Информатика и вычислительная техника
Лабораторная
 • формат doc, exe, mcd
 • размер 487.58 КБ
 • добавлен 31 мая 2011 г.
Лабораторная работа №2 - Експериментальне дослідження закону великих чисел
НУК, Блінцов С, дисципліна - "Теорія інформації".
Дослідження виконання закону великих чисел методами цифрового статистичного моделювання.
Завдання:
_ Переробити програму, розроблену в лабораторній роботі № 1 таким чином, щоб вона багатократно (від 1000 разів) повторювала виведення точок і розрахунки імовірності, обчислювала отриману імовірність відхилення Pr(|Рексп – p| ? ?).
_ Провести експерименти з прямокутною областю для 1000, 10000 і 100000 точок, задавши від 1000 до 5000 повторень експерименту (у залежності від кількості точок і швидкодії комп’ютера, для підвищення швидкодії треба закоментувати виведення точок на екран). Для кожної кількості точок експерименти повторити з різними значеннями ? по три рази і розрахувати середнє. Результати внести в таблицю.
_ Замінити прямокутну область на коло і повторити експерименти, вказані в попередньому пункті, оформивши результати в таку саму таблицю.
_ В середовищі MathCad для кожного значення ? построїти графіки залежності ?(n) імовірності відхилення від кількості повторень в експерименті (по три графіки для прямокутника і для круга).
_ Позначити на графіку точки, отримані експериментально.
_ Зробити висновки щодо відповідності теоретичних залежностей і отриманих експериментально результатів.
P. S. Здесь имеется готовая программа, написанная в Delphi, для выполнения лабы и данные необходимые для неё; исходные файлы для вычислений в MathCad, а также и сам отчёт по лабе.
Смотрите также

Лабораторная работа - Метод кодирования по Хаффману

Лабораторная
 • формат docx, txt, doc
 • размер 51.46 КБ
 • добавлен 18 марта 2009 г.
Тема: "Метод кодирования по Хаффману", задание: закодировать методом Хаффмана свои фамилию, имя, отчество, дату и место рождения. Архив содержит методический материал по данной работе, работу с поэтапным выполнением и дерево кодирования.

Лабораторная работа по измерению информации (алфавитный подход)

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 54.5 КБ
 • добавлен 14 ноября 2009 г.
Воронежский государственный педагогический университет Специальность 050200 – «Физико-математическое образование», Дисциплина "Информатика" 3 курс, 5 семестр Объем 2 стр. Решение задач на измерение количества информации (с примерами)

Лабораторная работа по измерению информации (содержательный подход)

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 73 КБ
 • добавлен 14 ноября 2009 г.
Воронежский государственный педагогический университет Специальность 050200 – «Физико-математическое образование», Дисциплина "Информатика" 3 курс, 5 семестр Объем 2 стр. Решение задач на измерение количества информации по формулам К. Шеннона и Р. Хартли. Равновероятные и разновероятные события.

Лабораторная работа №1 - Безумовні ймовірності випадкових подій

Лабораторная
 • формат mcd, exe, doc
 • размер 508.64 КБ
 • добавлен 31 мая 2011 г.
НУК, Блінцов С, дисципліна - "Теорія інформації" Дослідження апріорних імовірнісних характеристик методами цифрового статистичного моделювання. Завдання: _ Скласти програму, що виконує наступні дії: – в заданому місці екрану малює прямокутну або круглу область (прямокут-ник або коло), розмір прямокутника – (150 + 10N) ? (150 + 5N) точок, радіус кола – (50 + 3N) точок, де N – номер варіанту; – за допомогою генератора псевдовипадкових чисел виводи...

Лабораторная работа №3 - Вивчення ентропійних характеристик дискретних джерел марковського типу

Лабораторная
 • формат mcd, doc
 • размер 103.37 КБ
 • добавлен 31 мая 2011 г.
НУК, Блінцов С, дисципліна - "Теорія інформації". Дослідження характеристик дискретних джерел повідомлень – залежності ентропійних характеристик від часу роботи джерела, інформаційного зв’язку між повідомленнями та ін. Завдання: _ Ввести допоміжні формули і початкові дані згідно свого номеру варіанту. Розглянути дискретне джерело повідомлень, що в кожний момент часу випадково вибирає один елемент ансамблю X = {x1, ., x5} згідно з розподілом імові...

Лабораторная работа №4 - Високоімовірні множини повідомлень дискретних джерел без пам'яті

Лабораторная
 • формат txt, exe, doc
 • размер 2.73 МБ
 • добавлен 31 мая 2011 г.
НУК, Блінцов С, дисципліна - "Теорія інформації". Вивчення принципів рівномірного кодування з використанням теореми про високоімовірні множини. Завдання: _ Обрати файл для кодування/декодування (будь-який файл в форматі .bmp) та скопіювати його в робочу директорію (. \Data). _ За допомогою програми stats.pas виконати розрахунки імовірнісних характе-ристик обраного файлу. _ Для декількох значень довжини послідовності n і ймовірності похибки ? вико...

Лекции по информатике

Статья
 • формат doc
 • размер 2.49 МБ
 • добавлен 03 апреля 2007 г.
10 лекций по информатике Юсуповой Н.И. Понятие информатики. Место информатики в ряду других фундаментальных наук. История развития информатики. Правовые аспекты информатики. Стандарт дисциплины. Информационный ресурс и его составляющие. Информационные технологии (ИТ). Технические и программные средства ИТ. Структурные меры информации. Геометрическая (метрическая). Комбинаторная (структурная). Аддитивная мера. Информация и теории информации. Теори...

Лекции по информатике

Статья
 • формат doc
 • размер 368.23 КБ
 • добавлен 21 августа 2005 г.
Понятие информатики. Место информатики в ряду других фундаментальных наук. История развития информатики. Правовые аспекты информатики. Стандарт дисциплины. Информационный ресурс и его составляющие. Информационные технологии (ИТ). Технические и программные средства ИТ. Подготовка, редактирование и оформление текстовой документации, графиков, диаграмм и рисунков (общие сведения о текстовых редакторах). Краткие сведения о Microsoft Word. Создание...

Лекции по теоретической информатике

Статья
 • формат doc
 • размер 416.67 КБ
 • добавлен 23 мая 2009 г.
Энтропия и информация. Математическая постановка задачи кодирования. Первая теорема Шеннона. Алфавитное двоичное кодирование. Системы счисления: представление чисел и перевод 2-8- 16. Нормализованные числа. Кодирование и обработка целых и вещественных чисел. Передача информации по каналу связи с помехами.

Лекции по теории информации

Статья
 • формат doc
 • размер 872.67 КБ
 • добавлен 28 мая 2011 г.
Введение Дискретные ансамбли и источники Случайные величины Закон больших чисел Количество информации в сообщении. Энтропия Условная информация. Условная энтропия Энтропия на сообщение дискретного стационарного источника Взаимная информация и ее свойства. Количество информации между дискретными ансамблями Постановка задачи кодирования дискретных источников равномерными кодами Теорема о высоковероятных множествах дискретного источника без памяти...