АТПП, АСУТП, SCADA
Автоматизация
Практикум
 • формат djvu
 • размер 1.25 МБ
 • добавлен 13 февраля 2011 г.
Кутяков В.М. Методичні вказівки та контрольні завдання до курсу Виробничі процеси та обладнання об'єктів автоматизації
ОДАХ, Одесса, 2004 р., 33 стор.
Методичні вказівки та контрольні завдання до курсу "Виробничі процеси та обладнання об'єктів автоматизації" для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 092501
"Автоматизоване управління технологічними процесами".
Смотрите также

Звіт про виробничу практику - ВАТ Київхліб хлібокомбінат №12, у відділі автоматизована система керування виробництвом (АСКВ)

report
 • формат dwg, docx
 • размер 496.13 КБ
 • добавлен 27 ноября 2011 г.
Київ: КНУХТ, кафедра автоматизації та комп’ютерно- інтегрованих технологій, 2011. - 19 с. Присутнє креслення. Зміст. Загальна характеристика ВАТ «Київхліб» хлібокомбінат №12. Характеристика сировини. Енерго- , тепло- та водопостачання. Асортиментпродукції. Загальновиробничі характеристики. Принциповасхематехнологічногопроцесувиробництва. Характеристика машинно- апаратурної схеми, технологічне обладнання. Контрольовані технологічні параметри по ос...

Коренькова Т.В. Методичні вказівки щодо практичних і самостійних занять з навчальної дисципліни електромеханічне обладнання енергоємних виробництв

Практикум
 • формат doc
 • размер 4.81 МБ
 • добавлен 23 сентября 2010 г.
Методичні вказівки щодо практичних і самостійних занять з курсу «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.092200 - «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв» (у тому числі скорочений термін навчання)/ к.т.н., доц. Т.В. Коренькова, асис. В.О. Огарь; рецензент д.т.н., проф. О. П. Чорний. - Кременчуг: КДПІ, Кафедра САУЕ. - 93 с. Практичне заняття №1 Розрахунок ста...

Кравченко Г.В. Автоматизація виробничих процесів

 • формат doc
 • размер 85.5 КБ
 • добавлен 16 августа 2009 г.
Міністерство освіти і науки України Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля Рубіжанський філіал Кафедра вищої математики та комп’ютерних технологій Методичні вказівки до самостійної роботи студентів над дисципліною Автоматизація виробничих процесів Автоматизація виробничих процесів. Самостійна робота. Для студентів 5 і 6-го курсу (IХ семестр – денна форма; XI семестр – заочна форма) спеціальності 7.090 220»/ Укладач Кравченко Г. В...

Кравченко Г.В. Автоматизація хіміко-технологічних процесів

 • формат doc
 • размер 84 КБ
 • добавлен 16 августа 2009 г.
Автоматизація хіміко-технологічних процесів. Самостійна робота. Для студентів 4 і 5-го курсу (VIII семестр–денна форма, Х семестр-заочна форма ) спеціальності 7.110 204 » / Укладач Кравченко Г. В. – Рубіжне РФСНУ 2003. - 9 с. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з автоматизаці хіміко-технологічніх процесів містять загальні вимоги, перелік програмних питань, критерії оцінок, варіанти робіт та методичні рекомендації щодо їх виконання...

Пастушенко В.Й. Методичні вказівки до виконання курсової роботи (укр.)

 • формат doc
 • размер 1.1 МБ
 • добавлен 07 мая 2009 г.
Рівне: УДУВГП, 2002 - 105 с. Метод. вказівки з курсу “Автоматизовані системи керування технологічними процесами і виробництвами” для студентів спеціальності 7.092501 “Автоматизоване управління технологічними процесами і виробництвами” Мета роботи - одержання знань і навичок постановки задач керування, проектування структури АСКТП і розробка підсистем технічного, інформаційного і програмного забезпечення АСКТП. Задачі курсової роботи включають:...

Проць Я.І., Савків В.Б., та ін. Автоматизація виробничих процесів

 • формат djvu
 • размер 15.71 МБ
 • добавлен 24 января 2012 г.
Навчальний посібник для технічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Тернопіль: ТНТУ ім. І.Пулюя, 2011. – 344с. В умовах автоматизованого виробництва актуальним завданням є комплекс заходів по розробці нових, прогресивних технологічних процесів і створення на їх основі нових високопродуктивних машин і систем машин. Автоматизація повсюдно рахується головним, найбільш перспективним напрямком в розвитку промислового виробництва. Завдяки зв...

Пупена О.М. Проектвання комп'ютерно-інтегрованих систем

Практикум
 • формат pdf
 • размер 683.82 КБ
 • добавлен 02 июня 2011 г.
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна, , 45 с. Методичні вказівки для виконання курсового проекту. Перелік скорочень та умовних позначень. Мета і завдання курсового проектування. Тематика курсових проектів. Порядок видачі завдання на курсовий проект. Зміст курсового проекту. Рекомендації до послідовності розробки курсового проекту. Рекомендації до розробки основних розділів проекту. Орієнтовний перелік питань до захисту кур...

Татаров А.В., Віхрова Л.Г., та ін. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу: Елементи та пристрої автоматики. Частина 1

Практикум
 • формат djvu
 • размер 3.64 МБ
 • добавлен 22 декабря 2011 г.
Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу: "Елементи та пристрої автоматики" для студентів спеціальності 8.091401 "Системи управління і автоматики", 8.091901 "Енергетика сільськогосподарського виробництва", 7.091402 "Гнучкі комп'ютеризовані системи та робототехніка" /Укл.: А. В. Татаров, Л. Г. Віхрова, В. М. Каліч, В. О. Шалімов, Г. В. Савеленко. - Кіровоград: КДТУ, 2001. - 116 с.

Татаров А.В., Віхрова Л.Г., та ін. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу: Елементи та пристрої автоматики. Частина 2

Практикум
 • формат djvu
 • размер 2.78 МБ
 • добавлен 02 февраля 2012 г.
Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Елементи та пристрої автоматики" для студентів спеціальностей 8.091401 "Системи управління і автоматики", 8.091901 "Енергетика сільськогосподарського виробництва", 7.091402 Тнучи комп'ютеризовані системи та робототехніка" /Укл.: А.В.Татаров, Л. Г. Віхрова, В. М. Каліч, В. О. Шалімов, Г. В. Савеленко. - Кіровоград: КДТУ, 2001 - 88 с. Укладачі: А. В. Татаров, доцент, кандидат технічних наук Л. Г Ві...

Трегуб В.Г. Основи проектування з елементами САПР

Практикум
 • формат doc
 • размер 28.03 МБ
 • добавлен 25 сентября 2011 г.
Методичні вказівки до практичних занять. - К.: НУХТ, 2007. - 67 ст. Зміст: Проектування схем автоматизації: - Складання фрагментів схем автоматизації із зображенням комплектів вимірювальних приладів та схем управління - Складання фрагментів схем автоматизації при використанні мікропроцесорних контролерів та ПЕОМ - Вибір технічних засобів мікропроцесорних систем автоматизації Проектування принципових мікропроцесорних схем: - Принципові мікроп...