Похожие разделы

Актуальні проблеми приватного права

Статья
 • формат pdf
 • размер 2.12 МБ
 • добавлен 06 октября 2014 г.
Матеріали міжнародної наук.-практ. конф., присвяч. 92-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР Маслова В. П., 28 лют. 2014 р. – Х., 2014. – 376 с. 28 лютого 2014 р. Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого разом із Національною академією правових наук України і Харківським обласним осередком Всеукраїнської громадської організації «Асоціація цивілістів України» проведена Міжнародна науково-практична кон...

Акціонерне товариство відкритого типу

Реферат
 • формат doc
 • размер 34,02 КБ
 • добавлен 07 мая 2012 г.
НМетАУ.2 курс,заочники.15 ст. Тема: Акціонерне товариство відкритого типу. Поняття акціонерного товариства відкритого типу. Порядок створення відкритого акціонерного товариства. Порядок формування і розподілу статутного фонду. Управління акціонерним товариством Порядок злиття чи відокремлення акціонерного товариства. Ліквідація акціонерного товариства

Андрющенко В.А., Луста И.С. Права потребителей в Украине

 • формат doc
 • размер 47,95 КБ
 • добавлен 18 октября 2011 г.
Справочное пособие для всех. - К.: Наук. думка, 1999. -224 с. Справочное пособие предназначено для быстрого постижения основ защиты прав потребителей. В нем представлены соответствующие правовые материалы или выдержки из них, а также полезная информация и ценные советы для потребителей. В конце книги приведен полный текст Закона Украины "О защите прав потребителей". Рассчитано на широкий круг читателей.

Білети - Питання до державного іспиту з цивільного права

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 287,40 КБ
 • добавлен 02 августа 2011 г.
Відносини, що регулюються цивільним законодавством. Метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин. Функції цивільного права. Загальні засади цивільного законодавства (принципи). Дія цивільного законодавства у часі, просторі та за колом осіб. Види юридичних осіб в залежності від порядку їх створення. Поняття цивільних правовідносин. Види цивільних правовідносин. Цивільна правоздатність фізичної особи. Ім’я та місце проживання фі...

Білети до екзамену - Цивільне право. Загальна частина

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 72,02 КБ
 • добавлен 12 декабря 2010 г.
Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого Предмет цивільного права. Диспозитивний метод регулювання цивільних відносин та чинники, що його зумовлюють. Принципи цивільного права. Функції та система цивільного права. Поняття та види джерел цивільного права. Акти цивільного законодавства та їх дія у часі, просторі та за колом осіб. Аналогія закону та аналогія права. Поняття, елементи та види цивільних правовідносин. Підстави вин...

Білоусов Ю.В., Король В.І. (ред) Стратегія модернізації приватного права в сучасних умовах

 • формат pdf
 • размер 2,82 МБ
 • добавлен 04 сентября 2014 г.
Збірник наукових праць / за ред. В. І. Короля, Ю. В. Білоусова ; НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України. – К.-Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2013. – 396 с. До збірника включено наукові праці з проблематики розвитку національного цивільного, підприємницького, сімейного, цивільного процесуального й господарського процесуального законодавства України у контексті модернізації ре...

Бірюков І.А. Цивільне право України. Загальна частина

 • формат doc
 • размер 567.18 КБ
 • добавлен 01 мая 2014 г.
Підручник. Вид-во 2014 р. У підручнику висвітлені: питання Загальної частини цивільного права, права власності, спадкове право, право інтелектуальної власності та загальне вчення про зобов'язання та договори. Поруч з аналізом нормативних актів в підручнику представлена і судова практика, розглянуті окремі теоретичні концепції вітчизняних вчених з основних проблем цивільного права. Підручник розрахований на студентів, аспірантів, викладачів, практ...

Багній М., Коваль О., Яцків Т. (ред.) Непорушне право власності: українські реалії

 • формат pdf
 • размер 1.39 МБ
 • добавлен 18 марта 2016 г.
Посібник. — Львів: 2012. У виданні описано типові порушення права власності, здійснено оцінку ефективності правового захисту, аналіз проблем правового регулювання права власності в Україні. Також у книзі можна знайти "топ-10" порушень та опис інших найбільш часто поширених проблем реалізації та захисту права власності, в тому числі можливості членів громад брати участь в управлінні та розпоряджанні власністю, судову практику, аналіз встановлених...

Безклубий І.А. Банківські правочини: цивільно-правові проблеми

 • формат pdf
 • размер 16,11 МБ
 • добавлен 20 июня 2016 г.
Монографія. — Київ: Київський університет, 2005. — 378 с. Досліджуються теоретичні проблеми правового регулювання банківських правочинів. Увага приділяється місцю банківських правочинів у системі цивільних правочинів; сутності таких основних юридичних категорій як: банківській правочин, банківська послуга, банківська діяльність, банківська операція, грошове зобов'язання, гроші, цінні папери, проценти; правовій природі та елементам окремих банківс...

Белогурова Т. Особенности регистрации прав собственности - 2013: инструкция по применению

Статья
 • формат doc
 • размер 44,24 КБ
 • добавлен 18 августа 2013 г.
Электронный ресурс "Юрист и Закон", 2013. - 4 с. Об особенностях регистрации в 2013 году права собственности на недвижимое имущество читайте в материале издания «ЮРИСТ & ЗАКОН» от 02.04.2013, № 24.

Бервено С.М. Проблеми договірного права України

 • формат pdf
 • размер 25,77 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Монографія. - К.: Юрінком Інтер, 2006.- 392 с. У монографії аналізуються теоретичні проблеми формування та функціонування договірного права на сучасному етапі в умовах вступу в дію з 1 січня 2004 року Цивільного кодексу України. Розкривається зміст принципів договірного права, поняття цивільно-правового договору, визначаються класифікаційні групи договорів. Висвітлюються особливості динаміки договору на стадіях його укладення, виконання та поруше...

Березовська О. Поняття та правова природа договору ренти земельної ділянки

Статья
 • формат pdf
 • размер 106,73 КБ
 • добавлен 17 сентября 2014 г.
Зб. наукових робіт НУ "ОЮА" "Актуальні проблеми держави і права". 2012 рік. Стаття присвячена уточненню правової природи, особливостей об’єкту та суб’єктного складу відносин з договору ренти земельної ділянки.

Бичкова С.С. Цивільне право України (договірні та недоговірні зобовязання)

 • формат doc
 • размер 443.79 КБ
 • добавлен 05 ноября 2010 г.
Підручник базується на новому законодавстві України, практиці його застосування та наукових здобутках учених-цивілістів. Він складається з двох розділів: "Договірні зобов'язання" та "Недоговірні зобов'язання", в яких послідовно і грунтовно висвітлюються основні цивільно-правові інститути, сталі та загальновизнані погляди і концепції, а також власні позиції авторів щодоокремих складних, проблемних і суперечливих питань науки цивільного права.

Бичкова С.С. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання

 • формат doc
 • размер 516,14 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Підручник. — С. С. Бичкова, І. А . Бірюков, В. І . Бобрик та ін.; за заг. ред. С. С . Бичкової. – 3-тєвид., змін. та допов. – К.: Алерта, 2014. – 496 с. У підручнику на підставі чинного цивільного законодавства України, судової і договірної практики, положень і доглі цивілістики висвітлюються основні засади, особливості та проблеми правового регулювання договірних і недоговірних зобов’язань. Цивільне законодавство аналізується станом на 1 жовтня...

Блажівська Н.С. Електронний правочин у цивільному праві України

 • формат pdf
 • размер 633,69 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Монографія; за наук. ред. д.ю.н., проф., чл.-кор. НАПрН України Р . О. Стефанчука / Н.Є. Блажівська.. - К.: Алерта, 2014. - 240 с. У монографії на основі норм чинного законодавства здійснено теоретичне дослідження правового регулювання відносин щодо електронного правочину, відображено правові позиції щодо застосування укладення та виконання електронного правочину. Подано авторське бачення поняття, класифікації електронних правочинів, їх динаміки...

Борисова В., Баранова Л. Цивільне право України. Том 1

 • формат rtf
 • размер 887,63 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Київ: Юрінком Інтер, 2007. т.1 - 480 с. В першому томі висвітлюються загальні положення цивільного права, вчення про особисті немайнові права фізичної особи, право власності та інші речові права, право інтелектуальної власності, спадкове право. Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних юридичних закладів освіти, а також наукових і практичних працівників.

Борисова В.I., Спасибо-Фатєєва I.В., Яроцький В.Л. (ред.) Цивільне право України. Том 1

 • формат pdf
 • размер 3,31 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
К.: Юринком Интер, 2004. - 480 с. Данный учебник является двухтомным изданием, которое подготовлено на основе нового Гражданского кодекса Украины с учетом не только результатов новой кодификации гражданского законодательства Украины, но и современного развития всей законодательной сферы. Учебник создан в соответствии с новой учебной программой, всесторонне и полно освещает предмет и инструментарий для познания дисциплины "Гражданское право Украи...

Борисова В.I., Спасибо-Фатєєва I.В., Яроцький В.Л. (ред.) Цивільне право України. Том 1

 • формат pdf
 • размер 3.75 МБ
 • добавлен 07 июля 2013 г.
Х.: Право, 2011. – Т. 1. – 656 с. Підручник підготовлено на основі Цивільного кодексу України 2003 р. відповідно до програми курсу цивільного права. У першому томі висвітлюються загальні положення цивільного права, вчення про особисті немайнові права фізичної особи, право власності та інші речові права, право інтелектуальної власності, спадкове право. Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних юридичних закладів освіти, а також науко...

Борисова В.I., Спасибо-Фатєєва I.В., Яроцький В.Л. (ред.) Цивільне право України. Том 1

 • формат doc
 • размер 583,66 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
К.: Юринком Интер, 2004. - 480 с. Загальні положення цивільного права. Цивільні правовідносини. Здійснення та захист суб'єктивних цивільних прав. Право власності та інші речові права. Спадкове право. Право інтелектуальної власності.

Борисова В.I., Спасибо-Фатєєва I.В., Яроцький В.Л. (ред.) Цивільне право України. Том 2

 • формат pdf
 • размер 4.59 МБ
 • добавлен 22 июля 2013 г.
Х.: Право. – 2011. – Т. 2. – 816 с. Підручник підготовлено на основі Цивільного кодексу України 2003 р. відповідно до програми курсу цивільного права. У першому томі висвітлюються загальні положення цивільного права, вчення про особисті немайнові права фізичної особи, право власності та інші речові права, право інтелектуальної власності, спадкове право. Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних юридичних закладів освіти, а також нау...

Борисова В.І. и др. Цивільне право України: у 2 т. Том 1

 • формат pdf
 • размер 204,04 МБ
 • добавлен 21 февраля 2012 г.
Підручник / За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. - К., 2007. - 480 с. Підручник підготовлений колективом викладачів кафедри цивільного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого на основі нового Цивільного кодексу України і відповідно до нової програми курсу цивільного права. В першому томі висвітлюються загальні положення цивільного права, вчення про особисті немайнові права фізичної особ...

Борисова В.І. и др. Цивільне право України: у 2 т. Том 2

 • формат pdf
 • размер 245,26 МБ
 • добавлен 18 февраля 2012 г.
Підручник / За заг. ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – К., 2007. – 480 с. В другому томі висвітлюються загальні положення про зобов'язання, про договір, окремі види зобов'язань: договірні та недоговірні. Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних юридичних за­ кладів освіти, а також наукових і практичних працівників. Зобов'язальне право. Загальні положення Загальні положення про договір Зобов'язання, що...

Борисова В.І., Баранова Л.М., Жилінкова I.В. та ін. Цивільне право України. Том 2

 • формат doc
 • размер 868,39 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Підручник: У 2 т. За заг. ред. В.I. Борисової, I. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - Т. 2. - 552 с. В другому томі висвітлюються загальні положення про зобов'язання, про договір, окремі види зобов'язань: договірні та недоговірні. Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних юридичних закладів освіти, а також наукових і практичних працівників. Даний підручник є двотомним виданням, що підготовлене на основ...

Братель О.Г., Пилипенко С.А. Цивільне право України: посібник для підготовки до іспитів

 • формат pdf
 • размер 11,30 МБ
 • добавлен 10 марта 2013 г.
Київ: ФОП Ліпкан, 2010. - 256 с. У посібнику компактно подано навчальний матеріал із курсу цивільного права України для юридичних закладів освіти будь-яких рівнів у формі відповідей на типові питання, що виносяться на іспит із цієї дисципліни. Зміст: Загальні положення. Особи. Об'єкти цивільних прав. Правочини. Представництво. Позовна давність. Особисті немайнові права фізичної особи. Загальні положення про договір та зобов'язання. Договірні зобо...

Братсковский К.С. Авторское право на фотографию

 • формат pdf
 • размер 1014,48 КБ
 • добавлен 31 декабря 2011 г.
Электронная брошюра, г. Киев, 2010 г. - 20 с. Электронная брошюра построена в форме вопросов - ответов и посвящена авторскому праву на фотографию и неимущественным правам фотомоделей. В брошюре приведены многочисленные примеры из иностранной и отечественной судебной практики. Издание предназначено для фотографов и всех тех, кто увлекается фотографией.

Булеца С.Б. Цивільні правовідносини, що виникають у сфері здійснення медичної діяльності: теоретичні та практичні проблеми

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 449,00 КБ
 • добавлен 19 января 2016 г.
Автореф. дис. докт. юрид. наук : 12.00.03 / Булеца Сібілла Богданівна. - Одеса, 2016. - 43 с. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2016. Дисертація є першим у вітчизняній науці цивільного права спеціальним комплексним дослідженням цивільних правовідносин,...

Булеца С.Б. Цивільні правовідносини, що виникають у сфері здійснення медичної діяльності: теоретичні та практичні проблеми

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 2,36 МБ
 • добавлен 06 января 2016 г.
Спеціальність: 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Науковий консультант: Харитонов Євген Олегович, д.ю.н.. професор, член-кореспондент НАПрН. заслужений діяч науки і техніки. Одеса - 2016 Актуальність теми. У ст. 49 Конституції України проголошено право кожного на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. Реальне з...

Бурлаков Р.М. Цивільно-правові питання здійснення аудиторської діяльності

Дисертация
 • формат doc
 • размер 13,49 КБ
 • добавлен 21 сентября 2013 г.
Рукопис. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. — Харків, Університет внутрішніх справ, 2000. — 15 стр. Дисертація присвячена комплексному дослідженню цивільно-правових питань аудиторської діяльності. Аудит розглядається в дослідженні як приватно-правовий вид фінансового контролю господарюючих суб‘єктів т...

Відповіді - Цивільне право. Особлива частина

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 131,48 КБ
 • добавлен 18 марта 2010 г.
НЮАУ им. Ярослава Мудрого Поняття, загальна характеристика та функції зобов’язального права. Зобов’язання (поняття, зміст, підстави виникнення). Види зобов’язань. Множинність осіб у зобов’язанні. Часткові, солідарні та субсидіарні зобов’язання. Альтернативні та факультативні зобов’язання. Регресні зобов’язання (поняття, підстави виникнення, виконання, припинення). Зобов’язання за участю третьої особи. Заміна кредитора та боржника: підстави та пор...

Відповіді - Цивільне та сімейне право

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 426,70 КБ
 • добавлен 08 июля 2012 г.
Питання до іспиту з цивільного та сімейного права для студентів З курсу МПВ ЮЖ 2012 р. Зобов'язальні правовідносини. Суб'єкти зобов'язальних правовідносин. Поняття та система зобов'язального права. Поняття та основні риси цивільно-правового зобов’язання. Класифікація зобов'язань. Підстави виникнення зобов'язань. Суб'єкти зобов'язання. Множинність осіб в зобов’язанні. Виконання зобов’язань з множинністю осіб. Зміна зобов'язань. Заміна осіб в зобов...

Відповіді на питання до Державного Комплексного Екзамену (Цивільне+Конституційне+Кримінальне+Господарське право)

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 268,08 КБ
 • добавлен 06 ноября 2016 г.
ЛьвДУВС 2015 юридичний факультет, спеціальність - правознавство, ОКС - бакалавр.ДЕК - Цивільне+Конституційне+Кримінальне+Господарське правоЗміст Цивільне право Види забезпечення зобов'язання за цивільним законодавством України. Види недійсних правочинів. Договір перевезення пасажира та багажу : поняття, істотні умови, права та обов’язки сторін Договір позики: поняття, істотні умови, права та обов’язки сторін Об'єкти цивільних прав Особливості від...

Венедіктова І.В. Договір довірчого управління майном в Україні

 • формат pdf
 • размер 103,01 МБ
 • добавлен 01 августа 2013 г.
Навчально-науковий посібник - Харків: Консум, 2004. - 216 с. ISBN 966-7920-65-8 Сучасні проблеми управління власністю під впливом процесу реформування економічних відносин та стану законодавства в Україні зумовили впровадження в економіку та право нашої держави інституту довірчого управління майном. Його дослідження має теоретичне та практичне значення. Не зважаючи на наявність певних наукових досягнень у цій сфері, питання правового регулювання...

Види цивільно-правової відповідальності

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 36,59 КБ
 • добавлен 02 декабря 2011 г.
Національний авіаційний університет. 2009 рік. Викладач - Руднік Т.В. Поняття, умови та значення цивільно-правової відповідальності. Види цивільно-правової відповідальності Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності Відповідальність неповнолітніх і їх батьків.

Вирішення задач з цивільного права

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 20,25 КБ
 • добавлен 07 февраля 2015 г.
НУ "ОЮА" ВСП МІП, Миколаїв, 2014 р, 9 стор. Туристична компанія "Глобус" купила для свого центрального офісу 2 комп'ютера в магазині "Фаргус" і 2 тумби під комп'ютери в меблевому магазині "Інтер'єр". Доставити куплені речі з магазину в офіс компанії на службовому автомобілі ВАЗ-2107 було доручено начальнику адміністративно-господарської частини Макарову і водію Борисенко. На зворотному шляху водій Борисенко не справився з керуванням автомобіля, у...

Воронюк О.О. Юридична особа як нормативна конструкція

 • формат doc
 • размер 40,68 КБ
 • добавлен 03 февраля 2013 г.
Форум права. - 2008. - № 1. – С. 77-85 На підставі аналізу нормативного закріплення поняття та ознак юридичної особи у цивільному законодавстві України та ряду зарубіжних країн, подається власна концепція елементів конструкції юридичної особи. До них віднесено умови щодо: мети, засновників (учасників), майна, органів, установчих документів, правове положення, порядку припинення.

Галузі та види страхування

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 37,38 КБ
 • добавлен 24 февраля 2011 г.
Міністерство освіти та науки України Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова економіко-правовий факультет кафедра адміністративного та господарського права 32 стр. 2010 год Фінансове право Загальна характеристика страхування як інституту фінансового права Історія становлення та розвитку страхування в Україні Основні поняття та функції страхування Галузі та види страхування Загальна характеристика галузей та видів страхування Особлив...

Галюк В.В., Юлдашев О.X. Курс цивільного та сімейного права України (у питаннях і відповідях)

 • формат pdf
 • размер 768,26 КБ
 • добавлен 03 марта 2016 г.
Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К.: МАУП, 2005. — 240 с. — Бібліогр.: с. 232-233. У посібнику подано стислі відповіді на питання курсу “Цивільне та сімейне право”. Вони побудовані відповідно до контрольних питань навчальної програми цієї дисципліни, укладеної Інститутом права МАУП. Навчальний матеріал розроблено на базі загальноприйнятих цивілістичних положень і новітнього цивільного та сімейного законодавства України. Для студентів спе...

Галянтич М.К. (ред.), Гриняк А.Б., Дрішлюк А.І., Ківалова Т.С. та ­ ін. Ві­д­ш­ко­д­у­в­а­н­н­я­ мо­ра­ль­н­о­ї­ та ма­те­рі­а­ль­н­о­ї­ шко­д­и

 • формат pdf
 • размер 5,34 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
На­вч­. п­о­сіб. — К. : Юрінк­о­м­ Iнтер, 2011. — 624 с. У навчальному посібнику досліджується інститут відшкодування шкоди в законодавчому, науковому, практичному аспектах. Включено окрему оглядову теоретичну частину з найважливіших питань відшкодування шкоди. Посібник містить методичні вказівки, теоретичні положення до кожної теми, підбірку судової практики, перелік літератури. Здійснюється порівняльний аналіз чинних правових норм, роз'яснюєтьс...

Гетьман А.П., Борисова В.І. (ред.) Договір як універсальна правова конструкція

 • формат pdf
 • размер 31,18 МБ
 • добавлен 30 сентября 2013 г.
Монографія. — X.: Право, 2012. — 432 с. — (Серія «Харківська правова школа») Монографія містить міжгалузеві дослідження категорії договору та її застосування в різних галузях права. Для вчених, аспірантів, студентів, практиків і широкого загалу читачів.

Головня І.Я. Відчуження земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності як підстава припинення права власності на земельну ділянку

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 1,49 МБ
 • добавлен 24 октября 2015 г.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Спеціальність: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Науковий керівник доктор юридичних наук, професор, член-корреспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України ХАРИТОНОВ Євген Олегович, Національний університет «Одеська юридична академія», завідувач кафедри цивільного права. Робота виконана на кафедрі...

Головня І.Я. Відчуження земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності як підстава припинення права власності на земельну ділянку

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 1,27 МБ
 • добавлен 19 октября 2015 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Спеціальність: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Науковий керівник доктор юридичних наук, професор, член-корреспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України ХАРИТОНОВ Євген Олегович, Національний університет «Одеська юридична академія», завідувач кафедри цивільного права. Робота виконана на кафедрі цивільного п...

Гончарова А.В., Кобзєва Т.А. Цивільне право України

 • формат pdf
 • размер 984,76 КБ
 • добавлен 13 февраля 2015 г.
Навчальний посібник. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – 168 с. ISBN: 978-966-657-552-7 У навчальному посібнику викладені питання щодо цивільного права, аналізується чинне законодавство України, висвітлюються основні засади цивілістики, основні принципи, поняття та категорії, зазначені в Цивільному кодексі України. Окрема увага приділена договірним правовідносинам та аномаліям у цивільному праві України. Посібник відповідає програмі...

Горбунова Л.М. Найм (оренда) житла

 • формат pdf
 • размер 765,84 КБ
 • добавлен 19 мая 2011 г.
(На укр. яз. ). М-во юстиції України. К.: [ТОВ "Поліграф-Експрес"], 2006. - 25 с. Анотація. Дане видання буде корисним для тих, хто прагне вирішити свої житлові проблеми шляхом оренди житла, а також для тих, хто має на меті оволодіти знаннями з різних галузей права, підвищити свій правовий рівень освіти тощо. Зміст. Вступ. Що таке договір найму житла ? Як укладається договір найму житла? Обов'язки наймача, наймодавця. Що таке піднайм житла ? Підс...

Горбунова Л.М. Найм (оренда) житла

 • формат doc
 • размер 115,99 КБ
 • добавлен 05 мая 2011 г.
М-во юстиції України. К.: ТОВ "Поліграф-Експрес", 2006. - 25 с. Анотація. Дане видання буде корисним для тих, хто прагне вирішити свої житлові проблеми шляхом оренди житла, а також для тих, хто має на меті оволодіти знаннями з різних галузей права, підвищити свій правовий рівень освіти тощо. Зміст. Вступ. Що таке договір найму житла ? Як укладається договір найму житла? Обов'язки наймача, наймодавця. Що таке піднайм житла ? Підстави розірвання до...

Горбунова Л.М., Богачов С.В. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду

 • формат pdf
 • размер 893,35 КБ
 • добавлен 08 мая 2011 г.
М-во юстиції України. К.: ТОВ "Поліграф-Експрес", 2006. - 58 с. Анотація. У цьому виданні у відносно стислій та доступній для широкого кола читачів формі висвітлено питання відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду, та відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю. У посібнику розкриваються поняття зобов'яза...

Горбунова Л.М., Богачов С.В. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду

 • формат doc
 • размер 92,43 КБ
 • добавлен 08 мая 2011 г.
М-во юстиції України. К.: ТОВ "Поліграф-Експрес", 2006. - 58 с. Анотація. У цьому виданні у відносно стислій та доступній для широкого кола читачів формі висвітлено питання відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду, та відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю. У посібнику розкриваються поняття зобов'яза...

Горбунова Л.М., Богачов С.В. Довічне утримання (догляд)

 • формат pdf
 • размер 880,40 КБ
 • добавлен 14 мая 2011 г.
М-во юстиції України. К.: ТОВ "Поліграф-Експрес", 2006. - 41 с. Анотація. У цьому виданні у відносно стислій та доступній для широкого кола читачів розкриті питання, що пов'язані з довічним утриманням (доглядом). У посібнику розкривається суть змісту, умов та характеру договору довічного утримання, наводяться права та обов'язки сторін, зосереджується увага читача на прикладах та правових наслідках припинення дії такого договору. Зміст. В чому пол...

Горбунова Л.М., Богачов С.В. Довічне утримання (догляд)

 • формат doc
 • размер 61,96 КБ
 • добавлен 26 мая 2011 г.
М-во юстиції України. К.: ТОВ "Поліграф-Експрес", 2006. - 41 с. Анотація. У цьому виданні у відносно стислій та доступній для широкого кола читачів розкриті питання, що пов'язані з довічним утриманням (доглядом). У посібнику розкривається суть змісту, умов та характеру договору довічного утримання, наводяться права та обов'язки сторін, зосереджується увага читача на прикладах та правових наслідках припинення дії такого договору. Зміст. В чому пол...

Горбунова Л.М., Богачов С.В. Договір дарування

 • формат pdf
 • размер 842,92 КБ
 • добавлен 18 мая 2011 г.
М-во юстиції України. К.: ТОВ "Поліграф-Експрес", 2006. - 35 с. Анотація. У цьому виданні у відносно стислій та доступній для широкого кола читачів формі розкриті питання, що пов'язані із правовідносинами дарування. Зокрема у посібнику роз'яснюються питання, що саме є предметом договору дарування, які бувають форми договору дарування, хто є сторонами у договорі дарування, зосереджується увага на деяких його особливостях. Для можливості практичної...

Горбунова Л.М., Богачов С.В. Договір дарування

 • формат doc
 • размер 50,60 КБ
 • добавлен 03 мая 2011 г.
М-во юстиції України. К.: ТОВ "Поліграф-Експрес", 2006. - 35 с. Анотація. У цьому виданні у відносно стислій та доступній для широкого кола читачів формі розкриті питання, що пов'язані із правовідносинами дарування. Зокрема у посібнику роз'яснюються питання, що саме є предметом договору дарування, які бувають форми договору дарування, хто є сторонами у договорі дарування, зосереджується увага на деяких його особливостях. Для можливості практичної...

Горбунова Л.М., Богачов С.В. Представництво

 • формат doc
 • размер 41,09 КБ
 • добавлен 12 января 2011 г.
Київ. ТОВ "Поліграф-Експрес", 2006. - 49 с. Даний методичний посібник має на меті докладніше розкрити питання представництва, значення якого полягає у тому, що завдяки цьому інститутові фізичні та юридичні особи мають можливість повніше здійснювати свої повноваження, захищати інтереси в суді; сприянні реалізації цивільних прав недієздатними особами та малолітніми за допомогою кваліфікованих юристів. Це видання буде корисним для тих, хто шляхом с...

Горбунова Л.М., Богачов С.В. Представництво

 • формат pdf
 • размер 1006,28 КБ
 • добавлен 17 ноября 2013 г.
Київ. ТОВ "Поліграф-Експрес", 2006. - 49 с. Вступ. Поняття представництва. Повноваження представника. Підстави виникнення та види представництва. Передоручення. Представництво за договором. Представництво з перевищенням повноважень. Інші форми встановлення й реалізації цивільних прав і обов’язків через інших осіб. Зразки довіреностей. Використана література.

Горбунова Л.М., Богачов С.В., Іванчук І.Ф. Договір купівлі-продажу

 • формат pdf
 • размер 944,90 КБ
 • добавлен 17 мая 2011 г.
М-во юстиції України. К.: ТОВ "Поліграф-Експрес", 2006. - 61 с. Анотація. У цьому виданні у відносно стислій та доступній для широкого кола читачів формі висвітлено питання укладання договору купівлі-продажу. У посібнику розкриваються поняття договору купівлі-продажу, права та обов'язки сторін договору (продавця і покупця), основні умови договору: ціна, якість, кількість товару, порядок оформлення договору тощо. Для можливості практичного застосу...

Горбунова Л.М., Богачов С.В., Іванчук І.Ф. Договір купівлі-продажу

 • формат doc
 • размер 168,49 КБ
 • добавлен 30 мая 2011 г.
М-во юстиції України. К.: ТОВ "Поліграф-Експрес", 2006. - 61 с. Анотація. У цьому виданні у відносно стислій та доступній для широкого кола читачів формі висвітлено питання укладання договору купівлі-продажу. У посібнику розкриваються поняття договору купівлі-продажу, права та обов'язки сторін договору (продавця і покупця), основні умови договору: ціна, якість, кількість товару, порядок оформлення договору тощо. Для можливості практичного застосу...

Горбунова Л.М., Богачов С.В., Іванчук І.Ф. Кредит. Позика. Банківський вклад

 • формат pdf
 • размер 851,19 КБ
 • добавлен 11 мая 2011 г.
М-во юстиції України. К.: ТОВ "Поліграф-Експрес", 2006. - 41 с. Анотація. У посібнику розкриваються деякі актуальні питання цивільного законодавства, зокрема зміст правовідносин, які виникають при укладанні кредитного договору, договорів позики та банківського вкладу, правові засади суб'єктів таких договірних відносин. Даний посібник буде корисним для тих, хто має на меті отримати кредит на споживчі цілі, навчання, купівлю квартири, відкрити депо...

Горбунова Л.М., Богачов С.В., Іванчук І.Ф. Кредит. Позика. Банківський вклад

 • формат doc
 • размер 133,25 КБ
 • добавлен 16 мая 2011 г.
М-во юстиції України. К.: ТОВ "Поліграф-Експрес", 2006. - 41 с. Анотація. У посібнику розкриваються деякі актуальні питання цивільного законодавства, зокрема зміст правовідносин, які виникають при укладанні кредитного договору, договорів позики та банківського вкладу, правові засади суб'єктів таких договірних відносин. Даний посібник буде корисним для тих, хто має на меті отримати кредит на споживчі цілі, навчання, купівлю квартири, відкрити депо...

Горбунова Л.М., Богачов С.В., Іванчук І.Ф. Право власності на землю. Захист права власності

 • формат pdf
 • размер 972,73 КБ
 • добавлен 11 мая 2011 г.
М-во юстиції України. К.: ТОВ "Поліграф-Експрес", 2006. - 60 с. Анотація. У цьому виданні у відносно стислій та доступній для широкого кола читачів формі розкриті питання, що пов'язані із землею та земельними відносинами. У посібнику розкривається зміст права власності на землю, наводяться способи набуття та припинення права власності на землю, а також можливі шляхи захисту порушеного права власності на землю. Для реалізації визначених законодавс...

Горбунова Л.М., Богачов С.В., Іванчук І.Ф. Право власності на землю. Захист права власності

 • формат doc
 • размер 149,84 КБ
 • добавлен 10 мая 2011 г.
М-во юстиції України. К.: ТОВ "Поліграф-Експрес", 2006. - 60 с. Анотація. У цьому виданні у відносно стислій та доступній для широкого кола читачів формі розкриті питання, що пов'язані із землею та земельними відносинами. У посібнику розкривається зміст права власності на землю, наводяться способи набуття та припинення права власності на землю, а також можливі шляхи захисту порушеного права власності на землю. Для реалізації визначених законодавс...

Горбунова Л.М., Богачов С.В., Іванчук І.Ф. Спадкування в Україні

 • формат doc
 • размер 806,89 КБ
 • добавлен 24 сентября 2010 г.
М-во юстиції України. К.: ТОВ "Поліграф-Експрес", 2006. - 60 с. Анотація. У цьому виданні у відносно стислій та доступній для широкого кола читачів формі висвітлено питання спадкування. У посібнику розкриваються поняття спадкування, учасників спадкування, види спадкування, порядок оформлення спадщини тощо. Для можливості практичного застосування визначених законодавством прав спадкодавця та спадкоємців наведено зразки документів. Зміст. Загальні...

Горбунова Л.М., Горбачов С.В. Цивільні права малолітніх та неповнолітніх

 • формат pdf
 • размер 839,56 КБ
 • добавлен 18 июня 2011 г.
М-во юстиції України.– К.: ТОВ Поліграф-Експрес, 2006. – 42 с. – Бібліогр.: с. 41. Анотація У цьому виданні у відносно стислій та доступній для широкого кола читачів розкриті питання, що пов’язані з цивільними правами малолітніх і неповнолітніх, а також їх цивільно-правовою відповідальністю. Тому дане видання буде корисним як для самих неповнолітніх, що прагнуть оволодіти знаннями щодо своїх цивільних прав та обов’язків, так і для батьків чи осіб...

Губа Е. Товары в залоге: нюансы оформления и учета

 • формат doc
 • размер 147 КБ
 • добавлен 10 апреля 2010 г.
Губа Е. Товары в залоге: нюансы оформления и учета Если предприятие не имеет другого ликвидного имущества, нежели товары, оно в счет обеспечения выполнения своих обязательств может заложить их. Об этом законодательно определенном праве налогоплательщика идет речь в публикации

Гузь Є.В. Рухоме майно як об'єкт цивільних правовідносин

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 246,75 КБ
 • добавлен 21 февраля 2016 г.
Автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.03 / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – 20 с. Аналізуються категорії «рухоме майно» та «рухомі речі», визначається їх співвідношення. Досліджуються критерії поділу рухомого майна на просте та складне, а також подільне й неподільне. Обґрунтовується, що ознаками рухомого майна є переміщуваність, матеріальність, наявність цільового призначення та специфічний правовий режим. Наводиться хара...

Гузь Л.Е. Подготовка некоторых категорий гражданских дел к слушанию и особенности их рассмотрения. Книга 1

 • формат pdf
 • размер 16,08 МБ
 • добавлен 10 октября 2016 г.
Учебник. — Харьков: Медиа группа "Харьков юридический", 2002. — 358 с. Издание рассчитано на судей, прокуроров, адвокатов, а также лиц, занимающихся юридической практикой в кооперативах, экспертов, студентов. Алиментные обязательства родителей и детей Алиментные обязательства других членов семьи и родственников Рассмотрение дел об установлении отцовства, взыскании алиментов, оспаривании отцовства Личные права и обязанности родителей и детей Усыно...

Гузь Л.Е. Подготовка некоторых категорий гражданских дел к слушанию и особенности их рассмотрения. Книга 2

 • формат pdf
 • размер 24,20 МБ
 • добавлен 01 ноября 2016 г.
Учебник. — Харьков: Харьков юридический, 2003. — 518 с. Издание рассчитано на судей, прокуроров, адвокатов, лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, студентов, изучающих право. Трудовой договор Споры о восстановлении на прежней работе и взыскании заработной платы за время вынужденного прогула лиц, незаконно переведенных в связи с производственной необходимостью Споры о восстановлении на прежней работе и взыскании заработной платы за в...

Гузь Л.Е. Подготовка некоторых категорий гражданских дел к слушанию и особенности их рассмотрения. Книга 3

 • формат pdf
 • размер 10,61 МБ
 • добавлен 25 октября 2016 г.
Учебник. — Харьков: Медиа группа "Харьков юридический", 2001. — 230 с. Рассмотрение гражданских дел о защите чести, достоинства и деловой репутации Рассмотрение гражданских дел о защите чести, достоинства и деловой репутации граждан и организаций по искам к СМИ Защита чести, достоинства и деловой репутации Признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным Признание гражданина безвести отсутствующим или объявление его умершим Устано...

Даниленко Е. Выделение права пользования из права собственности

Статья
 • формат doc
 • размер 47,38 КБ
 • добавлен 04 мая 2012 г.
Электронный ресурс "Юрист и Закон", 2012. - 5 с. Согласно ст. 317 ГК право собственности состоит из трех правомочностей: права владения, права пользования и права распоряжения имуществом. Возможность отчуждения права собственности ни у кого сомнений не вызывает, а вот отчуждение права пользования отдельно от права собственности стало предметом дискуссии на форуме ЛігаБізнесІнформ. Конкретней вопрос состоял в том, может ли юридическое лицо выделит...

Демченко Н.С. Договір купівлі-продажу об'єктів приватизації (на матеріалах арбітражної практики України)

Дисертация
 • формат doc
 • размер 25,99 КБ
 • добавлен 02 октября 2014 г.
Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Н.С. Демченко; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 20 с. Міститься комплекс теоретичних і практичних питань, пов'язаних з відчуженням державного майна в процесі приватизації. Досліджуються проблеми договірних відносин купівлі-продажу об'єктів приватизації та їх правового регулювання. Проводиться аналіз суб'єктивного складу, об'єкту, змісту договору купівлі-продажу в процесі приватизації, розглядають...

Дзера О.В. (ред.) Договірне право України. Загальна частина

 • формат doc
 • размер 4,45 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Боднар Т.В., Дзера О.В., Кузнєцова Н.С. та ін. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — 896 с. У навчальному посібнику висвітлено питання правового регулювання договірних відносин. Аналізуються відповідні норми нового ЦК України, ЦК УРСР 1963 р., Сімейного та Господарського кодексів України, інших численних актів законодавства України, судова практика, наукові праці. У Загальній частині висвітлюються поняття договору та договірного права, принципи його побуд...

Дзера О.В. Право державної власності в Україні (історія, сучасність, перспективи)

 • формат doc
 • размер 63,74 КБ
 • добавлен 05 ноября 2013 г.
Кіровоград: Єлисавет, 1998. - 297 с. Становлення права державної власності в Україні Іоняття прана пласкості та права державної власності Право державної власності радянського періоду Право державної власності та ного трансформація в умовах переходу до ринкової економіки Правова характеристика державної власності періоду ринкових реформ Суб'єкти і об'єкти права державної власності України Підстави виникнення права державної власності Здійснення п...

Дзера О.В. Цивільне право України. Книга 1

 • формат doc
 • размер 1,01 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Рік видання: 2002 Кількість сторінок: 720 Видання: Юрінком Інтер Анотація: У підручнику аналізуються чинне законодавство України та зарубіжних країн, новий Цивільний кодекс України, судова практика, окремі теоретичні проблеми цивільного права. У першій книзі висвітлюються загальні положення цивільного права, право власності та його захист, особисті немайнові права, право інтелектуальної власності, загальне вчення про зобов'язання та цивільно-прав...

Дзера О.В. Цивільне право України. Книга 2

 • формат doc
 • размер 845,38 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Рік видання: 2002 Кількість сторінок: ~633 Видання: Юрінком Інтер Анотація: У підручнику аналізуються чинне законодавство України та зарубіжних країн, новий Цивільний кодекс України, судова практика, окремі теоретичні проблеми цивільного права. У першій книзі висвітлюються загальні положення цивільного права, право власності та його захист, особисті немайнові права, право інтелектуальної власності, загальне вчення про зобов'язання та цивільно-пра...

Дзера О.В., Кузнєцова Н.С. (ред.) Право власності в Україні

 • формат pdf
 • размер 54,81 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Навчальний посібник. — Підопригора О.А. та ін. — К.: Юрінком Інтер, 2000. — 816 с. — ISBN 966-7784-15-0 У навчальному посібнику дано загальну характеристику інституту права власності в Україні. Аналізуються чинне зако­нодавство, практика його застосування, деякі теоретичні проб­леми. Розглядаються питання виникнення та здійснення права приватної, колективної, державної, комунальної власності та його захисту. Окрема увага приділяється приватизаці...

Дзера О.В., Кузнєцова Н.С. (ред.) Цивільне право України. Кн. 1

 • формат doc
 • размер 972,21 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
К.: Юрінком Інтер, 2002. - 720 с. Вступ. Вступ до цивільного права. Цивільне законодавство. Цивільне право як наука і навчальна дисципліна. Загальна характеристика цивільного права зарубіжних країн. Цивільні правовідносини. Громадяни як суб'єкти цивільного права. Юридичні особи. Держава як суб'єкт цивільного права. Територіальні громади та автономна республіка Крим як суб'єкти цивільного права. Об'єкти цивільних прав. Підстави виникнення, зміни...

Дзера О.В., Кузнєцова Н.С. (ред.) Цивільне право України. Кн. 2

 • формат doc
 • размер 819,98 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
К.: Юрінком Інтер, 2002. Вступ. Купівля-продаж. Біржова діяльність. Міна (бартер). Поставка. Реалізація сільськогосподарської продукції. Дарування. Довічне утримання (догляд). Найм (оренда). Оренда державного та комунального майна. Найм житла. Позичка. Підряд. Будівельний підряд. Виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт. Виконання проектних і пошукових робіт. Авторські договори. Використання промислової власнос...

Дзера О.В., Кузнєцова Н.С. Цивільне право України

 • формат doc
 • размер 692,57 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
К.: Юрінком Інтер, 1999. - 864 с. Анотація. Слово до читачів. Передмова. Цивільне право як галузь права. Наука цивільного права. Цивільне законодавство. Система та завдання курсу "Цивільне право" як навчальної дисципліни. Загальна характеристика цивільного права зарубіжних кран. Цивільні правовідносини. Громадяни як суб'єкти цивільного права. Юридичні особи. Держава як суб'єкт цивільного права. Об'єкти цивільних прав. Підстави виникнення, зміни т...

Дзера О.В., Кузнєцова Н.С. Цивільне право України. Загальна частина. Особлива частина

 • формат doc
 • размер 803,68 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Підручник: У 2 кн. За ред. Дзери О.В. Кузнєцової Н.С.— 2-е вид., допов. і перероб. — К.: Юрінком Інтер, 2004. У новому виданні підручника аналізуються чинне законодавство України та зарубіжних країн, новий Цивільний кодекс України, судова практика, окремі теоретичні проблеми цивільного права. У першій книзі висвітлюються загальні положення цивільного права, право власності та його захист, особисті немайнові права, право інтелектуальної власності,...

Дзера О.В., Кузнєцова Н.С., Луць В.В. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. У 2-х т. Том 1

 • формат doc
 • размер 1,32 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
3-є вид., перероб. і доп. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — Т. І. — 832 с. У Коментарі на основі наукового аналізу цивільного права та узагальнення судової практики наводиться постатейне тлумачення чинного Цивільного кодексу України, а також інших актів законодавства. Використані нові, оригінальні підходи у тлумаченні складних правових норм та найбільш ефективні способи їх застосування у правозастосовчій діяльності. У підготовці Коментаря брали участь...

Дзера О.В., Кузнєцова Н.С., Луць В.В. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. У 2-х т. Том 2

 • формат doc
 • размер 1,24 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
К.: Юрінком Інтер, 2008. — 1088 с. У Коментарі на основі наукового аналізу цивільного права та узагальнен­ня судової практики наводиться постатейне тлумачення чинного Цивільного кодексу України, а також інших актів законодавства. Використані нові, оригінальні підходи у тлумаченні складних правових норм та найбільш ефективні способи їх застосування. Видання розраховане на суддів, працівників прокуратури, інших право­охоронних органів, адвокатів, с...

Дзера О.В., Кузнєцова Н.С., Луць В.В. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. У 2-х т. Том 2

 • формат txt
 • размер 867,06 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
К.: Юрінком Інтер, 2008. — 1088 с. У Коментарі на основі наукового аналізу цивільного права та узагальнен­ня судової практики наводиться постатейне тлумачення чинного Цивільного кодексу України, а також інших актів законодавства. Використані нові, оригінальні підходи у тлумаченні складних правових норм та найбільш ефективні способи їх застосування. Видання розраховане на суддів, працівників прокуратури, інших право­охоронних органів, адвокатів, с...

Дзера О.В., Кузнєцова Н.С., Майданик Р.А. та ін. Цивільне право України. Особлива частина: підручник

 • формат pdf
 • размер 86,34 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
3-тє вид., перероб. і допов. - К.: Юрінком Інтер, 2010. - 1176 с. У новому 3-му переробленому і доповненому виданні аналізуються чинне законодавство України та зарубіжних країн, Цивільний кодекс України, судова практика, окремі теоретичні проблеми цивільного права. У Особливій частині розглядаються загальне вчення про зобов'язання та цивільно-правовий договір, окремі види договірних зобов'язань (купівля-продаж, поставка, міна, дарування, довічне...

Длугош О.І. Недійсність правочинів з дефектами волі

Дисертация
 • формат doc
 • размер 251,21 КБ
 • добавлен 20 февраля 2016 г.
Дисертація канд. юрид. наук: 12.00.03, Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва. К., 2013. - 190 с. Правова природа правочинів з дефектами волі Воля та волевиявлення учасника правочину в доктрині цивільного права Правочини з дефектами волі у системі недійсних правочинів Правові наслідки визнання правочинів з дефектами волі недійсними Недійсність правочинів, в яких воля учасника правочину сформована неправильно Недійсність...

Дністрянський Станіслав. Цивільне право. Т. 1

 • формат djvu
 • размер 12,80 МБ
 • добавлен 11 сентября 2015 г.
Відень: Друкарня С. Гольцгавзена у Відні, 1919 - 1063 с. Книга Станісла́ва Севери́новича Дністря́нського (галицький академік, вчений-правник, політичний діяч, Академік Вільної Української Академії Наук) присвячено автсрійському цивільному праву, що діяло в Західно-Українській Народній республіці

Довгерт А.С, Кузнецова Н.С. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар

 • формат doc
 • размер 1,07 МБ
 • добавлен 24 августа 2012 г.
Київ: Істина. - 928 с. В книзі дається науковий коментар всіх глав нового Цивільного кодексу України. Особлива увага приділяється новелам українського цивільного права. Коментар підготовлений учасниками розробки проекта ЦК. Видання розраховано на юристів-практиків, економістів, підприємців, держслужбовців, науковців, викладачів, студентів та аспірантів вищих навчальних закладів. Редактори та автори коментаря: Довгерт А. С, член-кор. АПрН України...

Договір іпотеки за цивільним законодавством України

degree
 • формат doc
 • размер 1021,36 КБ
 • добавлен 16 января 2017 г.
Дипломна робота на здобуття наукового ступеня "Магістр". Хмельницький університет управління та права, Кафедра цивільного права та процесу, Братковський Олексій Володимирович, викладач Чорна Жанна Леонтіївна, 2016. - 109 с. Спеціальність - Правознавство. Вступ Поняття іпотечного правовідношення Виникнення і розвиток інституту іпотеки Поняття і характеристика договору іпотеки Порядок укладення договору іпотеки Сторони, істотні умови та форма догов...

Договір довічного утримання. Задачі

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 36,85 КБ
 • добавлен 23 декабря 2012 г.
2012, м. Одеса, 22 стор, список літератури, посилання. ОНУ Мечнікова. Проект договору довічного утримання між фізичними особами. Задачі: Сатанеєв, який збирав протягом багатьох років колекцію монет, вирішив розпродати її, розділивши зібрані їм монети по країнах, в обігу яких вони знаходяться. На приналежність до кожної країни припадала однакова за вартістю кількість монет. Руднєв, приятель Сатанеєва, виявив бажання придбати якусь із серій монет,...

Договір контрактації сільськогосподарської продукції

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 32,21 КБ
 • добавлен 15 октября 2013 г.
Всего 27 стр. Характеристика договору контрактації сільськогосподарської продукції Поняття договору про закупівлю сільськогосподарської продукції Сторони в договорі контрактації Предмет договору контрактації Види договорів контрактації Зміст та виконання договору контрактації сільськогосподарської продукції Відповідальність сторін за порушення договору контрактації сільськогосподарської продукції

Договір купівлі-продажу

Реферат
 • формат doc
 • размер 10,52 КБ
 • добавлен 04 апреля 2012 г.
Харків, 2008 рік Предмет договору Зобов'язання сторін Тара, упаковка й маркування Здача-приймання товару Право власності Витрати на транспортування та страхування Порядок розрахунків Відповідальність сторін Вирішення спорів Примір договору

Договір купівлі-продажу

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 55,95 КБ
 • добавлен 16 марта 2012 г.
КНЕУ,Киев,2011,28 страниц. Загальна характеристика,поняття договору,види,правове регулювання,сторони договору,зміст договору,укладення та виконання,правові наслідки невиконання,відшкодування збитків.

Договір підряду у юридичній діяльності

Реферат
 • формат doc
 • размер 55,31 КБ
 • добавлен 29 декабря 2011 г.
МДУ,м.Маріуполь, 2011р.,28 ст., Зміст;Загальні положення про договір підряду;Умови договору підряду;Висновки; Перелік використанних джерел

Договір позики та кредитний договір. Задачі

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 34,56 КБ
 • добавлен 23 января 2013 г.
М. Одеса, ОНУ Мечнікова, 2012 р., посилання, список літ. Складіть порівняльну таблицю договору позики та кредитного договору за: а) сторонами; б) предметом; в) порядком укладення, формою; г) процентами за користування коштами; д) відповідальністю сторін; е) способами забезпечення виконання договорів позики та кредитування. Задачі: одержання хабара, посвідчення договорів, договір міни, дії без доручення, відшкодування витрат. За вироком районного...

Договір ренти за цивільним законодавством України

degree
 • формат doc
 • размер 106,48 КБ
 • добавлен 05 июля 2011 г.
ЛУБП (м. Львів/Україна) 113 стр., 2009 р. Зміст: Розвиток і загальна характеристика договору ренти. Історичне походження і розвиток договору ренти. Поняття договору ренти та його юридична характеристика. Види договору ренти. Сторони договору ренти. Динаміка договору ренти. Укладення договору ренти. Зміст договору ренти. Виконання договору ренти. Забезпечення виконання договору ренти. Припинення договору ренти. Відповідальність за невиконання чи н...

Договір ренти у цивільному законодавстві України

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 85,80 КБ
 • добавлен 19 сентября 2013 г.
Україна, Миколаїв ОНЮА, 2012рік, 47 сторінок Вступ Загальна характеристика договору ренти Динаміка договору ренти Відповідальність за невиконання чи неналежне виконання договору ренти Список використаних джерел

Договір споживчого кредиту

degree
 • формат doc
 • размер 131,72 КБ
 • добавлен 24 февраля 2015 г.
Дипломна робота на здобуття наукового ступеня "магістр" за спеціальністю "правознавство". – Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. - 144 с. Дипломна робота присвячена комплексному дослідженню договору споживчого кредиту, розв’язанню теоретичних і практичних проблем правового регулювання кредитних відносин. Уточнено поняття договору споживчого кредиту, здійснена класифікація договорів споживчого кредиту. Проаналізов...

Договір субпідряду за цивільним правом України

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 44,76 КБ
 • добавлен 17 августа 2011 г.
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. Джерела правового регулювання субпідрядних відносин у будівництві. Поняття та загальна характеристика договору субпідряду на капітальне будівництво. Особливості укладення договору субпідряду у капітальному будівництві. Елементи договору субпідряду у капітальному будівництві. Виконання договірних зобов’язань у субпідрядних відносинах.

Договір факторингу

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 42,87 КБ
 • добавлен 03 ноября 2013 г.
Всего 44 стр. Правова характеристика договору факторингу Поняття та історичний розвиток договору факторингу Форма договору факторингу Предмет договору факторингу Сторони у договорі факторингу Зміст договору факторингу Факторинг у вітчизняному законодавстві

Договір факторингу

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 93,55 КБ
 • добавлен 07 июля 2011 г.
Київський університет права 2011р. Еволюція факторингових операцій. Історія розвитку операцій під уступку права вимоги. Правова природа факторингу. Міжнародний факторинг і його класифікація. Факторинг в українському законодавстві. Поняття, предмет і функції договору факторингу. Форма, зміст і процес факторингу. Переваги факторингу.

Договор подряда в строительстве

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 64,04 КБ
 • добавлен 30 ноября 2013 г.
МГУ, Украина, г. Мариуполь, 2012 год, 28 стр. Дисциплина- Гражданское право. Договор подряда в строительстве. Договор строительного подряда в системе гражданско-правовых договоров. Юридическая природа договора строительного подряда. Содержание и исполнение договора строительного подряда.

Договори відчуження

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 68,02 КБ
 • добавлен 13 июня 2014 г.
НУБіПУ, Україна, 50 с., 2010 р. Цивільне право. Договір купівлі-продажу Договір міни Договір дарування Договір ренти Договір довічного утримання

Договори поставки, контрактації с/г продукції та постачання енергетичними ресурсами через приєднану мережу

Презентация
 • формат ppt
 • размер 4,72 МБ
 • добавлен 26 ноября 2014 г.
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. 22 анімовані слайди. 2013 рік Цивільне право України Види договорів купівлі-продажу Договір поставки (поняття) Елементи договору поставки Юридичні ознаки договору поставки, форма договору Зміст договору поставки Права і обов'язки сторін Відповідальність сторін Договір контрактації сільськогосподарської продукції (поняття) Елементи договору контрактації Юридичні ознаки договору контракт...

Договори про надання послуг у сфері господарювання

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 56,71 КБ
 • добавлен 22 марта 2011 г.
Вступ. правовий інститут надання послуг: сутність та його природа. Загальні положення про договори про надання послуг. Поняття, особливості та умови договору про надання послуг. Сторони договору про надання послуг. Види договорів про надання послуг. Проблеми застосування договорів про надання послуг. Висновки.

Доліненко Л.О., Доліненко В.О., Сарновська С.О. Цивільне право України

 • формат pdf
 • размер 9,06 МБ
 • добавлен 18 сентября 2015 г.
Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2006. - 356 с. Навчальний посібник підготовлено на основі нового Цивільного кодексу України. В ньому стисло викладені основні положення цивільного права відповідно до нового цивільного законодавства України, програма курсу, плани семінарських занять, подана література до кожної теми, контрольні питання, теми курсових та дипломних робіт. Навчальний посібник розрахований на студентів та викладачів вищих навчаль­ни...

Дорошенко Л.Н. Правовые основания принудительной ликвидации хозяйственных обществ

 • формат pdf
 • размер 1,67 МБ
 • добавлен 26 декабря 2013 г.
Монография. – Донецк: Норд-Пресс, ДонНУ, 2013. – 227 с. Монография посвящена исследованию актуальных проблем теоретического и правоприменительного характера, связанных с правовыми основаниями принудительной ликвидации хозяйственных обществ. В работе дана общая характеристика принудительной ликвидации хозяйственных обществ и ее оснований, а именно: рассмотрены общетеоретические положения о ликвидации хозяйственных обществ (понятие ликвидации, ген...

Драгнєвіч О.В. Спадкування за законом і за заповітом

 • формат pdf
 • размер 4,57 МБ
 • добавлен 18 сентября 2010 г.
Брошюра. - К.: Видавець Фурса С. Я., 2007. - 60 с. У брошурі висвітлюються питання спадкування: поняття спадщини, час та місце ЇЇ відкриття, форма заповіту, особливості спадкування за законом та окремих видів заповітів, способи прийняття спадщини, відмова від спадщини тощо. Крім цього, у брошурі читач знайде зразки різних видів заповітів, а також заяв до суду. Дана брошура розрахована на широке коло читачів. Виклад матеріалів у цій брошурі дозвол...

Дудла І.О. Захист прав споживачів

 • формат pdf
 • размер 1,55 МБ
 • добавлен 14 ноября 2011 г.
Навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2007 — 448 с. Розглянуті загальні положення правил торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами, а також особливості продожу окремих груп продовольчих і непродовольчих товарів. Детально описано основні законодавчі та нормативні акти, що регулюють захист прав споживачів в Україні. На конкретних прикладах автор роз’яснює як споживачеві захистити свої права. Наведено питання для самоконтролю, тест...

Дудла І.О. Захист прав споживачів

 • формат doc
 • размер 451,36 КБ
 • добавлен 02 апреля 2012 г.
Київ.: Центр учбової літератури, 2007 - 448 с. Розглянуті загальні положення правил торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами, а також особливості продажу окремих груп продовольчих і непродовольчих товарів

Жигалкін І.П. Установи як юридичні особи

 • формат pdf
 • размер 1,00 МБ
 • добавлен 05 августа 2013 г.
Монографія Х.: Право, 2010. – 168 с. Монографію присвячено розгляду питань, пов’язаних із генезою установи як організаційно-правової форми юридичних осіб, поняттям, ознаками, видами та її місцем у системі юридичних осіб, порядком створення установ, майновою основою діяльності, управлінням, правоздатністю, підставами і способами припинення, а також обґрунтуванню пропозицій, спрямованих на вдосконалення чинного цивільного законодавства в цій сфері...

Жилінкова І.В. (ред.) Договірне право

 • формат djvu
 • размер 2,77 МБ
 • добавлен 02 июня 2012 г.
Конспект лекцій / Авт.: І.В. Жилінкова, В.І. Борисова, І.В. Спасибо-Фатєєва та ін. - Харків: Національна юридична академія України, 2008. - 116 с. - ISBN 978-966-458-073-8 Конспект лекцій присвячений аналізу системи цивільних договрів в умовах ринкової економіки і містить достатнью навчально-методичну інформацію для пізнання змісту та правильного застосування відповідних норм ЦК України з цього питання. У лекціях розглядаються лише питання, що пе...

Жилінкова І.В., Борисова В.І. (ред.) Договірне право в умовах ринкової економіки

 • формат pdf
 • размер 940,32 КБ
 • добавлен 28 февраля 2011 г.
Конспект лекцій / І. В. Жилінкова, В. І. Борисова, І. В. Спасибо-Фатєєва та ін.; За заг. ред. І. В. Жилінкової, В. І. Борисової. –Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – 116 с. Конспект лекцій присвячений аналізу системи цивільних договорів в умовах ринкової економіки і містить достатню навчально-методичну інформацію для пізнання змісту та правильного застосування відповідних норм ЦК України з цього питання. У лекціях розглядаються лише питання, що...

Заіка Ю.О. Українське цивільне право

 • формат doc
 • размер 453,93 КБ
 • добавлен 18 октября 2010 г.
Навч. посіб. — К.: Істина, 2005. — 312 с. Посібник адресований студентам, які працюють і відвідують "не всі лекції", в кого неділя не завжди вихідний, кому не вистачає однієї ночі перед іспитом, але хто встигає дивитися телевізор, ходити на футбол і на побачення, допомагати батькам чи тещі садити картоплю, водити дочку чи сина до дитячого садочка, мріє отримати окрему квартиру і пройтися "попід руку по Хрещатику". До читачів Перелік умовних скоро...

Заіка Ю.О., Тімуш І.С., Лов’як О.О. та ін. Українське цивільне право

 • формат pdf
 • размер 2,60 МБ
 • добавлен 12 января 2016 г.
Навч. посіб. — 3-тє вид. перероб. та доп. — К.: Центр учбової літератури, 2014. — 358 с. — ISBN: 978-617-673-311-9 Сучасний ринок навчальної літератури надзвичайно насичений. Автори поставили перед собою мету підготувати такий навчальний посібник, який би поєднував в собі сучасну програму цивільного права, раціональну структуру курсу із доступністю його викладання. У новому третьому доповненому виданні аналізується чинне цивільне законодавство Ук...

Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни Цивільне право України

 • формат doc
 • размер 29,68 КБ
 • добавлен 25 августа 2013 г.
(Частина 2) для студентів IV курсу заочних факультетів / Уклад.: Т.І. Бєгова, Н.В. Коробцова, С.В. Казанцев та ін. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – 22 с. Завдання до практичних занять призначені для надання допомоги студентам при вивченні найбільш складних питань курсу цивільного права і мають за мету: – поглиблення знань з теоретичного матеріалу курсу; – засвоєння основних цивільно-правових категорій; – набуття навичок практичного застосу...

Завдання та задачі з цивільного права

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 33,24 КБ
 • добавлен 20 декабря 2013 г.
Автор неизвестен. — Х.: Нац. юрид. акад. України, 2013. — 28 с. Збірник включає завдання та задачі з основних тем цивільного права. Збірник базується на новому законодавстві України, практиці його застосування та наукових здобутках учених-цивілістів. Він складається із завдань та задач, що об’єднані у десять розділів. Кожне завдання присвячене певному проблемному чи суперечливому питанню науки цивільного права.

Загальна характеристика принципів цивільного права України

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 57,14 КБ
 • добавлен 01 марта 2016 г.
Курсова робота Загальна характеристика принципів цивільного права України м.Вінниця 2014 рік. 47 стор. Загальні положення про принципи цивільного права. Загальні принципи цивільного права. Характеристика окремих принципів права.

Загальна характеристика та класифікація об’єктів цивільних правовідносин

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 50,19 КБ
 • добавлен 25 мая 2013 г.
КНУ им. Шевченка, 2013 г., 38 стр. Юридический факультет. Поняття та загальна характеристика об’єктів цивільного правовідносин. Види об’єктів цивільного правовідносин. Речі як об’єкти цивільного правовідносин та їх класифікація. Майно як особливий об’єкт цивільного правовідносин. Гроші та валютні цінності. Цінні папери. Дії та результат дій. Результати інтелектуальної, творчої діяльності. Інформація. Особисті немайнові блага фізичної особи.

Загорулько А.И. Обязательства по возмещению вреда, причиненного субъектами гражданского права

 • формат pdf
 • размер 9,35 МБ
 • добавлен 02 сентября 2013 г.
Харьков: «Консум», 1996. - 112 с. В монографии с учетом содержания Конституции Украины 1996 г. проанализировано законодательство Украины, регулирующее обязательства, возникающие вследствие причинения вреда субъектами гражданского права. Изучена практика его применения, осуществлены сравнение украинского законодательства с законодательством других стран, обобщение литературы по данной проблеме и разработка на этой основе позиции автора о существе,...

Задача по кредитуванню

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 10,33 КБ
 • добавлен 29 января 2013 г.
Національний університет "Одеська юридична академія", Україна, 4 курс, 2013 рік. Умова. Мудров, отримавши кредит в банку. В строк повернув лише відсотки за користування кредитом і частину штрафу. Для повернення основного боргу у нього не вистачило коштів. Кредитний ризик був застрахований. Однак страховик відмовився від сплати банку страхового відшкодування, оскільки гроші, що повернув Мудров цілком покрили суму його основного боргу. Яке рішення...

Законодавство про захист прав споживачів та його особливості

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 50,97 КБ
 • добавлен 11 октября 2010 г.
У першому розділі розповідається про розвиток руху про захист прав споживачів, основні нормативно-правові ати, які регулюють відношення у цій сфері та правове регулювання захисту прав споживачів. У другому розділі висвітлені деякі аспекти застосування законодавства про захист прав споживачів та конкретні приклади рішення виникаючих проблем. У третьому розділі наведені шляхи удосконалення законодавства про захист прав споживачів. 39 стр, КIIДонНТ...

Законодавче регулювання права власності

Презентация
 • формат ppt
 • размер 443,49 КБ
 • добавлен 31 октября 2012 г.
УДПУ, 34 слайда, 4-й курс, 2011р. Дисципліна "Основи права" Право власності, його складові. Суб’єкти та об’єкти права власності. Підстави набуття права власності. Підстави припинення права власності. Право інтелектуальної власності. висновки список використаних джерел

Засоби захисту права власності

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 25,58 КБ
 • добавлен 08 октября 2010 г.
Сутність захисту права власності Засоби захисту права власності Витребування майна власником з чужого незаконного владіння Витребування грошей і цінних паперів на пред’явника Захист прав власника від порушень, не поєднаних з позбавленням володіння Інші засоби цивільно-правового захисту права власності Засоби захисту права інтелектуальної власності

Захист авторських і суміжних прав в Україні

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 81,15 КБ
 • добавлен 22 апреля 2012 г.
"Захист авторських і суміжних прав в Україні" Міністерство освіти і науки України Херсонський Академічний ліцей при ХДУ ім. О.В. Мішукова 2012р., 41стр. Вступ. Авторське право. Поняття і види результатів, що охороняються авторськими правами. Об’єкти авторського права. Суб’єкти авторського права. Особисті немайнові права авторів. Майнові права авторів та іншої особи, що має авторське право. Суміжні права. Поняття суміжних прав. Суб’єкти суміжних п...

Захист прав споживачів в Україні

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 47,36 КБ
 • добавлен 18 марта 2013 г.
Одеська національна юридична академія, Одеса, 2012, 33 стор. предмет Комерційне право спеціальність цивільне право та підприємництво ПЛАН Вступ. Історія міжнародного та національного руху захисту прав споживачів. Державний захист прав споживачів в Україні. Права споживачів в Україні та їх захист. Відповідальність за порушення законодавства України про захист прав споживачів. Висновки.

Захист цивільних прав

Статья
 • формат doc, rtf
 • размер 300,47 КБ
 • добавлен 26 сентября 2012 г.
Запоріжжя, 2012. - 165 с. Зміст: Загальні положення про захист цивільних прав та інтересів. Захист цивільних прав та інтересів судом. Захист цивільних прав та інтересів в адміністративному порядку. Захист цивільних прав та інтересів нотаріусом. Самозахист цивільних прав та інтересів. Захист цивільних прав за допомогою інших громадських, державних і міжнародних установ (органів прокуратури, Уповноваженого Верховної Ради України по правах людини)....

Захист юридичної особи

 • формат doc
 • размер 180,67 КБ
 • добавлен 13 декабря 2013 г.
Автор невідомий. - К., 2000. - 247 c. Передмова Правове регулювання легітимації підприємництва Охоронні засоби правового забезпечення державної реєстрації підприємців Застосування правоохоронного законодавства при ліцензуванні підприємницької діяльності Адміністративна відповідальність за порушення порядку заняття підприємництвом Загальна характеристика захисту прав підприємців від незаконного втручання в їх діяльність державних органів Захист п...

Звєрєва О.В. Захист прав споживачів

 • формат pdf
 • размер 547,33 КБ
 • добавлен 07 декабря 2011 г.
Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 192 с. Даний навчальний посібник спрямовано на глибоке вивчення правої регламентації захисту прав споживачів. Зокрема в ньому розглядаються питання виникнення законодавства про захист прав споживачів у світі; основні права споживачів товарів, робіт, послуг: право на належну якість, права споживача в разі придбання ним товару неналежної якості, право споживача на безпеку, на інформацію п...

Зверховська В.Ф. Культурні цінності як об'єкти цивільних прав

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 1,52 МБ
 • добавлен 19 ноября 2015 г.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Спеціальність: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Науковий керівник кандидат юридичних наук, доцент ГЛИНЯНА Катерина Михайлівна, Національний університет «Одеська юридична академія», доцент кафедри цивільного права. Робота виконана на кафедрі цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія» Мін...

Зверховська В.Ф. Культурні цінності як об'єкти цивільних прав

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 1,24 МБ
 • добавлен 09 ноября 2015 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Спеціальність: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Науковий керівник кандидат юридичних наук, доцент ГЛИНЯНА Катерина Михайлівна, Національний університет «Одеська юридична академія», доцент кафедри цивільного права. Робота виконана на кафедрі цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія» Міністерства ос...

Знак для товарів та послуг як об`єкт цивільних правовідносин

Реферат
 • формат doc
 • размер 36,68 КБ
 • добавлен 07 февраля 2013 г.
2012 рік, 10 сторінок. Основні визначення та функціі Момент виникнення прав. Правовий захист та реєстрація знаку. Мадридська система. Керування правами та їх використання. Нестандартні та нетрадиційні знаки Цікаві факти Висновки

Зобов’язання з відшкодування шкоди

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 25,84 КБ
 • добавлен 13 марта 2011 г.
Правове регулювання зобов’язань з відшкодування шкоди Загальні положення про відшкодування шкоди Відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю фізичної особи Відшкодування шкоди, заподіяної джерелом підвищеної небезпеки Зобов’язання з відшкодування шкоди у таблицях Задачі Тестові завдання

Информация как объект изучения гражданского права

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 49,81 КБ
 • добавлен 18 октября 2012 г.
Национальный университет "Одесская юридическая академия", 2011 год, 44 страницы Целью настоящей работы является анализ существующих теоретических положений, правовых норм, а также материалов практики, касающихся понятия информации как объекта гражданского права, видов информации в гражданском праве, вопросов участия в гражданском обороте информации как самостоятельного объекта гражданского права, осуществление прав на информацию, а также возможны...

Кагал Т.О. Правові основи приватизації в Україні

 • формат doc
 • размер 208,43 КБ
 • добавлен 15 ноября 2013 г.
К.: КНЕУ, 2003. — 176 с. Вступ Програма курсу Нормативно-правові акти Основна навчальна та наукова література Додаткова література Матеріали до модульного контролю знань студентів Про приватизацію державного майна Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу прива-тизацію) Про приватизаційні папери Про приватизацію державного житлового фонду Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва Про особливості приватизації май...

Карманов Є.В. Договір банківського вкладу (депозиту) в іноземній валюті

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 25,10 КБ
 • добавлен 02 октября 2014 г.
Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Є.В. Карманов; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2001. — 20с. Комплексно досліджено договір банківського вкладу (депозиту) в іноземній валюті, необхідність в якому викликано, в першу чергу, перетвореннями, що відбулися в банківській сфері, і розвитком ринкових відносин в Україні, необхідністю приведення чинної нормативної бази у відповідність до світової практики розвитку розглянутих договірних відносин. Про...

Категорія розпорядження в цивільному праві

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 46,83 КБ
 • добавлен 28 августа 2013 г.
К.: КНУ ім. Т.Г.Шевченка, 2013.- 28 с. Зміст Вступ Сутність категорії розпорядження Співвідношення розпорядження і змісту суб’єктивного права Оборотоздатність правомочності розпорядження Особливості розпорядження в окремих підгалузях цивільного права Розпорядження у речовому праві Розпорядження в корпоративному праві. Розпорядження у зобов’язальному праві. Розпорядження в спадковому праві Висновки. Список літератури.

Квіт Н.М. Цивільно-правове регулювання іпотечного кредитування в Україні

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 37,09 КБ
 • добавлен 30 декабря 2011 г.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. - Київ, 2010. - 22с. Дисертація присвячена дослідженню цивільно-правового регулювання іпотечного кредитування в Україні. Розглянуто питання щодо еволюції джерел правового регулювання іпотечного кредитування в Україні та за кордоном, а також поняття іпотечного кредитування та іпотечного кредиту. Проведено аналіз функціонування системи іпотечного кредитування на основі а...

Килимник І.І., Бровдій А.М., Кутоманов Д. Є. Цивільне право України

 • формат djvu
 • размер 1.53 МБ
 • добавлен 30 июня 2014 г.
Навчальний посібник. -Харків : ХНУМГ. – 2014. – 225 с. У навчальному посібнику викладаються основні теми цивільного права, необхідні для практичної діяльності студентів економічних спеціальностей. У посібнику креслені дванадцять тем, які в повній мірі забезпечують вивчення загальних засад цивільного права, а також особливостей правового регулювання та застосування норм права у різних сферах приватноправових відносин. Курс цивільного права спрямов...

Килимник І.І., Бровдій А.М., Кутоманов Д. Є. Цивільне право України

 • формат pdf
 • размер 1,58 МБ
 • добавлен 09 июля 2015 г.
Навчальний посібник. - Харків: ХНУМГ, 2014. - 225 с. Загальна характеристика цивільного права як галузі права Джерела цивільного права України Поняття, зміст та види цивільних правовідносин Суб’єкти цивільних правовідносин Об’єкти цивільних прав Правочини Право власності Спільна власність Речові права на чуже майно Цивільно-правова відповідальність Спадкове право Загальні положення про зобов’язання Загальні положення про договір Окремі види зобов...

Классификация договоров морского страхования

Реферат
 • формат doc
 • размер 14,06 КБ
 • добавлен 21 марта 2011 г.
Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова экономико-правовой факультет специальность: "правоведение" 5 стр. 2011 год В докладе проведена классификация договоров морского страхования, по национальному и международному законодательству. Освещены точки зрения разных ученых по данному вопросу.

Колінчук Х.Г. Зловживання суб'єктивним правом на вільне укладення договору

Статья
 • формат pdf
 • размер 292,41 КБ
 • добавлен 05 февраля 2015 г.
Колінчук Х. Г. Зловживання суб’єктивним правом на вільне укладання договору Колінчук Х. Г. Зловживання суб’єктивним правом на вільне укладання договору / Колінчук Х. Г. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 129: Юридичні науки. - С. 113-117. Обґрунтовано можливість визначення свободи договору як суб’єктивного цивільного права, що має низку особливостей. На основі зроблених висновків досліджено феномен зловживання цим правом та правові наслідки...

Корсун Н. Плюсы и минусы применения предварительных договоров купли-продажи недвижимости

 • формат doc
 • размер 133,06 КБ
 • добавлен 27 сентября 2013 г.
Электронное издание "Юрист и Закон", 2013. - 6 с. О преимуществах и недостатках предварительных договоров купли-продажи объектов недвижимости, а также о связанных с их заключением рисках, читайте в материале издания "ЮРИСТ & ЗАКОН" от 10.10.2013, № 60.

Коструба А.В. Юридические факты в механизме правопрекращения гражданских отношений

 • формат pdf
 • размер 3,02 МБ
 • добавлен 12 июля 2015 г.
К.: Ин Юре, 2014. — 416 с. — ISBN 978-966-313-498-7. Работа посвящена исследованию правовой природы правопрекращающих юридических фактов, механизма прекращения гражданских прав, обязанностей, правоотношений и правосубъектности. Автор определяет правопрекращающие юридические факты как конкретные обстоятельства действительности, с правовой моделью которых право связывает наступление последствий в форме прекращения прав, обязанностей, правоотношений...

Кот О. Інститут захисту прав у доктрині цивільного права України

Статья
 • формат pdf
 • размер 1,53 МБ
 • добавлен 29 июля 2015 г.
Опубликовано: Правова доктрина України: у 5 т. – Х.: Право, 2013 р. Т.3: Доктрина приватного права України / За заг. ред. Н.С. Кузнєцової. С. 349 – 366. Субъективные права, осуществление и защита прав, злоупотребление правами

Кот О. Природа недійсних правочинів

Статья
 • формат pdf
 • размер 80,16 КБ
 • добавлен 07 августа 2015 г.
Опубликовано: Вісник Академії правових наук України, № 4(59), 2009. С. 108 – 118. правовая природа недействительных сделок, ответственность.

Кот О. Проблема зловживання суб’єктивним правом у цивільному праві України

Статья
 • формат pdf
 • размер 1,17 МБ
 • добавлен 24 июля 2015 г.
Опубликовано: Вісник Національної академії правових наук України: зб. наук. пр. / редкол.: В. Я. Тацій та ін. – Х.: Право, 2013. №4 (75). – (312 с.). – С. 133 – 141. Злоупотребление правом, субъективные права, защита прав, пределы осуществления прав

Кот О.О. Інститут захисту прав у цивільному праві України

Статья
 • формат pdf
 • размер 9,89 МБ
 • добавлен 17 августа 2015 г.
Опубликовано: Актуальні проблеми приватного права України: Збірник статей до ювілею доктора юридичних наук, професора Наталії Семенівни Кузнєцової / Відп. Ред. Р.А. Майданик та О.В. Кохановська. – К.: ПрАТ «Юридична практика», 2014. – (564 с.) – С. 227 – 245. Анализ украинской доктрины защиты субъективных гражданских прав

Кот О.О. Деякі проблеми визнання права власності на самочинно збудоване нерухоме майно

Статья
 • формат pdf
 • размер 199,74 КБ
 • добавлен 23 августа 2015 г.
Опубликовано: «Право України», № 5, 2011. С. 136 – 141. самовольное строительство, легализация самостроя, возникновение права собственности на объект самовольного строительства

Кот О.О. Захист прав при застосуванні судами положень ст. 15-1 ЗУ Про захист від недобросовісної конкуренції

Статья
 • формат pdf
 • размер 888,15 КБ
 • добавлен 27 августа 2015 г.
Опубликовано: Вісник господарського судочинства, № 4, 2014. С. 83 – 88. Антимонопольный комитет Украины, конкурентное законодательство, хозяйственные суды, предмет доказывания

Кот О.О. Межі втручання суду у діяльність МКАС

Статья
 • формат pdf
 • размер 386,09 КБ
 • добавлен 02 августа 2015 г.
Опубликовано: Юридичний журнал «Право України», № 12, 2014. С. 55 – 58. пределы вмешательства суда в деятельность коммерческих арбитражей по законодательству Украины

Кот О.О. Перехід прав кредитора до третіх осіб в цивільному праві України

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 1,07 МБ
 • добавлен 17 августа 2015 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук по спеціальності 12.00.03. -Київ, 2002. - 187 с. (на правах рукопису) Зміст: Історія становлення й розвитку інституту переходу прав кредитора до третіх осіб і сучасний рівень дослідженності проблеми. Проблематика сучасного інституту переходу прав кредитора до третіх осіб. Поняття уступки вимоги (цесії). Умови й правові наслідки уступки вимоги (цесії). Механізми (підстави) уступки в...

Кот О.О. Перехід прав кредитора до третіх осіб: Історія. Теорія. Законодавство

 • формат pdf
 • размер 11,02 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
К.: Юрінком Інтер, 2002. - 160 с. Монография, посвященная различным случая перехода прав кредитора к третьим лицам - переход прав по закону, правопреемство, цессия, факторинг, суброгация. Зміст: Історія становлення й розвитку інституту переходу прав кредитора до третіх осіб і сучасний рівень дослідженості проблеми Проблематика сучасного інституту переходу прав кредитора до третіх осіб Поняття уступки вимоги (цесії) Умови й правові наслідки...

Кот О.О. Способи захисту сторін договору в приватному праві України

Статья
 • формат pdf
 • размер 999,55 КБ
 • добавлен 05 августа 2015 г.
Опубликовано: Науковий журнал «Приватне право», № 2, 2013. С. 203 – 210. защита прав, способы защиты прав сторон договора, Гражданский кодекс Украины

Кот О.О. Теоретичні та практичні проблеми визнання недійсними правочинів, які порушують публічний порядок

Статья
 • формат pdf
 • размер 278,49 КБ
 • добавлен 26 августа 2015 г.
Опубликовано: Юридичний журнал «Право України», № 9, 2012. С. 95 – 101. публичный порядок, гражданско-правовая конфискация, последствия недействительности сделок

Кохановська О.В. Теоретичні проблеми інформаційних відносин у цивільному праві

 • формат doc
 • размер 664,02 КБ
 • добавлен 22 декабря 2010 г.
Монографія. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2006. - 463 с. Присвячено теоретичним проблемам інформаційних відносин у цивільному праві. Досліджено методологічні засади формування і становлення інформаційних право відносин в Україні, проаналізовано поняття та теоретичні проблеми регулювання інформаційних відносин у цивільному праві. Особливу увагу приділено проблемам реалізації та захисту інформаційних прав, загальнотео...

Кочин В.В. Цивільна правоздатність юридичної особи як ознака учасника приватних відносин

 • формат pdf
 • размер 176,14 КБ
 • добавлен 14 августа 2013 г.
Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць.- 2012.- Вип. 11.- С. 85-88 У статті розглядаються проблеми, пов’язані з наданням юридичним особам загальної (універсальної) правоздатності, а також розкриваються питання спеціальних прав та обов’язків, пов’язаних зі здійсненням підприємницької діяльності. Ключові слова: юридична особа приватного права, правоздатність, спеціальна правосуб’єктність.

Кравец Р. Верховный Суд разрешил валютное ростовщичество

Статья
 • формат doc
 • размер 71,21 КБ
 • добавлен 20 августа 2013 г.
Электронный ресурс "Юрист и Закон", 2012. - 3 с. В своём постановлении от 18 июля 2012 года № 6079цс12 Верховный Суд Украины подтвердил право физических лиц давать иностранную валюту взаймы третьим лицам под проценты.

Кравцова Т., Некляев Ю. Qui quaerit reperit или Перспективы наследования в гражданском браке

Статья
 • формат doc
 • размер 242,07 КБ
 • добавлен 10 августа 2013 г.
Электронный ресурс "Юрист и Закон", 2013. - 4 с. Руководитель практики семейного права ЮБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Талина Кравцова и младший юрист компании Юрий Некляев рассказали ЮРЛИГЕ о перспективах наследования в гражданском браке.

Кравченко А., Донець К. Особливості договору цесії в Україні

Статья
 • формат doc
 • размер 56,11 КБ
 • добавлен 13 июня 2012 г.
Електронний ресурс "Юрист и Закон", 2012. - 5 с. У зв'язку із очікуванням нової хвилі економічної дестабілізації, необхідність спроб реструктуризації корпоративного боргу позичальників за кредитом може знову набути актуальності. Одним із поширених складових елементів реструктуризації заборгованості за кредитним договором є відступлення права вимоги (цесія) кредитором новому кредитору на взаємовигідних для сторін умовах. Згідно із ч. 1 ст. 512 Цив...

Кравчук В.М. Соціально-правова природа юридичної особи

Дисертация
 • формат doc
 • размер 31,88 КБ
 • добавлен 31 августа 2011 г.
Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 [Електронний ресурс] / В.М. Кравчук; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2000. — 16 с. — укp. На основі аналізу наукової літератури, національного законодавства, проектів нормативно-правових актів України та інших країн, міжнародно-правових актів, практичної діяльності правозастосовчих органів досліджено соціально-правову природу юридичної особи. Обгрунтовано, що за соціальною сутністю юридична особа є ц...

Кравчук В.Н. (ред.) Сделки. Общие положения об обязательствах. Общие положения о договоре. Договорные обязательства

 • формат pdf
 • размер 4,19 МБ
 • добавлен 30 мая 2013 г.
В 2-х т. Т. 1 / Под ред. В.Н. Кравчука. - Х.: Фактор, 2011. - 1200 с. В книге предложен постатейный комментарий к главам 16 "Правочини" раздела IV Книги первой, глав 47-51 раздела I "Загальні положення про зобов'язання", глав 52-53 раздела II "Загальні положення про договір", глав 54-74, 76, 77 подраздела І "Договірні зобов'язання" раздела III Книги пятой Гражданского кодекса Украины. Комментарий сопровождается извлечениями из текстов судебных ре...

Кредитні правовідносини

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 35,35 КБ
 • добавлен 26 февраля 2012 г.
ОНУ ім І.І. Мечникова, Одеса 2012 У письмовій формі розкрити питання «Страхування кредитних операцій як спосіб захисту від кредитного ризику». У письмовій формі розкрити питання «Способи примусового стягнення боргу з позичальника за кредитним договором» При оформленні договору про видачу кредиту під заставу векселів у ньому було закріплено: розмір кредиту; розмір кредитної ставки; вид індосаменту, за яким вексель передається у заставу; право кліє...

Кривобок С.В. Правочини з підприємством як єдиним майновим комплексом

 • формат pdf
 • размер 1,02 МБ
 • добавлен 07 июля 2013 г.
Монографія Х.: Право, 2009.- 176 с. Монографія підготовлена на основі дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, яка виконана на кафедрі цивільного права № 1 Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого і захищена на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64. 086. 02 у цьому ж навчальному закладі. Робота присвячена розробці теоретичних і практичних питань правового регулювання правочинів з підприємством...

Крисань Т.Є. Збитки як категорія цивільного права України

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 1,09 МБ
 • добавлен 12 февраля 2016 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Одеса, 2008. - 198 с. Науковий керівник доктор юридичних наук, професор Є. О. Харитонов Зміст Вступ Формування категорії збитків у цивільному праві Розуміння збитків у римському приватному праві Розуміння збитків у цивільному праві Російської імперії Визначення збитків у...

Крупчан О.Д. Сучасний стан та перспективи розвитку приватноправової сфери в Україні

 • формат pdf
 • размер 293,68 КБ
 • добавлен 15 июля 2013 г.
Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць.- 2012.- Вип. 11.- С. 5-16 У фундаментальній статті академіка НАПрН України, директора НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України розглядаються сучасний стан та перспективи розвитку приватноправової сфери України, розкриваються питання про необхідність вдосконалення окремих положень вітчизняного матеріального та процесуального законодавства з метою гарантії належного здійснення та з...

Кузнецова Н.С., Майданик Р.А., Носік В.В. та ін. Науково-практичний коментар до Закону України Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

 • формат doc
 • размер 663,88 КБ
 • добавлен 11 сентября 2013 г.
(Закон враховано станом на 01.10.2012 р.) Київ - 2012, 96 с. Цей коментар було підготовлено за підтримки американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Проекту "Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність" (USAID ЛІНК). Проект USAID ЛІНК впроваджує компанія Chemonics International. АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ Кузнецова Наталія Семенівна, д.ю.н., професор, академік Академії правових наук України,...

Курсова робота - Спільна власність

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 183.5 КБ
 • добавлен 11 февраля 2011 г.
Івано-Франківський інститут права, економіки та будівництвагр. Ю-2000-ІІ Вступ. Поняття права спільної власності. Види права спільної власності. Право спільної часткової власності. Право спільної сумісної власності подружжя. Право спільної власності селянського (фермерського) і особистого підсобного господарства. Особливості права спільної власності на житловий будинок (квартиру). Особливості права спільної власності за участю організа...

Курсова робота - Юридичні особи як суб’єкти цивільних прав та обов’язків

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 283.5 КБ
 • добавлен 09 ноября 2011 г.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Спеціальність «Правознавство». 36 стор. Розділ. Теоретичні засади дослідження юридичних осіб як суб’єктів цивільних прав та обов’язків. Характеристика юридичних осіб та їх ознаки. Види та організаційно-правові форми юридичних осіб. Розділ. Порядок виникнення юридичних осіб. Установчі документи юридичних осіб. Державна реєстрація юридичних осіб. Розділ. Порядок припинення юридичних осіб....

Кухарєв О.Є. Виконання заповіту: проблеми теорії та практики

 • формат pdf
 • размер 1,85 МБ
 • добавлен 23 мая 2016 г.
монографія. — Харків : ТОВ «Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив», 2009. — 263 с. Монографія присвячена проблемам теорії та практики виконання заповіту. У ній на підставі детального аналізу визначається місце виконання заповіту в системі цивільного права, розкриваються підстави виникнення та припинення відносин з виконання заповіту, досліджується юридична природа відносин, що виникають при виконанні заповіту спеціальною особою...

Кучеренко І.М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права

Статья
 • формат doc
 • размер 379,72 КБ
 • добавлен 26 августа 2013 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - К.: Національна академія наук України, 2004. - 468 с. Розглянуто поняття та види організаційно-правових форм юридичних осіб приватного права; організаційно-правові форми непідприємницьких юридичних осіб приватного права; правове регулювання створення, реорганізації та ліквідації окремих органі...

Кучеренко І.М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права

 • формат pdf
 • размер 2,51 МБ
 • добавлен 28 мая 2014 г.
К.: ІДіП, ДП "Юридичне видавництво "Аста", 2004. – 328 с. Монографію присвячено комплексному дослідженню системи організаційно-правових форм юридичних осіб приватного права. Розглядаються питання визначення поняття та основні ознаки організаційно-правових форм юридичних осіб приватного права, порядок створення, реорганізації і ліквідації останніх. Аналізується правовий статус окремих організаційно-правових форм юридичних осіб приватного права,...

Лига Закон. Комментарий к Гражданскому кодексу Украины

 • формат diskimage
 • размер 105,78 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Научно-практический комментарий к ГКУ - это эксклюзивные, подготовленные специально для систем ЛІГА: ЗАКОН постатейные комментарии авторского коллектива по практике применения положений статей Гражданского кодекса, представленные в удобном электронном формате; самые последние изменения к полной главе, подготовленной в связи с новой редакцией «Закона об акционерных обществах»; гипертекстовые ссылки на нормативные документы; всегда актуальная инфор...

Логвінова М.В. Цивільна та сімейно-правова відповідальність батьків (осіб, які їх замінюють) за правопорушення, вчинені неповнолітніми

 • формат doc, pdf
 • размер 1,91 МБ
 • добавлен 15 февраля 2011 г.
Монографія. - Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2009 У монографії розглядаються правовідносини цивільної та сімейно-правової відповідальності батьків (осіб, які їх замінюють) за правопорушення, вчинені неповнолітніми. Досліджуються підстави та зміст цивільної відповідальності за правопорушення неповнолітніх дітей, межі деліктної субсидіарної відповідальності батьків (осіб, які їх замінюють) та непов...

Луць В.В. (ред.) Актуальні проблеми української цивілістики

Статья
 • формат pdf
 • размер 959,95 КБ
 • добавлен 08 сентября 2014 г.
Матеріали круглого столу (28–29 червня 2013 р.). – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2013. – 102 c. В збірник увійшли тези виступів учасників круглого столу «Актуальні проблеми української цивілістики, присвяченого 20-й річниці заснування Національної академії правових наук України, в яких висвітлюються актуальні проблеми теорії та практики правового регулювання цивільни...

Луць В.В. Контракти в пiдприємницькiй дiяльностi

 • формат pdf
 • размер 1,97 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Навч. посiб. — 2-е вид., перероб. i допов. — К. : Юрiнком Iнтер, 2008. — 576 с. У навчальному посiбнику на основi аналiзу положень Цивiльного i Господарського кодексiв та iнших актiв цивiльного законодавства України, з урахуванням сучасної господарської та судової пратики з’ясовуються ознаки пiдприємницького договору, розкриваються поняття свободи пiдприємництва i договору, дається характеристика найважливiших видiв цивiльноправових договорiв, що...

Міжнародний договір як джерело цивільного права

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 44,45 КБ
 • добавлен 16 апреля 2014 г.
УжНУ, 2013 рік 25 сторінок Дисципліна - Цивільне право України Поняття, види та значення джерел в цивільного права в системі джерел права Характеристика міжнародного договору як джерела цивільного права Проблема адаптації цивільного законодавства України до законодавства Європейського Союзу у контексті міжнародних договорів

Мірошниченко О.О., Пєтков С.В., Делія Ю.В. Гарантії права на звернення громадян до органів внутрішніх справ України

 • формат pdf
 • размер 2,89 МБ
 • добавлен 01 августа 2016 г.
Монографія. – Київ: Центр учбової літератури, 2016. – 190 с. Монографію присвячено розгляду адміністративно-правових гарантій права громадян на звернення до органів внутрішніх справ України. Досліджено теоретичні й практичні проблеми права звернення громадян до правоохоронних органів. У роботі пропонується авторське визначення поняття звернень громадян до органів внутрішніх справ, запропоновано класифікацію видів звернень; аналізуються права та о...

Мічурін Є.О. Техніка складання договорів

 • формат doc
 • размер 509,13 КБ
 • добавлен 31 марта 2011 г.
Науково-практичний посібник. Серія « Практика і закон» – Харків: Юрсвіт, 2006. – 536 с. У посібнику розкриваються питання створення договору як юридичного документа. Наводяться правила юридичної техніки складання договорів. Проаналізовано існуючі підходи до побудови текстів договорів, дано практичні рекомендації щодо їх застосування. Приділено увагу нормативним вимогам, що стосуються текстового наповнення договору як юридичного документа. Для юр...

Мазур О.С. Цивільне право України

 • формат doc
 • размер 418,55 КБ
 • добавлен 24 октября 2010 г.
Навч. посіб. для дистанц. навчання. — К.: Ун-т "Україна", 2005. — 287 с. Навчальний посібник для дистанційного навчання з дисципліни "Цивільне право України" створений з урахуванням досвіду щодо подібних видань вітчизняних і зарубіжних ВНЗ, а також власного досвіду автора з викладання даного курсу в Університеті "Україна". Цей посібник містить теоретичний матеріал, поданий за модульним принципом організації навчального процесу, загальну логіко-зм...

Мазур О.С. Цивільне право України

 • формат pdf
 • размер 970,47 КБ
 • добавлен 17 ноября 2011 г.
Навч. пос. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 384 с. Навчальний посібник з дисципліни Цивільне право містить те оретичний матеріал, поданий на основі Цивільного кодексу України, перелік рекомендованої літератури, питання для самоконтролю. Розрахований на студентів, практикуючих юристів та широке коло читачів. Розділ 1. Загальні положення Цивільне право як галузь права Система і завдання курсу цивільного права Цивільне законодавство Цив...

Маляренко Т.В. (ред.) Захист прав дітей у цивільному судочинстві. Судові рішення

 • формат pdf
 • размер 1,97 МБ
 • добавлен 03 сентября 2014 г.
Практ. посіб. / за заг. ред. В.Т. Маляренка; уклад. Н.В. Шепелєва, Л.А. Романовська, В.А. Капустинський. – К., 2012. – 199 с. Це перше у вітчизняній практиці видання судових рішень, спеціально присвячене питанням захисту прав дітей у цивільному судочинстві. Витяги із судових рішень систематизовані за розділами. Видання включає в себе правові позиції щодо застосування судами сімейного, цивільного та цивільно-процесуального законодавства, деяких...

Мар'яна Пленюк, Поняття юридичного факту в доктрині цивільного права: історія і сучасність

Статья
 • формат pdf
 • размер 162,05 КБ
 • добавлен 19 ноября 2016 г.
Юридична Україна. — 2014. — №11. — С. 58-62 У статті автора, аналізуючи поняття юридичних фактів у доктрині цивільного права доходить висновку, що дефініція юридичних фактів на сьогодні індивідуалізується деякими особливими ознаками, адже середовище, з якого походять юридичні факти, є саме життя, тому виникають юридичні факти з потреб юридичної практики, реалій життєдіяльності людини, суспільства, держави.

Матвійчук В.К., Тімуш І.С. (ред.) Цивільне право України (у запитаннях та відповідях)

 • формат pdf
 • размер 3,47 МБ
 • добавлен 24 июня 2016 г.
Навчальний посібник : Практикум. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2013. – 348 с. У навчальному посібнику дано загальну характеристику основних положень цивільного права України. В доступній для ознайомлення та вивчення формі (запитання – відповідь) розглядаються зміст усіх інститутів цивільного права. Розрахований на студентів (курсантів, слухачів), аспірантів і викладачів юридичних вузів та факультетів. Може бути корисним практи...

Менджул М.В. Цивільно-правовий статус громадських організацій

 • формат pdf
 • размер 1,40 МБ
 • добавлен 17 августа 2015 г.
монографія. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2010. – 200 с. Монографія присвячена дослідженню цивільно-правового статусу громадських організацій. Розглядаються питання визначення поняття та ознак громадської організації як суб’єкта цивільного права, порядок створення та припинення громадських організацій, їх місця в системі суб’єктів цивільного права. Аналізується цивільна правоздатність та дієздатність громадських організацій, особлив...

Монізм та дуалізм в приватному праві

Реферат
 • формат doc
 • размер 23,80 КБ
 • добавлен 25 августа 2010 г.
Історія та причини формування дуалізму приватного права Поняття та види монізму та дуалізму приватного права Дуалізм приватного права на сучасному етапі

Набуття та припинення права власності

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 73.68 КБ
 • добавлен 06 марта 2013 г.
НУ "ЛП", 2012р. 44 с. Дисципліна - Цивільне право Загальні положення про право власності Поняття та зміст права власності Класифікації права власності Набуття права власності Підстави набуття права власності Первісні (первинні) підстави набуття права власності Похідні (вторинні) підстави набуття права власності Припинення права власності Підстави припинення права власності Класифікація підстав припинення права власності

Напрямки вдосконалення іпотечного кредитування в Україні

Реферат
 • формат doc
 • размер 16,86 КБ
 • добавлен 02 октября 2011 г.
Національний аграрний університет, м.Київ 2011 рік, кількість сторінок - 10 Дисципліна - аграрне право Основні напрямки становлення і удосконалення механізму іпотечного кредитування. Створення нових інститутів. Удосконалення діючих інститутів. Зміна і доповнення існуючих нормативних вимог. Створення нових нормативних вимог.

Наука цивільного права

Реферат
 • формат doc
 • размер 15,83 КБ
 • добавлен 16 августа 2011 г.
Національний аграрний університет, м.Київ 2010 рік, кількість сторінок - 11 Дисципліна - проблеми цивільного права Зміст - цивільне право доби СРСР; цивільне право в УРСР; основи цивільного законодавства СРСР та союзних республік 1961

Недокус М.О. Проблеми правового регулювання перевезення небезпечних вантажів

Статья
 • формат pdf
 • размер 105,91 КБ
 • добавлен 24 мая 2014 г.
Стаття. Опублікована: Актуальні проблеми держави і права. - 2012, вип. № 66. - С. 119-126 У статті проаналізовано національне, а також міжнародне законодавство, що регулює перевезення небезпечних речовин і проблеми, які з цим виникають.

Неустойка

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 14,96 КБ
 • добавлен 12 марта 2013 г.
Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. - 12 с. Контрольна робота з предмету "Контракти та контрактне право" Вступ Поняття неустойки Види неустойки Підстави виникнення права на неустойку Висновки Список літератури

Николаев А.Н., Дзера О.В. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. Том 1

 • формат pdf
 • размер 12,17 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Станом на 13.07.2010 року: — 1-є вид. — К.: Юрінком Інтер, 2010. — Т. І. — 1327 с. У Коментарі на основі наукового аналізу цивільного права, узагальнення судової практики та практики застосування норм цивільного права суб'єктами правозастосування наводиться постатейне тлумачення чинного Цивільного кодексу України станом на 13.07.2010 р., а також інших актів чинного законодавства. У підготовці Коментаря брали участь вчені-цивілісти усіх наукових ц...

Никонов С.П. Гражданско-правовые казусы

Практикум
 • формат djvu
 • размер 860,45 КБ
 • добавлен 03 января 2015 г.
Харьков — Т-во «Печатня С.П. Яковлева», 1906 — 57 с. Издавая настоящий сборник казусов по гражданскому праву, составитель не претендует сказать єтим какое-либо "новое слово". Цель его иная, именно просто дать в руки слушателям печатное пособие при практических занятиях по гражданскому праву, для облегчения им возможности предварительной подготовки к разбору того или иного казуса, предлагаемого профессором.

Образцы - Зразки оформлення позовів, заяв та договорів

 • формат doc
 • размер 5,21 МБ
 • добавлен 09 апреля 2011 г.
Збірка оформлених правових документів. 2010 р. Джерело - інтернет. В збірку входить понад 100 зразків оформлення правових документів різного роду: договори, позови, заяви з різних питань. Згодиться широкому колу осіб.

Образцы гражданско - правовых документов

 • формат gif, htm, doc
 • размер 734.5 КБ
 • добавлен 09 ноября 2011 г.
Файл содержит образцы указанных ниже документов для разных видов деятельности юридических и физических лиц. Доверенности Договоры аренды Договоры комиссии Договоры купли - продажи Договоры ссуды Договоры о совместной деятельности Договоры управления имуществом

Основні положення спадкування за законом

Реферат
 • формат doc
 • размер 31,35 КБ
 • добавлен 12 января 2014 г.
Кіровоград, 2014. - 10 с. Кожна людина смертна, тому неодмінно колись настане момент, в який припиниться її життя. І тоді постане питання про те, що ж вона залишила після себе своїм нащадкам. Адже успадковується буквально все: добре ім'я, здоров'я, набуті матеріальні блага і, навпаки, зганьблене ім'я, хвороби та борги. Однак, якщо дивитися на спадкування як на правову категорію, то об'єктом спадкування є права та обов'язки, якими володіла особа,...

Основні риси історичного розвитку спадкового права

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 41,97 КБ
 • добавлен 11 сентября 2010 г.
Вступ Римське спадкове право: Етапи розвитку римського спадкового права. Спадкування по заповіту в римському праві. Спадкування за законом в римському праві. Спадкування в часи Київської Русі. Історія спадкування в СРСР. Спадкування в Україні. Висновки Список використаних джерел та літератури

Особисті немайнові права

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 38,53 КБ
 • добавлен 14 ноября 2010 г.
Особисті немайнові права, пов'язані з майновими Авторське право і суміжні права Особисті немайнові права на об’єкти промислової власності Особисті немайнові права, не пов'язані з майновими Честь, гідність та ділова репутація як об’єкт цивільних правовідносин Особисті немайнові права юридичних осіб Особисті немайнові права фізичних осіб

Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 77,55 КБ
 • добавлен 21 ноября 2014 г.
ЛКА,Україна,Львів, 2014р. ,42 стр. Поняття та види особистих немайнових прав.Право на ім'я,право на повагу до честі та гідності. Характеристика особистих немайнових прав.

Особливості укладення договору на аукціоні та в порядку конкурсу

Реферат
 • формат doc
 • размер 30,00 КБ
 • добавлен 16 января 2013 г.
Івано-Франківськ/ Україна: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Юридичний інститут, 2011. – 10 с. Зміст Аукціон та конкурс як підстави укладення договору. Особливості укладення договору на аукціонах та за конкурсом: характеристика особливостей основних видів таких договорів: договір купівлі - продажу, щодо приватизації майна державного підприємства як єдиного майнового комплексу; договір купівлі – продажу,що укладається...

Ответы - Гражданское право Украины (на русском)

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 35,33 КБ
 • добавлен 18 июня 2011 г.
Загальні засади участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах. Цивільна правоздатність держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах. Реалізація цивільної дієздатності держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах. Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад. Поняття та класифікація о...

Підопригора О.А., Боброва Д.В. та ін. Цивільне право

 • формат doc
 • размер 235,85 КБ
 • добавлен 14 декабря 2013 г.
К.: Вентурi., 1996. - 480 с. Зобов'язальне право i зобов'язання Суб'єкти зобов'язань Припинення зобов'язань Цивільно-правовий договір Договори купівлi-продажу, міни, дарування Поставка. Постачання енергiєю та газом Договори на реалізацію сільськогосподарської продукцiї Майновий найм. Оренда. Прокат. Безоплатне користування майном Найм жилого приміщення Договір підряду Договори підряду в капітальному будівництвi Транспортнi договори Кредитно-розра...

Палиюк В.П. Возмещение морального (неимущественного) вреда

 • формат doc
 • размер 357.3 КБ
 • добавлен 22 ноября 2010 г.
Предметом исследования данной работы являются нормы права истории нашего государства, система современных законов и нормативно-правовых актов Украины, предусматривающих возмещение морального (неимущественного) вреда, судебная практика и научные публикации, в которых освещаются проблемные вопросы о порядке применения этого вида вреда. Приводится сравнение украинского законодательства с законодательством и судебной практикой других стран. Излагаетс...

Палиюк В.П. Моральный (неимущественный) вред

 • формат txt
 • размер 672.9 КБ
 • добавлен 07 сентября 2010 г.
К.: Право, 1999. —232 с. Предметом исследования данной работы являются нормы права истории нашего государства, система современных законов и нормативно-правовых актов Украины, предусматривающих возмещение морального (неимущественного) вреда, судебная практика и научные публикации, в которых освещаются проблемные вопросы о порядке применения этого вида вреда. Приводится сравнение украинского законодательства с законодательством и судебной практик...

Панченко М.І. Цивільне право України

 • формат doc
 • размер 806,72 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Навч. посіб. — К.: Знання, 2005. — 583 с. — (Вища освіта XXI століття) У навчальному посібнику у формі запитань та відповідей розкривається цивільне право як галузь права і як навчальна дисципліна. На основі прийнятого Цивільного кодексу України та інших законодавчих документів розглядаються предмет і метод цивільного права, розкриваються особливості цивільно-правових відносин та їх елементів, особистих немайнових прав, речового права, права інте...

Перунова О.М., Селезень С.В. Цивільне право. Трудове право. Підприємницьке (господарське) законодавство

 • формат pdf
 • размер 822,86 КБ
 • добавлен 10 марта 2013 г.
Конспект лекцій. - Харків: Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2009. - 256 с. Цивільне право як галузь права. Предмет цивільного права. Метод цивільного права та функції цивільного права. Відмежування цивільного права від суміжних галузей права. Принципи та система цивільного права. Джерела цивільного права. Поняття та структура цивільного законодавства. Дія цивільного законодавства у часі, просторі та за колом осіб Застос...

Понікаров В.Д., Попова С.М., Назаренко Д.В. Цивільне право України. Навчальний посібник

 • формат pdf
 • размер 772,11 КБ
 • добавлен 05 августа 2013 г.
К.: Центр учбової літератури, 2007 — 196 с. Розглянуто основні положення цивільного права, особисті немайнові права фізичних осіб, право власності та інші речові права згідно з Цивільним кодексом України. Основну увагу приділено висвітленню загальних положень про цивільно&правові договори та дослідженню окремих видів зобов’язань: договірних та недоговірних. Призначений для студентів та аспірантів вищих економічних і юридичних навчальних закла...

Поняття ліцензування. Органи, що здійснюють ліцензування

Реферат
 • формат doc
 • размер 21,41 КБ
 • добавлен 17 января 2012 г.
Львів, ЛНУВМтаБТ ім. С.З. Ґжицького; кафедра правознавства; предмет: підприємницьке право; рік: 2011; 10 стр. Вступ Поняття ліцензування, його суб'єкти і загальна характеристика Державне управління у сфері ліцензування Висновок Список використаної літератури

Поняття фізичної особи

Реферат
 • формат doc
 • размер 14,29 КБ
 • добавлен 23 февраля 2012 г.
Доклад з предмету "Право" Харків, 8 стр., 2009 год. Зміст: Правовий статус громадян (фізичних осіб) як суб'єктів цивільного права Цивільна правоздатність Цивільна дієздатність

Поняття, види та загальна характеристика договорів в підприємницької діяльності

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 43,73 КБ
 • добавлен 09 сентября 2010 г.
Загальні положення про договори в підприємницькій діяльності. Види підприємницьких договорів. Порядок укладання підприємницьких договорів. Порядок виконання підприємницьких договорів. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання підприємницьких договорів. Висновки

Поняття, види, особливості неустойки

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 44,56 КБ
 • добавлен 27 декабря 2010 г.
Вступ Загальна характеристика неустойки як цивільно-правового інституту. Історія розвитку законодавства про неустойку. Поняття, юридична природа і зміст неустойки. Особливості неустойки як виду забезпечення виконання зобовязання. Юридичні підстави виникнення права на неустойку. Класифікація неустойок. Способи визначення розміру неустойки. Застосування неустойки в умовах свободи договору. Забезпечення неустойкою кількісних та якісних показників ви...

Посполітак В.В., Ханик-Посполітак Р.Ю. Аналіз наявних суперечностей та неузгодженостей між Цивільним та Господарським кодексами України

 • формат doc
 • размер 349,76 КБ
 • добавлен 19 сентября 2011 г.
К.: Видавництво «Реферат», 2005. — 264 с. Предметом даного дослідження є виявлення неузгодженостей між Цивільним та Господарським кодексами України, здійснене на замовлення Організації Безпеки та Співробітництва в Європі (ОБСЄ). При цьому автори виходили з наступного: Оскільки умовами замовлення передбачається виявлення саме неузгодженостей в текстах названих кодексів, в дослідженні не вказуються недоліки самих кодексів, які у них містяться, але...

Постанова Пленуму Верховного Суду України №3 від 28.03.72 Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним

 • формат doc
 • размер 10,18 КБ
 • добавлен 29 июля 2011 г.
(Із змінами, внесеними згідно з постановами Пленуму Верховного Суду України № 13 від 29.11.74, № 4 від 24.04.81, № 3 від 30.03.84, № 13 від 25.12.92, № 15 від 25.05.98)

Право інтелектуальної власності на винахід

Презентация
 • формат ppt
 • размер 119,58 КБ
 • добавлен 21 марта 2014 г.
М. Запоріжжя, ЗНУ, 2012 р. 22 слайди: Правове регулювання права інтелектуальної власності на винахід. Поняття і об'єкти винаходу. Патентоздатність винаходу. Права на винахід. Отримання патенту на винахід. Строки, припинення дії патенту та захист патентних прав.

Право власності в Україні

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 45.41 КБ
 • добавлен 22 августа 2013 г.
Україна, 2007 р., 32 стор. Розкрито поняття права власності та види права власності: право власності Українського народу, право приватної, державної та колективної власності. Право спільної власності. Право власності на землю (земельну ділянку). Право власності на житло. Способи набуття і припинення права власності. Захист права власності.

Право власності та право повного господарського ведення: спільне та відзнаки

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 33,60 КБ
 • добавлен 15 ноября 2010 г.
Поняття права власності та його види. Суб'єкти і засоби виникнення та припинення права власності. Право державної власності. Право колективної власності. Право приватної власності. Форми реалізації права власності. Право орендаря як речове господарське право. Право внутрішньогосподарського ведення майном. Порівняльна характеристика права власності та права повного господарського ведення.

Право довірчої власності в цивільному праві України

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 59,05 КБ
 • добавлен 09 июня 2013 г.
Выходные данные не приведены, 31 стр. Вступ Історичні передумови інституту довірчої власності в цивільному праві України Довірча власність в системі українського законодавства Поняття довірчої власності за законодавством України Місце довірчої власності в системі українського права Співвідношення довірчої власності з правом власності Виникнення та перспективи права довірчої власності Виникнення і здійснення права довірчої власності за законодав...

Право интеллектуальной собственности

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 20,45 КБ
 • добавлен 13 мая 2013 г.
Запорожье: Запорожский институт государственного и муниципального управления, 1997. – 27 с. Дисциплина – Гражданское право Украины. Введение. Понятие и виды права интеллектуальной собственности. Авторское право и смежные права. Объекты авторского права. Субъекты авторского права. Гражданско–правовые способы защиты авторских и смежных прав. Право на открытие. Патентное право. Объекты патентного права. Субъекты патентного права. Право на иные резул...

Правова характеристика об’єктів цивільного права

Реферат
 • формат doc
 • размер 64,78 КБ
 • добавлен 21 марта 2012 г.
Національний університет біоресурсів і природокористування України - Київ, 2012 Зміст Вступ Поняття і види об'єктів цивільних прав Речі як об'єкти цивільних орав. Класифікація речей. Майно Цінні папери як об'єкти цивільних прав Вексель як об'єкт цивільних прав Дії, послуги, результати творчої діяльності, особисті немайнові блага як об'єкти цивільних прав. Службова та комерційна таємниця Висновок Список використаної літератури

Правове регулювання договору поставки

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 22,14 КБ
 • добавлен 04 марта 2011 г.
У даній роботі охарактеризовано договір поставки: - Поняття і значення договору поставки. Порядок і способи його укладення ; - Зміст і виконання договору; - Відповідальність за неналежне виконання договору поставки;

Правоздатність і дієздатність юридичної особи

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 32,44 КБ
 • добавлен 19 января 2012 г.
ПЮІ МВС України м. Івано-Франківськ 2010р., 32 с. Поняття та ознаки юридичної особи. Правоздатність юридичної особи Дієздатність юридичної особи.

Практичні завдання з дисципліни Цивільне право України (загальна частина)

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 32,11 КБ
 • добавлен 30 ноября 2011 г.
Інститут права КПУ, Запоріжжя, 2011. - 19 с. Схема "Способи забезпечення зобов’язань". Задача 1: Гр-н Сидоренко пред’явив позов до готелю "Київ" про відшкодування вартості пальто, костюму та електробритви, які були в нього вкрадені під час його проживання в готелі. Відповідач заперечував проти позову, посілаючись на те, що Сидоренко відповідно до розпорядження адміністрації готелю повинен був здати свої речі на зберігання в камеру схову, яка проц...

Представництво за довіреністю

Реферат
 • формат doc
 • размер 39,70 КБ
 • добавлен 12 апреля 2015 г.
ХНПУ імені Г.С.Сковороди, історичний факультет, 2013 р., 19 стр. Вступ Поняття та види представництва Поняття довіреності Представництво за довіреністю Форма довіреності Строк довіреності Припинення дії представництва. Список використаної літератури

Презентація - Поняття та предмет курсу Теоретичні проблеми цивільного права

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1.61 МБ
 • добавлен 09 ноября 2011 г.
Національний аграрний університет, м.Київ, 5 курс, 2010 рік, 18 слайдів Предмет цивільне право. Поняття та предмет курсу "Теоретичні проблеми цивільного права".Предмет спецкурсу «Теоретичні проблеми цивільного права». Проблеми взаємозвязку загально-теоретичних конструкцій та конструкцій цивільного права.Теорія права та наука цивільного права.Новели Цивільного кодексу України.Систематизація цивільного права та цивільного законодавства.Проблема ви...

Проблематика систематизації нетипових об’єктів цивільного права України

degree
 • формат doc
 • размер 105,13 КБ
 • добавлен 04 апреля 2011 г.
Проблематика та методологія дослідження Історичні аспекти виникнення інституту «об’єкт цивільного права» Теоретичні підходи до визначення дефініції «об’єкт цивільного права» Спроби систематизації об’єктів цивільного права Правовий режим об’єкта цивільного права за законодавством України Поняття «правового режиму» об’єкту цивільного права Класифікація об’єктів цивільного права за правовим режимом Нетипові об’єкти цивільного права Інформація та рез...

Проблемні аспекти прогібіторних позовів в Україні

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 32,00 КБ
 • добавлен 28 апреля 2013 г.
МВСУДДУВС, Дніпропетровськ, 2012,12 стор. Дисциплина - Правове регулювання відносин власності Проблемні аспекти прогібіторних позовів в Україні. Надати порівняльну характеристику договірних зобов’язань шляхом заповнення таблиці Задача. (На судовому засіданні Король не відмовлявся, що, погрожуючи зброєю, він заволодів шапкою з цінного хутра, яка належала Петрову. Але згодом між ними був укладений договір купівлі-продажу, за яким Король заплатив...

Пульнєва О.С., Форса Є.О., Фурса С.Я. Договір дарування

 • формат pdf
 • размер 3,65 МБ
 • добавлен 21 сентября 2010 г.
Брошюра. - К.: Видавець Фурса С. Я., 2007. - 52 с. У брошурі розглядаються поняття та умови укладення договору дарування, права та обов'язки сторін договору, надаються проекти доручення та довіреності на дарування квартири. Також приділяється увага підставам та правовим наслідкам розірвання договору дарування. Оскільки брошура повністю присвячена питанням договору дарування Вам пропонуються найрізноманітніші проекти цього договору: дарування квар...

Пунда О.О. Право на свободу

 • формат pdf
 • размер 1,35 МБ
 • добавлен 07 февраля 2014 г.
Хмельницький, 2006. – 228 с. У монографії комплексно досліджуються теоретичні проблеми здійснення особистого немайнового права на свободу, визначаєть природа, зміст та різновиди цього права. Зміст: Філософсько-правові доктрини розвитку сучасного суспільства Свобода у праві та право на свободу: приватноправовий погляд Межі здійснення права на свободу Законодавче регламентування права на свободу у сфері особистих немайнових відносин Право на особис...

Розгон О.В. Межі та обмеження прав власності

 • формат pdf
 • размер 74,78 МБ
 • добавлен 28 сентября 2013 г.
Монографія. — Х.: — 188 с. — 2006. — ISBN 966-96612-2-6 Монографію присвячено як дослідженню права власності у цілому, так і розумінню таких правових феноменів, як межі та обмеження, що впливають на нього. Зміни у правовому регулюванні відносин власності є неминучим наслідком впливу на нього комплексу правових механізмів, передбачуваних суміжними інститутами договірного, корпоративного, конкурентного, природоресурсового права і багатьох інших. Мо...

Розгон О.В. Межі та обмеження права власності

Дисертация
 • формат doc
 • размер 243,36 КБ
 • добавлен 13 декабря 2010 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право, Харків-2005. Національна юридична академія України Імені Ярослава Мудрого. Зміст. Юридична природа і види меж та обмежень права власності. Загальні засади регулювання відносин власності. Сутність меж і обмежень права власності. Види меж і обмежень права власності. Речові, договірн...

Романюк Я.М. Державна реєстрація правочинів: її суть та правове значення

Статья
 • формат doc
 • размер 39,04 КБ
 • добавлен 28 февраля 2013 г.
Вісник Верховного Суду України, - 2010.- № 5 (117).- 11 с. У статті суддею Верховного Суду України Романюком Я. М. аналізуються проблемні аспекти державної реєсрації правочинів. Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно, їх обтяжень, а також правочинів щодо нерухомості є однією з новел Цивільного кодексу України 2003 р. (далі — ЦК). Можливо, саме тому вона недостатньо висвітлена в сучасній українській цивільно-правовій науці. Реєстрація...

Ромовська З. Українське цивільне право. Право власності

 • формат pdf
 • размер 169,58 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Київ: Алерта; ЦУЛ, 2011. - 246с. У цій частині видання "Українське цивільне право" міститься аналіз норм книги третьої Цивільного кодексу України, наукових концепцій щодо права власності, судової практики. Видання розраховане не лише на студентів. Воно може бути корисним і для суддів, адвокатів, нотаріусів, а також усіх, кого зацікавили проблеми права власності.

Ромовська З. Українське цивільне право: Загальна частина. Академічний курс

 • формат doc
 • размер 1,23 МБ
 • добавлен 26 июня 2013 г.
Підручник, - К.: Атіка, 2005. - 560 с. ISBN 966-326-123-4 У підручнику, який за охопленням матеріалу є академічним курсом, аналізуються положення Книги першої Цивільного кодексу України, висвітлюються теоретичні та практичні проблеми їх застосування. Особливий стиль викладу робить сприйняття та засвоєння змісту книги психологічно комфортним. Подається цікавий історичний, науковий та прикладний матеріал, який може становити інтерес та бути корисни...

Ротань В.Г. (отв. ред.), Ярема А.Г., Кривенко В.В., Карабань В.Я., Сонин А.Е. Научно-практический комментарий к гражданскому законодательству Украины

 • формат djvu
 • размер 18,21 МБ
 • добавлен 04 апреля 2011 г.
Это второе издание, переделанное и дополненное. Комментарий состоит из двух томов, в которых комментируется вся система гражданского законодательства Украины. За основу при определении структуры издания взят Гражданский кодекс Украины 2003 года (вступил в силу с 01.01.2004 года). Постатейное комментирование Гражданского кодекса дополняется анализом правовых норм, которые сформулированы в других актах гражданского законодательства Украины. Книга а...

Ротань В.Г. (ред.) Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України. Методологія тлумачення

 • формат pdf
 • размер 204,42 МБ
 • добавлен 13 мая 2013 г.
К.: Юридична книга; Севастополь: Ін-т юрид.дослід., 2008. - 848 с. У книзі викладаються основні положення методології тлумачення нормативно-правових актів, розроблені авторами. Зокрема, наведено основи інструментального (техніко-юридичного) тлумачення нормативно-правових актів, яке покликане допомогти з'ясувати зміст положень законодавства, та сутнісного тлумачення, за допомогою якого забезпечується відповідність результатів тлумачення принципу в...

Рудий Н.Я. Інститут опіки і піклування в Україні: історико-правове дослідження

 • формат pdf
 • размер 1,64 МБ
 • добавлен 01 ноября 2015 г.
монографія. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 216 с. У монографії здійснено спробу історико-правового осмислення зародження та розвитку інституту опіки і піклування в Україні, розкрито закономірності його існування як у звичаєвому, так і позитивному праві. Встановлено зміст та завдання інституту опіки і піклування на різних етапах його розвитку. Виокремлено національні особливості регулювання опікунських відно...

Січевлюк В.А. Інвестиційні договори на будівництво житла (цивільно-правовий аспект)

Дисертация
 • формат doc
 • размер 151,21 КБ
 • добавлен 31 января 2011 г.
Дисертація к. ю. н. Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Київ, 2002. Поняття та основна характеристика інвестиційного договору на будівництво житла Правове регулювання інвестиційного будівництва житла в Україні Поняття інвестиційного договору на будівництво житла Інвестиційний договір в системі цивільних договорів Види інвестиційних договорів на будівництво житла Зміст, форма, пор...

Савченко А.С. Спадкування нерухомості іноземцями в Україні: надбання чи втрата

Статья
 • формат pdf
 • размер 432,19 КБ
 • добавлен 28 апреля 2012 г.
Форум права. -2008. -№2 –С.420-424 [Електронний ресурс]. –Режим доступу: А.С. Савченко, Харківський національний університет внутрішніх справ. Виконано розгорнутий аналіз існуючих точок зору вчених щодо особливостей спадкування нерухомості в Україні іноземцями, визначена процедура спадкування для іноземців за законодавством України.

Саенко М. Возмещение морального вреда: от теории к практике

Статья
 • формат doc
 • размер 65,15 КБ
 • добавлен 03 августа 2013 г.
Электронный ресурс "Юрист и Закон", 2013. - 5 с. О том, как обстоит в Украине ситуация с возмещением морального вреда, читайте в материале издания «ЮРИСТ & ЗАКОН» от 18.04.2013, № 29.

Сегеда С., Орлов М. Новий Цивільний кодекс: Що треба знати підприємцям

 • формат pdf
 • размер 1,73 МБ
 • добавлен 14 октября 2011 г.
Практичний посібник, Київ 2004, Центр комерційного права - 141с. Зміст Нове цивільне законодавство України Фізичні та юридичні особи та їхня участь в підприємницькій діяльності Право власності Загальні правила укладання договорів

Сибіга О.М. Договір комісії за Цивільним кодексом України

 • формат pdf
 • размер 1,07 МБ
 • добавлен 11 августа 2013 г.
Монографія Х. : Право, 2010. — 184 с. Монографію присвячено з’ясуванню правової природи договору комісії й місця, яке він займає в системі цивільно-правових договорів, аналізу елементів цього договору; висвітленню проблемних питань виконання й особливостям цивільно-правової відповідальності за невиконання або неналежне виконання цього договору й обґрунтування пропозицій, спрямованих на вдосконалення чинного цивільного законодавства в цій сфері та...

Синєгубов О.В. Здійснення особистих немайнових прав осіб, що не досягли повноліття

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 3,01 МБ
 • добавлен 27 октября 2015 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Спеціальність: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право. Науковий консультант: доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України - Бандурка Олександр Маркович. Харків – 2015. Актуальність теми. Розвиток України як правової, соціальної, демократичної держави зумовив вихід особистих немайнових прав людини на перше місце в системі соц...

Система юридических лиц Украины

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 48,25 КБ
 • добавлен 25 февраля 2015 г.
МГУ, Москва, Россия, 2015, 21 стр. Дисциплина - Гражданское право Понятие и признаки юридических лиц Классификация юридических лиц Украины Элементы системы юридических лиц Украины Характеристика юридических лиц частного права Характеристика юридических лиц публичного права

Система юридичних фактів у цивільному праві

Реферат
 • формат doc
 • размер 17,49 КБ
 • добавлен 11 октября 2011 г.
Національний аграрний університет, м.Київ 2010 рік, кількість сторінок -12 Дисципліна - проблеми цивільного права Класифікація. Основні ознаки правочину. Умови дійсності та форми. Державна реєстрація. Недійсність правочину.

Скаржинський М.В. Житло як об’єкт цивільно-правових відносин

Дисертация
 • формат doc
 • размер 377,14 КБ
 • добавлен 18 ноября 2011 г.
Дисертація к. ю. н. Київ - 2006 Загально-теоретична характеристика житла (Поняття та класифікація) Житло як об’єкт речових правовідносин Житло як об’єкт зобов’язальних правовідносин (способи інвестування)

Сліпченко С.О. Особисті немайнові правовідносини щодо оборотоздатних об’єктів

 • формат pdf
 • размер 3,01 МБ
 • добавлен 13 января 2015 г.
Монографія Х., 2013. – 552 с. Монографія присвячена проблемі визначення місця правовідносин, що виникають із приводу нематеріальних благ, особисті немайнові права на які забезпечують соціальне буття учасників цивільних відносин, у системі правовідносин цивільних. У ній досліджуються питання характеристики нематеріальних благ, умови їх оборотоздатності, суб’єктний склад і зміст цих правовідносин. У роботі широко представлено теоретичні погляди н...

Сливка С.С. Канонічне право

 • формат doc
 • размер 299,49 КБ
 • добавлен 17 мая 2014 г.
Вид-во 2013 р. У навчальному посібнику, трактованому як спеціальний вступ до філософії права, викладений основний матеріал лекційних і семінарських занять з урахуванням потреб юридичної практики. Для студентів вищих навчальних закладів III і IV рівнів акредитації юридичного профілю. Буде корисним студентам магістратури, аспірантам та науково-педагогічним працівникам, усім, хто цікавиться проблемами канонічного права та культурології Церкви, і дба...

Слипченко С.А. Оборотоспособность объектов личных неимущественных прав, обеспечивающих социальное бытие физического лица

 • формат pdf
 • размер 1,88 МБ
 • добавлен 28 декабря 2014 г.
Монография Х. : ФОП Мічурина Н. А., 2011. – 336 с. Монография посвящена проблеме объектов личных неимущественных прав, призванных обеспечить социальное бытие физических лиц. В ней исследуются вопросы характеристики нематериальных благ, условия их оборотоспособности. Широко представлены теоретические воззрения на природу и функции объектов личных неимущественных прав, анализируется судебная практика, законодательство ряда стран как ближнего, так...

Слипченко С.А. Право доверительной собственности

 • формат doc
 • размер 186,60 КБ
 • добавлен 29 декабря 2011 г.
Харьков: Консум, 2000. - 176 с. Монография посвящена всестороннему комплексному исследованию института права доверительной собственности, теоретическому обоснованию основных принципов и методов его функционирования. В работе рассматриваются история и причины возникновения института, дается общая правовая характеристика, анализируется правовой статус субъектов доверительных отношений. Исследуя условия существования права доверительной собственност...

Слободян О.А. Особливості пайового інвестиційного фонду як обєкту цивільних правовідносин

Статья
 • формат image
 • размер 1,61 МБ
 • добавлен 28 января 2015 г.
Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвеєвські цивілістичні читання). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 16 вересня 2010 року. – К. : КНТ, 2011. – С. 381 – 385. У статті розглянуто пайовий інвестиційний фонд як об’єкт цивільних правовідносин. Основна увага приділена складу та структурі активів, диверсифікації, оборотоздатності пайового інвестиційного фонду.

Слободян О.А. Пайовий інвестиційний фонд - активи чи майно?

Статья
 • формат pdf
 • размер 263,53 КБ
 • добавлен 02 февраля 2015 г.
Право і суспільство. – 2012. – № 1. – С. 148 – 154. У статті розглянуто пайовий інвестиційний фонд як об’єкт цивільних правовідносин. Основна увага приділена складу та структурі активів, диверсифікації, оборотоздатності пайового інвестиційного фонду.

Слободян О.А. Пайовий інвестиційний фонд як об’єкт цивільних правовідносин

Статья
 • формат pdf
 • размер 139,37 КБ
 • добавлен 29 января 2015 г.
Часопис Київського університету права. – 2010. − № 34. – С. 174 –178. У статті розглянуто пайовий інвестиційний фонд як об’єкт цивільних правовідносин. Основна увага приділена складу та структурі активів, диверсифікації, оборотоздатності пайового інвестиційного фонду.

Слободян О.А. Правова природа управління пайовим інвестиційним фондом

Статья
 • формат image
 • размер 1,78 МБ
 • добавлен 26 декабря 2014 г.
Підприємництво, господарство і право. – 2010. − № 12. – С. 36 – 39. У статті розглянуто правову природу управління пайовим інвестиційним фондом. Основна увага приділена ознакам цивільно-правових відносин, які виникають при управлінні пайовим інвестиційним фондом.

Слободян О.А. Цивільно-правова характеристика відносин з управління майном у сфері спільного інвестування

Статья
 • формат image
 • размер 2,29 МБ
 • добавлен 14 января 2015 г.
Правничий часопис Донецького університету. – 2013. – №2(30). – С. 116 – 122. У статті розглянуто управління майном інститутів спільного інвестування. Основна увага приділена ознакам цих цивільно-правових відносин, предмету, суб’єктному і об’єктному складах та особливостям реалізації.

Слободян О.А. Цивільно-правове регулювання управління пайовим інвестиційним фондом

Дисертация
 • формат doc
 • размер 36,10 КБ
 • добавлен 14 марта 2014 г.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київ, 2013. В роботі досліджено договір управління пайовим інвестиційним фондом, визначено його місце в системі цивільно-правових договорів. Досліджено договір управління пайовим інвестиційним фондом як єди...

Співвідношення і взаємодія цивільного права з іншими галузями приватного права

Реферат
 • формат doc
 • размер 15,88 КБ
 • добавлен 05 сентября 2011 г.
Національний аграрний університет, м.Київ 2010 рік, кількість сторінок - 8 Дисципліна - проблеми цивільного права Взаємозвязок цивільного права з теорією держави та права; з сімейним правом,з трудовим правом.

Спадкове право

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 20,42 КБ
 • добавлен 08 августа 2010 г.
Вступ Поняття і підстави спадкоємництва. Відкриття спадщини і здійснення спадкових справ. Спадкоємці за законом. Спадкування за заповітом. Спадкове майно. Видача свідоцтва про право на спадщину. Висновок

Спадкове право

Статья
 • формат doc
 • размер 179,19 КБ
 • добавлен 30 января 2014 г.
Київ, 2011. - 104 с. Зміст: Поняття та загальна характеристика прийняття спадщини. Способи прийняття спадщини. Строки для прийняття спадщини. Відмова від прийняття спадщини. Відкликання відмови від прийняття спадщини. Визнання відмови від прийняття спадщини недійсною. Спадкова трансмісія. Відумерлість спадщини. Відповідальність спадкоємців по боргах спадкодавця. Охорона спадкового майна. Управління спадщиною. Договір на управління спадщиною. Поня...

Спадкове право в системі цивільного права

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 54,90 КБ
 • добавлен 16 марта 2014 г.
ТНУ, м. Сімферополь АР Крим, 2013р. 30 сторінок. Вступ Поняття та принципи спадкування в Україні Правове регулювання спадкування Спадкування за заповітом Поняття, зміст і види заповіту Підпризначення спадкоємців Спадкування за законом Черговість спадкування Спадкування за правом представництв Спадковий договір Процесуальний порядок реалізації права на спадщину Час та місце відкриття спадщини Прийняття та поділ спадщини спадкоємцями Оформлення п...

Спадкування за законом

Курсовая работа
 • формат rtf
 • размер 47,96 КБ
 • добавлен 10 января 2014 г.
Кіровоград, 2011. - 30 с. Зміст: Вступ. Загальні положення про спадкування. Поняття та значення спадкування і спадкового права. Особливості спадкування за законом. Черговість. Спадкування за правом представництва. Здійснення права на спадкування. Прийняття спадщини. Відмова від прийняття спадщини. Інші умови передбачені в Цивільному кодексі України про спадкування за законом. Висновки. Список використаної літератури.

Спадкування за заповітом

Реферат
 • формат doc
 • размер 36,66 КБ
 • добавлен 17 октября 2015 г.
НУВХП, Украина, Ровно, Викладач - Пасічнюк В.Б., кафедра юридичних дисциплін, 2013 Предмет - правознавство. Поняття заповіту, його види Спадкування за заповітом в Україні Особливі заповідальні розпорядження Порядок реалізації спадкових прав

Спасибо-Фатєєва І.В. Спірні питання недійсності правочинів

Статья
 • формат doc
 • размер 22,25 КБ
 • добавлен 23 февраля 2013 г.
Вісник Академії правових наук України. – 2007. – № 3 (50).– С. 95 – 106 Укладення правочинів із тими чи іншими вадами є ненормальним правовим явищем, на яке право має певним чином реагувати. Для цього було введено поняття недійсних правочинів, що само по собі завжди викликало спори стосовно прийнятності такої термінології, адже правочини з певними вадами волі, суб’єктного складу, форми, змісту тощо, тобто ті, які не відповідають вимогам, визначен...

Спасибо-Фатєєва І.В., Надьон В.В. Правова природа обов’язків у спадкових правовідносинах

Статья
 • формат pdf
 • размер 411,46 КБ
 • добавлен 09 февраля 2017 г.
Стаття. — Вісник Національної академії правових наук України. — 2016. — № 1 (84). — С. 66-75. У статті досліджуються обов’язки спадкоємців у спадкових правовідносинах. Аналізується правова природа обов’язків, що виникають із договору, закону, а також обов’язки, що виникають із заповідального відказу (легату) та покладання. Ключові слова: обов’язок, спадкування, заповіт, спадкування за законом, спадкоємці, спадкодавець, заповідальний відказ (легат...

Спасибо-Фатеева І.В. Акціонерне товариство як юридична особа

Статья
 • формат doc
 • размер 11,49 КБ
 • добавлен 21 февраля 2011 г.
Автор - Спасибо-Фатеева І. В., д. ю. н., професор кафедри цивільного права Харківської національної юридичної академії ім. Я. Мудрого В статті висвітлено основні підходи до розуміння правової природи юридичної особи як корпоративного утворення з погляду вітчизняної та зарубіжних правових систем. Проаналізовано ознаки АТ як самостійного субєкта правовідносин і акцентовано увагу на практичній доцільноті даних питань в контексті правозастосовної пра...

Спасибо-Фатеева І.В. Цивілістика: на шляху формування доктрин

 • формат pdf
 • размер 14,29 МБ
 • добавлен 21 октября 2013 г.
Х.: Золоті сторінки, 2012. — 696 с. У збірнику наукових праць доктора юридичних наук, професора кафедри цивільного права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», члена-кореспондента Національної академії правових наук України І.В. Спасибо-Фатєєвої вміщені вибрані статті, тези доповідей та виступів на наукових конференціях, семінарах, засіданнях круглих столів, а також публікації у періодичних виданнях, підгот...

Спасибо-Фатеева И.В. (ред.) Харьковская цивилистическая школа

 • формат pdf
 • размер 2,42 МБ
 • добавлен 07 июня 2013 г.
В духе традиций : монография. – Харьков : Право, 2011. – 296 с. Монография содержит аналитические исследования важнейших проблем гражданского права – его предмета, метода, понимания сущности частного права, кодификационных процессов, а также нетипичных явлений в гражданском праве. Для ученых, аспирантов, студентов, правоведов и широкого круга читателей. Предисловие. Цивилистическое наследие. Творческие задачи в современном гражданском праве. Толк...

Спасибо-Фатеева И.В. (ред.) Харьковская цивилистическая школа: право собствености

 • формат pdf
 • размер 30,25 МБ
 • добавлен 16 октября 2013 г.
Монография. — Харьков: Право, 2012. — 424 с. ISBN 978-966-458-342-5 Монография содержит аналитические исследования важнейших проблем права собственности — понимание его сущности и анализ процессов, которые формируют современный взгляд на него; основания и способы приобретения и прекращения права собственности, а также отдельные правовые режимы. Для ученых, аспирантов, студентов, правоведов и широкого круга читателей. Содержание Предисловие Циви...

Спектор О. Договор передачи отступного: специфические черты и правовая сущность

Статья
 • формат doc
 • размер 80,18 КБ
 • добавлен 06 июня 2012 г.
Электронный ресурс "Юрист и Закон", 2012. - 6 с. О проблемных вопросах, касающихся договора о передаче отступного, его правовой природы, отличия от схожих институтов, последствий признания его недействительным, читайте в материале еженедельника "Юрист и Закон" от 17.05.2012, № 25.

Способи захисту права власності

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 40,14 КБ
 • добавлен 09 января 2012 г.
Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля г. Луганск, Украина, 2010, 31 стр. Загальні положення про захист права власності Ознаки цивільно-правового захисту права власності Поняття та засоби цивільно-правового захисту права власності Речові засоби захисту права власності Забов’язально-правові засоби захисту права власності Віндикаційний позов як засіб захисту права власності Предмет та підстави віндикаційного позову Розмежу...

Способи припинення юридичних осіб

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 977,07 КБ
 • добавлен 14 мая 2014 г.
НУБіПУ, Україна, 48 с., 2013 р. Цивільне право. Поняття, ознаки та види юридичних осіб Створення та припинення юридичної особи у законодавстві України Способи припинення юридичних осіб Злиття, приєднання, поділ та перетворення юридичної особи Ліквідація юридичної особи

Способи створення юридичних осіб

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 55,13 КБ
 • добавлен 30 сентября 2013 г.
Україна, Миколаїв, 2011рік. 30 сторінок Вступ Поняття юридичної особи Способи утворення юридичних осіб та їх характеристика (розпорядчий, дозвільний, нормативно-явочний, договірний) Порядок створення юридичних осіб Висновки Список використаної літератури

Становлення інституту права власності в сучасній Україні

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 79,06 КБ
 • добавлен 28 марта 2016 г.
Курсова робота з Цивільного права України, м.Надвірна, для коледжу,станом на 2016 рік, кількість сторінок 37. Структура курсової роботи включає в себе вступ, чотири розділи, які в свою чергу поділені на підрозділи, висновки і пропозиції та список використаних джерел. У розділі 1 висвітлюється питання: «Становлення інституту права власності в Україні». Цей розділ включає в себе два підрозділи: «Формування інституту права власності в незалежній У...

Статутні господарські товариства

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 42,38 КБ
 • добавлен 07 января 2011 г.
Вступ Розділ Господарські товариства як суб’єкти цивільно-правових відносин. Загальні положення про господарські товариства Порядок виникнення господарських товариств Установчі документи господарських товариств Розділ Види статутних господарських товариств Акціонерне товариство Товариство з обмеженою відповідальністю Товариство з додатковою відповідальністю Висновок Список використаної літератури Національний університет Одеська юридична академія...

Створення юридичної особи

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 31,97 КБ
 • добавлен 14 сентября 2010 г.
Вступ. Поняття юридичної особи. Способи утворення юридичних осіб та їх характеристика. Основні етапи виникнення юридичних осіб. Державна реєстрація, або реєстрація статуту юридичної особи. Висновки. Список використаних джерел.

Стефанчук Р.О. (ред.) Цивільне право

 • формат doc
 • размер 520,91 КБ
 • добавлен 04 ноября 2010 г.
Навчальний посібник. – К.: Наукова думка, 2004. - 361 с. Навчальний посібник підготовлений колективом кафедри цивільно-правових дисциплін Хмельницького інституту регіонального управління та права на основі нового цивільного законодавства, зокрема Цивільного кодексу України. В ньому системно викладено загальні положення цивільного права, вчення про особисті немайнові права, речові права, права на об'єкти інтелектуальної власності, зобов'язальне пр...

Стефанчук Р.О. (ред.) Цивільне право України

 • формат pdf
 • размер 2,58 МБ
 • добавлен 26 мая 2013 г.
Навчальний посібник. – К.: Наукова думка, 2004. - 361 с. Навчальний посібник підготовлений колективом кафедри цивільно-правових дисциплін Хмельницького інституту регіонального управління та права на основі нового цивільного законодавства, зокрема Цивільного кодексу України. В ньому системно викладено загальні положення цивільного права, вчення про особисті немайнові права, речові права, права на об'єкти інтелектуальної власності, зобов'язальне пр...

Стефанчук Р.О. Особисті немайнові права фізичних осіб (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту)

 • формат pdf
 • размер 5,82 МБ
 • добавлен 31 августа 2011 г.
Монографія / Відп. ред. Я. М. Шевченко. — К: КНТ, 2007. — 626 с. Монографія присвячена проблемі особистих немайнових прав як системної сукупності суб’єктивних цивільних прав фізичних осіб. У ній на підставі детального аналізу розкриваються проблеми філософсько-історичної ґенези особистих немайнових прав фізичної особи, досліджуються питання особистих немайнових відносин як складової предмета цивільного права, визначається правова природа, ознаки...

Стефанчук Р.О., Стефанчук М.О. Кодифікація цивільного законодавства на українських землях. В 2 томах. Том 1

 • формат pdf
 • размер 14,14 МБ
 • добавлен 05 декабря 2014 г.
К: Правова єдність, 2009. — 1168 с. Дане видання є єдиним у своєму роді та містить у собі найповніше зібрання кодифікованих актів цивільного законодавства, які були розроблені та діяли на українських землях, або просто існували на рівні проектів і не були введені в дію, однак дають уявлення про рівень розвитку цивільноправової думки того часу.

Стефанчук Р.О., Стефанчук М.О. Кодифікація цивільного законодавства на українських землях. В 2 томах. Том 2

 • формат pdf
 • размер 13,90 МБ
 • добавлен 29 ноября 2014 г.
К: Правова єдність, 2009. — 1236 с. Дане видання є єдиним у своєму роді та містить у собі найповніше зібрання кодифікованих актів цивільного законодавства, які були розроблені та діяли на українських землях, або просто існували на рівні проектів і не були введені в дію, однак дають уявлення про рівень розвитку цивільноправової думки того часу.

Судова практика у житлово-комунальних відносинах

Реферат
 • формат doc
 • размер 20,67 КБ
 • добавлен 17 сентября 2011 г.
Національний аграрний університет, м.Київ 2010 рік, кількість сторінок - 11 Дисципліна - проблеми цивільного права Класифікація житлових спорів.Спори, що випливають з Житлового кодексу України.Спори, що випливають з права власності громадян на жилий будинок (квартиру).Спори, що виникають з житлово-кооперативних правовідносин.Спори щодо захисту права приватної власності громадян на житло.

Судовий прецедент як джерело цивільного права: проблеми і перспективи у правозастосуванні України

Реферат
 • формат doc
 • размер 17,89 КБ
 • добавлен 20 марта 2011 г.
Україна, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, юридичний факультет. Реферат з предмету "Теоретичні проблеми цивільного права". Рік написання 2010. Кількість сторінок - 10. В роботі приділена значна увага дослідженню проблем застосування судового прецеденту в цивільному праві України, а також перспектив впровадження цього інституту на офіційному рівні.

Таблица - Строки позовної давності

Справочник
 • формат doc
 • размер 10,84 КБ
 • добавлен 26 января 2013 г.
2012, К., Академія адвокатури України.- 5 с. Зміст: Строки позовної давності у цивільних та господарських правовідносинах Строки позовної давності у сімейному праві Строки позовної давності у трудовому праві Строки позовної давності в адміністративному праві

Теоретико-правові засади вчення про договір. Основні підходи в правовій системі України

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 58,89 КБ
 • добавлен 30 ноября 2011 г.
Маріуполь, Маріупольський державний університет, викладач - Колосов Р. В., 2011 р., 31 с. Поняття цивільно-правового договору. Основні підходи до визначення поняття «договір» у цивільному праві України. Договір як правочин, правовідношення та юридичний факт. Основні підходи до класифікації договорів. Основні види цивільно-правових договорів. Зміст цивільно-правових договорів. Відмінності цивільно-правового договору від інших договорів. Цивільно-п...

Теоретичні аспекти цивільно-правової відповідальності

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 35,59 КБ
 • добавлен 09 января 2011 г.
Теоретичні аспекти відповідальності: Поняття юридичної відповідальності. Функції юридичної відповідальності. Особливості цивільно-правової відповідальності: Поняття цивільно-правової відповідальності. Форми і види цивільно-правової відповідальності. Склад правопорушення та умови цивільно-правової відповідальності. Висновки. Література. ДонГУУ, право и социального управления. 2 курс/4 семестр. 41 страница

Теоретичні питання і задачі

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 34,69 КБ
 • добавлен 04 января 2015 г.
НУ "ОЮА" ВСП МІП, Україна/Миколаїв, 2012 р., 17 стор., варіант 1 Наука цивільного права України: поняття, предмет, методологія Захист немайнових прав у цивільному праві України Поняття односторонніх розпорядних правочинів Зупинення та переривання перебігу позовної давності в цивільному праві Лакофарбова фабрика згідно з укладеним договором повинна була відвантажити будівельному комбінату 20 т оліфи. На кінець року, в межах якого припинялася дія д...

Токарєва В.І. Цивільне право України. Практикум

Практикум
 • формат pdf
 • размер 3,49 МБ
 • добавлен 03 октября 2010 г.
Навч. посібник. — К : Центр учбової літератури, 2007 — 408 с. Посібник підготовлений з метою надання допомоги студентам, які навчаються за спеціальністю "Правознавство", вивченні дисципліни "Цивільне право". Посібник складається з 11 модулів, кожний з яких включає в себе декілька тем загальної та особливої частини. Основному змісту самостійних завдань передує робоча програма, список літератури, схематичне відображення основних питань тем модуля,...

Тульчевська Н.В. Договір банківського депозитного рахунка

Дисертация
 • формат doc
 • размер 13,24 МБ
 • добавлен 08 февраля 2013 г.
Дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національний ун-т внутрішніх справ. - Х., 2004. Дисертація присвячена дослідженню юридичної природи, а також теоретичних і практичних аспектів питань, які виникають при укладенні договору банківського депозитного рахунка. На підставі аналізу законодавства України та інших країн, а також із застосуванням положень загальної теорії права сформульовано поняття договору банківського депозитного рахунка, його елементів...

Турчак І.О. Правове регулювання договорів поставки в умовах ринкових реформ в Україні (цивільно-правовий аспект)

Дисертация
 • формат doc
 • размер 37,79 КБ
 • добавлен 23 сентября 2011 г.
Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 [Електронний ресурс] / І.О. Турчак; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2009. — 19 с. — укp. Досліджено аспект правового регулювання договорів поставки за умов ринкових реформ в Україні. Проаналізовано джерела правового регулювання відносин поставки в Україні. Досліджено проблемні питання, зумовлені врегулюванням договору поставки в Цивільному кодексі України та Господарському кодексі України. Обгрунтовано доціл...

Угода побутового підряду

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 23,85 КБ
 • добавлен 11 марта 2011 г.
Засади регулювання угоди побутового підряду Загальна характеристика угоди підряду права та обов'язки замовника Права та обов'язки підрядника Підстави відповідальності замовника Підстави відповідальності підрядника Побутовий підряд Угода побутового підряду в таблицях

Угоди як підстави виникнення, зміни або припинення цивільних правовідносин

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 60,00 КБ
 • добавлен 22 декабря 2010 г.
Курсова робота на тему: «Угоди як підстави виникнення, зміни або припинення цивільних правовідносин». Зміст. Вступ. Поняття і види угод. Поняття і значення угод. Види угод. Способи вираження волі в угодах і форма угод. Способи вираження волі в угодах. Форма угод. III Недійсні угоди. Умови дійсності угод. Поняття і види недійсних угод. Наслідки визнання угод недійсними. Закінчення. Перелік використаних джерел і літератури.

Умови дійсності угод

Статья
 • формат doc
 • размер 19,00 КБ
 • добавлен 31 октября 2010 г.
Поняття умови дійсності угоди. Характеристика умов дійсності Сторони в угоді; Дотримання форми угоди; Вираз справжньої волі сторін в угоді; Відповідність змісту угоди вимогам закону. Юридичне значення умов дійсності угоди.

Умови укладання і дотримання договору поставки

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 20,75 КБ
 • добавлен 04 октября 2010 г.
Поняття і значення договору поставки. Порядок і способи укладення договору поставки. Зміст і виконання договору поставки. Відповідальність за неналежне виконання договору поставки.

Уразова Г.О. Категорія відмови в цивільному праві України

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 362,65 КБ
 • добавлен 13 января 2016 г.
Автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.03 / Г. О. Уразова ; кер. роботи І. В. Спасибо-Фатєєва ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – 21 с. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України, Харків, 2015. Дисертац...

Устименко В.А. (ред.) Публічна власність: проблеми теорії і практики

 • формат pdf
 • размер 1,19 МБ
 • добавлен 17 сентября 2015 г.
монографія. – Чернігів: Десна Поліграф, 2014. – 308 с. У монографії розкрито особливості правового регулювання відносин публічної власності у змішаній економіці. Виявлено загальні та спеціальні ознаки публічної власності. Узагальнено зарубіжний досвід правового регулювання відносин публічної власності. Здійснено комплексний аналіз відносин публічної власності із використанням методів та засобів конституційного, господарського та кримінального пра...

Федорченко Н.В. Договір доручення

Дисертация
 • формат doc
 • размер 27,67 КБ
 • добавлен 22 сентября 2011 г.
Автореф. дис. канд. юрид. наук. Спец. 12.00.03 [Електронний ресурс] / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2004. — 21 с. Виявлено характерні ознаки та особливості договору доручення в чинному законодавстві України, розглянуто зобов'язання, які виникають у процесі укладання, виконання або припинення договору доручення. Здійснено теоретичний та науковий аналіз природи договорів про надання послуг. Наведено цивільно-правову х...

Федюк Л.В. Особисті немайнові права юридичних осіб

 • формат pdf
 • размер 2,80 МБ
 • добавлен 17 августа 2014 г.
Монографія. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2013. – 500 с. Генеза особистих немайнових прав юридичних осіб: Розвиток особистих неманових прав у цивілістичній науці Розвиток законодавчого регулювання особистих немайнових відносин юридичних осіб Концептуальні підходи до особистих немайнових відносин як предмету цивільного права Поняття та система особистих немайнових прав юридичних осіб: Поняття та...

Физические лица как субъекты гражданского права

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 32,85 КБ
 • добавлен 20 марта 2012 г.
Одесский Национальный Университет им. И. И. Мечникова. Экономико-правовой факультет. Специальность: Правоведение. 2011 год. 18 страниц. Содержание. Понятие гражданской правоспособности. Содержание гражданской правоспособности. Понятие гражданской дееспособности. Объемы дееспособности граждан. Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление его умершим. Контрольные вопросы. Расков заключил соглашение с бывшей женой о том, что с мом...

Фурса С.Я. (ред.) Спадкове право: Нотаріат. Адвокатура. Суд

 • формат doc
 • размер 830,56 КБ
 • добавлен 06 декабря 2009 г.
Науково-практичний посібник / С.Я. Фурса, Є.І. Фурса, О.М. Клименко, С.Я. Рябовська, Л.О. Кармаза та ін. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007. - 1216 с. - (Серія "Ваш радник) ISBN 966-373-114-1 У посібнику розглянуто теоретичні основи і практичні аспекти спадкового права: дано новітні теоретичні погляди на спадкове право, аналіз чинного законодавства, зокрема Цивільного кодексу, нотаріальної практики реалізації та оформлення спадкових правовіднос...

Харитонов Є. О., Голубева Н.Ю. (ред.) Цивільне та сімейне право України

 • формат pdf
 • размер 190,06 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Підручник. - К.: Правова єдність, 2009 - 968 с. У підручнику відповідно до програми з цивільного та сімейного права України викладено матеріал, який стане у нагоді студентам юридичних вищих навчальних закладів під час підготовки до практичних занять, заліків та іспиту з цього предмета. Видання може бути корисним також викладачам юридичних вищих навчальних закладів, практикуючим юристам, усім читачам, які цікавляться цивільним та сімейним правом У...

Харитонов Є.О. Коментар до Цивільного Кодексу України від 16 січня 2003 р

 • формат doc
 • размер 1,49 МБ
 • добавлен 28 апреля 2011 г.
Харитонов Є. О. - Коментар до Цивільного Кодексу України, Загальна і Особлива частина, ст.1101 - doc. набрав чинності в 2004році

Харитонов Є.О., Дрішлюк А.І. ред. Цивільне та сімейне право України

 • формат pdf
 • размер 3,55 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Навчально-практичний посібник - X.: ТОВ «Одіссей», 2003. — 640 с. ISBN 966-633-261-2 У навчально-практичному посібнику відповідно до програми з цивільного та сімейного права України викладено матеріал, який стане у нагоді студентам юридичних вищих навчальних закладів при підготовці до практичних занять, заліків та іспитів з цього предмета. Посібник може бути корисним також викладачам юридичних вищих навчальних закладів, практикуючим юристам,...

Харитонов Є.О., Дудченко В.В. Цивільне та сімейне право України

 • формат doc, pdf
 • размер 10,21 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Цивільне та сімейне право України, підручник Є. О. Харитонов, В. В. Дудченко, О. І. Харитонова, 2009. ─ 968 с. У підручнику виклладені основні положення цивільного і сімейного права. В Україні оцінка цивільного права як приватного права, доцільність виділення поряд з цивільним правом господарського права, віднесення сімейних відносин до сфери цивільно-правового регулювання тощо залишається предметом дискусій, на що і спрямовано даний підручник. П...

Харитонов Є.О., Старцев О.В. Цивільне право України

 • формат doc
 • размер 988,41 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Год выпуска: 2007 Автор: Харитонов Є. О., Старцев О. В. / Харитонов Е. О., Старцев О. В. Жанр: Гражданское право Издательство: Истина ISBN: 966-7613-44-5 Качество: Отсканированные страницы/OCR с ошибками Язык: Украинский Описание: В учебнике обстоятельно рассматриваются Общая и Особенная части гражданского права. В теоретическом и практическом аспектах исследуются положения всех книг Гражданского кодекса Украины в 2003 г. Особенное внимание уделе...

Харитонов Є.О., Старцев О.В. Цивільне право України

 • формат djvu
 • размер 18,21 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Год выпуска: 2007 Автор: Харитонов Є. О., Старцев О. В. / Харитонов Е. О., Старцев О. В. Жанр: Гражданское право Издательство: Истина ISBN: 966-7613-44-5 Качество: Отсканированные страницы/OCR с ошибками Язык: Украинский Описание: В учебнике обстоятельно рассматриваются Общая и Особенная части гражданского права. В теоретическом и практическом аспектах исследуются положения всех книг Гражданского кодекса Украины в 2003 г. Особенное внимание уделе...

Харитонов Е.О. (ред.) Гражданское и семейное право Украины

 • формат doc
 • размер 412,71 КБ
 • добавлен 01 сентября 2012 г.
Харьков: Одиссей, 2000, 542с. В файле 355 с., нумерация сохранена. Содержание: Введение в Гражданское право Общие положения Вещное право Обязательства Отдельные виды договоров Внедоговорные обязательства Авторское право и смежные права Право промышленной собственности Наследственное право Семейное право

Харитонов Е.О., Голубева Н.Ю. (ред.) Гражданский кодекс Украины: научно-практический комментарий

 • формат doc
 • размер 2,54 МБ
 • добавлен 22 сентября 2012 г.
Х.: Одиссей, 2010. - 1304 с. Изменение текста документов и/или их использование с какой-либо другой целью, кроме личного пользования, является нарушением авторского права и преследуется законом. Этот материалы не несут в себе коммерческого характера,представлены исключительно для ознакомительного просмотра и подлежат удалению после просмотра. Научно-практический комментарий Гражданского кодекса Украины по состоянию на 20.07.2010 г.- 7-е изд. Кн...

Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины

 • формат html, pdf
 • размер 3,59 МБ
 • добавлен 06 ноября 2010 г.
2005 год. В учебнике обстоятельно рассматриваются Общая и Особенная часть гражданского права. В теоретическом и практическом аспектах исследуются положения всех книг Гражданского кодекса Украины в 2003 г. Особенное внимание уделено институтам права собственности и других вещественных прав, права интеллектуальной собственности, обязательственного права с подробным изучением всех видов договорных и недоговорных обязательств, наследственного права....

Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. и др. Гражданское и семейное право. Учебно-практический справочник

 • формат pdf
 • размер 2.45 МБ
 • добавлен 16 апреля 2010 г.
Xарьков: ООО «Одиссей», 1999. — 544 с. Нумерация страниц сохранена. В справочнике, подготовленном коллективом авторов, даны краткие характеристики основных понятий и категорий гражданского права, анализ действующего законодательства, его новелл, а также перспективы развития. Во втором издании расширен круг рассматриваемых тем и вопросов, что повлекло за собой изменение названия. Учтено также новое законодательство и судебная практика по состояни...

Харченко Г.Г. Речові права

 • формат pdf
 • размер 11,03 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Монографія. - К.: Юрінком Інтер, 2015. - 432 с. Монографія є першим у новітній Україні комплексним дослідженням загальнотеоре­тичних та практичних питань речових прав на рівнях доктрини, цивільного законодав­ства та судової практики. У монографії системно розглянуті концептуальні основи та теоретико-методологічні засади речових прав, особливості їх виникнення, здійснення, припинення та захисту. Книга розрахована на науковців, викладачів, аспірант...

Харченко О. Підстави припинення права власності

Дисертация
 • формат doc
 • размер 33,13 КБ
 • добавлен 07 сентября 2011 г.
Автореф. дис. канд. юрид. наук. Спец. 12.00.03 [Електронний ресурс] / НДІ приватного права і підприємництва Академії правових наук України. — К., 2007. — 20 с. Дисертацію присвячено дослідженню актуальних питань підстав припинення права власності. В роботі аналізуються загальні засади права власності, його ознаки та класифікації підстав припинення права власності, наукові підходи до понять, що характеризують підстави припинення права власності, р...

Церковна А.О. Гідність і честь у цивільному праві України

Дисертация
 • формат doc
 • размер 176,35 КБ
 • добавлен 14 апреля 2011 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2003. Здійснено ретроспективний аналіз ідеї гідності та честі в праві та досліджено загальні тенденції його розвитку. Розглянуто питання щодо визначення в праві понять гідності та честі фізичної особи, якими в основному й визначається їх правовий статус як об'єктів цивільного права, а також проведено їх наукову інте...

Цивільне законодавство

Презентация
 • формат ppt
 • размер 2,87 МБ
 • добавлен 20 марта 2012 г.
2012 рік. КНЕУ, Київ Презентація на тему "Цивільне законодавство"-61 слайд План: Поняття цивільного законодавства Співвідношення цивільного права та цивільного законодавства Система цивільного законодавства Порядок і значення офіційного опублікування нормативних актів Роль звичаїв ділового обороту в регулюванні цивільних правовідносин Юридичне значення рішень і висновків Конституційного Суду України, постанов (роз’яснень) Пленуму Верховного Суду...

Цивільне право

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 94,21 КБ
 • добавлен 28 октября 2010 г.
Зміст і здійснення суб’єктивного цивільного права. Поняття суб’єктивного цивільного права. Поняття здійснення суб’єктивного цивільного права. Способи здійснення цивільних прав. Межі здійснення цивільних прав. Представництво і довіреність. Виконання цивільних обов’язків. Поняття і предмет цивільних обов’язків. Принципи виконання цивільних обов’язків. Місце, строки та інші умови виконання обов’язку. Суб’єкт виконання обов’язку. Забезпечен...

Цивільне право

Презентация
 • формат ppt
 • размер 89,23 КБ
 • добавлен 26 ноября 2014 г.
Презентація на тему Цивільне право 25 слайдов План: Предмет правового регулювання цивільного права Метод правового регулювання цивільного права Джерела цивільного права Система цивільного права Цивільні правовідносини Суб'єкти цивільних правовідносин Правові ознаки юридичної особи Цивільна правосуб'єктність фізичної особи Правочини Ознаки правочин Класифікація правочинів Позовна давність Право власності Зміст права власності Способи набуття прав...

Цивільне право України

Статья
 • формат doc
 • размер 409,75 КБ
 • добавлен 01 сентября 2011 г.
317 с. Цивільне право як одна з галузей права України. Цивільне законодавство України. Підстави для виникнення цивільних прав та обов’язків. Цивільне правовідношення. Здійснення цивільних прав та їх захист. Громадяни (фізичні особи) як суб’єкти цивільного права. Юридичні особи. Держава як суб’єкт цивільного права. Об’єкти цивільних прав. Правочини. Представництво. Строки та терміни. Позовна давність. Особисті немайнові права фізичних осі...

Цивільне право України (загальна частина)

Статья
 • формат doc
 • размер 341,97 КБ
 • добавлен 19 сентября 2012 г.
Запоріжжя, 2010. - 117 с. Зміст: Цивільне право в системі права України. Цивільне законодавство. Цивільні правовідносини. Фізична особа як суб’єкт цивільних правовідносин. Юридична особа, держава Україна, територіальні громади – учасники цивільних правовідносин. Об’єкти цивільних прав. Нематеріальні блага як об’єкти цивільних прав. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин. Поняття правочину. Умови дійсності правочину. Нікч...

Цивільне право України (особлива частина)

Статья
 • формат doc
 • размер 350,61 КБ
 • добавлен 04 сентября 2012 г.
Запоріжжя, 2011. - 100 с. Зміст: Загальні положення про купівлю-продаж. Особливості окремих видів договорів купівлі-продажу. Різновиди договору підряду. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт. Договір перевезення. Договори зберігання, доручення, комісії. Договір управління майном. Спільна діяльність. Загальні положення про відшкодування шкоди.

Цивільне право України. Загальна частина

Статья
 • формат doc
 • размер 585,96 КБ
 • добавлен 16 августа 2013 г.
Харків 2012 - 213с. Цивільне право - галузь приватного права Акти цивільного законодавства Загальна характеристика цивільного права зарубіжних країн Наука цивільного права і цивільне право як навчальна дисципліна Поняття і особливості цивільних правовідносин Фізична особа як суб'єкт цивільних правовідносин Юридична особа як суб'єкт цивільних правовідносин Держава україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади - учасники цивільних право...

Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар T. 3: Юридична особа

 • формат doc
 • размер 1,58 МБ
 • добавлен 20 июня 2016 г.
І. В. Спасибо-Фатєєва (ред.) Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснен¬ня, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців). - T. 3: Юридична особа. У третьому томі цієї книги наведено науковий коментар підрозділу 2 розділу II Цивільного кодексу України «Юридична особа». Коментар ураховує останні новели цивільного законодавства, зокрема, з питань правового ст...

Цивільно-правові договори

Презентация
 • формат ppt
 • размер 8,43 МБ
 • добавлен 19 января 2011 г.
Презентація українською мовою на 20 слайдів. Зміст: Поняття договору. Умови договору. Види договорів. Укладання договору. Функції договору.

Чапічадзе Я.О. Договір факторингу

Дисертация
 • формат doc
 • размер 17,73 КБ
 • добавлен 28 сентября 2013 г.
Рукопис. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. — Харків, Університет внутрішніх справ, 2000. — 12 стр. Дисертація присвячена комплексному дослідженню факторингових правовідносин, необхідність в якому викликана, в першу чергу, у зв`язку з перетвореннями, що відбулися в банківській сфері, і розвитком ринко...

Чепульченко Г.Д., Скоробогатова А.И. Юридический справочник

Справочник
 • формат fb2
 • размер 158.7 КБ
 • добавлен 18 декабря 2010 г.
Украина. Закон и гражданин. Книга рассчитана на широкий круг читателей. В справочнике в доступной форме изложены нормы, регулирующие личные и имущест-венные отношения супругов, а также родителей и их детей. Читатель узнает об условиях заклю-чения брака в т. ч. брачного контракта, о порядке расторжения брака. Рассматриваемые вопросы поясняются примерами из судебной практики. В книге раскрыты основные принципы регулирования жилищных отношений в...

Шевченко Я.М. (ред.) Цивільне право України. Академічний курс

 • формат doc
 • размер 671,94 КБ
 • добавлен 20 января 2011 г.
Підруч.: У двох томах — Т. 1. Загальна частина. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. — 520 с. ISВN 966-313-007-5 Підручник підготовлений на основі нового цивільного законодавства України, зокрема Цивільного кодексу України. У першому томі висвітлюються загальні положення щодо цивільного права, вчення про цивільне правовідношення, проблеми здійснення і захисту цивільних прав, цивільно-правової відповідальності. Значну увагу приділено ос...

Шевченко Я.М. (ред.) Цивільне право України. Академічний курс

 • формат doc
 • размер 475,26 КБ
 • добавлен 07 февраля 2012 г.
Підруч.: У двох томах. — Т. 2. Особлива частина. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. — 408 с. ІSВN 966-313-008-3 Підручник підготовлений на основі нового цивільного законодавства України, зокрема нового Цивільного кодексу України. Другий том присвячений окремим видам зобов'язань, до яких належать: договір купівлі-продажу, договір міни, договір дарування, договір ренти, договір довічного утримання (догляду), договір найму (оренди), догов...

Шевченко Я.М. (ред.) Цивільне право України. Академічний курс. Загальна частина. Том 1

 • формат djvu
 • размер 6,46 МБ
 • добавлен 10 июня 2016 г.
Підруч.: У двох томах — Т. 1. Загальна частина. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. — 520 с. Підручник підготовлений на основі нового цивільного законодавства України, зокрема Цивільного кодексу України. У першому томі висвітлюються загальні положення щодо цивільного права, вчення про цивільне правовідношення, проблеми здійснення і захисту цивільних прав, цивільно-правової відповідальності. Значну увагу приділено особистим немайновим пр...

Шевченко Я.М. (ред.) Цивільне право України. Академічний курс. Особлива частина. Том 2

 • формат djvu
 • размер 5,10 МБ
 • добавлен 29 мая 2016 г.
Підруч.: У двох томах — Т. 2. Особлива частина. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре*, 2003. — 408 с. Підручник підготовлений на основі нового цивільного законодавства України, зокрема нового Цивільного кодексу України. Другий том присвячений окремим видам зобов’язань, до яких належать: договір купівлі-продажу, договір міни, договір дарування, договір ренти, договір довічного утримання (догляду), договір найму (оренди), договір лізингу, договір...

Шевченко Я.М. Цивільний кодекс України. Науково-практичний коментар. Частина перша. Книга 1-4

 • формат doc
 • размер 759,48 КБ
 • добавлен 28 декабря 2010 г.
У 2 ч. — Ч. 1. — К. , 2004 Цим Кодексом встановлено порядок регулювання особистих немайнових та майнових відносин (цивільних відносин), заснованих на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників. Коментар містить роз'яснення положень Книги 1. Загальні положення; Книги 2. Особисті немайнові права; Книга 3. Право власності; Книга 4. Право інтелектуальної власності. Розраховано на суддів, адвокатів, спеціалістів ю...

Шишка О.Р. Відносини, що регулюються цивільним законодавством України

Статья
 • формат pdf
 • размер 78,05 КБ
 • добавлен 18 февраля 2015 г.
Шишка О. Р. Відносини, що регулюються цивільним законодавством України / О. Р. Шишка // Актуальні проблеми приватного права : матеріали між нар. наук.-практ. конф., присвяч. 93-й річниці з дня нородж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В. П. Маслова (Харків, 27 лютого 2015 р.). – Х. : Право, 2015. – С. 202-206.

Шишка О.Р. Чи всі цивільні відносини регулюються актами цивільного законодавства України?

Статья
 • формат pdf
 • размер 362,13 КБ
 • добавлен 27 февраля 2015 г.
Шишка О. Р. Чи всі цивільні відносини регулюються актами цивільного законодавства України? / О. Р. Шишка // Аеро-2014. Повітряне і космічне право: Всеукраїнська конференція молодих учених і студентів, Київ, НАУ, 20 листопада 2014 р.: тези доп. – К., 2014. – С. 542- 545. [Електронний ресурс] Режим доступу: ишка%20О.Р.%2c.PDF

Шишка О.Р. Щодо предмета регулювання цивільним законодавством України

Статья
 • формат pdf
 • размер 6,99 МБ
 • добавлен 20 января 2015 г.
Шишка О. Р. Щодо предмета регулювання цивільним законодавством України / О. Р. Шишка // Сучасні проблеми цивільного права та процесу: матеріали «круглого столу», присвяч. пам’яті проф. Чингізхана Нуфатовича Азімова, м. Харків, 19 грудня 2014 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Х. : ., 2015. – С. 29-33.

Шишка Р.Б. (ред.) Цивільне право в Україні. Том 5

 • формат doc
 • размер 154,58 КБ
 • добавлен 20 декабря 2013 г.
Харків: НУВС, 2005. – 177 с. Передмова Поняття зобов’язань Зобов’язальне право України Виконання зобов’язань Забезпечення виконання зобов’язань Заставне право Іпотека Цивільно-правова відповідальність Припинення зобов’язань

Шлійко А.В. Організаційно-правові засади захисту прав споживачів / Навчальний посібник

 • формат doc
 • размер 515,91 КБ
 • добавлен 01 марта 2012 г.
Тернопіль, ТНЕУ. 2008. 300 с. У навчальному посібнику обґрунтовано об'єктивну необхідність правових засад захисту прав споживачів, вимоги щодо якості у сфері виробництва, послуг (робіт) для забезпечення відповідності їх умовам стандартів та вимог споживачів. Розкрито механізм державного регулювання із захисту законних інтересів споживачів, регламентування діяльності господарюючих суб'єктів у сфері торгівлі і послуг, громадського харчування тощо.

Шовкова О.В. Позовна давність як різновид цивільно-правових строків

Дисертация
 • формат doc
 • размер 30,69 КБ
 • добавлен 30 августа 2011 г.
Автореф. дис. канд. юрид. наук. Спец. 12.00.03 [Електронний ресурс] / Нац. юрид. акад. ім. Я.Мудрого. — Х., 2008. — 20 с. Комплексно досліджено позовну давність як строк захисту суб'єктивних цивільних прав. Розкрито зміст понять строків і термінів, визначено місце позовної давності в системі строків, обгрунтовано наукові підходи щодо тлумачення її сутності, а також порядку обчислення, припинення, переривання та відновлення. Досліджено вплив позо...

Шовкошитна С. Права споживачів та їхній захист

 • формат pdf
 • размер 197,22 КБ
 • добавлен 17 декабря 2011 г.
2-е. вид. випр. та допов. - Київ.: Ін-т громад. сусп-ва, 2003. – 32 с. — (Знайте свої права і вмійте їх захищати). У брошурі головну увагу приділено найактуальнішим питанням, що виникають у сфері надання послуг, подається необхідна інформація споживачеві щодо захисту його прав, можливі шляхи вирішення конфліктних ситуацій. Розраховано на широке коло читачів

Шпаргалка - Громадянські об`єднання

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 73,59 КБ
 • добавлен 02 мая 2011 г.
Национальный университет внутренних дел имени Ярослава Мудрого, г. Сумы/Украина, 2011г. Вопросы с ответами: Конституційне право на свободу об’єднання в політичні партії та громадські організації. Філії та відділення іноземних організацій, які діють на території України. Порядок реєстрації. Місце і роль громадських об’єднань у політичній системі сучасної демократичної держави. Спортивні громадські організації. Реєстрація об’єднань громадян. Основн...

Шпаргалка - Договір найму (оренди) нежилого приміщення

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 11,95 КБ
 • добавлен 10 октября 2010 г.
Предмет договору Строк договору Плата за договором Передання майна наймачеві. Повернення майна наймодавцеві Гарантії та взаємні ствердження сторін Інші умови

Шпаргалка - Загальна характеристика права власності в Україні

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 46,49 КБ
 • добавлен 23 ноября 2010 г.
Колективна власність як економічна категорія та її правові форми. Господарські Об`єднання. Господарські товариства. Акціонерні товариства. Товариство з обмеженою відповідальністю. Товариство з додатковою відповідальністю. Командитне товариство. Відмінність об'єднань підприємств від господарських товариств.

Шпаргалка - Цивільне право України

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 222,11 КБ
 • добавлен 07 сентября 2011 г.
Питтання іспи, гражд право . Автономна Республіка Крим як суб'єкт цивільних правовідносин. Види строків позовної давності. Види цивільних правовідносин в яких держава виступає суб'єктом. Види цивільних правовідносин. Визнання громадянина безвісно відсутнім. Оголошення громадянина померлим. Визнання юридичної особи банкрутом. Процедура банкрутства. Визначення, характерні риси та зміст цивільної правоздатності. Правоздатність та суб'єктивне право....

Шпаргалка - Цивільне право України

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 217,21 КБ
 • добавлен 13 ноября 2011 г.
Предмет і система цивільного права. Місце цивільного права в системі правових галузей. Система та завдання курсу "Цивільне та сімейне право" як навчальної дисципліни. Дія цивільного законодавства у часі, просторі та за колом осіб. Застосування цивільного законодавства за аналогією. Роль судової та арбітражної практики в удосконаленні, тлумаченні та застосуванні цивільного законодавства. Загальна характеристика приватноправових систем зарубіжних к...

Шпаргалка - Цивільне право України (загальна частина)

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 183,35 КБ
 • добавлен 08 февраля 2011 г.
Відповіді на 156 запитаннь до іспиту, другий курс, третій семестр, Львівський національний університет імені Івана Франка, видруковувати по 16 сторінок на аркуш. Перелік питань Цивільне право в системі галузей права України Предмет цивільного права Особливості методу цивільно-правового регулювання Цивільне законодавство України Дія цивільно-правових актів в часі, просторі і по колу осіб Договір, статут, ін соціальні регулятори цивільних відносин...

Шпаргалка - Цивільне право України (загальна частина)

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 83,76 КБ
 • добавлен 02 сентября 2015 г.
Дніпропетровськ, Іспит, 43 питань Предмет цивільно-правового регулювання Принципи цивільного права Способи усунення прогалин у правовому регулюванні цивільно-правових відносин – аналогія закону та аналогія права Поняття цивільного право відношення, його елементи та структура Об'єкти цивільного правовідношення та їх класифікація Поняття способів захисту цивільних прав, їх класифікація в науці та за законодавством УкраїниВиди цивільно-правової відп...

Шпаргалка - Цивільне право України (особлива частина)

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 137,55 КБ
 • добавлен 08 декабря 2011 г.
Начиная с 40-го вопроса по 120. Загальна характеристика та види спільної власності. Припинення права спільної власності. Цивільно-правові засоби захисту права власності. Віндикаційний та негаторний позов. Загальна характеристика та види речових прав на чуже майно. Поняття та види спадкування. Склад спадщини. Відкриття спадщини. Час і Місце. Спадкоємці. Право на спадкування. Усунення від права на спадкування. Заповіт. Відшкодування шкоди, завданої...

Шпаргалка - Цивільне право України (особлива частина)

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 72,78 КБ
 • добавлен 25 февраля 2012 г.
Экзамен. НаПКС, Украина, Лобко В.В., 2012 г. Поняття договору купівлі – продажу Види договору купівлі – продажу. Предмет та ціна у до купівлі-продажу . Зміст договору к-п Момент виникнення права власності. Договір купівлі продажу об’єктів нерухомості. Особливості д к-п об’єктів приватизації. Особливості купівлі – продажу у зовнішньоекономічному обігу. Поняття договору купівлі – продажу Види договору купівлі – продажу. Предмет та ціна у до купівл...

Шпаргалка - Цивільне право України (особлива частина)

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 49,26 КБ
 • добавлен 23 марта 2012 г.
Екзамен, Україна, 2012 р. Поняття та система зобов'язального права Поняття та види зобов'язань Суб'єкти зобов'язань. Множинність осіб. Виконання зобов'язань. Забезпечення виконання зобов'язань. Правове регулювання застави. Система цивільно-правових угод. Зміст угоди. Укладення, зміна та припинення угод. Угода купівлі-продажу: поняття, зміст та форма. Угоди міни та дарування: поняття, зміст, схоже та відмінне з угодою купівлі-продажу. Угода довіч...

Шпаргалка - Цивільне та сімейне право України

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 698,86 КБ
 • добавлен 22 марта 2013 г.
Державний Іспит, Одеса, НУ "ОЮА", 2013 р., 387 стор. Поняття цивільного права Джерела приватного права Значення римського приватного права для сучасного цивільного права Європейські системи приватного права Приватне право і цивільне право Поняття цивільного права Предмет цивільного права Учасники цивільних відносин Метод цивільного права Засади цивільного права (цивільного законодавства) Функції цивільного права Структура цивільного права Типолог...

Шпаргалка - Цивільне та сімейне право України (особлива частина)

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 393,47 КБ
 • добавлен 28 ноября 2012 г.
Екзамен, Одеса, Національний університет "Одеська юридична академія", 2012 р., 93 питання Поняття зобов’язань із заподіяння шкоди. Умови їх виникнення Загальна характеристика договору найму (оренди). Поняття зобов’язань із заподіяння шкоди. Умови їх виникнення Поняття зобов’язання та зобов’язального права. Характерні риси та види зобов'язань. Договір про надання послуг. Ознаки послуг. Види послуг. Зобов’язання з безпідставного придбання та збер...

Шпора - Правове регулювання відносин власності

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 67,77 КБ
 • добавлен 04 мая 2013 г.
МВСУДДУВС, Дніпропетровськ, 2013, Державний іспит, 30-питань Поняття власності і права власності. Елементи права власності (правомочності власника). Форми власності в Україні. Види права власності в Україні. Поняття та ознаки права власності. Поняття та ознаки права інтелектуальної власності. Поняття та ознаки права корпоративної власності. Поняття та ознаки права довірчої власності. Поняття та ознаки права спільної власності. Загальна характерис...

Шпора - Цивільне право України (особлива частина)

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 73,26 КБ
 • добавлен 06 апреля 2012 г.
Відповіді на 82 запитаннь до іспиту, другий курс, четвертий семестр, Львівський національний університет імені Івана Франка, видруковувати по 16 сторінок на аркуш. Поняття та види договорів. Порядок укладення та форма договору. Істотні умови договору. Зміна умов та розірвання договору. Право на односторонню відмову від договору. Попередній, публічний договори, договір про приєднання. Договір на користь третьої особи. Особливості договору роздрібн...

Щербина О.В. Правове становище акціонерів за законодавством України

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 27,03 КБ
 • добавлен 29 сентября 2013 г.
Рукопис. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03. – цивільне право, цивільний процес, сімейне право та міжнародне приватне право. —Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2000. Автореферат дисертації містить комплексний аналіз теоретичних і практичних питань, пов’язаних з регулюванням правового становища акціонерів в Україні. В дисертації досліджено правову пр...

Що потрібно знати про державну реєстрацію прав на нерухоме майно?

Справочник
 • формат pdf
 • размер 1,84 МБ
 • добавлен 15 ноября 2015 г.
Київ. — 2014. — 8 с. Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно — це офіційне визнання і підтвердження фактів виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, обтяження таких прав шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Цей буклет видано у рамках ініціативи “Посилення правових можливостей бідних верств населення”, яку реалізує Міжнародний фонд “Відродження” за програмою “Верхове...

Юридичні особи

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 55,44 КБ
 • добавлен 27 июля 2012 г.
Одесса: Национальный университет "Одесская юридическая академия", 2011. - 32 с. 3 курс 14-й шрифт. Вступ. Загальні положення про юридичну особу. Поняття юридичної особи. Ознаки юридичної особи. Види юридичних осіб. Порядок виникнення і припинення юридичних осіб. Державна реєстрація. Наслідки порушення порядку створення. Припинення юридичної особи. Зміна установчих документів. Відповідальність юридичних осіб. Підприємницькі товариства. Класифікаці...

Юридичні особи як суб’єкт цивільних правовідносин

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 36,00 КБ
 • добавлен 16 января 2012 г.
М. Київ 2003 р. 31 с. Курій М.В. Поняття юридичної особи та її ознаки. Порядок виникнення, припинення та реорганізації юридичних осіб. Види юридичних осіб.

Юридичні факти в цивільному праві України

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 37,37 КБ
 • добавлен 01 августа 2011 г.
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. Поняття юридичних фактів. Юридичний наслідок як елемент юридичного факту. Дефектність юридичних фактів. Юридичний факт як підстава виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин. Класифікація юридичних фактів

Юридична особа як суб'єкт цивільного права

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 42,49 КБ
 • добавлен 15 октября 2010 г.
Содержание: Вступ Поняття і ознаки юридичної особи Способи створення юридичних осіб Поняття та сутність припинення юридичних осіб Поняття ліквідації юридичних осіб Реорганізація юридичних осіб Банкрутство як підстава ліквідації Ліквідація юридичних осіб при визнанні банкрутом Процедура визнання юридичної особи банкрутом Висновки Список використаних літературних джерел

Юркевич Ю.М. Припинення юридичних осіб з правонаступництвом

Дисертация
 • формат doc
 • размер 28,28 КБ
 • добавлен 22 августа 2011 г.
Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 [Електронний ресурс] / Ю.М. Юркевич; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. — К., 2009. — 19 с. — укp. Досліджено питання правового регулювання припинення діяльності юридичних осіб з правонаступництвом. Розглянуто загальнотеоретичні проблеми такого припинення, охарактеризовано припинення діяльності юридичних осіб з правонаступництвом та з'ясовано його правові наслідки. Проаналізовано суть по...

Яворська О.С. Правове регулювання відносин власності за цивільним законодавством України

 • формат pdf
 • размер 1,24 МБ
 • добавлен 21 июня 2012 г.
Навчальний посібник.- К.: Атіка, 2008,- 256 с. У посібнику розглянуто історико-правсвіаспекти становлення та розвитку інституту права власностів цивільному законодавстві України. Проаналізовано поняття та зміст права власності форми власності підстави виникнення та припинення права власностіза чинним законодавством України. Досліджено особливостівиникнення та здійснення права власностіна окремівиди майна (земельніділянки, садибу, житлові будинк...

Яновицька Г.Б. (ред.), Кучер Г.О. (ред.). Цивільне право України

 • формат pdf
 • размер 4,23 МБ
 • добавлен 11 августа 2015 г.
Навчальний посібник. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. – 468 с. Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни «Цивільне право України». У ньому висвітлюється суть основних інститутів Загальної та Особливої частин цивільного права, значну увагу приділено інститутам права власності та інших речових прав, права інтелектуальної власності, зобов’язального права (договірним та недоговірним з...

Ярема А.Г. та ін. Проблемні питання у застосуванні Цивільного і Господарського кодексів України

 • формат pdf
 • размер 2,09 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Київ, 2005. - 336 с. Видання містить аналіз положень Цивільного та Господарського кодексів. Особлива увага звертається на застосування положень цих Кодексів, що не узгоджуються між собою. Викладаються рекомендації щодо тлумачення та застосування Цивільного та Господарського кодексів. У кінці книги наводиться розроблений авторами проект постанови Пленуму Верховного Суду України «Про застосування Цивільного та Господарського кодексів при здійсненні...

Ярема А.Г., Карабань В.Я., Кривенко В.В., Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України. Том 2

 • формат doc
 • размер 1,08 МБ
 • добавлен 30 октября 2011 г.
К.: А.С.К.; Севастополь: Ін-т юрид. дослідж., 2004. — 864 с. (Нормат. док. та комент.) У другому томі цього видання наводиться коментар до законодавства України про інтелектуальну власність та до загальних положень зобов'язального права. Структура тому відповідає структурі Книги четвертої та розділів І і II Книги п'ятої (Зобов'язальне право) Цивільного кодексу України. В томі містяться посилання на 395 чинних нормативно-правових актів. Коментар д...

Яроцький В.Л. (ред.) Приватноправові механізми здійснення та захисту суб'єктивних прав фізичних та юридичних осіб

 • формат pdf
 • размер 6,19 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Колективна монографія / В. Л. Яроцький, В. І. Борисова, І. В. Спасибо-Фатєєва, І. В. Жилінкова та ін. / За наук. ред. проф. В. Л. Яроцького. − Х. : Юрайт, 2013. − 272 с. ISBN 978-966–2740–31–8 У монографії досліджуються загальні засади забезпечення функціонування приватноправового механізму здійснення та захисту суб’єктивних прав фізичних та юридичних осіб. З урахуванням наявного стану розвитку чинного законодавства України окреслюється специфіка...

80 питань з Цивільного права України на іспит

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 61,65 КБ
 • добавлен 10 декабря 2013 г.
Київ, КНУ ім. Т.Г.Шевченка, 2014. Зміст: Поняття, система цивільного права. Поняття і головні принципи цивільного права. Джерела цивільного права. Підстави виникнення цивільних прав та обов’язків. Виникнення права на захист цивільних прав. Цивільні правовідносини. Ім’я, місце проживання фізичної особи. Правоздатність та дієздатність фізичної особи. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою, оголошення її померлою. Право фізичної особи на здійсн...

Arzinger. Энергетическое право Украины

 • формат pdf
 • размер 1014,83 КБ
 • добавлен 21 июня 2016 г.
Краткое руководство. Киев, 2009, 66 с. Эта книга не является руководством к действию, она скорее призвана дать, в частности, инвесторам общий обзор рамочных условий и возможностей в сфере энергетического права. Поэтому она не может и не должна давать исчерпывающую правовую справку по всем вопросам и проблемам. Оглавление Предисловие Законодательное регулирование энергетического сектора Украины Энергетика Энергосбережение Альтернативная энергетика...

Єна О.О. Конспект лекцій з дисципліни Цивільне право. Частина 1. Поняття цивільного права. Поняття та особливості цивільних правовідносин

 • формат pdf
 • размер 303,50 КБ
 • добавлен 05 апреля 2013 г.
Харків: ХНАДУ, 2007. - 55 с. Для студентів спеціальностей 6.050100 «Економіка підприємства», «Міжнародна економіка», «Облік і аудит» Цивільне право як галузь права. Предмет та метод цивільного права. Структура галузі цивільного права. Принципи та функції цивільно-правового регулювання. Цивільне право як система законодавства. Поняття цивільних правовідносин, їх характеристика та ознаки. Елементи цивільних правовідносин. Підстави виникнення, зміни...

Єна О.О. Конспект лекцій з дисципліни Цивільне право. Частина 2. Суб'єкти та об'єкти цивільних правовідносин

 • формат pdf
 • размер 282,98 КБ
 • добавлен 20 марта 2013 г.
Харків: ХНАДУ, 2007. - 50 с. Для студентів спеціальностей 6.050100 «Економіка підприємства», «Міжнародна економіка», «Облік і аудит» Фізична особа як суб’єкт цивільного права. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Види юридичних осіб Участь держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах. Поняття та класифікація об’єктів цивільних прав. Речі як об'єкти цивільних прав. Види речей. Цінні папери як об'єкти цив...

Єна О.О. Конспект лекцій з дисципліни Цивільне право. Частина 3. Право власності та інші речові права

 • формат pdf
 • размер 178,34 КБ
 • добавлен 09 апреля 2013 г.
Харків: ХНАДУ, 2007. - 50 с. Для студентів спеціальностей 6.050100 «Економіка підприємства», «Міжнародна економіка», «Облік і аудит» Поняття та класифікація речових прав. Поняття, ознаки та зміст права власності Форми власності Право державної власності Право комунальної власності Право спільної власності Захист ат права власності Інші речові права Право інтелектуальної власності

ЄС-ПРООН (вид.) Судовий захист прав споживачів в Україні

 • формат pdf
 • размер 326,28 КБ
 • добавлен 07 октября 2011 г.
Київ: ЄС-ПРООН Спільнота споживачів та громадські об’єднання, 2007, 59 с. Вступ Стан розгляду в судах України споживчих справ протягом 1991 – 2005 років Судовий розгляд справ про захист прав споживачів у 2006 році Верховний Суд у справах про захист прав споживачів Доступ споживачів до судового захисту прав та ефективність судового розгляду Статистика розгляду в судах України споживчих справ та місце їх у судовому провадженні Висновки. Пропозиц...

Індивідуалізація фізичної особи

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 30,29 КБ
 • добавлен 02 февраля 2011 г.
Теоретичне питання. Індивідуалізація фізичної особи. Практичне завдання. П. Дніпров, будучи власником приватного підприємства, значну частину свого прибутку використовував на представницькі затрати, організацію забезпечення розважальних заходів для своїх контрагентів і для себе (пікніки на свіжому повітрі, відвідування ресторанів, казино, інших подібних закладів). Переживаючи за справу і майбутнє фінансове та матеріальне становище компанії, компа...

Інститут аналогії в цивільному праві України

Реферат
 • формат doc
 • размер 18,53 КБ
 • добавлен 15 августа 2011 г.
Національний аграрний університет, м.Київ 2010 рік, кількість сторінок - 8 Дисципліна - проблеми цивільного права Зміст - поняття інституту аналогії в цивільному праві, види аналогій, правила застосування.

Інтелектуальна власність

Статья
 • формат doc
 • размер 32,57 КБ
 • добавлен 11 мая 2014 г.
Лекции по интеллектуальной собственности. Днепропетровский национальный университет (Украина), Ведькал В. А., 2014, 14 ст. Право інтелектуальної власності. Авторське право. Суміжні права. Колективне управління авторськими та суміжними правами. Право промислової власності (патентне право). Правове регулювання засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту товарів та послуг. Інші об’єкти інтелектуальної власності. Договори у сфері інтелектуа...