История Беларуси
Исторические дисциплины
 • формат djvu
 • размер 19.79 МБ
 • добавлен 29 мая 2011 г.
Лекции - Гісторыя Беларусі ў 2 частках. Частка 1. Са старажытных часоў да канца XVIII ст
Курс лекцый. Мінск, РІВШ БДУ, 2000 г. 656 стр.
Аўтарскі калектыў - І. П. Крэнь, І. І. Коўкель, С. В. Марозава [і інш. ].
Гэта першая і лепшая частка сумеснага праекта гродзенскіх і мінскіх гісторыкаў. Напэўна, найлепшы падручнік па гісторыі Беларусі для ВНУ.
Курс лекцый адлюстроўвае асноўны змест вучэбнай праграмы па гісторыі Беларусі для студэнтаў гістарычных факультэтаў вну. Прадстаўляе цікавасць для аспірантаў, выкладчыкаў тэхнікумаў і вучылішчаў, настаўнікаў школ, ліцэяў, гімназій, каледжаў, а таксама ўсіх аматараў Айчыннай гісторыі.
Похожие разделы
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. История
 3. История Беларуси
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Вспомогательные исторические дисциплины
 4. Периодика по вспомогательным историческим дисциплинам
 5. Беларускі археаграфічны штогоднік
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Историография, источниковедение и методы исторических исследований
 4. Историография и источниковедение Беларуси
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Историческое краеведение
 4. Краеведение Беларуси
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. История стран Европы и Америки
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Периодика по историческим дисциплинам
 4. Гістарычны Альманах
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Этнография и этнология
 4. Этнография и этнология народов Беларуси
 1. Академическая и специальная литература
 2. Культурология
 3. История культуры
 4. История белорусской культуры
 1. Академическая и специальная литература
 2. Литературоведение
 3. Изучение белорусской литературы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Педагогика
 3. Методики преподавания
 4. Методика преподавания истории
 5. Методика преподавания истории Беларуси
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. История государства и права
 4. История государства и права Беларуси
 1. Документальная литература
 2. Жизнь выдающихся людей
 3. Государственные и политические деятели
 4. Деятели Беларуси
 1. Документальная литература
 2. Жизнь выдающихся людей
 3. Государственные и политические деятели
 4. Деятели Киевской Руси
 1. Художественная литература
 2. Белорусская художественная литература
Смотрите также

Брыгадзін П.І.(ред) Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Часть 2. ХІХ - ХХ стст

 • формат djvu
 • размер 5.24 МБ
 • добавлен 01 февраля 2012 г.
Курс лекцый / П.Брыгадзін, У.Ладысеў, П.Зялінскі [і інш.]. — Мн.: РІВШ БДУ, 2002. — 656 с. Другая частка сумеснага праекта гродзенскіх і мінскіх гісторыкаў. Частка 1 выйшла у 2000 г: Крэнь І.П. (рэд.) Гісторыя Беларусі у 2 ч. Частка 1. Са старажытных часоу да канца XVIII ст. Змест Беларусь у п еры яд ад падзелаў рэчы паспалітай да буржуазных рэформаў Прававое i сацыяльна-эканамічнае становішча Беларуci пасля далучэння да Рассii Урадавая палітык...

Котаў А.I.Гісторыя Беларусі і сусветная цывілізацыя

 • формат doc
 • размер 1.54 МБ
 • добавлен 13 апреля 2011 г.
– 2-е выд. – Мн.: БДУ, 2003. – 161с. Дапаможнік упершыню ў айчыннай гістарыяграфіі дае сціслы сінтэтычны выклад гісторыі Беларусі і сусветнай цывілізацыі ад старажытных часоў да нашых дз?н. ?н уключае метадычныя парады па кожнай тэме ўсяго курса, новыя паняцці і азначэнні, пытанні для самакантролю, крыніцы і літаратуру.

Краіна Беларусь. Iлюстраваная гісторыя. (на бел.языке)

 • формат djvu
 • размер 47.59 МБ
 • добавлен 25 мая 2011 г.
Гістарычнага выданьня такой якасьці ў Беларусі яшчэ не было. На 320 старонках зьмешчаныя блізу 2000 ілюстрацыяў. Выданьне ўпрыгожваюць летапісныя мініятуры, сярэднявечныя гравюры, рэдкія фатаздымкі, частка якіх дагэтуль была невядомая нават беларускім гісторыкам. Зьмешчаныя ў кнізе выявы — толькі пятая частка таго масіву, зь якога рабіў выбарку мастак. На іх пошук і падбор пайшло амаль два гады. Кнігу стварылі пісьменьнік Уладзімер Арлоў ды маста...

Крэнь І.П. (рэд.) Гісторыя Беларусі у 2 ч. Частка 1. Са старажытных часоу да канца XVIII ст. курс лекцый

Статья
 • формат pdf
 • размер 2.69 МБ
 • добавлен 20 октября 2010 г.
Мн.: РІВШ БДУ, 2000. - 656 с. Курс лекцый адлюстроўвае асноўны змест вучэбнай праграмы па гісторыі Беларусі для студэнтаў гістарычных факультэтаў вну. Прадстаўляе цікавасць для аспірантаў, выкладчыкаў тэхнікумаў і вучылішчаў, настаўнікаў школ, ліцэяў, іімназій, каледжаў, а таксама ўсіх аматараў Айчыннай гісторыі.

Курсовая работа - Першабытны лад на Беларусі

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 101 КБ
 • добавлен 14 июня 2009 г.
Пранікненне старажытнага чалавека на тэрыторыю Беларусі. Заняткі і прылады старажытных людзей у каменным веку. Жыццё ва ўмовах ледавіка. Бронзавы век. Пераход ад спажывецкай да вытворчай гаспадаркі. Рассяленне індаеўрапейскіх плямён на тэрыторыі Беларусі. Жалезны век. Плаўка і апрацоўка жалеза. Сацыяльна – эканамічнае развіццё плямён. Зараджэнне вераванняў і ўзнікненне мастацтва.

Нарысы гісторыі Беларусі. У 2-х частках. Частка 1. М.П. Касцюк, У.Ф. Ісаенка, Г.В. Штыхаў і інш

 • формат djvu
 • размер 7.6 МБ
 • добавлен 29 мая 2011 г.
Мінск.: Беларусь, 1994. —527 с.: іл. Упершыню падаецца гісторыя Беларусі ад старажытных часоў да падзей Лютаўскай рэвалюцыі 1917 года з нацыянальнага пункту гледжання, які грунтуецца на прызнанні факта шматвяковага існавання беларускага этнаса як суб'екта гісторыі. Аўтары шмат у чым пераасэнсоўваюць гістарычны шлях беларускага народа — праблемы этнагенезу, станаўлення і развіцця дзяржаўнасці, нацыянальнай культуры, узаемадачыненняў з суседнімі к...

Новік Я.К. Гісторыя Беларусі Ад старажытных часоў- па 2008

 • формат pdf
 • размер 3.04 МБ
 • добавлен 15 ноября 2009 г.
Краткое содержание 2-х томника, по которому занимаются во всех вузах Беларуси.

Новік Я.К., Марцуль Г.С. Гісторыя Беларусі у 2 частках. Частка 1

 • формат djvu
 • размер 8.18 МБ
 • добавлен 20 октября 2010 г.
Мн. , 1998. - 416 с. У першай частцы падаецца айчынная гісторыя ад старажытных часой па люты 1917. Зыходзячы з сучаснага стану гістарычнай навукі, аутары асвятляюць праблемы этнагенэзу беларусау, фарміравання беларускай народнасці і нацыі, станаулення беларускай дзяржаунасці, сацыяльна-эканамічнага, палітычнага і культурнага развіцця беларускіх зямель у складзе Старажытнарускай дзяржавы, Вялікага Княства Літоускага, Рэчы Паспалітай і Расійскай Ім...

Новік Я.К., Марцуль Г.С. Гісторыя Беларусі у 2 частках. Частка 2

 • формат djvu
 • размер 8.36 МБ
 • добавлен 19 октября 2010 г.
Мн. , 1998. - 464 с. У другой частцы на аснове аналізу канкрэтна-гістарычнага матэрыялу, узятага з архівау, зборнікау дакументау, статыстычных даведнікау, манаграфій, часопісау і газет, зроблена спроба навуковага асвятлення гісторыі Беларусі 1917-1997 гг. Для студэнтау і выкладчыкау ВНУ, школ, каледжау, ліцэяу, гімназій, усіх, хто цікавіцца гісторыяй Айчыны.

Шымукович С.Ф. Экономическая история Беларуси. Курс лекций

 • формат doc
 • размер 1.27 МБ
 • добавлен 16 ноября 2010 г.
Минск: 2001 г. 185 стр. Содержание: Уводзіны ў дысцыпліну Эканамічная гісторыя Беларусі. Прадмет, метады і задачы курса Эканамічная гісторыя Беларусі. Вывучэнне курса Эканамічная гісторыя Беларусі ў сістэме Адкрытая адукацыя. Эканамічная гісторыя Беларусі. Гаспадарчая дзейнасць насельніцтва Беларусі ў першабытную эпоху (100 – 40 тыс. гадоу да н. э. – VI ст. н. э. ). Кантрольныя пытанні. Феадальная эканоміка на Беларусі ў ІХ – ХІІ стагоддзях. Кан...