Информатика и вычислительная техника
Лабораторная
 • формат txt, exe, doc
 • размер 2.73 МБ
 • добавлен 31 мая 2011 г.
Лабораторная работа №4 - Високоімовірні множини повідомлень дискретних джерел без пам'яті
НУК, Блінцов С, дисципліна - "Теорія інформації".
Вивчення принципів рівномірного кодування з використанням теореми про високоімовірні множини.
Завдання:
_ Обрати файл для кодування/декодування (будь-який файл в форматі .bmp) та скопіювати його в робочу директорію (. \Data).
_ За допомогою програми stats.pas виконати розрахунки імовірнісних характе-ристик обраного файлу.
_ Для декількох значень довжини послідовності n і ймовірності похибки ? вико-нати програму coder.pas (прийняти ? = 0,001; 0,01; 0,02; 0,05; n = (200 + N); (500 + N); (1000 + N), де N – номер варіанту, скомбінувати між собою всі значення ? і n).
Для кожного випадку розрахувати (за допомогою калькулятора системи Windows) характеристики коду – кількість високоімовірних послідовностей, кіль-кість усіх послідовностей | |, долю ? високоімовірних послідовностей, довжину m кодового слова відповідного рівномірного коду.
_ Зробити висновки щодо ступеня стиснення і викривлень, які відбуваються з ко-дованим файлом в залежності від n і ?.
P. S. Здесь имеется готовая программа, написанная в Delphi, для выполнения лабы и данные необходимые для неё; исходные файлы для вычислений в MathCad, а также и сам отчёт по лабе.
Смотрите также

Жураковський Ю.П., Полторак В.П. Теорія інформації та кодування

 • формат pdf
 • размер 10.92 МБ
 • добавлен 11 января 2011 г.
Підручник. - К.: Вища школа, 2001. - 255 с. Викладено основні поняття та положення теорії інформації, методи математичного опису та інформаційні характеристики дискретних і неперервних джерел повідомлень, визначення кількості інформації та ентропії в повідомленні. Розглянуто основні принципи кодування повідомлень, способи коректувального кодування двійковими та недвійковими кодами, способи ефективного стиснення повідомлень, методику розрахунку з...

Лабораторная работа - Метод кодирования по Хаффману

Лабораторная
 • формат docx, txt, doc
 • размер 51.46 КБ
 • добавлен 18 марта 2009 г.
Тема: "Метод кодирования по Хаффману", задание: закодировать методом Хаффмана свои фамилию, имя, отчество, дату и место рождения. Архив содержит методический материал по данной работе, работу с поэтапным выполнением и дерево кодирования.

Лабораторная работа по измерению информации (алфавитный подход)

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 54.5 КБ
 • добавлен 14 ноября 2009 г.
Воронежский государственный педагогический университет Специальность 050200 – «Физико-математическое образование», Дисциплина "Информатика" 3 курс, 5 семестр Объем 2 стр. Решение задач на измерение количества информации (с примерами)

Лабораторная работа по измерению информации (содержательный подход)

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 73 КБ
 • добавлен 14 ноября 2009 г.
Воронежский государственный педагогический университет Специальность 050200 – «Физико-математическое образование», Дисциплина "Информатика" 3 курс, 5 семестр Объем 2 стр. Решение задач на измерение количества информации по формулам К. Шеннона и Р. Хартли. Равновероятные и разновероятные события.

Лабораторная работа №1 - Безумовні ймовірності випадкових подій

Лабораторная
 • формат mcd, exe, doc
 • размер 508.64 КБ
 • добавлен 31 мая 2011 г.
НУК, Блінцов С, дисципліна - "Теорія інформації" Дослідження апріорних імовірнісних характеристик методами цифрового статистичного моделювання. Завдання: _ Скласти програму, що виконує наступні дії: – в заданому місці екрану малює прямокутну або круглу область (прямокут-ник або коло), розмір прямокутника – (150 + 10N) ? (150 + 5N) точок, радіус кола – (50 + 3N) точок, де N – номер варіанту; – за допомогою генератора псевдовипадкових чисел виводи...

Лабораторная работа №1 - Исследование способов эффективного кодирования данных с использованием методик Шеннона-Фано и Хаффмена

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 48.59 КБ
 • добавлен 23 декабря 2010 г.
НТУУ КПИ Факультет: ФЭЛ (ИПСА) Кафедра: САПР (СП) Преподаватель: Капшук Специальность: Информационные технологии проектирования Дисциплина: Методы и средства компьютерных информационных технологий (3 курс) Страниц: 24 + файлы исходных текстов программ (Borland Pascal) Основное содержание работы - разработка программы-архиватора, реализующего упаковку/распаковку файлов с помощью методов сжатия Хаффмена и "код Шеннона-Фано" (КШФ). Программа также...

Лабораторная работа №2 - Експериментальне дослідження закону великих чисел

Лабораторная
 • формат doc, exe, mcd
 • размер 487.58 КБ
 • добавлен 31 мая 2011 г.
НУК, Блінцов С, дисципліна - "Теорія інформації". Дослідження виконання закону великих чисел методами цифрового статистичного моделювання. Завдання: _ Переробити програму, розроблену в лабораторній роботі № 1 таким чином, щоб вона багатократно (від 1000 разів) повторювала виведення точок і розрахунки імовірності, обчислювала отриману імовірність відхилення Pr(|Рексп – p| ? ?). _ Провести експерименти з прямокутною областю для 1000, 10000 і 100000...

Лабораторная работа №3 - Вивчення ентропійних характеристик дискретних джерел марковського типу

Лабораторная
 • формат mcd, doc
 • размер 103.37 КБ
 • добавлен 31 мая 2011 г.
НУК, Блінцов С, дисципліна - "Теорія інформації". Дослідження характеристик дискретних джерел повідомлень – залежності ентропійних характеристик від часу роботи джерела, інформаційного зв’язку між повідомленнями та ін. Завдання: _ Ввести допоміжні формули і початкові дані згідно свого номеру варіанту. Розглянути дискретне джерело повідомлень, що в кожний момент часу випадково вибирає один елемент ансамблю X = {x1, ., x5} згідно з розподілом імові...

Лабораторная работа №5 - Оптимальне нерівномірне кодування методом Хаффмана

Лабораторная
 • формат txt, jpg, exe, doc
 • размер 12.17 МБ
 • добавлен 31 мая 2011 г.
НУК, Блінцов С, дисципліна - "Теорія інформації". Вивчення властивостей нерівномірних кодів і методів їх отримання програмним шляхом. Завдання: _ Обрати файл для кодування/декодування, наприклад, будь-який файл .bmp або .txt з папки Windows та скопіювати його в робочу директорію програми. _ Виконати програму «Huffman.pas». Пересвідчитися, що декодований файл «unpacked.bmp» співпадає з оригіналом. Записати в звіт довжину вхідного та закодованого ф...

Лекции - Теория информации и кодирования (укр яз)

Статья
 • формат doc
 • размер 889.44 КБ
 • добавлен 14 июня 2011 г.
Лекции - Теория информации и кодирования (укр яз) + пример выполнения лабораторной работы. КПИ. Ансамблі та джерела повідомлень Первинні коди Коди, що виявляють помилки Коди, що виправляють помилки