• формат pdf
 • размер 10.23 МБ
 • добавлен 31 января 2012 г.
Швед В.В. Масоны і ложы на землях Беларусі (канец ХVIII - першая чвэрць XIX ст.). Біябібліяграфічны слоўнік
Гродна : ГрДУ, 2007. 275с.
У кнігі падаецца нарыс гісторыі масонства на землях Беларусі, прыводзяцца спісы братоў масонскіх ложаў. На аснове сабранага матэрыялу з архіўных і бібліятэчных сховішчаў Беларусі, Польшчы, Літвы, Расіі, Германіі прадстаўлены браты масонскіх ложаў, якія дзейнічалі на землях Беларусі ў канцы ХVІІІ – першай чвэрці ХІХ ст. У дадатках прыводзяцца спіс крыніцаў і літаратуры, тлумачальны слоўнік тэрмінаў, кароткая гісторыя патаемных таварыстваў на землях Беларусі.
Похожие разделы
Смотрите также

Брыгадзін П.І., Ладысеў У.Ф., Зялінскі П.І. і інш. Гісторыя Беларусі. У 2 ч. Часть 2. XIX XX стагоддзі

 • формат pdf
 • размер 14.87 МБ
 • добавлен 05 февраля 2012 г.
Курс лекцый. Мінск.: РІВШ БДУ, 2002. - 656 с. ISBN 985-6299-68-3 (ч. 2) Курс лекцый па гісторыі Беларусі, канец XVIII - пачатак ХХІ ст., адпавядае асноўнаму зместу вучэбнай праграмы па гісторыі Беларусі для студэнтаў гістарычных факультэтаў ВНУ. Уяўляе цікавасць для выкладчыкаў тэхнікумаў і вучылішчаў, настаўнікаў школ, ліцэяў, гімназій, а таксама аматараў айчыннай гісторыі.

Дзмітрачкоў П.Ф. Беларусь у сярэдневяковы перыяд (V - першая палова ХІІІ стст.)

 • формат doc
 • размер 1.02 МБ
 • добавлен 12 ноября 2009 г.
Могилев, 2007. - 105с. Дапаможнік па гісторыі Беларусі для студэнтаў ВНУ. Сярэднявечча, яго храналагічныя рамкі, асаблівасці. Дзяржаўныя ўтварэнні на тэрыторыі Беларусі. Развіццё cельскай гаспадаркі, раместваў, гандлю. Узнікненне гарадоў. Фарміраванне феадальнага укладу. Барацьба з крыжаносцамі. Асаблівасці развіцця этнічных працэсаў на беларускіх землях у сярэдневяковы перыяд.

Контрольная работа - Аграрная рэформа Сталыпіна

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 120 КБ
 • добавлен 07 января 2011 г.
Аграрная рэформа Сталыпіна. Беларускае нацыянальнае адраджэнне. Газета "Наша Ніва". Культура Беларусі 1907-1917 гг. Першая Сусветная вайна на Беларусі: асаблівасці сацыянальна-эканамічнага развіцця. Бежанства

Лекции - Гісторыя Беларусі ў 2 частках. Частка 1. Са старажытных часоў да канца XVIII ст

 • формат djvu
 • размер 19.79 МБ
 • добавлен 29 мая 2011 г.
Курс лекцый. Мінск, РІВШ БДУ, 2000 г. 656 стр. Аўтарскі калектыў - І. П. Крэнь, І. І. Коўкель, С. В. Марозава [і інш. ]. Гэта першая і лепшая частка сумеснага праекта гродзенскіх і мінскіх гісторыкаў. Напэўна, найлепшы падручнік па гісторыі Беларусі для ВНУ. Курс лекцый адлюстроўвае асноўны змест вучэбнай праграмы па гісторыі Беларусі для студэнтаў гістарычных факультэтаў вну. Прадстаўляе цікавасць для аспірантаў, выкладчыкаў тэхнікумаў і вучыліш...

Лекции - по курсу история Беларуси для всех специальностей

Статья
 • формат pdf
 • размер 881.14 КБ
 • добавлен 12 января 2010 г.
Умовы і этапы засялення чалавекам тэрыторыі Беларусі. Этнічныя працэсы жалезнага веку і славянская каланізацыя тэрыторыі Беларусі. Фарміраванне старажытнай дзяржаўнасці. Полацкае княства – першая дзяржава на тэрыторыі Беларусі. Тураўскае княства ў сістэме старажытнарускай дзяржавы. Знешнія ўмовы развіцця беларускіх зямель. Барацьба з іншаземнымі захопнікамі. (IX – першая палова XIII ст ст. ) Утварэнне Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамоцк...

Лекции по История Беларуси (на белорусском языке)

Статья
 • формат doc
 • размер 107.64 КБ
 • добавлен 27 декабря 2010 г.
МГПУ, 2008 г., автор неизвестен, 22 вопроса, 52 стр. Першабытнае грамадства на тэрыторыі Беларусі. Першыя дзяржаўныя ўтварэнні на беларускіх землях. Перыяд феадальнай раздробленасці. Барацьба беларускіх княcтваў з іншаземнымі захопнікамі. Беларускія землі у складзе Вялікага Княства Літоўскага. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у другой палове ХІІІ – першай палове XVI стст. Культура Беларусі ў другой палове ХІІІ – XVI стст. Люблінск...

Нарысы гісторыі Беларусі. У 2-х частках. Частка 1. М.П. Касцюк, У.Ф. Ісаенка, Г.В. Штыхаў і інш

 • формат djvu
 • размер 7.6 МБ
 • добавлен 29 мая 2011 г.
Мінск.: Беларусь, 1994. —527 с.: іл. Упершыню падаецца гісторыя Беларусі ад старажытных часоў да падзей Лютаўскай рэвалюцыі 1917 года з нацыянальнага пункту гледжання, які грунтуецца на прызнанні факта шматвяковага існавання беларускага этнаса як суб'екта гісторыі. Аўтары шмат у чым пераасэнсоўваюць гістарычны шлях беларускага народа — праблемы этнагенезу, станаўлення і развіцця дзяржаўнасці, нацыянальнай культуры, узаемадачыненняў з суседнімі к...

Швед В.В. Паміж Польшчай і Расіяй: Грамадска-палітычнае жыццё на землях Беларусі (1772-1863 гг.)

 • формат pdf
 • размер 1 МБ
 • добавлен 31 января 2012 г.
Гродна : ГрДУ, 2001. 415 с. У манаграфіі разглядаюцца польская, руская і ліцвінская плыні грамадска-палітычнага жыцця на землях Беларусі, нараджэнне беларускага нацыянальна-вызваленчага руху. На падставе работ айчынных і замежных аўтараў, апублікаваных і неапублікаваных дакументальных і апавядальных крыніц асвятляюцца механізм далучэння зямель Беларусі да Расійскай імперыі, палітыка да іх расійскага ўрада, роля і значэнне зямель Беларусі ў польск...

Шпаргалка - История Беларуси

Шпаргалка
 • формат doc, jpg
 • размер 1.11 МБ
 • добавлен 11 января 2011 г.
Шпаргалки по истории Беларуси на русском языке, Брестский университет им. Пушкина. Першабытна-абшчыннае грамадства на тэрыторыі Беларусі. Першыя дзяржаўныя ўтварэнні на тэрыторыі Беларусі. Сацыяльна-эканамічнае развіццё старажытнай Беларусі (IX-XIII стст. ). Культура старажытнай Беларусі. Феадальная раздробленасць на землях Беларусі. Утварэнне Вялікага княства Літоўскага, Рускага, жамойцкага. Дзяржаўны лад, органы ўлады і кіравання ВКЛ. Знешняя п...

Шпоры по истории Беларуси

pottee
 • формат doc
 • размер 98.3 КБ
 • добавлен 14 января 2010 г.
1 курс 1 семестр. Шпоры на белорусском языке. ЗМЕСТ. Першабытнае грамадства на тэрыторыі Беларусі. Першыя дзяржаўныя ўтварэнні на беларускіх землях. Перыяд феадальнай раздробленасці. Барацьба беларускіх княстваў з іншаземнымі захопнікамі. Культура беларускіх зямель у ІХ – пачатку ХІІІ стст. Беларускія землі ў складзе Вялікага княства Літоўскага. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у другой палове ХІІІ – першай палове ХVІ стст. Культу...