Похожие разделы

Абдувалиев И. Кыргыз тилинин кесиптик лексикасына салыштырма-типологиялык илик

 • формат pdf
 • размер 538,71 КБ
 • добавлен 24 августа 2013 г.
Б.: Жалалабат мамлекеттик университети, 2005. — 156 б. Көчмөн турмуш жана жоокерчилик сөздөрүнүн мисалында. Илимий басылма. Сравнительно-типологический анализ профессиональной лексики кыргызского языка (на материале слов кочевничества и народно-военной лексики). ISBN 9967-09-124-X. Китепте кыргыз тилинин кесиптик лексикасынын байыркы катмарларына иликтөөлөр жүргүзүлүп, көпчүлүк сөздөрдүн түпкү уңгулары, сөз жасоочу байыркы каражаттары аныкталат....

Абдувалиев И. Кыргыз тилинин морфологиясы

 • формат pdf
 • размер 1,32 МБ
 • добавлен 12 июня 2012 г.
Кыргыз тилинин морфологиясы: «Кыргыз тили жана адабияты» адистиги боюнча жогорку окуу жайлардын | студенттери үчүн окуу китеп. – Бишкек, 2008. – 284 б. Азыркы кыргыз тилинин морфология курсу боюнча акыркы жылдарда жазылган илимий изилдөөлөрдүн, окуу куралдардын ынанымдуу тыянактарын эске алуу менен жазылып, кыргыз тилинин сөз жасоо жана сөз өзгөртүү системалары толук камтылды.

Абдувалиев Ибраим. Кыргыз тилинин кесиптик лексикасы (байыркы катмар)

 • формат pdf
 • размер 284,71 КБ
 • добавлен 27 августа 2013 г.
Бишкек: И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин кыргыз тили кафедрасы, 2007. — 33 б. 10.02.01 - Кыргыз тили адистиги боюнча филология илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын алуу үчүн жазылган диссертация. Негизги сөздөр: байыркы катмар, көчмөн турмуш, жоокерчилик, өнөр, көч, аракет сөздөр, чин, бирикме, бөлүк, курал-жарак, сөз жасоо, уңгу, куранды, кабыл алуулар. Иш киришүү, эки глава, корутунду жана адабияттардын тизмесинен тур...

Абдувалиев Ибраим. Этимология жана лексикография

 • формат pdf
 • размер 549,93 КБ
 • добавлен 01 августа 2013 г.
Бишкек-Жалалабат: Жалалабат мамлекеттик университети, 2007. – 136 б. Илимий басылма. — ISBN 996709124X. Китеп этимология менен лексикографиянын теориялык маселелерин чагылдырып, практикалык маанилерин ачып берип, жогорку окуу жайлардын студенттерине, аспиранттарга, кыргыз тилчи мугалимдерге жана тил илимине, деги эле тилге кызыккан жалпы окурмандарга арналды.

Абдуллаев Э., Исаев Д., Дербишева З.К. Орусча-кыргызча сөздүк. 1 том. А-И

Словарь
 • формат pdf
 • размер 8,16 МБ
 • добавлен 21 марта 2016 г.
Бишкек: Аврасия Пресс, 2015. — 608 б. Русско-кыргызский словарь. Том 1 — ISBN 9789967464827 Словарь содержит свыше 85 000 слов современного русского литературного языка, словосочетания, идиоматику, пословицы и поговорки. Словарь рассчитан как на специалистов-филологов, переводчиков, работников печати, радио и телевидения, так и на широкий круг читателей.

Абдуллаев Э., Исаев Д., Дербишева З.К. Орусча-кыргызча сөздүк. 2 том. К-О

Словарь
 • формат pdf
 • размер 7,17 МБ
 • добавлен 02 мая 2016 г.
Бишкек: Аврасия Пресс, 2015. — 608 б. Русско-кыргызский словарь. Том 2 — ISBN 9789967464834 Словарь содержит свыше 85 000 слов современного русского литературного языка, словосочетания, идиоматику, пословицы и поговорки. Словарь рассчитан как на специалистов-филологов, переводчиков, работников печати, радио и телевидения, так и на широкий круг читателей.

Абдухамидова Б.А., Рысбаев С.К., Ибраимова К. Адабий окуу (3-класс)

 • формат pdf
 • размер 12,88 МБ
 • добавлен 28 сентября 2014 г.
Бишкек: «Полиграфбумресурсы», 2014. — 184 б., сүрөттөрү менен. ISBN 978‒9967‒31-113-8 Окуу китепте Ата Мекен, эне тили, табият, адеп-ахлак темаларын камтыган ырлар, аңгемелер, жомоктор, уламыштар, макал-лакаптар, ошондой эле кыргыз акын-жазуучулары менен дүйнө элдеринин жазуучуларынын чыгармалары топтолду. Айрым чыгармалар окуу техникасын текшерүү үчүн сунушталды.

Абдыкадыров К. (ред.) Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили боюнча расмий документтердин жыйнагы

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 384,80 КБ
 • добавлен 31 января 2015 г.
Бишкек: Бийиктик плюс, 2014. — 216 б. Кыргыз, орус тилдеринде. — ISBN 9789967000000 Китеп мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге, мамлекеттик тил адистерине, ошондой эле окурмандардын кеңири чөйрөсүнө сунушталат.

Абдысадыр уулу А. Байыркы кыргыз тилинин жазма эстеликтеринин корпусу

 • формат pdf
 • размер 2,18 МБ
 • добавлен 19 марта 2016 г.
Бишкек: Имак Офсет, 2015. — 511 б. — ISBN 9789967331389 Бул китепте байыркы кыргыз тилинин жазма эстеликтеринин корпусу берилген. Китеп байыркы жазма эстеликтерге кызыккан жалпы окурмандарга арналат.

Абдысадыр уулу А. Байыркы кыргыз тилинин жазма эстеликтеринин корпусу

 • формат djvu
 • размер 2,89 МБ
 • добавлен 29 марта 2016 г.
Бишкек: Имак Офсет, 2015. — 511 б. — ISBN 9789967331389 Бул китепте байыркы кыргыз тилинин жазма эстеликтеринин корпусу берилген. Китеп байыркы жазма эстеликтерге кызыккан жалпы окурмандарга арналат.

Абеков Т.У. Автотранспорт, автомобиль жолдору жана жол курулуш машиналары боюнча терминдердин орусча-кыргызча сөздүгү

Словарь
 • формат pdf
 • размер 664,85 КБ
 • добавлен 30 марта 2014 г.
Бишкек-Ош, 2013. — 74 б. Настоящий русско-киргизский словарь терминов по автотранспорту, автомобильным дорогам и дорожно-строительным машинам будет полезным для студентов и преподавателей автодорожно-строительных и автотехнических специальностей и для всех автолюбителей.

Абыласынова Г.И. Лингвистические основы деривации математических терминов в русском и кыргызском языках

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 583,06 КБ
 • добавлен 14 марта 2016 г.
Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата филологических наук. — Бишкек: Кыргызский национальный университет, 2006. — 24 с. Математическая терминология составляет значительную часть лексики языка, однако анализ лингвистической литературы по вопросам терминологии позволяет сделать вывод, что ни в русском, ни в кыргызском языкознании она не была ещё объектом специального лингвистического исследования, что до сих пор не изучались...

Абылкасымова М.А., Исманкулова А.Т., Саякбаева А.Б. Кыргызча сүйлөгүм келет. I бөлүм

Словарь
 • формат pdf
 • размер 3,72 МБ
 • добавлен 13 апреля 2014 г.
Бишкек: КР Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия, 2013. — 99 б. Хочу говорить по-кыргызски, часть 1. Учебник предназначен для обучения кыргызскому языку широкого круга обучающихся лиц, которые учатся говорить на кыргызском языке. В нём даётся краткое сведение о вводно-фонетическом курсе, где фонетика закрепляется и практикуется на каждом уроке в упражнениях. Цель учебника – помочь обучающемуся овладеть и активизировать тот...

Абылкасымова Т., Исманкулова А., Карыбекова С. Кыргыз тилин үйрөнүүчүлөргө. Башталгыч деңгээл

 • формат pdf
 • размер 36,81 МБ
 • добавлен 30 мая 2016 г.
Бишкек: Кыргыз энциклопедиясы, 2016. — 80 бет. — ISBN 9789967141360 Мамлекеттик тилди үйрөнүү күн өткөн сайын өзгөчө актуалдуу маселелердин бирине айланууда. Китеп коомдук турмуштун ушундай өктем мезгилинде кыргыз тилчн үйрөнүүгө дит койгон башка улуттун өкүлдөрүнө аналат.

Абылкасымова Т., Исманкулова А., Кулалиева Н. Кыргыз тилине үйрөтүү

Практикум
 • формат pdf
 • размер 40,48 МБ
 • добавлен 04 мая 2016 г.
Бишкек: Кыргыз энциклопедиясы, 2016. — 80 бет. Окутуу орус, өзбек, тажик тиллиндеги мектептердин предметтик мугамлимдери үчүн методикалык клдонмо. — ISBN 9789967141377 Бул методикалыыкк колдонмо окутуу орус, өзбек, тажик тилинде жүргүзүлгөн мектептердин предметтик мугалимдерине кыргыз тилин үйрөтүүчү мугаллимдер үчүн методикалык жактан жардам бере турган эмгек.

Абылкасымова Т., Төлөкова Э. Кыргыз тили. Көркөм чыгарманын негизинде угуп түшүнүү, окуп түшүнүү үчүн көнүгүүлөр жыйнагы. Улантуучу деңгээл

 • формат pdf
 • размер 15,37 МБ
 • добавлен 31 мая 2016 г.
Бишкек: Кыргыз энциклопедия, 2016. — 34 бет. — ISBN 9789967141391 Укма китеп катары дисктерге жаздырылган угуп түшүнүү жана окуп түшүнүү көнүгүүлөр жыйнагы көркөм чыгармага таянуу менен кыргыз тилин терең үйрөнүүгө жардам берет. Бул көнүгүүлөр жыйнагы мектеп окуучуларына, мугалимдерге, студенттерге, ошондай эле кыргыз тилин өз алдынча өздөштүрүүнү каалаган бардык окурмандарга арналат.

Акаева A., Супатаева A. (түз.) Oрусча-кыргызча медициналык сөздүк

Словарь
 • формат pdf
 • размер 611,18 КБ
 • добавлен 31 декабря 2014 г.
Б.: Учкун, 2014. — 184 б. ISBN 978-9967-17-041-4 Саламаттык сактоо кызматкерлерине, окутуучуларга, тил адистерине, студенттерге, адамдын эң башкы байлыгы болгон ден соолугуна кам көргөн ар бир жаранга арналып даярдалган бул сөздүк медицинага тиешеси бар түшүнүктөрдүн, атоолордун нукура кыргызча эквивалентин келтирип, маанисин чечмелейт, дары чөптөрдүн эне тилибиздеги аттарын келтирет.

Акматалиев А. Кыргыз тилинин сөздүгү. Биринчи бөлүк

Словарь
 • формат djvu
 • размер 11,71 МБ
 • добавлен 28 марта 2016 г.
Бишкек: Аврасия Пресс, 2015. — 800 б. — Словарь кыргызского языка. Часть I. Сөздүккө 50 000ден ашык сөз жана сөз айкаштары камтылып, ар бирине түшүндүрмөлөр берилди. Сөздүк окурмандардын кеңири чөйрөсүнө арналат. Китеп эки бөлүктөн турат.

Акматалиев А.А., Байгазиев С.О., Жайнакова А.Ж. Кыргыз тилинин жазма грамматикасы. Азыркы кыргыз адабий тили

 • формат pdf
 • размер 4,14 МБ
 • добавлен 13 марта 2016 г.
Бишкек: Аврасия Пресс, 2015. — 704 б. — ISBN 9789967464742 "Азыркы кыргыз тили" кыргыз адабий тилинин фонетика, лексика жана грамматика маселелерин системалуу түрдө сыпаттого арналат. Бул китеп негизинен азыркы кыргыз адабий тилинин материалдарына таянып жазылды.

Акматалиев А.А., Байгазиев С.О., Жайнакова А.Ж. Кыргыз тилинин жазма грамматикасы. Азыркы кыргыз адабий тили

 • формат djvu
 • размер 10,88 МБ
 • добавлен 15 февраля 2016 г.
Бишкек: Аврасия Пресс, 2015. — 704 б. — ISBN 9789967464742 "Азыркы кыргыз тили" кыргыз адабий тилинин фонетика, лексика жана грамматика маселелерин системалуу түрдө сыпаттого арналат. Бул китеп негизинен азыркы кыргыз адабий тилинин материалдарына таянып жазылды.

Акматалиев А.А., Токтоналиев К.Т. Кыргыз тилинин жыштык сөздүгү

Словарь
 • формат
 • размер 210,00 МБ
 • добавлен 23 апреля 2016 г.
Бишкек: Имак Офсет, 2015. — 932 б. — ISBN 9789967125292 Сөздүктү тилдин лингвистикалык корпусун калыптоого, лексикалык, лексикографиялык, грамматикалык түзүлүшүнө илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүгө, электрондук сөздүктөрдү түзүүгө ж.б. багыттар боюнча колдонууга болот.

Акматалиев А.А., Токтоналиев К.Т. Кыргыз тилинин жыштык сөздүгү

Словарь
 • формат pdf
 • размер 81,06 МБ
 • добавлен 26 февраля 2016 г.
Бишкек: Имак Офсет, 2015. — 932 б. — ISBN 9789967125292 Сөздүктү тилдин лингвистикалык корпусун калыптоого, лексикалык, лексикографиялык, грамматикалык түзүлүшүнө илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүгө, электрондук сөздүктөрдү түзүүгө ж.б. багыттар боюнча колдонууга болот.

Акматов А.О., Мүсүралиев Б.Ж., Шакиралиева Г.Д. Ювеналдык юстиция: теория жана практика

 • формат pdf
 • размер 966,88 КБ
 • добавлен 09 апреля 2014 г.
Б.: Даниянын Адам укугу боюнча институту, Адилет укук клиникасы, 2007. — 113 б. Жождор үчүн окуу китеп. Ювеналдык юстиция: теория жана практика окуу китеби Даниянын Адам укугу боюнча институту менен Адилет укук клиникасынын биргелешкен долбоорунун алкагында авторлор коллективи тарабынан даярдалган. Адилет укук клиникасы ЮНИСЕФке да бул окуу китепти иштеп чыгуудагы жардамы үчүн ыраазылык билдирет. Бул окуу китепте авторлдук коллектив эрезеге жете...

Акунова A., Намазбеков О., Өмүрова А. Азыркы кыргыз тили: фонетика

 • формат pdf
 • размер 827,23 КБ
 • добавлен 04 октября 2013 г.
Б.: И.Арабаев атындагы КМУ Педагогика институту, 2001. — 70 б. ЖОЖдун студенттери үчүн окуу куралы. ISBN 9967-04-05-3 Бул окуу куралында ЖОЖдун филология жана педагогика адистигин сырттан окуган студенттер үчүн лекциянын тексттери, семинардык сабактар үчүн көнүгүүлөр, текшерүү иштин темалары, терминдердин түшүндүрмөсү, курс боюнча адабияттардын тизмеси жана тесттер камтылды. Студенттердин өз алдынча билим алуусу үчүн сунушталат.

Акунова А. Азыркы кыргыз тили. Морфология

 • формат pdf
 • размер 878,83 КБ
 • добавлен 13 декабря 2012 г.
Кыргыз тилинин морфологиясы. Жогорку окуу жайдын педагогика факультетин сырттан окуган студенттер үчүн кошумча окуу куралы Б.: 2009.- 150 б. ISBN 978-9967-04-327-5 Кыргыз тилинин грамматикасынын бир бөлүмү болгон тилдин морфологиясын окутууга арналган бул кошумча окуу куралы сырттан окуган студенттин өз алдынча изденип билим алуусу үчүн лекциянын курсун, көнүгүүлөрдүн жыйнагын, грамматикалык талдоонун үлгүлөрүн, текшерүү иштердин темаларын...

Акунова А., Раимбекова М., Карамендеева Ч. Азыркы кыргыз тили. Синтаксис

 • формат pdf
 • размер 1,28 МБ
 • добавлен 24 июля 2013 г.
Б.: И. Арабаев атындагы КМУ ПИ, 2010. — 197 б. Жогорку окуу жайдын студенттери үчүн окуу куралы. Кыргыз тилинин грамматикасынын бир бөлүмү болгон тилдин синтаксисин окутууга арналган бул окуу куралы студенттин өз алдынча изденип билим алуусу үчүн лекциянын толук курсун, көнүгүүлөрдүн жыйнагын, грамматикалык талдоонун үлгүлөрүн, текшерүү иштердин темаларын жана тесттердин варианттарын камтыйт.

Акунова А., Райымбекова М. Азыркы кыргыз тили. Лексика

 • формат pdf
 • размер 762,12 КБ
 • добавлен 12 августа 2013 г.
Б.: И.Арабаев атындагы КМУ ПИ, 2005. — 95 б. Жогорку окуу жайдын студенттери үчүн окуу куралы. ISBN 9967-04-165-Х Кыргыз тилинин сөздүк курамын окутууга арналган бул окуу куралы студенттин өз алдынча изденип билим алуусу үчүн лекциянын толук курсун, көнүгүүлөрдүн жыйнагын, терминдердин түшүндүрмөсүн, лексикалык талдоо үчүн мисалдарды, текшерүү, курстук иштердин темаларын жана тесттердин варианттарын камтыйт.

Акунова А.Р. Кыргыз тилинин фразеологиясын жогорку окуу жайларда окутуунун методикасы

Практикум
 • формат doc
 • размер 256,04 КБ
 • добавлен 04 мая 2014 г.
Б.: КМУ МТМИ, 2008. — 150 б. ISBN 978-9967-04-291-9. Бул эмгекте жогорку мектепте кыргыз тилинин фразеологиясын тереңдетип окутуунун ыңгайлуу методикасы сунушталып, ЖОЖдордун кыргыз филологиясы, педагогика, журналистика, котормо факультеттеринин кыргыз тили окутуучулары, студенттери, изденүүчүлөр, магистранттар жана аспиранттар, орто мектептин кыргыз тили жана адабияты мугалимдерине арналат. Мазмуну. Киришүү. Биринчи бөлүм. Кыргыз тилиндеги фразе...

Акунова А.Р., Чокошева Б.С. Кыргыз тили (3-класс)

 • формат pdf
 • размер 135,99 МБ
 • добавлен 05 сентября 2014 г.
Бишкек: КР Билим берүү жана илим министрлиги, 2013. — 136 б., сүрөттөр. ISBN 9789967310667 Кыргыз тилинде окуган мектептер үчүн окуу китеби. Жалпы билим берүүчү орто мектептериндеги окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн 3-класстын окуучулары үчүн түзүлгөн "Кыргыз тили" окуу китеби башталгыч мектептин куррикулумуна негизделип түзүлдү. Кенже мектеп окуучуларынын дүйно таанып билүүсүн эне тилинин материалдарын өздөштүрүү менен эриш-аркак калыптандырууга...

Акунова Айнура Рысбековна. XI класста фразеологияны окутуунун методикасы

Практикум
 • формат doc
 • размер 106,63 КБ
 • добавлен 26 апреля 2014 г.
Б.: Сүрөт басма салону, 2004. — 75 б. — ISBN 9967-22-464-9. Окуу-методикалык колдонмо. Кыргыз тили мугалимдери жана студенттер үчүн. Бул методикалык колдонмо орто мектептерде кыргыз тилинин фразеологиясын окутууга арналат. Кыргыз тилчи мугалимдер, бүтүрүүчү студенттер үчүн бул бөлүмдү окутууга кошумча каражат катары колдонууга сунушталат. Киришүү. Кыргыз тилиндеги фразеологизмдердин изилдениши жана аларды мектептерде окутуу тарыхынан: Кыргыз тили...

Алдашев А.А. Русско-киргизский словарь биологических терминов и названий животных

Словарь
 • формат pdf
 • размер 15.16 МБ
 • добавлен 28 сентября 2013 г.
Биология терминдеринин жана айбанат аттарынын орусча-кыргызча сөздүгү. - Б.: «Кыргызстан - Сорос» фонду, 1998, ISBN 9967 - 11 - 027 - 9. -296 б. Бул сөздүктүн биринчи бөлүмүндө биология, зоология, анатомия, физиология, экология, генетика жана башка тармактар боюнча 5 миңден ашуун термин, экинчи бөлүмүндө 20 миңдей терминдин адегенде орусча, латынча жана кыргызча аталышы, андан кийин кыскача аныктамасы берилген. Сөздүк биология боюнча адистерге, б...

Алымова A., Мусаев C. Кыргыз тили: окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептердин V классы үчүн окуу китеби

 • формат pdf
 • размер 19 МБ
 • добавлен 28 февраля 2016 г.
Бишкек: Бийиктик, 2005. — 167 б. — ISBN 5655013576 Кыргызский язык: учебник для 5 класса русской школы. Третье издание.

Аманалиева Г.Э., Даакыбаева А.Б. Русско-кыргызский разговорник для медиков. Медициналык кызматкерледин орусча-кыргызча сүйлөшмөсү

Словарь
 • формат pdf
 • размер 609,21 КБ
 • добавлен 31 января 2014 г.
Учебное пособие. – Бишкек: КРСУ, 2006. – 91 с. ISBN 9967-05-237-6 Рассчитано на студентов, слушателей, имеющих навык речевого общения в объеме начального курса, и представляет собой дидактический материал, конкретизирующий наиболее актуальные речевые ситуации в сфере здравоохранения. Ситуативные диалоги у специалистов в поликлинике В поликлинике. В регистратуре У кабинета терапевта. У терапевта У окулиста У лора Рентгенологическое исследование По...

Амерханова С.А. Зомбулуксуз мектеп программасы боюнча класстан тышкары иш-чараларын өткөрүү үчүн усулдук окуу куралы

 • формат pdf
 • размер 991,48 КБ
 • добавлен 21 октября 2014 г.
Б.: ЮНИСЕФ, 2013. — 210 бет. ISBN 978-9967-11-400-5 Бул окуу куралы Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсмен) демилгеси боюнча социалдык педагогдор, класс жетекчилер жана мугалимдер үчүн БУУнун Балдар фондунун (ЮНИСЕФ) колдоосу астында, «Баланын Укугун Коргоочулардын Лигасы» коомдук фонду тарабынан, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги, Ички иштер министрлиги, Социалдык өнүгүү министрлиги, Саламаттыкты сактоо министрли...

Амерханова С.А., Арапова Э.Б., Задорожная Н.П., Карагулова Л.Б., Низовская И.А. Сабырдуулукту калыптандыруу (тынчтык педагогикасы)

Практикум
 • формат pdf
 • размер 6,56 МБ
 • добавлен 21 апреля 2014 г.
Бишкек: Коомдук саясат институту, 2013. — 148 б. Методикалык колдонмо. ISBN 978996731029 2 «Сабырдуулукту калыптандыруу (Тынчтык педагогикасы)» методикалык колдонмосу Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчилигинин техникалык колдоосу менен Коомдук саясат институту тарабынан Кыргызстандагы жаңжалдардын алдын алуу потенциалын жогорулатуу долбоорунун алкагында даярдалды жана басмадан чыгарылды. Колдонмо жалпы билим берүү мектептеринин мугалимдерине, ме...

Амираев У.А. Стоматологиялык терминдердин орусча-кыргызча түшүндүрмө сөздүгү

Словарь
 • формат pdf
 • размер 597,52 КБ
 • добавлен 30 марта 2014 г.
Бишкек: Кыргыз мамлекеттик медицина академиясы, 2009. — 276 б. ISBN 978-9967-434-66-0 Русско-кыргызский толковый словарь стоматологических терминов. Студенттер, врач-стоматологдор стоматологияда колдонулуучу материалдарды тереңирээк жана кененирээк билүү үчүн жардам берет деген максатта чыгарылды.

Анапияева А. Кыргыз тилиндеги 1980-жылдан кийинки неологизмдер

 • формат pdf
 • размер 1,23 МБ
 • добавлен 09 февраля 2017 г.
Монография. — Каракол: К.Тыныстанов атын. Ысык-Көл мамл. ун-ти, 2015. — 152 б. — ISBN 9789967454507. Монография кыргыз тилиндеги 1980-жылдан кийинки неологизмдердин басма сөз беттеринде колдонулушуна арналат. Бул монографияны орто мектептерде жана жогорку окуу жайларында кыргыз тили сабактарын өтүүдө кеңири пайдаланууга болот. Тактап айтканда, анын материалдары «Лексикология», «Кеп маданияты», «Стилистика» өңдүү предметтер боюнча негизги жана ади...

Ангеме - кыргыз тилинде

 • формат docx
 • размер 16.79 КБ
 • добавлен 05 июня 2011 г.
Бишкек 2010, 2 бет. Бул ангеме кыргыз тилдуу окурмандарга сунушталат. Ангемедеги окуя тек гана ойлоо жондомдуулукту остуруу учун колдонулат.

Антонов-Саратовский В.П. (сост.) Русско-киргизский речевой справочник

Словарь
 • формат pdf
 • размер 21,23 МБ
 • добавлен 16 января 2017 г.
Переводчик Догдуров, под редакцией К. Баялина. — М-Л.: Госиздат, 1931. — 64 с. Увеличение мобильности населения в СССР вызвало к жизни публикацию серии "Библиотека пролетарского туриста", составной частью которой стал предлагаемый Русско-киргизский речевой справочник. Содержание: Предисловие составителя. Произношение. Числительные количественные. Числительные порядковые. Числительные собирательные. Местоимения. Время. Цвет. Мера. Вес. О знании...

Арабаев И. Кыргызский букварь

 • формат pdf
 • размер 6.56 МБ
 • добавлен 24 октября 2010 г.
Арабаев И. Кыргызский букварь. – Ташкент, 1924. – 58 с. Ишеналы Арабаев – выдающийся просветитель кыргызского народа. Он один из первых создал букварь для кыргызcкого языка. Алиппе составлен с помощью 25-ти букв из арабского алфавита. В нем впервые для слов, введенных из других языков, употреблены согласные звуки «х», «ф» и «п».

Арапова Л.В., Дастан уулу Улан, Карабаев Т.Э. Кыргыз Республикасында жашаган же барчу жеринен жана инсандыгын ырастаган каттоо документтерин алуу тартиби

Справочник
 • формат pdf
 • размер 5,65 МБ
 • добавлен 04 апреля 2014 г.
Бишкек: Адилет Укуктук Клиникасы Коомдук Фонду, ЕБ жана АУЖКБнын каржылык колдоосу менен, 2012. – 75 бет. Бул колдонмо Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актыларындагы өзгөрүүлөрдү эске алуу менен Адилет УК КФсынын, ЕБ жана Кыргыз Республикасында АУЖКБ менен бирдикте аткарылган долбоордун алкагында кайра басылып чыгарылууда. Колдонмо КРнын жарандарына, анын ичинде элдин алсыз катмарынын өкүлдөрүнө багытталган жана алардын күнүмдүк турмушунда...

Асанбеков И.А., Асанбекова Ж.И., Умралиева Б.У. Топурак таануу геологиясынын негиздери жана топурактын географиясы сабактарынын терминдеринин орусча-кыргызча түшүндүрмө сөздүгү

Словарь
 • формат pdf
 • размер 872,42 КБ
 • добавлен 18 декабря 2015 г.
Каракол: К.Тыныстанов атын. Ысыккөл мамл. ун-т., 2009. – 159 б. ISBN 978-9967-431-94-2 Бул сөздүк жогорку окуу жайлардын “География”, “Биология”, “Токой чарбасы” жана “Агрономия” адистигинде окуп жаткан студенттерге, мугалимдерге жана атайын орто билим берүүчү мектептерге, техникумдарга арналат.

Асанов Эмил. Кыргыз тарыхы. Кыскача энциклопедия

Энциклопедия
 • формат pdf
 • размер 2,97 МБ
 • добавлен 02 июня 2012 г.
Бишкек, 2003. - 285 б. Кыргыз тарыхы: Энциклопедиялык окуу куралы. Кыргыз элинин тарыхындагы окуялар, элдин жашоо турмушу, маданияты, тарыхый инсандар ж.б. түркүн маалыматтарды камтыйт. Кийинки маалыматтар булагынын негизинде түзүлгөн.

Асирдинова Т.Ж. Синтаксистик бирдиктердеги багыныңкы байланыштын ээрчишүү жолунун нормалары жана принциптери

 • формат pdf
 • размер 739,03 КБ
 • добавлен 11 сентября 2013 г.
Каракол: К. Тыныстанов атындагы ЫМУ, 2012. - 134 б. ISBN 978-9967-441-55-2 Монографияда кыргыз тил илиминде сүйлөмдүн баш мүчөлөрүнүн ээрчишүү байланышын тейлей турган грамматикалык каражаттар - жак, сан категориялары логикалык байланыш, анын лексикалык, грамматикалык категориялар менен карым-катышы, атооч жөндөмөсү. Эмгек филолог адистерге, изилдөөчүлөргө, аспиранттарга, студенттерге арналат.

Аскарова Р., Токтоналиева К. Кыргыз тили В1. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер үчүн окуу куралы

 • формат pdf
 • размер 3,59 МБ
 • добавлен 02 июня 2016 г.
Бишкек: БУУнун Адам укугу боюнча башкы комиссарынын башкармалыгы, 2015. — 133 бет. Бул окуу-методикалык комплекс (окуу куралы, көнүгүүлөр жыйнагы жана окутуучулар үчүн методикалык жетектеме) мамлекеттик кызматкерлерди жумуш ордунда расмий түрдө кызматтык этикетке жараша кыргызча сүйлөшүүгө жана иш кагаздарын кыргызча түзүүгө, үйрөтүүгө багытталды. Жалпы европалык тил өздөштүрүү компетенцияларында көрсөтүлгөн тил өздөштүрүүнүн В1 деңгээлинин талап...

Аскарова Р., Токтоналиева К. Кыргыз тили В1. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер үчүн окуу куралы. Кѳнүгүүлѳр жыйнагы

 • формат pdf
 • размер 2,33 МБ
 • добавлен 31 мая 2016 г.
Бишкек: БУУнун Адам укугу боюнча башкы комиссарынын башкармалыгы, 2015. — 57 бет. Бул окуу-методикалык комплекс (окуу куралы, көнүгүүлөр жыйнагы жана окутуучулар үчүн методикалык жетектеме) мамлекеттик кызматкерлерди жумуш ордунда расмий түрдө кызматтык этикетке жараша кыргызча сүйлөшүүгө жана иш кагаздарын кыргызча түзүүгө, үйрөтүүгө багытталды. Жалпы европалык тил өздөштүрүү компетенцияларында көрсөтүлгөн тил өздөштүрүүнүн В1 деңгээлинин талапт...

Аширбаев Т., Маразыков Т., Дуйнеев Ж. ж.б. Азыркы кыргыз тили. Стилистика

 • формат pdf
 • размер 3,09 МБ
 • добавлен 22 февраля 2016 г.
Бишкек: Аврасия Пресс, 2015. — 256 б. — ISBN 9789967464582 Тил – бул эл тарабынан түзүлгөн феномен. Ал – адамзат жашоосундагы жогорку маданияттын көрсөткүчү, рухий байлык. Ар бир улуттун улут катары жашоосун улаган көрөңгө, чексиз байлык, рухий бай казына, түгөнбөгөн кенч – анын тили. Тил аркылуу адам баласы өзүн курчап турган дүйнөнү тааныйт, өздөштүрөт, илим-билимин, бүткүл маданиятын тил аркылуу кылымдан-кылымга мурас калтырат. Ушул негизден а...

Аширбаев Т., Маразыков Т., Дуйнеев Ж. ж.б. Азыркы кыргыз тили. Стилистика

 • формат djvu
 • размер 2,06 МБ
 • добавлен 20 марта 2016 г.
Бишкек: Аврасия Пресс, 2015. — 256 б. — ISBN 9789967464582 Тил – бул эл тарабынан түзүлгөн феномен. Ал – адамзат жашоосундагы жогорку маданияттын көрсөткүчү, рухий байлык. Ар бир улуттун улут катары жашоосун улаган көрөңгө, чексиз байлык, рухий бай казына, түгөнбөгөн кенч – анын тили. Тил аркылуу адам баласы өзүн курчап турган дүйнөнү тааныйт, өздөштүрөт, илим-билимин, бүткүл маданиятын тил аркылуу кылымдан-кылымга мурас калтырат. Ушул негизден а...

Байымбетова Гүлбарчын Сулаймановна. Эл аралык мамилелер жана дипломатия терминдердин жана айтылыштардын орусча-кыргызча сөздүгү

Словарь
 • формат pdf
 • размер 431,97 КБ
 • добавлен 21 января 2015 г.
Бишкек: KP Тышкы иштер министрлиги, 2013. — 19 б. Русско-кыргызский словарь терминов и выражений в сфере международных отношений и дипломатии. Колуңуздагы сөздүк республикабызда Мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдарды ишке ашыруу, мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө салым кошуу максатында толукталып, өзгөртүлүп кайрадан иштелип чыкты. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин, Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн, к...

Бараталиев Ө. (жооптуу редактор). Кыргызстандын географиясы энциклопедиялык окуу китеби

Энциклопедия
 • формат pdf
 • размер 15,42 МБ
 • добавлен 27 июня 2012 г.
Бишкек: Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2004. — 718 б. — ISBN 9967-14-006-2. География Кыргызстана. Энциклопедическое пособие. Бул окуу китебинде республиканын табияты, кен байлыктары, геоэкологиялык абалы, рекреациялык ресурстары, коргоого алынган аймактары, калкы, экономикасы, облустары, райондору, шаар - кыштактары, жергиликтүү географиялык түшүнүктөр кеңири баяндалат. Китептин артында «Манастын географиясы» жана ага байланыштуу пай...

Бартольд В.В. Кыргыз жана Кыргызстан тарыхы боюнча тандалма эмгектер

 • формат doc
 • размер 5,12 МБ
 • добавлен 22 сентября 2013 г.
Б.: «Айбек» фирмасы, 1997. — 456 б. Түзгөн, кошумча, түшүндүрмөлөр, алгы сөз жазган Ө. Караев. ISBN 9967-12-002-9 Бул китепте академик В. В. Бартольддун кыргыз тарыхы, маданияты, Кыргызстандын жана аны менен чектеш аймактардын археологиясы боюнча жазылган тандалма эмгектери топтолду. Анын чыгармаларынын негизги булактарын Чыгыш авторлорунун араб, перс, кытай жана байыркы түрк тилдеринде жазылган тексттери, ошондой эле ага замандаш болгон орус жан...

Бартольд В.В. Кыргыз жана Кыргызстан тарыхы боюнча тандалма эмгектер

 • формат pdf
 • размер 16,93 МБ
 • добавлен 22 сентября 2013 г.
Б.: «Айбек» фирмасы, 1997. — 456 б. Түзгөн, кошумча, түшүндүрмөлөр, алгы сөз жазган Ө. Караев. ISBN 9967-12-002-9 Бул китепте академик В. В. Бартольддун кыргыз тарыхы, маданияты, Кыргызстандын жана аны менен чектеш аймактардын археологиясы боюнча жазылган тандалма эмгектери топтолду. Анын чыгармаларынын негизги булактарын Чыгыш авторлорунун араб, перс, кытай жана байыркы түрк тилдеринде жазылган тексттери, ошондой эле ага замандаш болгон орус жан...

Батаканова С.Т., Арабаева Н.Б., Абдырасулова Э.К., Абдыкадырова М.Б., Далбаева С.С. (түз.) Кыргыз тилинин практикалык курсу

 • формат pdf
 • размер 22,41 МБ
 • добавлен 22 апреля 2014 г.
Б.: КР ББМ, Учкун ААК, 2004. — 344 б. Баштооч топтору үчүн окуу куралы. — ISBN 9967400285. Бул окуу курал бөтөн тилдүү студенттерге б.а. орус аудиторияларына арналып, кыргыз тилинин речтик үлгүлөрүн, анын теориясын өздөштүрүүгө жана кыргызча сүйлөөгө, жазууга үйрөтөт. Практический курс кыргызского языка. Учебное пособие для начинающих групп.

Батманов И.А. Грамматика киргизского языка. Вып.1

 • формат pdf
 • размер 4.69 МБ
 • добавлен 23 октября 2010 г.
Батманов И. А. Грамматика киргизского языка. Вып .1. - Фрунзе, Казань: Киргизгосиздат, 1939. - 76 с. Книга предназначена в качестве пособия для лиц, преподающих киргизский язык в русской школе (средней и высшей), а также для учителей русского языка в киргизской школе. Пособие рассчитано на круг читателей, имеющих общеобразовательную подготовку в объеме средней школы и хотя бы в минимальной степени знакомых с киргизским языком. «Грамматика киргизс...

Батманов И.А. Краткое введение в изучение киргизского языка

 • формат pdf
 • размер 8.22 МБ
 • добавлен 23 октября 2010 г.
Батманов И. А. Краткое введение в изучение киргизского языка. - Фрунзе: Киргизгосиздат, 1947. - 113 с. В предлагаемой книге автор рассматривает вопросы тюркологии, которые имеют непосредственное отношение к определению места киргизского языка в системе тюркских языков и определению его основных типологических особенностей. Работа носит реферативный характер и представляет собой конспективное изложение курса лекций, прочитанных автором в 1942 г....

Батманов И.А. Северные диалекты киргизского языка: опыт классификации северных диалектов киргизского языка. Выпуск 1

 • формат pdf
 • размер 1.39 МБ
 • добавлен 24 октября 2010 г.
Батманов И. А. Северные диалекты киргизского языка: опыт классификации северных диалектов киргизского языка. Выпуск 1. – Фрунзе: Киргизгосиздат, 1938. – 25 с. Работа посвящена исследованию северных диалектов киргизского языка, их развитию и классификации. Автор отмечает, что изучение диалектов киргизского языка имеет огромное значение в двух областях: в области языкового строительства и в области методики преподавания родного языка. Проблема рег...

Батманов И.А. Способы выражения синтаксических отношений в киргизском языке

 • формат pdf
 • размер 1.05 МБ
 • добавлен 24 октября 2010 г.
Батманов И. А. Способы выражения синтаксических отношений в киргизском языке. – Фрунзе: Киргизгосиздат, 1940. – 15 с. Предлагаемая читателю тема является одним из вводных параграфов «Синтаксиса киргизского языка», разработанного автором и опубликованного по частям. Способы выражения синтаксических отношений, являясь одним из показателей типологии языка, в языках различных типологий, конечно, оказываются различными. В языках аморфно-синтетическог...

Батманов И.А. Употребление падежей в кыргызском языке

 • формат pdf
 • размер 2.94 МБ
 • добавлен 23 октября 2010 г.
Батманов И. А. Употребление падежей в кыргызском языке. - Фрунзе, Казань: Киргизгосиздат, 1938. – 45 с. В данной работе автор описывает основные случаи употребления падежных форм в киргизском языке. С целью широкого практического применения данного исследования проводится сопоставление случаев употребления падежей в киргизском языке со случаями употребления падежей в русском языке. Работа предназначена для преподавателей киргизского языка в русс...

Батманов И.А. Фонетическая система современного киргизского языка

 • формат pdf
 • размер 12.3 МБ
 • добавлен 24 октября 2010 г.
Батманов И. А. Фонетическая система современного киргизского языка. – Фрунзе, 1940. – 164 с. Объектом описания в работе является фонетическая система современного литературного киргизского языка, особенности которого нашли орфографическое оформление только в 1921 г., после национального размежевания Средней Азии. До Великой Октябрьской социалистической революции киргизский язык не был объектом широкого специального изучения. Впервые он получил и...

Батманов И.А. Части речи в киргизском языке: материалы к стандартной схеме морфологии киргизского языка

 • формат pdf
 • размер 3.58 МБ
 • добавлен 24 октября 2010 г.
Батманов И. А. Части речи в киргизском языке: материалы к стандартной схеме морфологии киргизского языка. – Фрунзе: Киргизгосиздат, 1936. – 48 с. В работе представлены различные аспекты морфологии кыргызского языка с учетом двух схем построения турецких грамматик: 1) схемы Л. Н. Самойловича, положенной в основу построения краткой учебной грамматики османско-турецкого языка, охватывающей категории форм по их функции или по типам образований; 2) с...

Бегалиев Сапар. Адабият таануу илимине киришүү курсу

 • формат pdf
 • размер 2,27 МБ
 • добавлен 17 августа 2013 г.
Каракол: К. Тыныстанов адындагы ЫМУ, 2002. — 78 б. Окуу куралы "Адабият таануу илимине киришүү курсунун" программасына ылайыкталып жазылды. Адабияттын негизги теориялык маселелери боюнча жалпы мүнөздө түшүнүк берилди. Окуу куралы негизенен филолог студенттерге, мугалимдерге сунушталат.

Биялиев К.А. Кыргыз тили: жогорку окуу жайларындагы башка улуттардын студенттери үчүн окуу китеби

 • формат pdf
 • размер 63,29 МБ
 • добавлен 26 февраля 2016 г.
Бишкек: КРСУ, 2009. — 272 С. Кыргызский язык: учебник для студентов других национальностей. — ISBN 9967050020 В данном учебнике впервые системно и последовательно проводится коммуникативный принцип обучения языку. При отборе текстового материала учтён опыт составления учебных пособий английского языка как второго или иностранного от уровня 101 (Beginning) до уровня 109 (Advanced) языкового центра Берлица «ELS Language Centers», опыт составления у...

Биялиев К.А. Кыргыз тили: жогорку окуу жайларындагы башка улуттардын студенттери үчүн окуу китеби

 • формат djvu
 • размер 2,95 МБ
 • добавлен 28 марта 2016 г.
Бишкек: КРСУ, 2009. — 272 С. Кыргызский язык: учебник для студентов других национальностей. — ISBN 9967050020 В данном учебнике впервые системно и последовательно проводится коммуникативный принцип обучения языку. При отборе текстового материала учтён опыт составления учебных пособий английского языка как второго или иностранного от уровня 101 (Beginning) до уровня 109 (Advanced) языкового центра Берлица «ELS Language Centers», опыт составления у...

Биялиев К.А. Кыргызский язык

 • формат pdf
 • размер 6,86 МБ
 • добавлен 06 марта 2016 г.
Справочный материал. — Бишкек: КРСУ, 2000. — 128 с. — ISBN 9967405414 Данное пособие предназначено для студентов факультета дистанционного обучения неязыковых специальностей, изучающих кыргызский язык как иностранный в объёме вузовских программ курса современного кыргызского языка.

Биялиев К.А. Справочник по грамматике кыргызского языка

 • формат pdf
 • размер 915.23 КБ
 • добавлен 10 октября 2016 г.
Бишкек: КРСУ, 2013. — 128 с. Данное учебное пособие предназначено для русскоязычного населения: от старшеклассников средней школы, студентов средних специальных и высших учебных заведений до взрослых, изучающих кыргызский язык самостоятельно или на языковых курсах. Этому способствует достаточно ясный, не перегруженный лингвистическими терминами (в большинстве случаев даны их переводы или объяснения) научно-популярный стиль изложения.

Блинников Л.В. Философтордун кыскача сөздүгү

Справочник
 • формат pdf
 • размер 1,99 МБ
 • добавлен 06 августа 2013 г.
Б.: «Кыргызстан—Сорос» фонду. 1997, — 360 б. Котор. С. Мамбеталиев. ISBN 5-900162-16-8 Философтордун кыскача сөздүгү ар түрдүү доорлордун кеңири белгилүү философтору жөнүндө жыйнак болуп саналат. Очерктерде тигил же бул философтун кыскача өмүр таржымалы берилет, негизги эмгектери көрсөтүлөт, анын концептуалдуу көз карашынын маңызы жөнүндө кеп козголот. Бул маалымат берүүчү эмгек Байыркы Кытайдан XX кылымга чейинки ар түрдүү мезгилдердин жана жылд...

Борбугулов М.Б. (башкы ред.). Ден соолук: медициналык энциклопедия

Энциклопедия
 • формат pdf
 • размер 29,35 МБ
 • добавлен 06 ноября 2013 г.
Ф.: Кыргыз Совет Энциклопедиясынын Башкы редакциясы, 1991. — 456 б. Башкы ред. мүчөлөрү: Айтматов Ч.Т. жана башка. Ред. совет: Мурзалиев А. жана башка. ISBN 5-89750-008-8 «Ден соолук» энциклопедиясы 1406 макаланы ичине камтыды. Анда ден соолукту сактоо жана чыңдоо, түрдүү оорулардын алдын алуу, балдарды багуу, өздүк гигиенаны сактоо, дене тарбия ишинин мааниси, оорулууну багуу, өмүргө коркунучтуу жана башка абалдарда биринчи жардам көрсөтүү боюнч...

Ботбаева Т.И., Оморова А.А., Эшпаева Г.К., Осмонова П.С. Кыргыз тили: 8-класс

 • формат pdf
 • размер 12,87 МБ
 • добавлен 20 сентября 2015 г.
Бишкек: «V.R.S. Company» ЖЧК, 2015. — 134 б. — ISBN 978-9967-31-252-4 Мугалимдер үчүн колдонмо окутуу орус, өзбек, тажик тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн жазылган 8-класстын Кыргыз тили окуу-усулдук комплексинин бир бөлүгү, мугалимдерге арналган усулдук колдонмо. Мазмуну: Баш сөз. Календарлык план. Окуу китебиндеги негизги өзгөчөлүктөр. Грамматика. Грамматиканы окутууда материалды тандап алуу. 1-тема. Саякат. 2-тема. үй-бүлө. 3-тема. Кесип. 4-Т...

Ботобекова А.Т. Кыргыздардын сүйлөшүүсүндөгү вербалдык эмес байланыш каражаттар системасы

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 361,36 КБ
 • добавлен 17 февраля 2015 г.
Филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын алуу үчүн жазылган диссертациянын авторефераты. Адистиги 10.02.01 – Кыргыз тили. — Бишкек: 2007. — 22 б. Кыргыз тил илиминде вербалдык эмес (лат. verbal - сөз, тил; non-verbal - тилдик эмес) каражаттар жана анын курамына кирген бирдиктер, алардын байланыш-катыш мезгилиндеги уюшулуш, колдонулуш чен-өлчөмдөрү, тил менен болгон карым-катышы, сүйлөшүүдөгү мааниси жөнүндөгү маселелер бүгүнкү күнгө...

Буйлякеева P.K., Алыпсатарова A.P., Момункулова 3.K. Кыргыз тили жана окуу. Биринчи бөлүм (3-класс)

 • формат pdf
 • размер 114,54 МБ
 • добавлен 10 октября 2014 г.
Бишкек: КР Билим берүү жана илим министрлиги, 2013. — 108 б., сүрөттөр. ISBN 978-9967-31-068-1 Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн. Окуучулардын кызыгууларын, эске тутууларын өстүрүү үчүн тапшырмалардын түрлөрү берилген. Бул тапшырмалар турмуш менен байланышкан. Ошондой эле кызыктуу чакан аңгемелер, ырлар, жаңылмачтар, макалдар, табышмактар жана логикалык оюн-көнүгүүлөр, кроссворд, фильворддордун түрлөрү берилген.

Буйлякеева P.K., Алыпсатарова A.P., Момункулова 3.K. Кыргыз тили жана окуу. Биринчи бөлүм (3-класс)

 • формат pdf
 • размер 90,49 МБ
 • добавлен 27 сентября 2014 г.
Бишкек: КР Билим берүү жана илим министрлиги, 2013. — 104 б., сүрөттөр. ISBN 978-9967-31-069-8 Окутуу өзбек тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн. Окуучулардын кызыгууларын, эске тутууларын өстүрүү үчүн тапшырмалардын түрлөрү берилген. Бул тапшырмалар турмуш менен байланышкан. Ошондой эле кызыктуу чакан аңгемелер, ырлар, жаңылмачтар, макалдар, табышмактар жана логикалык оюн-көнүгүүлөр, кроссворд, фильворддордун түрлөрү берилген. Окуу китебинин аягын...

Буйлякеева P.K., Алыпсатарова A.P., Момункулова 3.K. Кыргыз тили жана окуу. Экинчи бөлүм (3-класс)

 • формат pdf
 • размер 108,27 МБ
 • добавлен 09 октября 2014 г.
Бишкек: КР Билим берүү жана илим министрлиги, 2013. — 108 б., сүрөттөр. ISBN 978-9967-31-067-4 Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн. Окуучулардын кызыгууларын, эске тутууларын өстүрүү үчүн тапшырмалардын түрлөрү берилген. Бул тапшырмалар турмуш менен байланышкан. Ошондой эле кызыктуу чакан аңгемелер, ырлар, жаңылмачтар, макалдар, табышмактар жана логикалык оюн-көнүгүүлөр, кроссворд, фильворддордун түрлөрү берилген.

Буйлякеева P.K., Алыпсатарова A.P., Момункулова 3.K. Кыргыз тили жана окуу. Экинчи бөлүм (3-класс)

 • формат pdf
 • размер 83,78 МБ
 • добавлен 13 сентября 2014 г.
Бишкек: КР Билим берүү жана илим министрлиги, 2013. — 112 б., сүрөттөр. ISBN 978-9967-31-070-4 Окутуу өзбек тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн. Окуучулардын кызыгууларын, эске тутууларын өстүрүү үчүн тапшырмалардын түрлөрү берилген. Бул тапшырмалар турмуш менен байланышкан. Ошондой эле кызыктуу чакан аңгемелер, ырлар, жаңылмачтар, макалдар, табышмактар жана логикалык оюн-көнүгүүлөр, кроссворд, фильворддордун түрлөрү берилген. Окуу китебинин аягын...

Василькова Г.А., Исманкулова А.Т. Кыргыз тили (баштоочу жана улантуучу топтор үчүн)

 • формат pdf
 • размер 1,20 МБ
 • добавлен 14 марта 2015 г.
Методическое пособие. - Бишкек: Изд-во КРСУ, 2014 г. – 120 с. Методическое пособие состоит из двух частей. Первая часть предполагает обучение студентов первого и второго курса правильному произношению и чтению слов, словосочетаний, а также правильной постановке ударений в словах. Лабораторные работы, включенные в I часть методички, дают возможность студентам освоить звуковые особенности некоторых гласных и согласных кыргызского языка путем фонети...

Василькова Г.А., Исманкулова А.Т. Кыргыз тили (баштоочу жана улантуучу топтьр үчүн)

 • формат pdf
 • размер 42,80 МБ
 • добавлен 26 октября 2015 г.
Бишкек: «V.R.S.Company» ЖЧК, 2015. — 116 б. — ISBN 9789967312470. Методическое пособие состоит из двух частей. Первая часть предполагает обучение студентов первого и второго курсов правильному произношению и чтению слов, словосочетаний, а также правильной постановке ударений в словах. Во второй части подготовлен материал по морфологии для аудитории титульной нации. Для данной категории студентов с целью углублённого изучения кыргызского языка пре...

Горн А.Г., Мамбеткалиев С., Токтоналиев К. Кыргыз тилин тез үйрөтүү

 • формат pdf
 • размер 56,01 МБ
 • добавлен 08 сентября 2015 г.
Бишкек: Мектеп, 1991. — 119 б. Интенсивный курс киргизского языка. — ISBN 5658002265 KG Бул окуу китеби кыргыз тилин тез үйрөнүүчү студенттерге жана чоңдорго арналат. Жаңы окуй баштган студенттер жана эр жеткендер үчүн. RU Учебник предназначен для студентов и взрослого населения, желающих быстро овладеть киргизским языком. Начальный период для студентов и взрослого населения.

Грамматика кыргызского языка. Краткий справочник

 • формат pdf
 • размер 1,19 МБ
 • добавлен 13 октября 2012 г.
Серия: для абитуриентов и школьников. Бишкек: 2002, 20 стр. Автор: неизвестен. Издательство: неизвестно. O звуках и их буквенном обозначении. * Кыргызский алфавит. * Особенности произношения согласных кыргызского языка. Грамматика. * Имя существительное. * Множественное число существительных. * Склонение существительных. * Глагол. * Спряжение существительных. * Послелоги. * Притяжательные окончания существительных. * Склонение личных местоимений....

Даакыбаева А.Б., Усекова А.А. Примерный лексический минимум по кыргызскому языку

Словарь
 • формат pdf
 • размер 180,90 КБ
 • добавлен 04 июля 2013 г.
Учебное пособие / – Бишкек: Кыргызско-Российский Славянский университет, 2001. – 74 с. Словарь содержит около 2000 слов кыргызского языка, наиболее часто используемых в бытовой речи. В него включены слова по 14 основным темам из календарного плана по кыргызскому языку для студентов 2-го курса начинающих групп. Высшие учебные заведения. Библиотеки. Слова, употребляющиеся при описании человека. Летний отдых. Писатели и поэты Кыргызстана. Деятели ис...

Давлетов А.А., Алымбаев Н.С. (жалпы редакц.) Сот актыларынын үлгүлөрүнүн жыйнагы. I бөлүк: жарандык, экономикалык жана административдик иштер боюнча биринчи инстанциядагы сот актыларынын үлгүлөрү

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,91 МБ
 • добавлен 13 мая 2014 г.
Б.: Нур-Ас, 2012. — 296 б. ISBN 978 9967 02 856 2 Бул практикалык колдонмо судьяларга, адвокаттарга, прокурорлорго, жекече иштеген жана корпоративдик юристтерге, ошондай эле студенттерге, аспиранттарга жана жогорку окуу жайлардын окутуучуларына арналат.

Давлетов А.А., Алымбаев Н.С. (жалпы редакц.) Сот актыларынын үлгүлөрүнүн жыйнагы. II бөлүк: жазык иштери жана административдик укук бузуу жөнүндө иштер боюнча сот актыларынын үлгүлөрү

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,45 МБ
 • добавлен 17 июня 2014 г.
Б.: Нур-Ас, 2012. — 204 б. ISBN 978 9967 02 857 9 Бул практикалык колдонмо судьяларга, адвокаттарга, прокурорлорго, жекече иштеген жана корпоративдик юристтерге, ошондай эле студенттерге, аспиранттарга жана жогорку окуу жайлардын окутуучуларына арналат.

Джаныбеков Ч.Д., Усубакунов Р. Математикалык терминдердин кыргызча-орусча сөздүгү

Словарь
 • формат pdf
 • размер 1,98 МБ
 • добавлен 17 ноября 2016 г.
Русско-кыргызский словарь математических терминов — Бишкек: Илим, 1996. — 140 бет. — ISBN 5835508999 Сөздүк орто мектептерде жана атайын орто окуу жайларында математика жана информатика предметтери боюнча программаларга ылайык түзүлүп, билимге талпынган жаш муундарга орус тилдеги көп сандаган окуу китептеринен пайдаланууга көмөкчү болсун үчүн кыргызча-орусча жана орусча-кыргызча варианттарда берилди. Бул окуу куралы орто мектептердин жана атайын...

Джунушева К.С. Рынок экономикасынын терминдери

Словарь
 • формат pdf
 • размер 897,94 КБ
 • добавлен 04 августа 2013 г.
Каракол: К.Тыныстанов атындагы ЫМУ, 2012. — 107 б. Кошумчаланып, толукталып экинчи басылышы. ISBN 9967-9019-0-х Бул сөздүктө азыркы учурда ЖОЖдордун, орто жана атайын окуу жайларында окуу программаларында экономика предметин окугандар, жалпы эле экономика илимине тиешеси бар окурмандар пайдаланышы үчүн рынок экономикасынын терминдери, рынокко тиешелүү түшүнүктөр камтылган. Автор тарабынан көптөгөн терминдер, түшүнүктөр жаңы мааниде толукталып, ке...

Дуйшеев Ж. Азыркы кыргыз тилинин фонетика бөлүмү боюнча лекциялык курстун текстери

 • формат pdf
 • размер 15,23 МБ
 • добавлен 28 января 2017 г.
Окуу куралы. — Б.: КУУ, 2010. — 294 б. — ISBN 9789967026513. Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин кыргыз филологиясы факультетинин кыргыз тил илими кафедрасы тарабынан фонетика курсу боюнча жазылган лекциянын тексти жактырылып, аталган факультеттин студенттерине жана аталган бөлүм боюнча окуган журналистиканын студенттерине, аспиранттарына адистике ээ окутуучуларга кошу мча окуу куралы катары сунуш кылынган. Бул окуу куралында фон...

Дунканаев А.Т. Дидактикалык чыгармалардын тили, макал-текст

 • формат pdf
 • размер 63,94 МБ
 • добавлен 19 июня 2016 г.
Окуу китеби. — Бишкек: Кыргыз энциклопедиясы, 2016. — 120 б. — ISBN 9789967141421 Бул эмгекте дидактикалык жанрдагы чыгармалардын тилдик өзгөчүлүктөрү иликтөөгө алынып, макалдын тексттик табияты белгилинет.

Дунканаев А.Т. Кыргыз макалдарынын тексттик-коммуникативдик өзгөчөлүктөрү

 • формат pdf
 • размер 1,50 МБ
 • добавлен 03 октября 2014 г.
Каракол: К.Тыныстанов ат. Ысык-Көл мамл. ун-ти, 2010. — 202 б. ISBN 978-9967-441-22-4 Монографияда макалдын тексттик статусу, семантикалык-структуралык түзүлүшү аныкталып, кыска текст катары логикалык туюндурулушу талдоого алынып, коммуникативдик өзгөчөлүктөрү белгиленет. Эмгек филолог адистерге, изилдөөчүлөргө, аспиранттарга, студенттерге арналат.

Дунканаев Абдыкалык Токтогулович. Кыргыз макалдарына семантикалык - структуралык, логикалык - грамматикалык илик

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 384,40 КБ
 • добавлен 03 августа 2013 г.
Бишкек: И.Арабаев атындагы КМУ, 2011, — 44 б. Филология илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын алуу үчүн жазылган диссертациянын авторефераты. The peculiarities of proverb genre, sayings, puzzles, tongue-twisters and the specifics of linguistic directions were researched in the dissertation. It was marked as to define the semantic –structural, logical –grammatical structure of proverbs. For the first time the semantic structure of proverbs wa...

Жалилов Абдиманап. Азыркы кыргыз тили. 1-бөлүк

 • формат pdf
 • размер 14,74 МБ
 • добавлен 28 января 2017 г.
ЖОЖдын студ. үчүн. — Б.: Кыргызстан, 1996. — 230 б. — Библиогр.: б. 224-225. — ISBN 5655010887. Тил илиминен маалымат, фонетика, графика, орфография, лексикология. Бул китеп «Кыргыз Республикасында гуманитардык билим берүүнү өзгөртүү» программасынын талаптарына ылайык «Кыргызстан — Сорос» фонду тарабынан чыгарылды. Программанын спонсору белгилүү америкалык финансист жана ойчул Жорж Сорос. «Кыргызстан — Сорос» фонду бул китепке өздөрүнүн ой-пикирл...

Жалилов ажы Чубак, Кошмоков Кубатбек. Кыргыз тилиндеги диний сөздөрдүн кыскача түшүндүрмөсү

Словарь
 • формат pdf
 • размер 1,62 МБ
 • добавлен 10 сентября 2016 г.
Бишкек: Ыйман, 2016. — 187 б. Колуңуздагы “Кыргыз тилиндеги диний сөздөрдүн кыскача түшүндүрмөсү” китепчеси, буюрса, элибиздин тил маданиятынын өсүп-өнүгүшүнө орчундуу салым кошот деп үмүттөнөм. Ушул сөздүктүн даярдалышына себеп болгону үчүн китептин авторлоруна, УИАнын Ч. Айтматов атындагы тил жана адабият институтунун адистерине, өзгөчө УИАнын вице-президенти, академик А. Акматалиевге ыраазылык билдиргибиз келет. Биргелешкен аракеттин акыбети б...

Жалилов ажы Чубак, Кошмоков Кубатбек. Кыргыз тилиндеги диний сөздөрдүн кыскача түшүндүрмөсү

Словарь
 • формат djvu
 • размер 827,90 КБ
 • добавлен 29 сентября 2016 г.
Бишкек: Ыйман, 2016. — 187 б. Колуңуздагы “Кыргыз тилиндеги диний сөздөрдүн кыскача түшүндүрмөсү” китепчеси, буюрса, элибиздин тил маданиятынын өсүп-өнүгүшүнө орчундуу салым кошот деп үмүттөнөм. Ушул сөздүктүн даярдалышына себеп болгону үчүн китептин авторлоруна, УИАнын Ч. Айтматов атындагы тил жана адабият институтунун адистерине, өзгөчө УИАнын вице-президенти, академик А. Акматалиевге ыраазылык билдиргибиз келет. Биргелешкен аракеттин акыбети б...

Жапаров Ш., Конкобаев К., Осмoнова Ж. Кыргыз тилинин фразеологиялык сөздүгү

Словарь
 • формат
 • размер 210,00 МБ
 • добавлен 14 марта 2016 г.
Бишкек: Имак Офсет, 2015. — 800 б. — ISBN 9789967125315 Бул сөздүктө кыргыз тилинин фразеологиялык айкалыштарынын түрлөрү, варианттары, мүмкүн болушунча толук камтылды. Алардын түшүндүрмөлөрү адабий чыгырмалардан, мезгилдүү басма сөздөн, саясий, илимий ж.б. адабияттардан, оозеки кептен алынган мисалдар менен бекемделди.

Жапаров Ш., Конкобаев К., Осмoнова Ж. Кыргыз тилинин фразеологиялык сөздүгү

Словарь
 • формат
 • размер 210,00 МБ
 • добавлен 20 марта 2016 г.
Бишкек: Имак Офсет, 2015. — 800 б. — ISBN 9789967125315 Бул сөздүктө кыргыз тилинин фразеологиялык айкалыштарынын түрлөрү, варианттары, мүмкүн болушунча толук камтылды. Алардын түшүндүрмөлөрү адабий чыгырмалардан, мезгилдүү басма сөздөн, саясий, илимий ж.б. адабияттардан, оозеки кептен алынган мисалдар менен бекемделди.

Жапаров Ш., Конкобаев К., Осмoнова Ж. Кыргыз тилинин фразеологиялык сөздүгү

Словарь
 • формат pdf
 • размер 198,04 МБ
 • добавлен 20 марта 2016 г.
Бишкек: Имак Офсет, 2015. — 800 б. — ISBN 9789967125315 Бул сөздүктө кыргыз тилинин фразеологиялык айкалыштарынын түрлөрү, варианттары, мүмкүн болушунча толук камтылды. Алардын түшүндүрмөлөрү адабий чыгырмалардан, мезгилдүү басма сөздөн, саясий, илимий ж.б. адабияттардан, оозеки кептен алынган мисалдар менен бекемделди.

Жапаров Ш., Сейдакматов К., Сыдыкова Т. Кыргыз тилинин синонимдер сөздүгү

Словарь
 • формат pdf
 • размер 1,80 МБ
 • добавлен 06 февраля 2016 г.
Б.: Бийиктик, 2015. — 350 б. — ISBN 9789967331457 Китепте «Кыргыз тилинин синонимдер сөздүгү» (1984) оӊдолуп, алардын маанилери чечмеленип берилди. Синонимдердин сөздүгүнө материалдар «Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгүнөн» (1969), К.К.Юдахиндин «Кыргызча-орусча сөздүгүнөн» (1965), көркөм адабияттардан жана кыргыз тилинде чыккан, чыгып жаткан газета-журналдардан чогултулду, салттуулук аракети да эске алынды.

Жапаров Шерали, Сыдыкова Толгонай. Азыркы кыргыз тилинин лекикологиясы жана лексикографиясы (окуу китеби)

 • формат pdf
 • размер 3,38 МБ
 • добавлен 04 ноября 2013 г.
Б.: «Текник» ББ, 2013. – 169 б. Экинчи басылышы. ISBN 978-9967-04-379-4 Азыркы кыргыз тилинин лексикологиясы жана лексикографиясы окуу китеби гуманитардык-филологиялык, педагогикалык багыттагы студенттерге бүгүнкү күндүн деңгээлинен кыргыз тилинин лексикологиясы менен лексикографиясына карата ой жүгүртүүгө үйрөтүү максатында нормативдүү талапта, лингвистикалык билим берүүнүн жол-жоболоруна ылайык даярдалды. Эмгек логикалык ырааттуулукта өз ара жа...

Жапарова Б., Калыева Ө. Иш кагаздарын мамлекеттик расмий тилде жүргүзүү. Делопроизводство на официальном и государственном языках

 • формат pdf
 • размер 711,99 КБ
 • добавлен 25 января 2015 г.
Бишкек: 2005. — 187 с. На киргизском и русском языках (параллельный текст). Ишкагаздарынын негиздери Иш кагаздарынын маалымдаректери Кеп стилдери: оозеки (сүйлөшүү) стили, жазуу стили Сүйлөшүү (оозеки) стили Жазма стиль Кызмат иш кагаздарына даярдык Иш кагаздарын түзүү жана жасалгалоо боюнча жалпы талаптар Иш кагазын түзүүнүн тартиби Иш кагаздарга кол коюу, макулдашуу жана бекитүү Уюштуруу иш кагаздарын даярдоо жана жол-жоболоштуруу Кызматтык кат...

Жумакадырова Ч.Ж., Клецова В.П. Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери (1-9-класстар)

 • формат pdf
 • размер 52,29 МБ
 • добавлен 08 октября 2014 г.
Бишкек: Билим-компьютер, 2012. — 112 б. Текст. кырг., орус тил. Основы безопасности жизнедеятельности. ISBN 978-9967-452-37-4 Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери предмети боюнча мугалимдер үчүн уюштуруучу-усулдук сунуштар. Табигый кырсыктар жана техногендик алааматтар көптөгөн кырсыктарды алып келет, материалдык байлыктарды курутат, курчап турган жаратылыш чөйрөсүнө зыян келтирет. Мындай шарттарда ар бир адамга экстремалдык кырдаалдарда быш...

Жусаев Ж., Карабекова А., Каныбекова A., Молдоев А. Кыргыз тили

 • формат pdf
 • размер 6,23 МБ
 • добавлен 15 июня 2012 г.
Бишкек: Мектеп, 2000. — 320 с. — ISBN 5655012774 Учебник предназначен для русских групп вузов, а также желающих самостоятельно изучать язык. Программа этого учебника и идейное содержание соответствуют новым концепциям высшего образования государственного стандарта.

Жусаев Ж., Карабекова А., Каныбекова A., Молдоев А. Кыргыз тили

 • формат djvu
 • размер 28,34 МБ
 • добавлен 08 марта 2016 г.
Бишкек: Мектеп, 2000. — 320 с. — ISBN 5655012774 Учебник предназначен для русских групп вузов, а также желающих самостоятельно изучать язык. Программа этого учебника и идейное содержание соответствуют новым концепциям высшего образования государственного стандарта.

Захарова О.В. Сопоставительная грамматика русского и киргизского языков: морфология

 • формат pdf
 • размер 7,85 МБ
 • добавлен 20 января 2017 г.
Пособие для студентов очного и заочного отделений филфаков вузов КР. — Фрунзе: Мектеп, 1965. — 159 с. Наше пособие может быть в помощь учителю киргизской школы справиться с задачей по сопоставлению грамматики русского и киргизского языков. Одновременно такое пособие может служить справочником по киргизскому языку.

Ибрагимов С. Кыргыз тили. 8-класс

 • формат pdf
 • размер 18,98 МБ
 • добавлен 25 мая 2016 г.
Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн орто мектептердин 8-классы үчүн окуу китеби. — Бишкек: Билим куту, 2006. — 144 б. — ISBN 9967234164 Экинчи басылышы. Кыргыз Республuкасынын Бuлuм берүү, uлuм жана жашmар саясаты минuсmрлuгu mарабынан бекumuлген. Кыргызский язык. Учебник для 8-класса в школах обучающихся на русском языке. Второе издание. (на кыргызском языке)

Иманов Акеш. Кыргыз тили

 • формат pdf
 • размер 20,61 МБ
 • добавлен 16 января 2017 г.
Окуу куралы. ЖОЖдын филол. фак. сырттан окуучу студ. үчүн. — Ф.: Мектеп, 1990. — 353 б. — ISBN 5658001781. Тилдин грамматикасы эки бөлүктөн — морфология жана синтаксистен турат. Синтаксис деген лингвистикалык термин грек сөзүнөн (Syntaxis) алынган. Ал кыргызча түзүү, биригүү, кошуу деген маанини билдерет. Морфология менен синтаксис грамматиканын өз ара байланыштагы бөлүктөрү болгону менен, алардын изилдей турган, үйрөтө турган объетилери ар башка...

Исаев Д.И., Шнейдман В.Н. Краткий самоучитель киргизского языка

 • формат pdf
 • размер 25,80 МБ
 • добавлен 07 апреля 2015 г.
3-е издание. – Фрунзе : Мектеп, 1988. – 144 с. Данное пособие для самостоятельного обучения представляет собой краткий практический курс киргизского языка. Оно предназначено главным образом для учителей русского языка в киргизских школах, работников сельского хозяйства и других специалистов, желающих овладеть киргизской разговорной речью.

Исманкулова А., Солтобаева Р. Иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүү

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 54,30 МБ
 • добавлен 29 марта 2014 г.
Бишкек: Кыргыз энциклопедиясы, 2013. — 156 б. ISBN 978 9967 14 106 3 Бул китеп - мамлекеттик мекемелерде, уюмдарда жана мамлекеттик эмес мекеме, уюм, ишканаларда иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүүгө көмөк көрсөтүү жана сапатын жакшыртуу максатында даярдалды. Ошондай эле бул китеп жогорку окуу жайларда жана мектептерде колдонмо катары сунушталат.

Исманкулова А.Т., Кулалиева К. Кыргыз тили. Башка улуттагы жаштар үчүн. Жогорку деңгээл

 • формат pdf
 • размер 8,54 МБ
 • добавлен 27 мая 2016 г.
Бишкек: Кыргыз энциклопедиясы, 2016. — 83 бет. — ISBN 9789967141407 Мамлекеттик тилди үйрөнүү күн өткөн сайын өзгөчө актуалдуу маселелердин бирине айланууда. Китеп коомдук турмуштун ушундай өктем мезгилинде кыргыз тилчн үйрөнүүгө дит койгон башка улуттун өкүлдөрүнө аналат.

Кадырова Ш.К. Англис жана кыргыз тилдеринин контрастивдик фонетикасы

 • формат pdf
 • размер 3,55 МБ
 • добавлен 03 апреля 2016 г.
Монография. — Бишкек: И. Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик Университети, 2008. — 227 б. Бул монография англис тили менен кыргыз тилинин фонетикалык окшоштугу жана айырмачылыктарын эксперименталдык-фонетикалык ыкма менен салыштырылып изилденген илимий иш. Бул изилдөөдө ар кайсы тил топторуна кирген тилдердин өзгөчөлүктөрүн түрдүү инструменталдык жолдор менен салыштырылууга аракет жасалган. Монография тил илимдеринин фонетика (фонология) бөлүктөр...

Калыбекова З.С. и др. Русско-кыргызский словарь биологических терминов и понятий

Словарь
 • формат pdf
 • размер 987,83 КБ
 • добавлен 15 августа 2013 г.
Жалалабат: Издательский центр ЖАГУ, 2006. — 203 с. Методическое указание по изучению дисциплины «Русско-кыргызский словарь биологических терминов и понятий».

Калыева Ө. Орусча-кыргызча сүйлөшмө

Словарь
 • формат pdf
 • размер 13,85 МБ
 • добавлен 10 июня 2012 г.
Бишкек: 2010. — 185 б. Разговорник русско-кыргызский. KG Кыргыз тилин аз болсо да үйрөнүп алууга аркет кылган четтиктер үчүн, өзүбүздүн эле кыргызча түшүнүп, бирок, айтайын дегенин түшүндүрө албагандар үчүн өтө керектүү китеп. RU Разговорник содержит разделы по темам и несколько подразделов. Каждый раздел состоит из множества вопросов, ответов и высказываний, а также набора терминов по данной теме. «Русско-кыргызский разговорник» предназначен для...

Карасаев Хусаин. Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү. 80 000 сөз

Словарь
 • формат pdf
 • размер 118,99 МБ
 • добавлен 11 января 2013 г.
Б.: Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2009. — 640 б. — ISBN 978-9967-14-067-7. Орфографический словарь киргизского языка. Бул сөздүк Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин 2008-жылдын 26-июнундагы № 567 токтому менен бекитилген "Кыргыз тилинин жазуу эрежелеринин" негизинде кайра толукталып, иштелди. Мында Х. Карасаевдин Кыргыз Совет Энциклопедиясынын Башкы редакциясы тарабынан 1983-жылы басылып чыккан "Орфографиялык сөздүгү" жетекчилик...

Карасаев Хусаин. Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү. 80 000 сөз

Словарь
 • формат
 • размер 200,00 МБ
 • добавлен 21 февраля 2016 г.
Бишкек: Кыргыз энциклопедиясы башкы редакциясы, 2015. — 640 б. Толукталып, такталып 2-басылышы. Орфографический словарь киргизского языка. — ISBN 9789967141247 Бул сөздүк Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин 2008-жылдын 26-июнундагы № 567 токтому менен бекитилген "Кыргыз тилинин жазуу эрежелеринин" негизинде кайра толукталып, иштелди. Мында Х. Карасаевдин Кыргыз Совет Энциклопедиясынын Башкы редакциясы тарабынан 1983-жылы басылып чыккан "Орфо...

Карасаев, Х., Яншансин, Ю. Кыргыз тилинин орфографиясы (Орфография кыргызского языка)

 • формат pdf
 • размер 868.77 КБ
 • добавлен 24 октября 2010 г.
Карасаев, Х., Яншансин, Ю. Кыргыз тилинин орфографиясы (Орфография кыргызского языка). – Фрунзе, Ин-т языка, литературы и истории, Кирг. филиал АН СССР, 1948. – 17 с. На киргизском языке. Во время строительства социализма в Кыргызстане развивался и кыргызский литературный язык. 12 сентября 1941 г. Верховным Советом Президиума Кыргызстана были утверждены правила орфографии кыргызского языка, которыми пользуются по настоящее время. Это событие ши...

Карасаева А.Х. Этика

Словарь
 • формат doc
 • размер 45,72 КБ
 • добавлен 25 марта 2016 г.
Мектеп окуучулары үчүн сөздүк. — Бишкек, 2012. — 14 б. — ISBN 9789967082663. Эркиндик (свобода). Бакыт (счастье). Ар-намыс (достоинство). Толеранттуулук (толерантность). Адилеттүүлүк (Справедливость). Коомдук жыргалчылык (общественное благо).

Каратаев Олжобай. Кыргыз этнонимдер сөздүгү

Словарь
 • формат pdf
 • размер 11,40 МБ
 • добавлен 19 ноября 2013 г.
Б.: Кыргыз-Түрк «Манас» университети, 2003. — 265 6. ISBN 9967-21-621-2 Китепте кыргыздардын урук, уруу, этнографиялык топ, эл аттары кыргыз таанууда алгачкы ирет тарыхый-этнографиялык, лингвистикалык комплекстүү изилдөөгө алынган. Кыргызстанда жарыяланган жана чет жердик илимпоздордун эмгектери, чыгыш жазма булактарынын маалыматтары, автордун эл арасынан жыйнаган материалдарынын негизинде 1065 этнонимге иликтөөлөр жүргүзүлдү. Китеп студенттерге,...

Каримов А. и др. Краткий русско-кыргызский толковый словарь по автомобильному транспорту

Словарь
 • формат pdf
 • размер 581,99 КБ
 • добавлен 08 августа 2013 г.
Жалал-Абад: ЖАГУ, 2008. – 86 с. В словаре приведены более 500 наиболее часто употребляемых терминов по автомобильному транспорту. Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению «Автомобильный транспорт», специалистов и автолюбителей. Цель данного словаря – дать в сжатой форме толкования основных терминов по автомобильному транспорту на русском и кыргызском языках.

Карыпбек Курманаалы, Нурбек Карыпбек, Бекнур Карыпбек. Кыргызча-англисче-орусча текникалык сөздүк

Словарь
 • формат pdf
 • размер 948,03 КБ
 • добавлен 11 апреля 2014 г.
Бишкек: КМТУ, Текник басма борбору, 2005. — 183 б. ISBN 9967-427-21-3 Kyrgyz-English-Russian technical dictionary. The technical terminology has been developed on the whole in three basic trends: the retaining of the terms from Russian, keeping the spelling and the sounding; the replacement of the terms in Kyrgyz completely, by introducing of new artificial words; the determining of the term sources, its origin, the replacement by an equivalent i...

Касым Тыныстанов

Презентация
 • формат ppt
 • размер 278,95 КБ
 • добавлен 19 декабря 2015 г.
КНУ, Бишкек/Киргизия, Алымкулова Б.С., 2015, 12 слайдов. Кыргыз тил. Өмүр баяны. Балачагы. Студенттик күндөрү. Кызматы алгачкы чыгармачылыгы. Репрессия. Куугунтукка алынышы. Үйбүлөөлүкк көз ирмем. Касымдын сүйүүсү. Балдары.

Касымова Б., Токтоналиев К., Карыбаев А. Изучаем кыргызский язык

 • формат audio
 • размер 62,13 МБ
 • добавлен 01 ноября 2012 г.
Кыргыз тилин үйрөнөбүз. – Фрунзе : Мектеп, 1991. Аудиоприложение к учебнику Изучаем кыргызский язык . Предлагаемое учебное пособие адресовано взрослому населению республики, для которого киргизский язык не является родным. Объем лексического материала составляет примерно 2500 единиц, включая русские и иностранные слова, сходные в плане выражения и совпадающие по смыслу с киргизскими словами. Имеются ключи к занятиям, грамматические таблицы и текс...

Катаринский В.В. Грамматика киргизского языка

 • формат pdf
 • размер 7,28 МБ
 • добавлен 11 февраля 2017 г.
Оренбург: Тургайская областная типография, 1906. — 217 с. В ряду тесно связанных с Казахстаном первых русских ориенталистов видное место принадлежит Василию Владимировичу Катаринскому (1846-1902) — одному из единомышленников казахского просветителя Ибрая Алтынсарина (после окончания Казанской академии он в 1875 г. работал окружным инспектором татарских, башкирских, казахских школ Оренбургского округа). Те, кто интересуются историей русской лингво...

Кацев А.С., Омурканова А.Т. Знакомые незнакомцы. Киргизские трансляции литературы для детей: хрестоматия

 • формат pdf
 • размер 4,91 МБ
 • добавлен 26 декабря 2012 г.
Бишкек: Изд-во КРСУ, 2012. – 488 с. В хрестоматию вошли произведения мировой литературы, написанные для детей и переведенные на киргизский язык. Эта книга – пример взаимодействия художественных культур и культурообразующий фактор, способствующий изучению киргизского языка, с одновременным приобщением к произведениям мировой литературы. Предназначена студентам, преподавателям, детям, подросткам, юношеству.

Килиевич А. Русско-кыргызско-английский глоссарий терминов и понятий в сфере государственных финансов и бюджетирования

Словарь
 • формат pdf
 • размер 2,46 МБ
 • добавлен 06 мая 2014 г.
Б.: Университет Центральной Азии, «V.R.S. Company», 2012. — 144 с. ISBN 978-9967-26-753-4 Глоссарий содержит около 500 терминов и понятий в сфере государственных финансов и бюджетирования, 42 из них термины по Кыргызской Республике. Глоссарий предназначен для широкой аудитории пользователей: журналистов, госслужащих, студентов и аспирантов, представителей органов власти, переводчиков.

Койлубаева А.К., Койлубаева А.К. Кыргыз тили: окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн орто мектептердин 5-класстары үчүн окуу китеби

 • формат pdf
 • размер 2,72 МБ
 • добавлен 23 августа 2013 г.
Бишкек: КР ББИМ, 2010. — 204 б. ISBN 978-9967-441-17-0 Мазмуну Тил пикир алышуунун куралы Кептин тил менен карым-катышы Текст, анын мүнөздүү белгилери Тексттин маанилик бүтүндүгү Тексттин темасы жана анын андагы негизги ой Тексттин планы Кептин түрлөрү Сүрөттөө Ой жүгүртүү Расмий иштиктүү стиль, анын түрлөрү Сөз айкашы Сөз айкашынын тутумундагы сөздөрдүн өз ара байланышуу жолдору Ыкташуу байланышы Башкаруу байланышы Таандык байланыш Сөз айка...

Кубатбек уулу Апилмажун. Кыргызча-орусча-англисче сүйлөшмө жан жолдош сөздүк

Словарь
 • формат pdf
 • размер 13,67 МБ
 • добавлен 15 сентября 2015 г.
Бишкек: «V.R.S.Company» ЖЧК, 2015. — 160 б. — ISBN 9789967275768 Бул сүйлөшмө, жан жолдош сөздүк чет өлккөгө баргандарга жардамчы гана болбостон, жолоочу жолдош болуп жол көрсөтөт.

Кудайбергенов С. Сын атооч, сан атооч жана буларды мектепте окутуу

 • формат pdf
 • размер 5,03 МБ
 • добавлен 19 января 2017 г.
Фрунзе: КИИПИ, 1960. — 71 б. Имя прилагательное, имя числительное и их изучение в школе. Жогорку класстарда кыргыз тилинин айрым маселелерин саат боюнча бөлүштүрүп өтүүнүн же аны окутуунун жалпы методикасы сыяктуу жарыкка чыккан адабияттар азырынча ѳтѳ эле аз. Бирок Институттун планы боюнча алар иштелмекчи жана иштелип да жатат. Институтта «Мектептерде морфологияны үйрөнүү» деген тема пландаштырылган. Бул китепче — ушул темадагы иштин бир сериясы...

Кулалиева К., Мамадиев А. Кыргыз тилинин жыштык сөздүгү

Словарь
 • формат pdf
 • размер 57,92 МБ
 • добавлен 20 апреля 2014 г.
Бишкек: Имак Офсет, 2013. — 206 бет. ISBN 978 9967123502 Частотный словарь киргизского языка. Бул сөздүк азыркы кыргыз тилинин лексикалык курамы боюнча статистикалык маалыматтын жыйындысын камтыйт. Сөздүк кыргыз тилинин сөздүк курамынын статистикалык түзүмүн изилдөөгө негиз болуу менен жыш колдонулган негизги лексиканы аныктоого, жалпы жана окуу лексикографиясынын бир топ маселелеринин башын ачууга жардамчы болот. Сөздүккө 13658 сөз жана сөз форм...

Кулалиева Калия Одесовна. Жаңы кыргыз тили жаштар үчүн: жогорку деңгээл

 • формат pdf
 • размер 4,13 МБ
 • добавлен 03 января 2015 г.
Бишкек: UNICEF, 2014. – 91 бет. КРнын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия. Мамлекеттик тилди үйрөнүүнү күн өткөн сайын өзгөчө актуалдуу маселелердин бирине айланууда. Коомдук турмуштун ушундай өктөм мезгилинде кыргыз тилин үйрөнүүгө дит койгон башка улуттун өкүлдөрүнө арналат. Китеп маңыздуу жана кызыктуу жазылышы менен да мамлекеттик тилди өздөштүрүү ишинде алмаштыргыс усулдук курал болуп эсептелет. Аталган окуу куралы...

Кулалиева Калия. Иш кагаздарын жүргүзүү

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,80 МБ
 • добавлен 17 декабря 2014 г.
Бишкек: 2013. – 224 б. ISBN 978-9967-27-006-0 Бул окуу куралынын максаты иш кагаздарын кыргыз тилинде жазууга үйрөтүү. Китептин жардамы менен кыргыз тилин билген, иш кагаздарынын лексика-грамматикалык, стилистикалык өзгөчөлүгүн тереңирээк өздөштүрүүнү каалагандар тил үйрөнүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Окуу куралы иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүүнү үйрөнгүсү келген мамлекеттик жана жеке менчик уюм, мекеме, ишканалардын кызматкерлерине, жого...

Курманакунов Б.Н. Кыргызча-англисче, англисче-кыргызча сөздүк

Словарь
 • формат pdf
 • размер 2,99 МБ
 • добавлен 26 февраля 2016 г.
Б.: «Кут-Бер», 2016. — 800 б. — ISBN 9789967125353 Бул сөздүк бардык англис тилин үйрөнүүчүлөргө, окуучуларга жана студенттерге арналат. Англисче сөздөр фонетикалык транскрипциясы менен берилди. Ошентип, англис тилин өз эне тилиндей түшүнүүдө, англис тилин кыргыз тилине которууда, кыргыз тилин англис тилине которууда кошумча курал катары кызмат кылат деген ниет менен жаздык. Кыргыз тилин англис тили менен салыштырып үйрөтүү максатын көздөгөн бул...

Курманакунов Б.Н. Кыргызча-англисче, англисче-кыргызча сөздүк

Словарь
 • формат djvu
 • размер 4,60 МБ
 • добавлен 24 января 2016 г.
Б.: Кут-Бер, 2016. — 800 б. — ISBN 9789967125353 Бул сөздүк бардык англис тилин үйрөнүүчүлөргө, окуучуларга жана студенттерге арналат. Англисче сөздөр фонетикалык транскрипциясы менен берилди. Ошентип, англис тилин өз эне тилиндей түшүнүүдө, англис тилин кыргыз тилине которууда, кыргыз тилин англис тилине которууда кошумча курал катары кызмат кылат деген ниет менен жаздык. Кыргыз тилин англис тили менен салыштырып үйрөтүү максатын көздөгөн бул сө...

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын банк жана финансы терминдеринин сөздүгү

Словарь
 • формат pdf
 • размер 2,93 МБ
 • добавлен 18 ноября 2016 г.
Бишкек: КР Улуттук Банк, 2016. — 161 б. Словарь банковских и финансовых терминов НБ КР на киргизском и русском языках. Включает 695 терминов по теме с подробными объяснениями на обоих языках.

Кыргызстан

Презентация
 • формат ppt
 • размер 15,94 МБ
 • добавлен 02 декабря 2014 г.
БГУ, г. Бишкек, Кыргызстан, Антонова Э.С., Жанакунова М. А., 2012 г. Презентация о Кыргызстане, в которой рассказывается о культуре данной страны, населении, языке, достопримечательностях, играх и многом другом. Содержит 32 слайда.

Лүтфи Шентүрк. Ислам илмихали (Ислaм дининин өкүм-жоболору)

 • формат pdf
 • размер 8,64 МБ
 • добавлен 09 октября 2014 г.
Анкара: Түркия Республикaсы Дин иштери бaшкaрмaлыгы Диний жарыялар бөлүмү башчылыгы, 2010. — 591 б. ISBN 978-975-19-4902-8 Ислам дининин өкүмдөрү жана негизги принциптеринин түпкү максаты – адамдын бул дүйнөдө жана акыретте бактылуу болушун камсыз кылуу. Динибиз бизге бак-таалайдын чыныгы жарык жолун көрсөтүп, милдеттерибиз менен жоопкерчиликтерибизди белгилеген. Ал бак-таалайга жетүү – ошол жооптуу болгон милдеттерибизди орундатышыбызга байланыш...

Мамытов Дж. Неологизмы киргизского языка советской эпохи (образование лексико-семантическим и грамматическим способами)

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 538,60 КБ
 • добавлен 31 июля 2013 г.
Фрунзе: КГУ, 1966. — 22 с. Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата филологических наук. Диссертация состоит из вводной части, трёх глав и приложений. Каждая глава заканчивается краткими выводами. Фактический материал для иллюстраций почёрпнут из оригинальных произведений киргизских писателей и периодической печати, из оригинальных и переводных учебников, из словарей.

Мамытов Ж. Эскирген сөздөр менен диалектизмдердин лингвостилистикасы

 • формат pdf
 • размер 4,93 МБ
 • добавлен 02 сентября 2013 г.
Каракол: К. Тыныстанов атындагы ЫМУ, 2002. — 200 б. ISBN 9967-423-13-7 Монография көркөм чыгармаларда экспрессивдүү сөз каражаттары катары колдонулган эскирген сөздөр менен диалектизмдердин семантикалык-стилистикалык табиятын талдоого арналат. Монография илимий кызматкерлерге, жогоргу окуу жайларынын окутуучуларына жана студенттерине, жалпы билим берүүчү мектептердин тил жана адабият мугалимдерине багытталат.

Мамытов Ж., Атакишиева М. Кыргыз тили

 • формат pdf
 • размер 2,00 МБ
 • добавлен 12 августа 2013 г.
Бишкек: Кыргызтан, 1994. - 112 б. Окуу куралы. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептердин 7-классы үчүн окуу китеби.

Мамытов Жумаш. Азыркы кыргыз тили: фонетика жана лексикология

 • формат pdf
 • размер 5,83 МБ
 • добавлен 31 августа 2013 г.
Б.: ЖЭКА Лтд., 1999. — 256 б. ISBN 9967-423-13-7 Бу окуу куралы республикабыздын жогоргу окуу жайларынын филология факультеттеринин студенттери үчүн азыркы кыргыз тили боюнча окуу программасына ылайыкталып түзүлдү. Окуу куралы азыркы кыргыз тилинин эки бөлөмүн - фонетиканы жана лексикологияны өз ичине камтыйт. Китеп студенттерге арналуу менен бирге, аспиранттарга, мектеп мугалимдерине да пайдалуу курал боло алар эле.

Мектепке бирге. Мультимаданияттуу коомдун шартында билим берүүчү чөйрөдөгү мугалимдер үчүн колдонмо

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 3,09 МБ
 • добавлен 15 июня 2014 г.
Б.: Сорос–Кыргызстан фонду, "Принтхаус" БҮ, 2010. — 136 б. Вместе в школу. ISBN 978-9967-11-312-1 Колдонмо жети баптан турат, тематикасына киргизилгендер: инклюзия жана көп түрдүүлүк, коопсуз окуу шартты түзүү, коом менен мектептин ортосунда өнөктөштүк байланышты түзүү, классты башкаруу стратегиясы, ошондой эле окуучулар менен жекече иш жүргүзүү. Колдонмонун биринчи чыгарылышы орус тилинде чыккан, бирок кыргыз жана өзбөк тилдеринде чыгаруу планда...

Мукамбаев Ж. Джерге-тальский говор киргизского языка

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 1,80 МБ
 • добавлен 05 февраля 2017 г.
Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата филологических наук. — Фрунзе: КГУ, 1955. — 18 с. Киргизский народ, с помощью великого русского народа, под руководством Коммунистической партии. Советского Союза после Великой Октябрьской социалистической революции стал самостоятельной социалистической нацией и начал развивать свою национальную культуру. Языки мира развивались «от языков родовых к языкам племенным, от языков племенных...

Мусаев С.Ж. (жооптуу редактор) Кыргыз тилинин лингвистикалык маалымдамасы

 • формат pdf
 • размер 2,03 МБ
 • добавлен 14 марта 2016 г.
Бишкек: Аврасия Пресс, 2015. — 256 б. — ISBN 9789967464704 Лингвистикалык маалымдама кыргыз тилинин фонетикалык, лексикалык, морфологиялык жана синтаксистик системасы боюнча кыскача түшүнүк берүү менен, анын грамматикалык түзүлүшүндөгү негизги кубулуштарды, көрүнүштөрды, процесстерди чечмелөөдө мурда түзүлгөн грамматикалардагы, энциклопедиялык мүнөздөгү башка эмгектердеги маалыматтарга таянды. Эмгек Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилин терең...

Мусаев С.Ж. (жооптуу редактор) Кыргыз тилинин лингвистикалык маалымдамасы

 • формат djvu
 • размер 1,75 МБ
 • добавлен 16 февраля 2016 г.
Бишкек: Аврасия Пресс, 2015. — 256 б. — ISBN 9789967464704 Лингвистикалык маалымдама кыргыз тилинин фонетикалык, лексикалык, морфологиялык жана синтаксистик системасы боюнча кыскача түшүнүк берүү менен, анын грамматикалык түзүлүшүндөгү негизги кубулуштарды, көрүнүштөрды, процесстерди чечмелөөдө мурда түзүлгөн грамматикалардагы, энциклопедиялык мүнөздөгү башка эмгектердеги маалыматтарга таянды. Эмгек Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилин терең...

Мусаев С.Ж., Маразыков Т.С., Дайырбекова Д.М. Русско-кыргызский толковый словарь новых иноязычных наименований

Словарь
 • формат pdf
 • размер 5,22 МБ
 • добавлен 31 марта 2016 г.
Бишкек: 2012. — 577 с. — Семенова Ж., Cултакеева Н., Конурбаева Р.Э., Маманова Р., Абдыкеримова А., Исраилова Т.Ш., Жамашева Г., Абдразакова Г., Садыкова С.З., Мусаева Т.С.

Мусаева В.И. Фразеологиялык сөздүк

Словарь
 • формат pdf
 • размер 29,61 МБ
 • добавлен 27 мая 2016 г.
Окуу-илимий басылма. — Бишкек: Кыргыз энциклопедиясы, 2016. — 112 б. — ISBN 9789967141452 Бул фразеологиялык сөздүккө күнүмдүк турмушубузда кеңири колдонулган фразеологизмдер, сөз айкаштары, накыл кептер, чечен сөздөр, топтоштурулуп, алффавиттик тартипте сунуш кылынды.

Мусаева В.И., Ташбалтаева Э.К., Жолчиева А.А. Кыргызча-орусча-англисче сөздүк

Словарь
 • формат doc
 • размер 353,06 КБ
 • добавлен 18 марта 2014 г.
Кыргызско-русско-английский словарь, Kyrgyz-Russian-English Dictionary – Б.: 2009, 152 б. Бул сөздүккө кыргыз, орус жана англис тилдеринде бардык турмуштук кырдаалдарда абдан жыш колдонулган беш миңдей сөз жыйналды. Мектеп окуучуларынын, абитуриент-студенттердин жана жалпы эле көп тилдүүлүккө ээ болууну каалоочулардын сөз байлыгын толуктап, байланыштуу кебин, кеп маданиятын, кеп адебин, чечендик кебин, риторикалык ыкмаларын калыптандырууда бул с...

Мусаева В.И., Ташбалтаева Э.К., Жолчиева А.А. Кыргызча-орусча-англисче сөздүк

Словарь
 • формат pdf
 • размер 1,23 МБ
 • добавлен 27 апреля 2014 г.
Бишкек: 2009, 152 б. Бул сөздүккө кыргыз, орус жана англис тилдеринде бардык турмуштук кырдаалдарда абдан жыш колдонулган беш миңдей сөз жыйналды. Мектеп окуучуларынын, абитуриент-студенттердин жана жалпы эле көп тилдүүлүккө ээ болууну каалоочулардын сөз байлыгын толуктап, байланыштуу кебин, кеп маданиятын, кеп адебин, чечендик кебин, риторикалык ыкмаларын калыптандырууда бул сөздүктүн жардамы тийет деген тилектебиз. Словарь содержит около 5000 с...

Мусаева Т.С. Сөз варианттары жана норма

 • формат pdf
 • размер 1,07 МБ
 • добавлен 23 марта 2016 г.
Бишкек: И. Арабаев атындагы КМУ, 2015. — 176 б. — ISBN 9789967046238 Изилдөөдө кыргыз тил илиминдеги варианттуулук категориясынын илимий-теориялык жалпы маселелери, анын адабий норма менен болгон карым-катышы, тилдеги айрым бир кубулуштар менен окшоштугу жана өзгөчөлүктөрү, формалык варианттардын лингвистикалык табияты иликтөөгө алынып , аларды классификациялоо аркылуу тилге карата карым-катышын аныктоого аракеттер көрүлдү.

Нанаев К. Учебник киргизского языка

 • формат djvu
 • размер 9.41 МБ
 • добавлен 03 июля 2011 г.
(для 5-6-7 классов русской школы). 3-е издание. Фрунзе, "Киргизгосиздат", 1950 - 368 с. Ученик киргизского языка, изданный для средней школы с русским языком преподавания. В учебнике отразились многие характерные особенности времени издания: политическая идеология, акцент на тематике, связанной с колхозами и совхозами. В этом учебнике довольно подробно излагается грамматика киргизского языка в сравнении с грамматикой русского языка, а также прила...

Нарынбаева Нуржан Осмоновна. Миф. Оозеки кара сөздүн көөнө уңгулары

Статья
 • формат doc
 • размер 1,83 МБ
 • добавлен 29 ноября 2014 г.
Бишкек: Кыргыз республикасынын Улуттук илимдер академиясы, 2011. – 239 б. ISBN 978-9967-12-178-2 Монографияда оозеки чыгармачылыктын аз изилденген маселелеринин бири – жөө жомоктон сырткаркы прозанын генезиси талдоого алынат. Эл оозунда «кара сөз» аталышы менен белгилүү бул чыгармалардын жаралыш теги жана жанрдык табияты көп кылымдарды тепчиген көөнөлүгү менен өзгөчөлөнүп турат. Алдыңыздарга тартылган чакан иликтөө кыргыз фольклорундагы легенда,...

Оморов А., Кошойканов К.А., Сабирова А.А. Байыркы түрк жазма эстеликтери

 • формат pdf
 • размер 800,66 КБ
 • добавлен 16 августа 2013 г.
Жалалабат: ЖаМУ, 2006. — 36 бет. Кыргыз филологиясы жана тарых адистиктери үчүн күндүзгү жана сырттан окуган студенттери үчүн усулдук колдонмо. Колдонмодо «Байыркы түрк жазма эстеликтери» курсунда окулуучу темалар, аны окуп үйрөнүүнүн усулдук көрсөтмөлөру, практикалык сабактардын планы камтылып, өз алдынча иштетилүүчу материалдардын суроолору, жазылуучу рефераттардын темалары, кошумча адабияттар берилди.

Оморова А.А., Ботбаева Т.И., Эшпаева Г.К., Бектурганова Г.И., Осмонова П.С. Кыргыз тили: 8-класс

 • формат pdf
 • размер 9,83 МБ
 • добавлен 16 сентября 2015 г.
Бишкек: «V.R.S.Company» ЖЧК, 2015. — 188 б. — ISBN 9789967312517 Окутуу орус, өзбек, тажик тилинде жүргүзүлгөн мектептердин 8 классы үчүн окуу китеби. Бул китебининмазмуну жети кептик темадан турат. Мазмуну: Эс алуу. Саякат. Өлкөлөр боюнча расмий маалымат. Үй-бүлө. Адамдын мүнөзүнө эмнелер таасир этет? Кесип. Менин келечектеги кесибиме кайсы сабактар керетүү? Кыргызстан. Кыргызстандын сейрек кездешүүчү жаныбарлары. Ден соолук. Оорулардын түрлөрү....

Орозова Г. (түз.) Балдар фольклору

 • формат pdf
 • размер 4,97 МБ
 • добавлен 07 октября 2014 г.
Б.: Шам, 1998. — 480 б. «Эл адабияты» сериясы. ISBN 5-7499-0086-X Кыргыз эли муундан муунга айтылып келе жаткан бешик ырынан баштап жомок, табышмак, макал-лакап сыяктуу көөнөрбөс көркөм поэтика аркылуу балдарга таалим-тарбия берип, илим-билимин, дүйнө таануусун өстүргөн. Жыйнакка элдик оозеки чыгармачылыктын башаты болгон бешик ыры, балдар ырлары, жомоктор, табышмактар, макал-лакаптар, жаңылмачтар, калптар, балдар оюндары киргизилди.

Осмонкулов А., Акунова A.Р. Өнөр алды-кызыл тил. 1-китеп

 • формат pdf
 • размер 981,23 КБ
 • добавлен 10 октября 2013 г.
Б.: Ж.Баласагын атындагы Кыргыз мамлекеттик университети, 2007. — 160 б. ЖОЖдун студенттери үчүн түзүлгөн фразеологиялык минимумдун түшүндүрмө сөздүгү. ISBN 9967-20-076-6 Бул окуу куралы - ЖОЖдун филология жана педагогика факультетин окуган студенттерге кыргыз фразеологиясын тереңдетип окутуу үчүн түзүлгөн фразеологиялык минимумдун түшүндүрмө сөздүгү. Студенттерге курсту өздөштүрүү, билимдерин тереңдетүү үчүн кошумча каражат катары сунушталат.

Осмонкулова А., Акунова А. Өнөр алды иш алды

 • формат pdf
 • размер 1000,02 КБ
 • добавлен 17 февраля 2015 г.
Б.: 2007. — 160 б. — ISBN 9967-20-076-6 Бул окуу куралы - ЖОЖдун филология жана педагогика факультетин окуган студенттерге кыргыз фразеологиясын тереңдетип окутуу үчүн түзүлгөн фразеологиялык минимумдун түшүндүрмө сөздүгү. Студенттерге курсту өздөштүрүү, билимдерин тереңдетүү үчүн кошумча каражат катары сунушталат.

Осмонова Ж. Идиомы в киргизском языке

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 495,91 КБ
 • добавлен 12 августа 2013 г.
Фрунзе: КГУ, 1969. — 23 с. Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата филологических наук. Диссертация посвящена исследованию одного из основных типов фразеологических единиц киргизского языка - идиом. Выбор темы обусловлен тем, что идиомы не были предметом научного исследования не только в киргизском языке, но и в ряде других тюркских языков.

Осмонова Ж. Кыргыз тилинин антонимдер сөздүгү

Словарь
 • формат pdf
 • размер 1.17 МБ
 • добавлен 20 января 2016 г.
Б.: «Бийиктик», 2015. — 272 б. — ISBN 9789967331440 Сөздүктө кыргыз тилиндеги карама-каршы маанидеги антоним сөздөр алфавит тартибинде жайгаштырылып, түшүндүрмөсү менен берилди, иллюстрациялык материалдар менен жабдылды. Сөздүк кыргыз тили мугалимдерине, жогорку окуу жайларынын студенттерине, басма сөз кызматкерлерине, тил маселелерине кызыккан окурмандарга арналат.

Осмонова Ж. Кыргыз фразеологиясынын негизги маселелери

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 1,28 МБ
 • добавлен 19 августа 2013 г.
Бишкек: К. Тыныстанов атындагы ЫМУ, 2008. — 47 б. Филология илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын алуу үчүн жазылган диссертациянын авторефераты. Кыргыз тилинин фразеологиясынын айрым маселелерин изилдеген эмгектерде көбүнчө фразеологизмдердин семантикалык табияты, көркөм чыгармада стилдик максатка ылайык эмоциялык-экспрессивдик өзгөчөлүктөрү жана фразеологиялык экспрессиянын жаралышындагы семантикалык факторлор каралса, кийинки изилдөөлөрдө...

Осмонова Ж., Конкобаев К. Кыргыз тилинин омонимдер сөздүгү

Словарь
 • формат pdf
 • размер 2,10 МБ
 • добавлен 21 января 2016 г.
Б.: «Бийиктик», 2015. — 392 б. — ISBN 9789967331433 Сөздүктө кыргыз тилиндеги омонимдер лексикографиялык планда иштелип, омонимдердин табияты грамматикалык, стилистикалык сапаттарын белгилөө, зарыл болгон маанилерин орус тилине эквиваленти аркылуу которуу, антүүгө мүмкүн болбогон учурда, ал маанилерди кыргыз тилинде түшүндүрүү, тиешелүү иллюстрациялык материалдар менен жабдуу аркылуу аныкталды. Сөздүк кыргыз тили боюнча мугалимдерге, методисттерг...

Программа - Маани - Электронный кыргызско-русский (русско-кыргызский, англо-кыргызско-русский) словарь. Номер версии неизвестен

software
 • формат exe
 • размер 2.34 МБ
 • добавлен 19 ноября 2010 г.
Программа - Маани - Электронный кыргызско-русский (русско-кыргызский, англо-кыргызско-русский) словарь. Номер версии неизвестен. Платформа: Windows All Таблэтка: не требуется (работает без установки) Год выпуска: 2005 Перед Вами уникальная разработка – электронный кыргызско-русский (русско-кыргызский, англо-кыргызско-русский) словарь. Словарь представляет собой электронные базы данных соответствующих направлений, которые обрабатываются специаль...

Раева Т.Т. Орус мектептеринин башталгыч класстарына арналган кыргыз тили окуу китептеринин илимий-методикалык негиздери

 • формат pdf
 • размер 572,31 КБ
 • добавлен 02 сентября 2013 г.
Бишкек: К.Тыныстанов атындагы ЫМУ, 2005. — 23 б. Педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын алуу үчүн жазылган диссертациянын авторефераты. Диссертация посвящена комплесному анализу учебников кыргызского языка для начальных классов русскоязычной школы изданных до 1960 года. Впервые исследован процесс создания и развития учебников, дана характеристика особенностей их структуры.

Рысбекова Б., Рысбаев С., Ахмедова Н., Исманова Ш. Алиппе

 • формат pdf
 • размер 20,51 МБ
 • добавлен 30 июня 2016 г.
Ташкент: O'zbekiston, 2013. — 80 с. — ISBN 978-9943-01-031-4. Букварь на киргизском языке. Учебник для 1-го класса общеобразовательной средней школы. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 1-sinfi uchun darslik (Qirg'iz tilida).

Садыкова С.З. Типы простого предложения в немецком и кыргызском языках

 • формат pdf
 • размер 1018,26 КБ
 • добавлен 18 июня 2016 г.
Монография. — Бишкек, 2011. — 160 c. Настоящая книга посвящена современным проблемам исследования простого предложения в немецком и кыргызском языках, имеющим непосредственный выход в теорию грамматики и прикладную лингвистику. Полученные данные можно применять при параметризации синтаксиса для лингвистического обеспечения прикладных систем новых информационных технологий; при составлении справочников по грамматике, спецкурсов, учебников и учебны...

Сакиева С.С. Башталгыч класстарында эне тилин окутуунун методикасы

 • формат pdf
 • размер 338,15 КБ
 • добавлен 28 июля 2013 г.
Жалал-Абад: Жалал-Абад МУ, 2001. – 35 бет. Педагогика жана башталгыч билим берүүнун методикасы адистигинде окуган студенттер үчүн методикалык көрсөтмө. ISBN 9967-414-28-6 Методикалык колдонмодо башталгыч класстарда эне тилин окутуунун программасы, лекциялык курстун кыскача баяндамалары, сунуш кылынган адабияттардын тизмеси, курс боюнча зачет, экзамендин суроолору каралат.

Сакиева Сайипжамал Салайдин кызы. Башталгыч класстарда эне тилин окутуунун теориялык жана практикалык негиздери

 • формат pdf
 • размер 1,24 МБ
 • добавлен 27 августа 2013 г.
Б.: «Бийиктик», 2006. — 288 бет. Педагогикалык жогорку окуу жайларынын окутуучулары жана студенттери үчүн окуу куралы. ISВN 9967-09-113-4 Окуу куралында башталгыч класстара эне тилин окутуунун калыптанышы, өнүгүшү, аны өркүндөтүүнүн багыттары, максат-милдеттери, мазмуну жана форма методдору иликтөөгө алынган. Автор эне тилин окутуудагы адабий билим берүүнүн актуалдуулугун, аны башталгыч класста окутуунун, үйрөтүүнүн, мектеп тажрыйбада аны колдону...

Сарылбекова З. Кыргыз тилин кырдаалдык негизде окутуу

 • формат pdf
 • размер 2,39 МБ
 • добавлен 13 марта 2016 г.
Б.: 2007. — 184 бет. Жаңы типтеги мектептердин 8–11-класстарынын окуучулары үчүн кошумча окуу куралы. Окуу куралында орус мектептеринде кыргыз тилинин орчундуу маселелеринин бири болгон кырдаалдык негизде окутуу ыкмалары берилген. Бул ыкма менен тилге үйрөтүү негизинен окуучулардын турмуштук деңгээлдеги алым-сабак айтышууларынын жардамы менен жүргүзүлөт. Окуу куралы 8–11-класстардын программалык материалдарын камтыйт. Морфология жана синтаксистин...

Саспаев Аман. Кытайча-кыргызча сөздүк

Словарь
 • формат pdf
 • размер 69,14 МБ
 • добавлен 17 марта 2016 г.
Бишкек: Бийиктик плюс, 2015. — 936 б. — ISBN 9789967331426 Сөздүккө чийиндери кыскартылган, азыркы Кытай басылмаларында жалпы колдонулуп келе жаткан 5200 гө жуук иероглиф, 55 миң тегерегинде сөз, макал-лакап, идиома, фразеология жана мисал катары алынган сүйлөмдөр киргизилди.

Сейдакматов К. Краткий этимологический словарь киргизского языка

Словарь
 • формат djvu
 • размер 4,26 МБ
 • добавлен 30 сентября 2012 г.
Касымбек Сейдакматов. Кыргыз тилинин кыскача этимологиялык сөздүгү. (на киргизском языке). Фрунзе: Илим, 1988. 336 стр. Тилдеги сөздөрдүн келип чыгышына арналган эмгек кыргыз тилинде алгачкы ирет түзүлдү. Азыркы кыргыз тилиндеги сөздөрдүн айрымдарынын келип чыгышы лексикалык, тыбыштык, семантикалык, морфемалык, синтаксистик закон ченемдүүлүктөргө негизделип түшүндүрүлөт. Этимологиялык талдоого азыркы кезде келип чыгышы күңүрттөнүп калган сөздөр т...

Сейдакматов К. Краткий этимологический словарь киргизского языка

Словарь
 • формат pdf
 • размер 15,99 МБ
 • добавлен 17 ноября 2016 г.
Касымбек Сейдакматов. Кыргыз тилинин кыскача этимологиялык сөздүгү. (на киргизском языке). — Фрунзе: Илим, 1988. — 336 с. Тилдеги сөздөрдүн келип чыгышына арналган эмгек кыргыз тилинде алгачкы ирет түзүлдү. Азыркы кыргыз тилиндеги сөздөрдүн айрымдарынын келип чыгышы лексикалык, тыбыштык, семантикалык, морфемалык, синтаксистик закон ченемдүүлүктөргө негизделип түшүндүрүлөт. Этимологиялык талдоого азыркы кезде келип чыгышы күңүрттөнүп калган сөздөр...

Сорокина Т.С. (отв. ред.) Кыргызский язык для стран СНГ

 • формат djvu
 • размер 2,30 МБ
 • добавлен 22 февраля 2016 г.
Учебник. — Москва: ИПК МГЛУ Рема, 2012. — 468 с. — Ж.С. Байтерекова, И.А. Краева, Г.М. Фролова, Т.И. Грибанова. — ISBN 9785889834274 Учебник "Кыргызский язык для стран СНГ" предназначен для широкого круга лиц, проявляющих интерес к языку и культуре Кыргызской Республики. Издание является двуязычным. В основы пяти модулей положен страноведческий материал, который отражает историю, культуру и современную жизнь Кыргызской Республики в социально-экон...

Сорокина Т.С. (отв.ред) Кыргызский язык для стран СНГ

 • формат pdf
 • размер 15,86 МБ
 • добавлен 24 апреля 2013 г.
М: ИПК МГЛУ "Рема", 2012. — 468 с. Учебник / Ж.С. Байтерекова, И.А. Краева, Т.С. Сорокина, Г.М. Фролова, Т.И. Грибанова Учебник "Кыргызский язык для стран СНГ" предназначен для широкого круга лиц, проявляющих интерес к языку и культуре Кыргызской Республики. Издание является двуязычным. В основы пяти модулей положен страноведческий материал, который отражает историю, культуру и современную жизнь Кыргызской Республики в социально-экономическом и о...

Станалиев C. Эл дөөлөтү - эне тил: макалалар, маектер, ырлар

Статья
 • формат pdf
 • размер 1,30 МБ
 • добавлен 28 января 2015 г.
Б.: Турар, 2012. — 300 б. — ISBN 978 -9967 -15 -178 -9 Китепке акын-жазуучулардын, маданият ишмерлеринин өкүлдөрү менен азыркы жазма кыргыз тилин негиздегендердин мамлекеттик тил жөнүндөгү макалалары, маектери, ырлары топтоштурулду. Анда кыргыз тилинин алфавити менен кыргыз алиппесинин жаралыш учурунан азыркы мезгилге чейинки улуттук тилдин ар кандай көйгөйлүү маселелери козголот. Кээ бир макалалар мезгил талабына ылайык айрым кыскартуулар менен...

Супатаева Альфира. Кыргыз тилинин синонимдер, антонимдер, омонимдер сөздүгү

Словарь
 • формат pdf
 • размер 226.67 МБ
 • добавлен 08 октября 2015 г.
Бишке: «V.R.S.Company» ЖЧК, 2015. — 336 б. — ISBN 9789967312531 Сөздүк кыргыз тилин үйрөнүүчүлөргө, кыргыз тили жана адабияты мугалимдерине, студенттерге, жогорку класстын окуучуларына, журналисттер жана жалпы окурмандарга арналат. Мазмуну: Түзүүчүдөн. Кыргыз тилинин синонимдер сөздүгү. Кыргыз тилинин антонимдер сөздүгү. Кыргыз тилинин омонимдер сөздүгү.

Сыдыкова 3., Мурзаев С.К., Тюлегенов М. Коомдук саясат терминдеринин орусча-кыргызча сөздүгү

Словарь
 • формат pdf
 • размер 1,66 МБ
 • добавлен 10 апреля 2014 г.
Тюлегенов М. - Б.: 2011 - 175 с. ISBN 978-9967-08-283-0 Публичная политика: русско-кыргызский словарь терминов. Русско-кыргызский словарь терминов даёт пояснения содержания более 700 понятий по публичной политике. В нём в краткой и доступной форме приведены значения и определения терминов, используемых практиками в сфере публичной политики. Он рассчитан на широкий круг пользователей. Им могут воспользоваться исследователи публичной политики, начи...

Топоева-Ставинская Б., Козубекова Т. Кыргыз тили А2. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер үчүн окуу куралы

 • формат pdf
 • размер 4,91 МБ
 • добавлен 21 мая 2016 г.
Бишкек: БУУнун Адам укугу боюнча башкы комиссарынын башкармалыгы, 2015. — 101 бет. Бул окуу-методикалык комплекс (окуу куралы, көнүгүүлөр жыйнагы жана окутуучулар үчүн методикалык жетектеме) мамлекеттик кызматкерлерди жумуш ордунда расмий түрдө кызматтык этикетке жараша кыргызча сүйлөшүүгө жана иш кагаздарын кыргызча түзүүгө, үйрөтүүгө багытталды. Жалпы европалык тил өздөштүрүү классификациясы боюнча түзүлгѳн КЫРГЫЗТЕСТ системасынын А2 деңгээлине...

Турдубаев Жолдош (редакциялашты). Жарандык жана мамлекетти башкарууга катышуу - XXI кылымдын жарандык коомундагы силердин ролуңар

 • формат pdf
 • размер 10,16 МБ
 • добавлен 04 мая 2014 г.
Б.: «IFES – Кыргызстан», 2005. — 280 б. Экинчи бөлүк. 11-класс. ISBN 9967-22-905-5 Эки бөлүктөн турган бул окуу куралында тийиштүү маалыматтар жана практикалык көнүгүүлөр камтылган. Ага карата мугалимдер үчүн методикалык колдонмо да иштелип чыккан. Окуу куралы кыргыз, орус жана өзбек тилдеринде жарык көрдү. IFES сынактан өткөрүүнүн натыйжаларын жана мугалимдер менен окуучулардын сунуш-пикирлерин эске алып, окуу куралынын пилоттук вариантын кыйла...

Турсунов А. Кыргыз тилинин тыныш белгилери

 • формат pdf
 • размер 817,86 КБ
 • добавлен 04 апреля 2014 г.
Б.: КТМУ, 2002/2013. — 132 б. ISBN 9967-21219-5 Аскар Турсуновдун Кыргыз тилинин тыныш белгилери китеби бул мезгилге чейин үч жолу басылып чыккан. Акыркы жолу басылып чыгышы Кыргыз-Түрк Манас университетинин башкармасынын жана басма сөз кызматынын чечими менен иштелип чыккан жана 2002-жылы басылып чыккан. Ар бир тыныш белги тилдин грамматикасында алган орду жана аткарган ролу менен чоң мааниге ээ. Ансыз сүйлөм ичиндеги маани толук туюнтулбастан,...

Турсунов А. Кыргыз тилинин тыныш белгилери

 • формат djvu
 • размер 750,82 КБ
 • добавлен 27 января 2015 г.
Б.: КТМУ, 2002. — 132 б. — ISBN 9967-21219-5 Аскар Турсуновдун Кыргыз тилинин тыныш белгилери китеби бул мезгилге чейин үч жолу басылып чыккан. Акыркы жолу басылып чыгышы Кыргыз-Түрк Манас университетинин башкармасынын жана басма сөз кызматынын чечими менен иштелип чыккан жана 2002-жылы басылып чыккан. Ар бир тыныш белги тилдин грамматикасында алган орду жана аткарган ролу менен чоң мааниге ээ. Ансыз сүйлөм ичиндеги маани толук туюнтулбастан, бүд...

Төлөгөнова Сайракан Шаршеевна (спец. ред.). Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий

Словарь
 • формат pdf
 • размер 1,63 МБ
 • добавлен 06 апреля 2014 г.
Б.: Турар, 2014. – 536 с. ISBN 978-9967-15-335-6 На русском и кыргызском языках. Предлагаемый словарь содержит около 14000 юридических терминов и иных понятий на русском и кыргызском языках и призван оказать содействие органам государственной власти и местного самоуправления, правоохранительным и судебным органам и иным организациям в осуществлении нормотворческой и правоприменительной деятельности. Словарь рассчитан на государственных служащих,...

Усубалиев Б. Антонимдер жана аларды окутуу

 • формат pdf
 • размер 9,00 МБ
 • добавлен 15 января 2017 г.
Мугалим. ж-а филол.-студ. үчүн. — Ф.: Мектеп, 1987. — 144 б. — Библиогр.: б. 143-144 (33 аталыш). Антонимди изилдөө жана окутуу бул кубулуштун табиятын ачуудан башталат. Мында эки маселе чечмеленүүгө тийиш: 1) антонимди өзүнчө тилдик кубулуш катары кароонун өбөлгөлөрү, б. а., антонимдин негизги белгилерин ачып берүү; 2) антонимдердин реалдуу карама-каршылыкка болгон карым-катышын иликтөө, б. а., антонимдер сөздөрдүн гана карама-каршылыгыбы, же ал...

Халлы Худайберди, Чоротегин Тынчтыкбек. Өмүр - аккан суу: Нургүл Эсенкул кызы Дыйканалиеванын элесине арналат: эссе, макалалар, эскерүүлөр, термелер

 • формат pdf
 • размер 13,06 МБ
 • добавлен 16 сентября 2013 г.
Бишкек: Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин «Университет» басмаканасы, 2013. - 204, XII б., сүрөттөр. ISBN 978-9967-02-932-3 Бул чакан китепте заманбап түркмөн жазуучусу Худайберди Халлынын ― "Өмүр – аккан суу" чыгармасынан, сапар күндөлүгүнөн үзүндүлөр, Нургүл Эсенкул кызы Дыйканалиеванын (13.2.1957 - 17.9.2012) эки макаласы, маркум Нургүл тууралуу жубайы Т. Чоротегиндин жана алардын доссанаалаш, замандаштарынын чакан эскерүү...

Харакоз П.И., Осмонкулов А.О. Русско-киргизский гнездовой словарь

Словарь
 • формат djvu
 • размер 4,87 МБ
 • добавлен 21 ноября 2014 г.
Фрунзе, "Мектеп", 1979 - 526 с. Словарь для киргизских учащихся средней школы, охватывает 11 тысяч слов наиболее употребительной лексики, встречающейся в программе русской литературы для киргизских школ.

Цой Кын Боң 최근봉. Кыргызча-корейче сөздүк 키르기즈어 - 한국어 사전

Словарь
 • формат pdf
 • размер 11,59 МБ
 • добавлен 22 октября 2014 г.
Сеул: JOY Agency, 1999. - 274 б. ISBN 89-421-0127-5 Кыргызско-корейский словарь взял начало с дипломных работ, которые были написаны первыми выпускниками корейского отделения Восточного факультета Бишкекского Гуманитарного Университета, находящегося в столице Кыргызской Республики. В то время я являлся руководителем дипломных работ шестерых студентов, и занимаясь с ними над проблемами грамматического взаимоотношения корейского и кыргызского языко...

Цой Кын Боң 최근봉. Кыргызча-корейче сөздүк 키르기즈어 - 한국어 사전

Словарь
 • формат djvu
 • размер 5,20 МБ
 • добавлен 10 ноября 2014 г.
Сеул: JOY Agency, 1999. - 274 б. ISBN 89-421-0127-5 Кыргызско-корейский словарь взял начало с дипломных работ, которые были написаны первыми выпускниками корейского отделения Восточного факультета Бишкекского Гуманитарного Университета, находящегося в столице Кыргызской Республики. В то время я являлся руководителем дипломных работ шестерых студентов, и занимаясь с ними над проблемами грамматического взаимоотношения корейского и кыргызского языко...

Шабданов А., Батманов И.А. Элементарные основы грамматики киргизского языка

 • формат pdf
 • размер 13.04 МБ
 • добавлен 24 октября 2010 г.
Шабданов А., Батманов И. А. Элементарные основы грамматики киргизского языка. – Фрунзе, Ташкент: Киргосиздат, 1933. – 201 с. Предисловие При составлении этого труда авторы поставили перед собой задачу дать преподавателям и русским - учащимся техникумов, школ повышенного типа курсов свод главнейших грамматических правил киргизского языка. В таком виде наш труд не может являться самостоятельным учебником киргизского языка, а должен служить лишь п...

Шыгаева Т.К., Джунушева К.С. Терминологический словарь по статистике

Словарь
 • формат pdf
 • размер 449,21 КБ
 • добавлен 01 сентября 2013 г.
Каракол: Иссыккульский госуниверситет им. К.Тыныстанова, 2012. — 56 с. – текст на рус., кырг. яз. ISBN 978-9967-441-99-6 Данное методическое пособие «Терминологический словарь по статистике (на русском, кыргызском языках)» включает основные термины статистики в алфавитном порядке, от «А» до «Я», также может обеспечить своих читателей необходимым знанием в освоении статистической науки. Книга подготовлена авторами для студентов экономических специ...

Эсенбаева Г.А. Вокализм киргизского языка в сопоставлении с тюркскими языками Южной Сибири

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 231,69 КБ
 • добавлен 12 октября 2013 г.
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Новосибирск, 2008. — 26 с. Работа выполнена в Секторе языков народов Сибири Института филологии Сибирского отделения РАН. Цель работы – дать научное описание системы гласных фонем современного киргизского языка с использованием современных высокоточных инструментальных методов, интерпретировать её с позиций фонетической типологии, путем сопоставительного анализа вы...

Юдахин К.К. (ред.) Русско-кыргызский словарь

Словарь
 • формат pdf
 • размер 99,40 МБ
 • добавлен 21 мая 2012 г.
Бишкек: Шам, 2000. - 992 с. Издание "Русско-кыргызского словаря" под редакцией известного ученого-тюрколога проф. К. К. Юдахина является переизданием словаря, выпущенного в Москве в 1957 г. Государственным издательством иностранных и национальных языков.

Юдахин К.К. Киргизско-русский словарь. В двух книгах

 • формат djvu
 • размер 47.15 МБ
 • добавлен 27 марта 2010 г.
Издательство: "Советская энциклопедия", Москва, 1965 год., Оформление: Главная редакция Киргизской Советской Энциклопедии, Фрунзе 1985 год. Около 40 000 слов. Книга 1 (А-К) 503 страницы. Книга 2 (Л-Я) 475 страниц. Редакторы: О. Т. Казакова и Б. Л. Харитон. Технический редактор В. П. Грешнова. Корректоры: Х. Х. Теркулова и А. А. Глухова. "Киргизско-русский словарь" выдающегося тюрколога-лексикографа, действительного члена АН Киргизской ССР, заслуж...

Юдахин К.К. Русско-киргизский словарь

Словарь
 • формат dict, image
 • размер 2,54 МБ
 • добавлен 01 января 2013 г.
Орусча-кыргызча сөздүк (К.К. Юдахин) Формат: DSL (исходный текст словаря для компиляции под ABBYY Lingvo любой версии) Заголовков / карточек: 48864 / 48864 Версия: 1.0 (19.09.2008) Название словаря: ru_kg_udahin Количество слов: 48921 Авторы файла: Asanov E.D.; Suchelenkov N.V.

Юдахин К.К. Русско-кыргызский словарь

Словарь
 • формат djvu
 • размер 62.67 МБ
 • добавлен 15 ноября 2010 г.
Издательство: "Шам", Бишкек, 2000 год., Словарь является переизданием словаря, выпущенного в Москве в 1957 году Государственным издательством иностранных и национальных словарей. , 51 000 слов, 992 страницы. Редакционная коллегия: канд. филологич. наук Б. Орузбаева, Р. Шамурзина, доктор филологич. наук проф. Б. Юнусалиев.

Юнусалиев Б.М. Киргизская лексикология. Часть 1 (развитие корневых слов)

 • формат pdf
 • размер 18,55 МБ
 • добавлен 31 мая 2016 г.
Фрунзе: Киргизгосучпедиздат, 1959. — 248 с. Настоящая работа рассматривает одну из лексикологических проблем, а именно - развитие корневых слов, которые представляют собою ядро, наиболее продуктивную часть основного словарного фонда.

Юнусалиев Б.М. Кыргыз диалектологиясы

 • формат pdf
 • размер 10,61 МБ
 • добавлен 26 октября 2014 г.
Жогорку окуу жайларынын кыргыз филология факультеттери үчүн окуу куралы — Фрунзе: Мектеп, 1971. — 278 бет. Китепте кыргыз адабий тилинин лексикасы кеңири планда изилдөөгө алынган. Киришүү Диалектология илими жөнүндө кыскача маалыматтар. — Диалектилер жана улуттук тилдер. — Транскрипция. — Тектеш тилдердин системасында кыргыз тилинин орду. — Кыргыз тили жана анын диалектилери Фонетика Кыргыз диалектилеринин вокализми. — Консонантизм.. — Үнсүз фоне...

Abylkasymova Mairam, Jumabaeva Gulaim. Kyrgyz language manual

 • формат pdf
 • размер 5.43 МБ
 • добавлен 18 июля 2011 г.
Bishkek, Peace Corps, 1997, - 324 p. The language manual for Kyrgyz was designed for the specific language instruction needs of Peace Corps personnel in Kyrgyzstan. It begins with a brief introduction to the Kyrgyz language, stressing the points at which the Kyrgyz system differs from English, and outlining the Kyrgyz sound system. It then presents 15 topical lessons, phonetic drills, exercises for practicing common phrases etc.

Oморова A.A., Буйлякеева P.K., Турдукожоев С.К., Ишеналиева А.О. Эне тили. Чет өлкөдөгү жекшембилик мектептер үчүн

 • формат pdf
 • размер 18,83 МБ
 • добавлен 03 октября 2015 г.
Бишкек: «V.R.S.Company» ЖЧК, 2015. — 304 б. — ISBN 978-9967-31-309-5 Бул окуу китеби чет өлкөлөрдөгү кыргыз улутундагы балдарга эне тилин жана улуттук адабияттын үлгүлөрүн, кыргыздардын улуттук каада-салтын, жашоо-турмушун, географиялык шартын, маданиятын үйрөтүү максатында түзүлдү. Китеп мектеп жашындагы окуучулардын тил билүү деңгээлине жараша үч бөлүктөн: башталгыч курс, ортоңку курс жана улантуучу (же жогорку) курстан турат. Китеп кыргыз тили...

Risbekova Burul, Risbayev Sulayman, Ahmedova Nazira, Ismanova Shoxsanam. Alifbe

 • формат djvu
 • размер 2,33 МБ
 • добавлен 08 июня 2012 г.
Toshkent: O'zbekiston, 2011. — 80 s. — ISBN 978-9943-01-031-4. Букварь на киргизском языке. Учебник для 1-го класса общеобразовательной средней школы. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 1-sinfi uchun darslik (Qirg'iz tilida).

Somfai Kara D. Kyrgyz

 • формат pdf
 • размер 1.83 МБ
 • добавлен 23 января 2011 г.
Somfai Kara D. Kyrgyz. - Lincom Europa, 2003. - 65 p. ISBN: 3895868434 Kyrgyz is a Turkic language, it is spoken by some 3,5 million people in Kyrgyzstan and its neighbouring countries (Uzbekistan, China, Tajikistan, Afghanistan, Kazakstan). It is spoken in the valleys and plateaus of the Tianshan and Pamir-Alai Mountain Ranges (e.g. Ch?i Valley, Talas Valley, Kara-Tegin). The Kyrgyz language belongs to the Kypchak group, although genetically...

Tokubek uulu Bakytbek. Learn the Kyrgyz language: connecting with people and culture. Part 1

 • формат pdf
 • размер 6,29 МБ
 • добавлен 30 октября 2013 г.
Bishkek: 2009. — 97 р; ill. Бакытбек Токубек уулу. Кыргыз тилин үйрөнүңүз. Эл жана маданият менен байланышта болуңуз. — ISBN 9789967256743. Learn the Kyrgyz Language: connecting with people and culture is intended for anyone at an absolute beginner or elementary level. It is designed to be enjoyable and practical in a classroom or for self study. This book will help you learn the essential elements of the Kyrgyz language, understand grammar and u...

Үсөналиев C., Иманалиев C. Кыргыз тилинин справочниги (Тил илими, лексика, фонетика, морфология, сөз жасоо, орфография, пунктуация, жазуу, синтаксис, байланыштуу кеп (речь)

 • формат pdf
 • размер 9,64 МБ
 • добавлен 13 декабря 2016 г.
Справочник. — Бишкек: Бийиктик, 2004. — 202 с. — ISBN 9967-21-959-9. Республиканын 5-11 класстарынын, гимназияларынын, лицейлеринин, жеке менчик мектептеринин, кесиптик-техникалык окуу жайларынын окуучулары, жогорку окуу жайларынын, колледждердин стдуенттери, окутуучулары, орто мектептин мугалимдери, кыргыз тилин үйрөнүүгө кызыккан башка улуттардын өкүлдөрү үчүн окуу куралы.

Өмүралы уулу Чоюн. Теңирчилик. Бурут тамга - төрөн тил

Статья
 • формат pdf
 • размер 7,87 МБ
 • добавлен 28 декабря 2014 г.
Бишкек: «Бийиктик», 2009. — 248 б. Басылманын үстүндө иштегендер: Т. Абдылдабеков, Э. Сарыбаев, Ж. Өмүралиев, Ф. Өмүралиев, А. Шерматова. ISBN 9967 21 821 5 Мазмуну: Аннотация. Теңирчилик. Бурут тамга, төрөн тил. Биринчи бөлүк. Байтүптү издеп. Физикабы, лирикабы? Квант буюгу. Миф жайыгы. Илимдердин илими. Экинчи бөлүк. Алтын Телегей. Үчүнчү бөлүк. Босогодогу сөз. Жандырмак. Тиркеме. Тагорто илим — «Дао дэ цзинден». Коңгуроолуу кош сап. Ачкы...

Өмүралы уулу Чоюн. Теңирчилик. Бурут тамга - төрөн тил

Статья
 • формат djvu
 • размер 6,80 МБ
 • добавлен 01 декабря 2014 г.
Бишкек: «Бийиктик», 2009. — 248 б. Басылманын үстүндө иштегендер: Т. Абдылдабеков, Э. Сарыбаев, Ж. Өмүралиев, Ф. Өмүралиев, А. Шерматова. ISBN 9967 21 821 5 Мазмуну: Аннотация. Теңирчилик. Бурут тамга, төрөн тил. Биринчи бөлүк. Байтүптү издеп. Физикабы, лирикабы? Квант буюгу. Миф жайыгы. Илимдердин илими. Экинчи бөлүк. Алтын Телегей. Үчүнчү бөлүк. Босогодогу сөз. Жандырмак. Тиркеме. Тагорто илим — «Дао дэ цзинден». Коңгуроолуу кош сап. А...

胡振华 柯尔克孜语教程 Ху Чжэньхуа. Курс киргизского языка

 • формат pdf
 • размер 2,97 МБ
 • добавлен 26 мая 2012 г.
北京:中央民族大学出版社,1995 — 360页 — ISBN 7-81001-896-5 Кыргыз тилинин окуу китеби 柯尔克孜语教程是由胡振华所著的一本书籍,于1995年中央民族大学出版社出版,《柯尔克孜语读本》,供57级柯尔克改语文专业的学生初学柯尔克孜语相适应的课文,结合进地教学。经过一年的教学实践,表明这本教材可使不懂柯尔克孜语的人学完后能掌握柯尔克孜语的语音和基本的诘法规律,以及近2000个基本词,并能进行简单的日常会话,为进一步提高柯尔克孜语水平,可以打下一定的基础。 Учебник...

胡振华 柯尔克孜语简志 Ху Чжэньхуа. Краткий очерк киргизского языка

 • формат pdf
 • размер 4,78 МБ
 • добавлен 06 декабря 2015 г.
北京:民族出版社,1986 — 267页 В данную книгу вошли краткие сведения о киргизском языке СУАР Китая. Автор в работе использовал материалы из своего многолетнего опыта исследования и преподавания киргизского языка. В книге описаны фонетика, грамматика, лексика, диалекты, письменность. В конце книги даётся приложение - киргизско-китайский лексический индекс.

胡振华 柯尔克孜语言文化研究 Ху Чжэньхуа. Исследования по языку и культуре киргизов

 • формат pdf
 • размер 9,40 МБ
 • добавлен 25 октября 2013 г.
北京: 中央民族大学出版社,2006,ISBN 7-81108-161-X 本书为胡振华教授的论文集。全书精选了有关柯尔克孜语言文化研究方面的40篇论文,其中包括柯尔克孜语言、文字、伊斯兰教与柯尔克孜文化的关系及中亚民族语言文字方面的论文。 Сборник работ известного китайского киргизоведа Ху Чжэньхуа, посвященных различным вопросам киргизского (в широком смысле, включая язык хакасов и фуюйских кыргызов) языкознания, культурологии и истории, в частности: современные проблем...

胡振华 柯尔克孜语言文化研究 Ху Чжэньхуа. Исследования по языку и культуре киргизов

 • формат djvu
 • размер 9,96 МБ
 • добавлен 29 марта 2016 г.
北京: 中央民族大学出版社,2006年。—[6]790页。 — ISBN 781108161X 本书为胡振华教授的论文集。全书精选了有关柯尔克孜语言文化研究方面的40篇论文,其中包括柯尔克孜语言、文字、伊斯兰教与柯尔克孜文化的关系及中亚民族语言文字方面的论文。