Справочник
 • формат docx
 • размер 14.96 КБ
 • добавлен 06 декабря 2011 г.
Таблиця - Історія розвитку світової політичної думки
2 стор. Історія розвитку світової політичної думки:
Основні етапи
Особливості розвитку та характерні риси
Основні представники

Українська політична думка XI-XXI ст.:
Основні етапи
Особливості розвитку та характерні риси
Основні представники
Похожие разделы
Смотрите также

Ватуля Ю.О. Методіческіє вказівки для підготовки до семінарських занять

Практикум
 • формат rtf
 • размер 1.07 МБ
 • добавлен 09 ноября 2010 г.
Ватуля Ю. О. Політологія: Метод. вказівки для підготовки до семінарських занять. Для студ. денного відділення усіх спеціальностей/ Херсон: ХНТУ, 2009. – 57 c. Введення тичний план Підручники і навчальні посібники Додаткова література з дисципліни Політологія як наукова і навчальна дисципліна. Історія світової політичної думки Розвиток політичної думки в Україні: історія та сучасність Політичне життя суспільства. Політична система суспільства...

Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія

 • формат djvu
 • размер 5.58 МБ
 • добавлен 25 апреля 2010 г.
Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. — 4-те вид., випр. і доп. — Л.: Світ, 2001. — 384 с. Зміст Передмова Предмет і методи політології Розвиток політичної думки у світовому контексті Етапи розвитку політичної думки в Україні Політична система. Політична влада як основний атрибут політичної системи Політичні режими Держава як інститут політичної системи Державне управління Парламентаризм Судова система в структурі органів державно...

Горбатенко В.П., Бутовська І.О. Політичне прогнозування

 • формат doc
 • размер 121.96 КБ
 • добавлен 09 июня 2010 г.
Навч. посібник. - К.: МАУП, 2005. -152 с. - Бібліогр.: с. 140-146. Еволюція футуроорієнтованого потенціалу суспільно-політичної думки Специфіка та основні категорії політичного прогнозування Принципи політичного прогнозування Методи та основні етапи прогнозування Оптимальний підхід та оптимальні моделі у вивченні соціально-політичних процесів. Типи моделей соціальних явищ Реалізація стратегії і тактики державно-політичного розвитку Моделювання...

Горлач М.І., Кремень В.Г. Політологія: наука про політику

 • формат pdf
 • размер 6.19 МБ
 • добавлен 24 декабря 2011 г.
К.: Центр учбової літератури, 2009. — 840 с. Підручник — спроба систематизованого викладення курсу науки про політику — політології. Розкриваються основні віхи становлення і розвитку по літичної думки, викладається сутність ідей національної державності і демократії в історії політичної думки України, висвітлюються теорія політичної влади, суб’єк тивні аспекти політики, суть політичної системи, основні типи полі тичних режимів, складові політич...

Дипломна робота - Держава в політичній системі суспільства

degree
 • формат doc
 • размер 57 КБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
МАУП, (Запоріжжя-Україна), 64 стор. + 1 дод., Пасюков Г., 2003 Спеціальність: соціальна робота Вихідні дані: Вступ Історичні аспекти держави і політичної системи суспільства. Держава – головний інститут політичної системи суспільства. Історичні аспекти становлення та розвитку політичної системи суспільства. Теоретичний аналіз політичної системи суспільства. Сутність політичної системи суспільства. Поняття політичної системи суспільства. Структур...

Табінська Л.М. Політологія: Навчально-методичний посібник

 • формат doc
 • размер 917.5 КБ
 • добавлен 18 сентября 2011 г.
Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 "Економіка та підприємництво" за напрямами підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030504 "Економіка підприємства", 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці"– Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2007. – 103 с. Модуль Змістовий модуль Сутність і роль політики та політології як науки у житті суспільства Іс...

Шляхтун П.П. Політологія

 • формат doc
 • размер 3.82 МБ
 • добавлен 09 июня 2009 г.
(надія та історія політичної науки). К.: Либідь, 2002. 576 с Політико-правова думка Античності та Середньовіччя Політичні доктрини лібералізму та їхні критики (ХVІІ-ХІХ ст. ) Плюралізм політичних концепцій XX ст. З історії української політичної думки Політичні системи, процеси та інститути Політична влада Політичні партії, суспільно-політичні об'єднання Держава та її інститути. Громадянське суспільство Політичні еліти і лідери

Шляхтун П.П. Політологія: історія та теорія

 • формат pdf
 • размер 1.58 МБ
 • добавлен 24 декабря 2011 г.
Підручник / П. П. Шляхтун. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 472 с. Підручник містить систематизований виклад основних теоретичних положень політичної науки з урахуванням новітніх вітчизняних і зарубіжних досягнень. Визначаються предмет і методи політичної науки, з’ясовуються її зв’язки з іншими галузями наукових знань про політику. Розкриваються зміст основних історичних етапів становлення й розвитку зарубіжної та української політичної д...

Штанько В.І., Чорна Н.В., Авксентьєва Т.Г., Тіхонова Л.А. Політологія

 • формат pdf
 • размер 730.15 КБ
 • добавлен 24 декабря 2011 г.
Навчальний посібник. Видання 2-е, перероблене та доповнене. – К.: Видавництво Фірма ІНКОС, Центр учбової літератури, 2007. – 288 с. Навчальний посібник є систематичним викладенням теоретичних і практичних проблем політики. Він написаний з урахуванням сучасної зарубіжної та вітчизняної політологічної думки. Розглядаються вузлові проблеми політології, що стосуються ролі політичної влади, її призначення і завдань, політичної системи, політичних інс...

Щедрова Г.П., Барановський Ф.В., Новакова О.В., Пашина Н.П. Основи політології: Навчальний посібник

 • формат doc
 • размер 216.4 КБ
 • добавлен 23 марта 2010 г.
Навчальний посібник. Луганськ: вид-во Сну ім. В. Даля, 2005. 170с. Предмет і методологія науки про політику. Історія політичної думки. Історія політичної думки України. Політична система суспільства. Політична влада та механізм її функціонування. Політичний режим. Демократія як форма організації політичного життя. Держава як основний політичний інститут. Політичні партії та партійні системи. Громадянське суспільство. Політична культура: Підходи...