентів напрямку 0903 "Гірнича справа" у рамках спеціальності 7,8 090305 "Газонафтопроводи та газонафтосховища". У навчальному посібнику представлений перелік структурних елементів проектної дипломної роботи і роботи науково-дослідного характеру, а також вимоги, пропоновані до зазначених структурних елементів та їхньої характеристики...

Кологривов М.М. Дипломный проект специалиста, дипломная работа магистра

 • формат doc
 • размер 241.5 КБ
 • добавлен 01 июля 2011 г.
Методика написания и порядок защиты. – Одесса: Изд. центр ОГАХ, 2011. – 26 с. В учебном пособии представлен перечень структурных элементов проектной дипломной работы и работы научно-исследовательского характера, а также требования, предъявляемые к указанным структурным элементам и их характеристики. В пособии рассмотрен порядок выполнения дипломной работы (проекта), даны рекомендации по ее планированию. Учебное пособие предназначено для студенто...

Кологривов М.М. Машини і обладнання газонафтопроводів та газонафтосховищ. Навчальний посібник

 • формат doc
 • размер 5.37 МБ
 • добавлен 09 августа 2011 г.
Одеса: Видавницький центр ОДАХ, 2009. – 115 с. Представлені машини, пристрої і обладнання газонафтопроводів і підземних газонафтосховищ. Приведені основні зведення по теорії розрахунку параметрів обладнання. Даються зведення об енергетичних установках і машинах, розглядається запірно-регулююча арматура. Використані матеріали науково-методичних розробок фахівців Уфімського державного нафтового технічного університету. Навчальний посібник призначен...

Кологривов М.М., Коба А.Л. Структура и правила оформления курсовых, дипломных проектов и работ

 • формат doc
 • размер 1.57 МБ
 • добавлен 01 июля 2011 г.
ОГАХ, Одесса, 2011 г. Под ред. Притулы В. В. Учебное пособие подготовлено в ОГАХ на кафедре «Тепломассообмена», которая является выпускающей по специальностям «Газонефтепроводы и газонефтехранилища» и «Теплоэнергетика». В учебном пособии для студентов специальности 7,8.090305 "Газонефтепроводы и газонефтехранилища" приведены основные положения и правила по оформлению дипломного, курсового проекта и работы студента высшего учебного заведения. У...

Пешехонов Н.И. Проектирование газоснабжения (Примеры расчета)

 • формат djvu
 • размер 2.53 МБ
 • добавлен 13 января 2010 г.
В книге освещены вопросы проектирования систем газоснабжения населенных мест, отдельных зданий и предприятий. Приведены примеры определения расхода газа потребителями, выбора и расчета систем газоснабжения, газовой аппаратуры и оборудования.

Правила розробки родовищ нафти та газу

Стандарт
 • формат doc
 • размер 525.5 КБ
 • добавлен 28 февраля 2011 г.
Проект. 96 с. Сфера застосування Нормативні посилання Терміни і визначення Позначення та скорочення Підготовка родовищ нафти і газу до розробки Класифікація родовищ (покладів) нафти і газу Категорії свердловин Підготовленість родовищ (покладів) нафти і газу до промислового освоєння Геолого-промислові дослідження, випробування і пробна (дослідна), Дослідно-промислова експлуатація розвідувальних, Оціночно-експлуатаційних свердловин Дослідно-проми...

Розгонюк В.В, Хачикян Л.А., Григіль М.А., Удалов О.С., Нікішин В.П. Експлуатаційникові газонафтового комплексу

Справочник
 • формат djvu
 • размер 5.19 МБ
 • добавлен 19 января 2011 г.
Довідник. Київ: видавництво "Росток", 1998, 430 стор. Газопроводи і газосховища. Фізикохімічні властивості природних газів. Підготовка газу до подальшого транспортування. Транспортування газу. Розподіл газу. Зберігання газу. Корозія металу і методи боротьби з нею. Склади нафти і нафтопродуктів. Зберігання нафти і нафтопродуктів. У довіднику викладено основні фізико-хімічні і термодинамічні властивості газу, вимоги щодо підготовки газу...