• формат pdf
 • размер 1 МБ
 • добавлен 31 января 2012 г.
Швед В.В. Паміж Польшчай і Расіяй: Грамадска-палітычнае жыццё на землях Беларусі (1772-1863 гг.)
Гродна : ГрДУ, 2001. 415 с.
У манаграфіі разглядаюцца польская, руская і ліцвінская плыні грамадска-палітычнага жыцця на землях Беларусі, нараджэнне беларускага нацыянальна-вызваленчага руху. На падставе работ айчынных і замежных аўтараў, апублікаваных і неапублікаваных дакументальных і апавядальных крыніц асвятляюцца механізм далучэння зямель Беларусі да Расійскай імперыі, палітыка да іх расійскага ўрада, роля і значэнне зямель Беларусі ў польскім і рускім апазіцыйных рухах.
Похожие разделы
Смотрите также

Брыгадзін П.І.(ред) Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Часть 2. ХІХ - ХХ стст

 • формат djvu
 • размер 5.24 МБ
 • добавлен 01 февраля 2012 г.
Курс лекцый / П.Брыгадзін, У.Ладысеў, П.Зялінскі [і інш.]. — Мн.: РІВШ БДУ, 2002. — 656 с. Другая частка сумеснага праекта гродзенскіх і мінскіх гісторыкаў. Частка 1 выйшла у 2000 г: Крэнь І.П. (рэд.) Гісторыя Беларусі у 2 ч. Частка 1. Са старажытных часоу да канца XVIII ст. Змест Беларусь у п еры яд ад падзелаў рэчы паспалітай да буржуазных рэформаў Прававое i сацыяльна-эканамічнае становішча Беларуci пасля далучэння да Рассii Урадавая палітык...

Лекции - по курсу история Беларуси для всех специальностей

Статья
 • формат pdf
 • размер 881.14 КБ
 • добавлен 12 января 2010 г.
Умовы і этапы засялення чалавекам тэрыторыі Беларусі. Этнічныя працэсы жалезнага веку і славянская каланізацыя тэрыторыі Беларусі. Фарміраванне старажытнай дзяржаўнасці. Полацкае княства – першая дзяржава на тэрыторыі Беларусі. Тураўскае княства ў сістэме старажытнарускай дзяржавы. Знешнія ўмовы развіцця беларускіх зямель. Барацьба з іншаземнымі захопнікамі. (IX – першая палова XIII ст ст. ) Утварэнне Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамоцк...

Лекции по История Беларуси (на белорусском языке)

Статья
 • формат doc
 • размер 107.64 КБ
 • добавлен 27 декабря 2010 г.
МГПУ, 2008 г., автор неизвестен, 22 вопроса, 52 стр. Першабытнае грамадства на тэрыторыі Беларусі. Першыя дзяржаўныя ўтварэнні на беларускіх землях. Перыяд феадальнай раздробленасці. Барацьба беларускіх княcтваў з іншаземнымі захопнікамі. Беларускія землі у складзе Вялікага Княства Літоўскага. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у другой палове ХІІІ – першай палове XVI стст. Культура Беларусі ў другой палове ХІІІ – XVI стст. Люблінск...

Реферат - Палітыка расійскага ўрада на Беларусі ў першай палове 19 ст

Реферат
 • формат doc
 • размер 162.5 КБ
 • добавлен 27 февраля 2010 г.
Палітычнае жыццё ў Беларусі ў першай палове 19 ст. Першыя тайныя таварыствы. Сельская гаспадарка. Становішча сялян. Сацыяльна прававы статус беларускага купецтва ў першай трэці 18 ст. Ахова здароўя. Хрысціянскія канфесіі Беларусі ў першай палове 19 ст.

Швед В.В. Масоны і ложы на землях Беларусі (канец ХVIII - першая чвэрць XIX ст.). Біябібліяграфічны слоўнік

 • формат pdf
 • размер 10.23 МБ
 • добавлен 31 января 2012 г.
Гродна : ГрДУ, 2007. 275с. У кнігі падаецца нарыс гісторыі масонства на землях Беларусі, прыводзяцца спісы братоў масонскіх ложаў. На аснове сабранага матэрыялу з архіўных і бібліятэчных сховішчаў Беларусі, Польшчы, Літвы, Расіі, Германіі прадстаўлены браты масонскіх ложаў, якія дзейнічалі на землях Беларусі ў канцы ХVІІІ – першай чвэрці ХІХ ст. У дадатках прыводзяцца спіс крыніцаў і літаратуры, тлумачальны слоўнік тэрмінаў, кароткая гісторыя пат...

Шпаргалка - История Беларуси

Шпаргалка
 • формат doc, jpg
 • размер 1.11 МБ
 • добавлен 11 января 2011 г.
Шпаргалки по истории Беларуси на русском языке, Брестский университет им. Пушкина. Першабытна-абшчыннае грамадства на тэрыторыі Беларусі. Першыя дзяржаўныя ўтварэнні на тэрыторыі Беларусі. Сацыяльна-эканамічнае развіццё старажытнай Беларусі (IX-XIII стст. ). Культура старажытнай Беларусі. Феадальная раздробленасць на землях Беларусі. Утварэнне Вялікага княства Літоўскага, Рускага, жамойцкага. Дзяржаўны лад, органы ўлады і кіравання ВКЛ. Знешняя п...

Шпаргалка - История Беларуси

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 302.41 КБ
 • добавлен 05 ноября 2010 г.
Содержание: Першабытнае грамадства на тэрыторыі Беларусі. Паходжанне беларусау. Сацыяльна-эканамІчнаеразвІццебеларускІх зямельу ІХ-ХШст. Станауленне 1 развІццеПолацкагакняства (ІХ-ХІ ст. ). Беларуск1я землі у час палітычнай феадальнай раздробленасці (ХП- ХШ ст. ). Барацьба с Іншаземнымі захопнікамі у ХШст. Распаусюджванне хрысцІянства. РэлІгІйна-асветнІцкаядзейнасцьЕ. Полацкай 1 К. Тураускага. Культура старажытнай Беларусі (Х-ХШст. ). Канцэпцы1...

Шпоры краткие

pottee
 • формат rtf
 • размер 459.17 КБ
 • добавлен 11 июня 2010 г.
Список вопросов: 1)Засяленне тэрыторыі Беларусі. Даіндаеўрапейскі і Індаеўрапейскі перыяды этнічнай гісторыі Беларусі 2)Раннефеадальныя княствы на тэррыторыі Беларусі, іх палітычнае і сацыяльнае развіццё. Вытокі беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці. 3)Увядзенне хрысціянства на беларускіх землях, яго ўплыў на жыццё феадальнага грамадства. 4) Культура Беларускіх зямель у IX-XII ст. Дзейнасць беларуских асветникащ. 5)Утварэнне ВКЛ. Роля беларускіх...

Шпоры по истории Беларуси

pottee
 • формат doc
 • размер 85.73 КБ
 • добавлен 17 ноября 2009 г.
На бел. языке Старажытныя жыхары на тэрыторыі Беларусі. Жыццё ва ўмовах першабытнага ладу. Беларускія землі ў X-XIII стст.: гаспадарчае і грамадскае развіццё. Полацкае княства ў X-XIII стст. Княжацка-вечавы лад. Прычыны ўтварэння ВКЛ. Умацаванне вялікакня-жацкай улады ў першай палове XIV ст. Культура Беларусі ў X—XIII стст. Адносіны ВКЛ з Тэўтонскім Ордэнам і Залатой Ардой. Дзяржаўна-палітычнае і грамадскае развіццё Вялікага Княства Літоўскага ў...

Шпоры по истории Беларуси

pottee
 • формат doc
 • размер 170.57 КБ
 • добавлен 28 марта 2010 г.
БГТЭУТК, все специальности заочный факультет Навука гісторыя: прадмет, задачы і месца ў сучасным грамадстве. Функцыі гісторыі i тыпы гістарычных ведаў. Гiсторыя Беларусi як неад`емная частка сусветнай гiсторыi. Разнастайнасць гiстарычнага працэсу. Крытэрыі яго перыядызацыі: археалагічны, марксісцкі, цывілізацыйны. Структура і тыпы цывілізацый, дынамiка іх развіцця. Гістарычныя цыклы і іх заканамернасці. Навука i рэлiгiя аб паходжаннi чалавека на...