Информатика и вычислительная техника
Лабораторная
 • формат mcd, exe, doc
 • размер 508.64 КБ
 • добавлен 31 мая 2011 г.
Лабораторная работа №1 - Безумовні ймовірності випадкових подій
НУК, Блінцов С, дисципліна - "Теорія інформації"
Дослідження апріорних імовірнісних характеристик методами цифрового статистичного моделювання.
Завдання:
_ Скласти програму, що виконує наступні дії:
– в заданому місці екрану малює прямокутну або круглу область (прямокут-ник або коло), розмір прямокутника – (150 + 10N) ? (150 + 5N) точок, радіус кола – (50 + 3N) точок, де N – номер варіанту;
– за допомогою генератора псевдовипадкових чисел виводить на екран за-дану кількість точок (декілька тисяч) з випадковими координатами;
– розраховує і виводить на екран експериментальну ймовірність попадання точок в область, для чого необхідно кількість точок, що попали в область, поділи-ти на загальну кількість виведених точок;
– після виведення кожної точки зберігає поточні розраховані значення екс-периментальної імовірності в текстовий файл p.dat (в кожному рядку через про-біл два числа: кількість вже виведених точок і відповідне значення імовірності) для подальшого використання в програмі MathCad.
_ Провести експеримент з прямокутною областю для 1000, 10000 і 100000 точок. В кожному експерименті зробити по три повторення і розрахувати середню імовірність. Розрахувати теоретичну імовірність попадання точок в область, для чого необхідно площу області поділити на площу екрану. Результати внести в таблицю.
_ Три файли з результатами підрахунку для 1000 точок завантажити в окремі змінні в середовище MathCad (меню Insert/Component/File Read or Write/Read from a file, формат – Text Files). Вивести відповідні графіки (в одній системі координат) залежності розрахованого значення імовірності від кількості проведених експериментів.
_ Замінити прямокутну область на коло і повторити дії, вказані в п. п.2-3.
_ Звіт повинен містити дві таблиці результатів розрахунку, відповідні графі-ки і висновки по результуючим даним.
P. S. Здесь имеется готовая программа, написанная в Delphi, для выполнения лабы и данные необходимые для неё; исходные файлы для вычислений в MathCad, а также и сам отчёт по лабе.
Смотрите также

Курсовая работа - Энтропия системы

Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 242.96 КБ
 • добавлен 03 июня 2010 г.
Курсовая работа состоит из следующих разделов. Введение. Энтропия системы. Понятие «энтропия». Этапы развития теории энтропии. Энтропийная природа иерархии природных структур. Организация передачи сообщений. Организация передачи информационных сообщений с наименьшей длиной пробега сообщений по каналам связи. Определение оптимальных маршрутов передачи и приёма информации по критерию быстроты прохождения информационного пакета. Определение оптималь...

Лабораторная работа - Метод кодирования по Хаффману

Лабораторная
 • формат docx, txt, doc
 • размер 51.46 КБ
 • добавлен 18 марта 2009 г.
Тема: "Метод кодирования по Хаффману", задание: закодировать методом Хаффмана свои фамилию, имя, отчество, дату и место рождения. Архив содержит методический материал по данной работе, работу с поэтапным выполнением и дерево кодирования.

Лабораторная работа по измерению информации (алфавитный подход)

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 54.5 КБ
 • добавлен 14 ноября 2009 г.
Воронежский государственный педагогический университет Специальность 050200 – «Физико-математическое образование», Дисциплина "Информатика" 3 курс, 5 семестр Объем 2 стр. Решение задач на измерение количества информации (с примерами)

Лабораторная работа по измерению информации (содержательный подход)

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 73 КБ
 • добавлен 14 ноября 2009 г.
Воронежский государственный педагогический университет Специальность 050200 – «Физико-математическое образование», Дисциплина "Информатика" 3 курс, 5 семестр Объем 2 стр. Решение задач на измерение количества информации по формулам К. Шеннона и Р. Хартли. Равновероятные и разновероятные события.

Лабораторная работа №1 - Исследование способов эффективного кодирования данных с использованием методик Шеннона-Фано и Хаффмена

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 48.59 КБ
 • добавлен 23 декабря 2010 г.
НТУУ КПИ Факультет: ФЭЛ (ИПСА) Кафедра: САПР (СП) Преподаватель: Капшук Специальность: Информационные технологии проектирования Дисциплина: Методы и средства компьютерных информационных технологий (3 курс) Страниц: 24 + файлы исходных текстов программ (Borland Pascal) Основное содержание работы - разработка программы-архиватора, реализующего упаковку/распаковку файлов с помощью методов сжатия Хаффмена и "код Шеннона-Фано" (КШФ). Программа также...

Лабораторная работа №2 - Експериментальне дослідження закону великих чисел

Лабораторная
 • формат doc, exe, mcd
 • размер 487.58 КБ
 • добавлен 31 мая 2011 г.
НУК, Блінцов С, дисципліна - "Теорія інформації". Дослідження виконання закону великих чисел методами цифрового статистичного моделювання. Завдання: _ Переробити програму, розроблену в лабораторній роботі № 1 таким чином, щоб вона багатократно (від 1000 разів) повторювала виведення точок і розрахунки імовірності, обчислювала отриману імовірність відхилення Pr(|Рексп – p| ? ?). _ Провести експерименти з прямокутною областю для 1000, 10000 і 100000...

Лабораторная работа №3 - Вивчення ентропійних характеристик дискретних джерел марковського типу

Лабораторная
 • формат mcd, doc
 • размер 103.37 КБ
 • добавлен 31 мая 2011 г.
НУК, Блінцов С, дисципліна - "Теорія інформації". Дослідження характеристик дискретних джерел повідомлень – залежності ентропійних характеристик від часу роботи джерела, інформаційного зв’язку між повідомленнями та ін. Завдання: _ Ввести допоміжні формули і початкові дані згідно свого номеру варіанту. Розглянути дискретне джерело повідомлень, що в кожний момент часу випадково вибирає один елемент ансамблю X = {x1, ., x5} згідно з розподілом імові...

Лабораторная работа №4 - Високоімовірні множини повідомлень дискретних джерел без пам'яті

Лабораторная
 • формат txt, exe, doc
 • размер 2.73 МБ
 • добавлен 31 мая 2011 г.
НУК, Блінцов С, дисципліна - "Теорія інформації". Вивчення принципів рівномірного кодування з використанням теореми про високоімовірні множини. Завдання: _ Обрати файл для кодування/декодування (будь-який файл в форматі .bmp) та скопіювати його в робочу директорію (. \Data). _ За допомогою програми stats.pas виконати розрахунки імовірнісних характе-ристик обраного файлу. _ Для декількох значень довжини послідовності n і ймовірності похибки ? вико...

Лабораторная работа №5 - Оптимальне нерівномірне кодування методом Хаффмана

Лабораторная
 • формат txt, jpg, exe, doc
 • размер 12.17 МБ
 • добавлен 31 мая 2011 г.
НУК, Блінцов С, дисципліна - "Теорія інформації". Вивчення властивостей нерівномірних кодів і методів їх отримання програмним шляхом. Завдання: _ Обрати файл для кодування/декодування, наприклад, будь-який файл .bmp або .txt з папки Windows та скопіювати його в робочу директорію програми. _ Виконати програму «Huffman.pas». Пересвідчитися, що декодований файл «unpacked.bmp» співпадає з оригіналом. Записати в звіт довжину вхідного та закодованого ф...

Расчетно-графическая работа - Анализ энтропийных характеристик текстовых файлов

rgr
 • формат doc, txt, xls
 • размер 129.69 КБ
 • добавлен 28 июня 2010 г.
Расчетно-графическая работа по системотехнике на тему: «Анализ энтропийных характеристик текстовых файлов» Задача: рассчитать энтропию 4-ох текстов (2- английского содержания, 2- русского), сравнить их значения и сделать вывод. В приложение таблица символов и график распределения вероятностей.