• формат pdf
 • размер 4.22 МБ
 • добавлен 02 февраля 2010 г.
Писаревський І.М, Погасій С.О Організація туризму. Підручник
ХНАМГ, 2008 - 540 с. Підручник відповідає програмі курсу «Організація туризму», затвердже-
ній Міністерством освіти і науки України. У підручнику розглянуто сутність організації туризму як функції менеджменту, нормативно-правова база регулювання туристської діяльності, органі-
заційні засади створення та державне регулювання діяльності туристських підприємств, особливості створення туристського продукту, а також взаємодія туристських підприємств з постачальниками туристських послуг в умовах функ-
ціонування туристської індустрії.
Читать онлайн
Смотрите также

Бєляєва С.С. Концептуальні аспекти удосконалення методики викладання навчальної дисципліни Організація рекреаційних послуг

Статья
 • формат pdf
 • размер 120.86 КБ
 • добавлен 29 сентября 2010 г.
Стаття У зв’язку з необхідністю підвищити якість підготовки фахівців сфери туризму, з урахуванням особливостей національного ринку туристичних послуг в Україні, в перелік дисциплін, які, на думку автора, доцільно включати до навчального плану підготовки фахівців напряму Туризм» за освiтньо-квалiфiкацiйним рівнем «Бакалавр», має увійти i дисципліна «Організація рекреаційних послуг», яка є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують...

Збірник статей - Праксеологія туризму

 • формат doc
 • размер 292 КБ
 • добавлен 14 июля 2010 г.
Київський університет туризму, економіки і права, 2009 Філософія туризму, як і будь-яка інша теоретична рефлексія, прагне насамперед з’ясувати сутність туризму у понятійний спосіб, представити її категоріально, концептуально. Це досить складне завдання, адже туризм настільки багатобічне явище суспільного життя, що його неможливо однозначно визначити. За своєю природою туризм є мультидисциплінарним, багатофакторним явищем. Зміст Пазенок В. С. Ф...

Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні

 • формат docx
 • размер 309.46 КБ
 • добавлен 27 сентября 2011 г.
Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні Чернівці: Книги-ХХІ, 2003. - 300 с. У навчальному посібнику подаються основні поняття теорії і практики організації туристичної діяльності в Україні, розкриваються можливості розвитку туризму, та перспективи використання інфраструктури туризму тощо. Особлива увага звертається на функціонування туристичного підприємства в умовах ринкової економіки, розкривається сутність фінансового забезп...

Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні

 • формат doc
 • размер 1.39 МБ
 • добавлен 21 марта 2010 г.
Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. Чернівці: Книги-ХХІ, 2003. - 300 с. У навчальному посібнику подаються основні поняття теорії і практики організації туристичної діяльності в Україні, розкриваються можливості розвитку туризму та перспективи використання інфраструктури туризму тощо. Особлива увага приділяється функціонуванню туристичного підприємства в умовах ринкової економіки, розкривається сутність фінансового забезпечен...

Писаревський І.М. (ред.) Проблеми розвитку туризму і готельного господарства: регіональний аспект

 • формат pdf
 • размер 3.29 МБ
 • добавлен 25 декабря 2011 г.
Х.: ХНАМГ, 2009. – 276 с. Монографія Розглянуті теоретико-методологічні проблеми розвитку туризму і готельного господарства в розрізі регіонів України. Обґрунтовано теоретичні основи розвитку вітчизняної туристичної індустрії в контексті регіональних тенденцій ринку туристичних послуг. Досліджено проблеми теорії та регіональної практики розвитку підприємств готельної і санаторно-курортної сфери, виявлені проблеми оцінки і оптимізації використан...

Писаревський І.М. і колектив авторів. Туризм як національний пріоритет

 • формат pdf
 • размер 1.91 МБ
 • добавлен 07 ноября 2010 г.
Колективна монографія Х. ХНАМГ, 2010. –284 c. Розглянуто проблеми становлення туристичної галузі України. Аналізуються міжнародні моделі й стратегії туристського бізнесу, а також досвід, який може прийняти Україна, проблеми забезпечення ефективного розвитку українського ринку туристських послуг в умовах глобальних трансформацій інституту туризму. Туризм на переломі: концептуальні зрушення, нові орієнтири, виклики часу [Туризм як прояв і чинник гл...

Писаревський І.М. Туризм і місто: досвід, проблеми та перспективи

 • формат pdf
 • размер 2.19 МБ
 • добавлен 25 декабря 2011 г.
Х.: ХНАМГ, 2011. – 284 с. Монографія Розглянуті теоретико-методологічні проблеми розвитку туризму і готельного господарства в місті. Обґрунтовані теоретичні основи розвитку вітчизняної туристської індустрії та розвитку міст в контексті їх взаємних інтересів. Досліджені проблеми теорії та практики розвитку підприємств готельної і санаторно-курортної сфери в місті, виявлені проблеми оцінки впливу інтересів міста на розвиток туризму. Для керівникі...

Сокол Т.Г. Основи туристичної діяльності

 • формат pdf
 • размер 9.81 МБ
 • добавлен 15 апреля 2010 г.
Підручник. К.: Грамота, 2006. 264 с. У підручнику описані основи туризму як соціально-економічного явища, історія його розвитку, висвітлена класифікація його структури за видами й формами, наведені визначення основних понять і термінів, а також подана концепція підготовки менеджерів туризму. Розглядаються основні принципи організації туристичної діяльності, основи туроперейтінгу та екскурсознавства. Наприкінці кожного розділу сформульовані контро...

Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні

 • формат doc
 • размер 1.8 МБ
 • добавлен 31 марта 2010 г.
Навчальний посібник «Історія туризму в Україні», підготовлений викладачами Київського університету туризму, економіки і права, - це перша спроба систематизувати величезний фактичний матеріал. Посібник «Історія туризму в Україні» написаний відповідно до програми курсу «Історія розвитку світового туризму». При його підготовці автори використали праці вітчизняних і російських учених, власні дослідження. Видання розраховане на студентів та фахівців з...

Федорченко В.К., Фоменко Н.А., Скрипник М.І., Цехмістрова Г.С. Педагогіка туризму

 • формат doc
 • размер 1.74 МБ
 • добавлен 27 ноября 2010 г.
Навчальний посібник. Київ: Видавничий дім "Слово", 2004. - 296 с. У навчальному посібнику розроблено основи педагогіки туризму, представлено предмет та функції галузевої педагогіки. Розкриваються проблеми теорії і практики туристського виховання, освіти та навчання. Визначаються основні тенденції розвитку зарубіжного досвіду підготовки фахівців для сфери туризму. Узагальнюється вітчизняний досвід підготовки фахівців для галузі. Вступ до педагогі...