Костицький М.В., Чміль Б.Ф. Філософія права

Костицький М.В., Чміль Б.Ф. Філософія права
 • разное
 • doc
 • 1.54 МБ
 • добавлен 02.10.2010
Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2000. - 336 с.

Зміст

Передмова
Вступ до філософії права. Предмет філософії права
Сучасна дискусія про предмет філософії права
Сутність філософського підходу до права
Значення парадигми новітньої науки для розуміння права
Право як засіб реалізації загальнолюдських цінностей
Зв'язок права з державою та громадянським суспільством
Визначення предмета правової філософії. Співвідношення філософії права з іншими філософськими та юридичними дисциплінами
Контрольні запитання
Методологія та інструментарій філософії права
Філософія права як методологічна дисципліна
Аналіз філософсько-світоглядних концепцій і доктрин як методологічного інструментарію побудови філософії права
Філософська антропологія як універсальна методологія правознавства
Системний аналіз у філософії права
Сутність системного аналізу у філософії права
Основні напрямки системного аналізу у філософії права
Контрольні запитання
Історичні типи філософії права
Філософсько-правові вчення у Західній
Європі в XV—XVIII ст
Цілісність історичних типів філософії права
Філософсько-правова думка епохи відродження і реформації
Перша революція в суспільствознавстві — Нікколо Макіавеллі
Особливості праворозуміння Жана Бодена
Філософсько-правові погляди мислителів Нового часу
Теорія природного права Гуго Гроція
Філософсько-правові позиції Т. Гоббса
Філософсько-правові погляди Джона Локка
Філософсько-правові ідеї Бенедикта (Баруха) Спінози
Філософсько-правові концепції західноєвропейського просвітництва XVIII ст
"Про дух законів" Шарля-Луї Монтеск'є
Клод-Анрі Гельвецій
Уявлення про державу і право Жана-Жака Руссо
Філософсько-правові погляди Чезаре Беккаріа
Філософсько-правові погляди Лейбніца
Контрольні запитання
Філософсько-правові вчення в Західній Європі кінця XVIII — середини XIX
Філософсько-правові позиції Іммануїла Канта
Теоретична концепція права Йогана-Готліба Фіхте
Філософсько-правові погляди Г. -В. -Ф. Гегеля
Критична філософія права К. Маркса і Ф. Енгельса
філософсько-правове вчення Ієремії Бентама
Філософсько-правові погляди Джона-Стюарта Мілля
Історичні теорії права
Теорія права як прояв народного духу в історії Фрідріха-Карла фон Савіньї
Контрольні запитання
Філософія права XX століття
Загальна характеристика філософії права XX століття
Неокантіанська філософія права
Філософія права неогегельянства
Новітня філософія права Німеччини в контексті світової філософії права: ретроспективний погляд
Права людини в контексті західноєвропейського права
Поняття прав
Ієрархічний порядок суспільства
Соціальна основа прав людини
Форми громадянського суспільства
Генезис ідеї невід'ємних прав людини
"Природна людина" просвітників
Основоположні права людини
Примат прав людини над законодавством
Міжнародні документи з прав людини
Філософія права України
Контрольні запитання
Право як феномен культурно-цивілізаційного процесу
Цивілізація як конкретно-історичне буття культури
Генезис уявлень про право і законність у процесі становлення цивілізаційних основ суспільства
Право, правова держава, громадянське суспільство як досягнення цивілізації
Право і релігія, держава і церква
Релігія і право як форми духу
Релігійні витоки держави і права
Релігійні норми і право
Церква в системі державно-правових режимів
Правовий режим церкви в Україні
Контрольні запитання
Особистість і право (правова антропологія). Гуманістична природа права
Правова антропологія як галузь філософії права. Соціологічний та антропологічний підходи до особистості та її цінностей
Особистісна цінність права та її структура
Права людини як безпосередній вираз особистісної цінності права
Реалізація особистісної цінності права у правовій державі
Контрольні запитання
Правова епістемологія: істина у правотворчості та правозастосуванні
Загальна характеристика правової епістемології. Категорія істини як центральна категорія правової епістемологі
Пізнавальні процеси у правотворчості
Істина як мета правозастосовної діяльності.
Основні етапи, рівні та методи пізнання у праві
Правова практика як критерій правової істини
Контрольні запитання
Читать онлайн

Смотрите также


Реферат - Взаємодія філософії науки з іншими філософськими дисциплінами

Реферат - Взаємодія філософії науки з іншими філософськими дисциплінами

 • рефераты
 • doc
 • 61 КБ
 • добавлен 25.10.2011
Національний аграрний університет, м.Київ 2010 рік, кількість сторінок - 7 Дисципліна - філософія права
Правова філософія як особлива дисципліна. Співвідношення філософії з теорією держави і права. Соціологія та філософія права.Співвідношення філософії права з правовою ідеологією. Філософія і політика.
Реферат - Наукова революція Нового часу Формування засад класичної науки

Реферат - Наукова революція Нового часу Формування засад класичної науки

 • рефераты
 • doc
 • 68.5 КБ
 • добавлен 06.11.2011
Національний аграрний університет, м.Київ 2010 рік, кількість сторінок - 8 Дисципліна - філософія права
Виникнення експериментального наукового пізнання.Важливі передумови експериментального наукового пізнання. Науковий рух XVII ст. Філософія Нового часу.
Реферат - Межі державної влади (філософський аспект)

Реферат - Межі державної влади (філософський аспект)

 • рефераты
 • doc
 • 140 КБ
 • добавлен 03.12.2011
Хмельницький університет управління та права. Дисципліна - філософія права. 2011 рік.
Зміст
Природа поняття влада та державна влада
Межі державної влади
Реферат - Соціально-економічні і духовні особливості епохи Нового часу. Формування емпіризму (Ф.Бекон, Т.Гоббс, Дж.Локк, Д.Берклі, Д.Юм)та раціоналізму (Р.Декарт, Б.Спіноза, Г.Лейбніц)

Реферат - Соціально-економічні і духовні особливості епохи Нового часу. Формування емпіризму (Ф.Бекон, Т.Гоббс, Дж.Локк, Д.Берклі, Д.Юм)та раціоналізму (Р.Декарт, Б.Спіноза, Г.Лейбніц)

 • рефераты
 • doc
 • 56.5 КБ
 • добавлен 28.10.2011
Національний аграрний університет, м.Київ 2010 рік, кількість сторінок - 6 Дисципліна - філософія права.
Поняття емпіризму та раціоналізму.Ідоли Ф. Бэкона. Раціоналізм Р. Декарта.теорія пізнання (гносеологія) Г. В. Лейбніца.
Презентація - Політичні ідеали французького Просвітництва

Презентація - Політичні ідеали французького Просвітництва

 • рефераты
 • ppt
 • 1.76 МБ
 • добавлен 09.11.2011
Національний аграрний університет, м.Київ, 5 курс, 2010 рік, 11 слайдів Предмет філософія права.
Поняття та основні ідеї Просвітництва.Ш.Л. Монтеск’є. Ж.Ж. Руссо . К.А. Гельвецій. П. Гольбах.
П. Гольбах.
Реферат - Рівні і форми пізнання

Реферат - Рівні і форми пізнання

 • рефераты
 • doc
 • 55 КБ
 • добавлен 06.11.2011
Національний аграрний університет, м.Київ 2010 рік, кількість сторінок - 6 Дисципліна - філософія права
Джерела знання. Чуттєве пізнання. Форми абстрактного мислення.
Реферат - Поняття екологічної кризи та її види

Реферат - Поняття екологічної кризи та її види

 • рефераты
 • doc
 • 50 КБ
 • добавлен 25.10.2011
Національний аграрний університет, м.Київ 2010 рік, кількість сторінок - 5 Дисципліна - філософія права.
Поняття екологічної кризи. Відмінність кризи від катастрофи. Сутність екологічної кризи. Класифікація криз.
Реферат - Функції філософії у науковому пізнанні

Реферат - Функції філософії у науковому пізнанні

 • рефераты
 • doc
 • 58.5 КБ
 • добавлен 25.10.2011
Національний аграрний університет, м.Київ 2010 рік, кількість сторінок - 7 Дисципліна - філософія права
Поняття філософії, зміст філософії. Місце філософії. Основні функції філософії.Світоглядна. Гносеологічна. Методологічна. Інтегративна. Аксіологічна. Критична.
Реферат - Теоретичні методи наукового пізнання

Реферат - Теоретичні методи наукового пізнання

 • рефераты
 • doc
 • 47 КБ
 • добавлен 28.10.2011
Національний аграрний університет, м.Київ 2010 рік, кількість сторінок - 5 Дисципліна - філософія права.
Емпіричний метод наукового пізнання. Теоретичний рівень наукового пізнання. Ідея, проблема та концепція як форми наукового пізнання. Аніліз і синтез, та індукція і дедукція.
Реферат - Новий час і епоха Просвітництва перша наукова революція і становлення технічного знання

Реферат - Новий час і епоха Просвітництва перша наукова революція і становлення технічного знання

 • рефераты
 • doc
 • 51.5 КБ
 • добавлен 25.10.2011
Національний аграрний університет, м.Київ 2010 рік, кількість сторінок - 5 Дисципліна - філософія права.
Суть наукової революції. Відмежування наукового знання від релігії та філософських вчень минулого. Піднесення досвіду до рангу експерименту. Проголошення математики мовою науки. Виокремлення проблеми методу в самостійну с...