Практикум
 • формат rtf
 • размер 1.07 МБ
 • добавлен 09 ноября 2010 г.
Ватуля Ю.О. Методіческіє вказівки для підготовки до семінарських занять
Ватуля Ю. О. Політологія: Метод. вказівки для підготовки до семінарських занять. Для студ. денного відділення усіх спеціальностей/ Херсон: ХНТУ, 2009. – 57 c.
Введення
тичний план
Підручники і навчальні посібники
Додаткова література з дисципліни
Політологія як наукова і навчальна дисципліна.
Історія світової політичної думки
Розвиток політичної думки в Україні: історія та сучасність
Політичне життя суспільства.
Політична система суспільства
Держава та громадянське суспільство: походження та сутність
Політичні режими
Політична діяльність і політичні відносини
Політична свідомість: ідеологічний та культурно-психологічний аспекти
Написання доповіді з політології
Питання для підготовки до іспиту
тика домашніх завдань
Розподіл балів, що присвоюються студенту, з дисципліни
Шкала оцінювання академічних успіхів студентів
Схеми політологічного аналізу
Чи вмієте ви конспектувати?
Смотрите также

Афонін Е.А., Козаков В.М., Усаченко Л.М. Інституціональні особливості та технології сучасних політичних процесів

 • формат pdf
 • размер 715.95 КБ
 • добавлен 20 октября 2011 г.
Курс лекцій і метод. матеріалів до модуля навч. дисципліни. - К. : НАДУ, 2008. - 108 с. Видання містить конспект лекцій та методичних матеріалів з тематики однойменного навчального модуля спеціалізації за спеціальністю "Державне управління". Основна увага лекцій зосереджується на інституціональному аспекті політичної системи, особливостях та технологіях управління сучасним політичним процесом. Практичні заняття орієнтовані на активні методи навч...

Говоруха В.В., Даник Ю.Г., Труш О.О. Концептуальні засади взаємодії політики та управління

 • формат doc
 • размер 200 КБ
 • добавлен 15 апреля 2010 г.
Концептуальні засади взаємодії політики та управління. Частина ІІ: Метод. вказівки для слухачів заочної форми навчання за спеціальністю Державне управління/ Укл. В. В. Говоруха, Ю. Г. Даник, О. О. Труш – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ«Магістр», 2005. – 24 с. Мета даного навчального модуля – удосконалення базових знань слухачів щодо походження та змісту національної безпеки України, засад державної політики в цій галузі, моделей, засобів, форм і методів...

Зінчина О.Б., Клименко Г.Т., Кудрявцев О.Ю., Радіонова Л.О., Толстенко С.М. Методичні вказівки і плани практичних занять з політології

Практикум
 • формат pdf
 • размер 565.74 КБ
 • добавлен 18 декабря 2011 г.
Х.: ХНАМГ, 2009. – 64 с. Для студентів 2-4 курсів всіх спеціальностей і форм навчання). Політологія як навчальна дисципліна постала у вузівських програмах лише в останнє десятиліття. Тепер це вже далеко не екзотична, як було на перших порах, дисципліна, а обов’язковий компонент. Вона з великими труднощами освоюється на освітніх теренах, що зумовлено передусім дефіцитом кваліфікованих викладацьких кадрів, ґрунтовних підручників, посібників, інших...

Крюкова А.В. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни Політологія (Модульно-рейтингова система)

Практикум
 • формат doc
 • размер 47.18 КБ
 • добавлен 18 декабря 2011 г.
Харків: ХНАМГ, 2007. – 44 с. Для студентів 2-4 курсів. Політологія є однією з основних навчальних дисциплін. Актуальність вивчення даного курсу виявляється не тільки в його освітньому й виховному впливі. Для фахівців необхідно усвідомлювати суспільні потреби й інтереси, розуміти перспективні завдання, що стоять перед нашою країною. А для цього потрібні глибокі знання в області політології. У розвинутих демократичних країнах політологія давно ст...

Мілова М.І., Дружкова І.С., Дмитрашко С.А. Політологія. Посібник до самостійної роботи та виконання контрольних завдань

 • формат djvu
 • размер 195.17 КБ
 • добавлен 16 февраля 2011 г.
Одеська Державна Академія Холоду, 2007 рік. Посібник для студентів 2-3 курсів денної форми навчання всіх спеціальностей розглянутий рекомендований до друку на засіданні кафедри вищої математики. Посібник схвалений методичною комісією напряму підготовки 0905 "Енергетика" наукова-методичної ради академії. Укладачі: М. І. Мілова, І. С. Дружкова, С. А. Дмитрашко. Зміст: Вступ. Тести та завдання. Вступ до курсу. Політика і політологія. Політична влад...

Мілова М.І., Дружкова І.С., Дмитрашко С.А. Політологія. Посібник до семінарських занять

 • формат djvu
 • размер 514.11 КБ
 • добавлен 16 февраля 2011 г.
Одеська Державна Академія Холоду, 2006 рік. Затверджено навчально-методичною комісією з гуманітарної та природничо-наукової підготовки. Укладачі: Мілова М. І., Дружкова І. С., Дмитрашко С. А. Зміст: Вступ. Література до курсу (обов'язкова). Зміст навчального лекційного курсу. Вступ до курсу політології. Предмет і методи науки про політику. Політична влада. Політична система суспільства. Література (додаткова). Політичні режими. Політичні партії т...

Соколик С. Демократичний розвиток: вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

 • формат pdf
 • размер 3.16 МБ
 • добавлен 18 января 2011 г.
Демократичний розвиток: вищі державні службовці та політико–адміністративні стосунки. Матеріали XVIII Міжнародного конгресу з підготовки вищих державних службовців, Україна, Київ, 15-17 червня 2005 р. / Укл. С. В. Соколик. — К.: «К. І. С. », 2005. — 150 с. (укр. ) Змістові та структурно-функціональні особливості державної політики розглядаються в контексті визначення умов і динаміки державно-політичних процесів, оцінювальних підходів та демократ...

Табінська Л.М. Політологія: Навчально-методичний посібник

 • формат doc
 • размер 917.5 КБ
 • добавлен 18 сентября 2011 г.
Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 "Економіка та підприємництво" за напрямами підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030504 "Економіка підприємства", 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці"– Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2007. – 103 с. Модуль Змістовий модуль Сутність і роль політики та політології як науки у житті суспільства Іс...

Токовенко О.С., Пащенко В.І., Третяк О.А. Політична епістемологія: підручник (для студентів вищих навчальних закладів)

 • формат doc
 • размер 2.15 МБ
 • добавлен 27 ноября 2011 г.
Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського університету, 2010. – 420 с. У підручнику викладені еволюційні передумови, теоретичні засади та креативні можливості політичної епістемології як інноваційної політологічної дослідницької та навчальної дисципліни, яка розвивається на перехресті наукових інтересів політичної теорії, політичної філософії, філософії пізнання та філософії науки. Структура підручника включає інформацію щодо навчальних зав...

Чебаненко О.Д., Грищук О.Ю., Колодяжна Н.В., Євгеньєва А.М. Референдуми в Європейському Союзі

 • формат pdf
 • размер 636.28 КБ
 • добавлен 01 января 2012 г.
За ред. Д.С. Ковриженка. – К.: ФАДА, ЛТД, 2007. – 186 с. Ця книга є логічним продовженням видання «Вибори в Європейському Союзі», що було здійснене Лабораторією законодавчих ініціатив за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні у 2006 році. Цього разу основну увагу авторів дослідження було прикуто до підходів країн-членів ЄС стосовно регулювання найбільш спірних питань, пов’язаних з підготовкою та проведенням референдумів. Зокрема, дослід...